Nieuuu Het water te Almelo zakt SPAAK IS NOGAL TEVREDEN DE Olympische Spelen zullen in den zomer van 1948 in Londen worden ge houden, aldus besloot het Internationaal Olympisch Comité. Londen had de Spelen ook in 1908. Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: ♦/HET HONCERSPOOK Een dure gast Na Ickes, Harriman Attlee: een groot succes Rusland is boos N ew-York—Am ste rd a m Mevrouw Roosevelt over de UNO Amsterdam—Madrid KATYN De Partij van den Arbeid doet niet mee PASSAGIERSLIJST „NOORDAM" Regeering speurt naar M.G.-wagens Skymaster naar de West H. M. de Koningin inspecteert oorlogs bodems Twee minuten stilte OLYMPISCHE SPELEN IN LONDEN RAUTER Nieuwe centrale werk plaats Hoofdredacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal: 1.20 per maand, Inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed: in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. e NoonUandsch Dagblad Buiten God is nergens veilig Vondel VRIJDAG 15 FEBRUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10857 ALKMAARLangestraat 42A, tel. 4330 (K 2200) IIOÓRN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: Loods, gracht 69, tel. 2383 K 2230 SCHAGEN: Molenstraat 52, tel. 459 (K2240). Bankrelatie Noorderbank De voedselsituatie ïn de ge- heele wereld is slecht. Het is door de hoogste autoriteiten in de-we reld gezegd op de vergadering vani de Vereenigde Volkeren. En in het bijzonder heeft de afgevaar digde van Britsch-Indië, waar men in het groot weet wat hon gersnood beteekent, een beroep gedaan op het wereldgeweten, om alle krachten in te spannen, het dreigende gevaar te bezweren. Nu terzake de door de Big Five voor gestelde resolutie eenstemmig is aangenomen, waaruit volgt, dat in Maart een internationale con ferentie over dit nijpende „pro bleem van brood en rijst" zal worden gehouden, wederom te Londen, is de hoop gewettigd, dat men inderdaad al het mogelijke zal doen, om aan -het dreigende Spook van den honger weerstand te bieden. Dat bij de transport mogelijkheden de voedselversche- ping voorrang moet hebben, lijkt ons wel vanzelfsprekend. Het mag n:u immers niet meer voorkomen, dat om redenen van transport- moeilijkheid, zooals meer is ge beurd in het verleden, groote, soms enorme voorraden worden vernietigd of anders dan voor menschelijk voedsel worden ge bruikt. Een waarlijk geordende werelddistributie, een werkelijk ernstig geregelde verdeeling van ovrschotten in uitvoer-landen is noodzakelijk. Men moge niet te veel en te lang confereeren, deze zaak moet meeE door déden dan door praten worden opgelost. Millioenen zijn in gevaar Dit is egienlijk ook een ernstige bedrei ging van wereldvrede en den vei_ ligheid. Misschien heeft men dat in Uno-ikringen te Londen ook in gezien, tegenover het vruchteloos gepraat ini den Veiligheidsraad, die immers wereldvrede en vei ligheid moet beschermen! Mil lioenen menschen èn millioenen kinderen, voor wie Z. H. de Paus reedc een maand geleden een op_ roep deed „om de uiterste krach ten in te spannen om de groote ellende voor deze kinderen weg te nemen'.'. En in dit verband mag ook worden herinnerd aan een uitspraak van den Pranschen Minister Bidault, die op de al- gemeene vergadering van de UNO, waar Gods Naam maar zel den wordt genoemd, herinnerde aan het gebed, dat millioenen over de geheele wereld nog eiken dag bidden: Geef ons heden ons dagelijksch brood. Waarlijk, ,op dit keerpunt der tijden, op het oogenblik. waarop materieele en geestelijke ellende tot ongekende hoogte zijn gestegen", blijkt nog eens een keer te meer, dat de oplossing van alle problemen ligt in een deemoedige houding van de menschheid, op de knieën bid dend tot God, niet alleen om uit komst te vragen, maar allereerst om Hem glorie ën eer te geven, die Hem in en voor ales toekomt. noemdè men gisteren in het Engelsche Lagerhuis den afgezwaaiden koning van Albanië, Zog, die naar Egypte vertrok met 2000 stuks bagage en dertig nieuwe costumes! Op vra gen, in het Lagerhuis ge steld, zal Maandag wor den geantwoord. Nadat de Amerikaansche mi nister van Binnenlandsche Zaken Harold Ickes afgetreden was, om dat hij zich niet kon vereenigen met benoemingen van president Truman, is thans ook het ontslag bekend gemaakt van den Ameri- kaanschen ambassadeur te Mos kou, Harriman, die opgevolgd wordt door Sir Walter Bellar Smith, ex-chef van den staf van generaal Eisenhower. QE ALGEMEENE VERGADERING van de U.N.O. te Londen is Donderdagavond gesloten. Attlee zei, dat de bijeenkomst een groot succes geweest was en prees den geest van open hartigheid, welke hier had geheerscht. Practische resultaten waren de commissie voor de controle op de atoomenergie, de regeling voor de vluchtelingen en Spanje. Spaak bracht dank aan de Britsche regeering voor haar gastvrijheid en zei, dat er reden is tot groote tevredenheid, als men geen utopist geweest was, die meende dat alles in een handomdraaien in orde zou komen. Hij zag de toekomst met ver trouwen tegemoet. De afgevaar digde van Tsjecho-Slowakije bracht een boodschap over van een millioen schoolkinderen, die de hoop uitspraken, dat de vrede gehandhaafd zou worden. Hii noemde dit symbolisch voor plicht en taak van de organisatie der Vereenigde Volkeren. De Veiligheidsraad besprak nog de kwestie van de troepen van Frankrijk en Engeland in Syrië en deni Libanon. Men heeft eerst geredeneerd over de vraag, of het hier een geschil dan wel een si tuatie betrof. De besprekingen zullen, heden, Vrijdag, worden voortgezet. Syrië en Libanon zijn uitgenpodigd een vertegenwoordiger te zenden. De commissie voor de ..ver plaatste personen" heeft de voor stellen van Rusland en Joego Slavië, welk.e beschouwd werden als een tekort doen aan de ware vrijheid, verworpen. De commis sie heeft zich nu op he standpunt gesteld, dat personen, die uit hun vaderland zijn vertrokken, niet verplicht zijn daar terug te kee- ren. op Nederland In Rusland, in pers en radio, komt ontevredenheid tot uiting over de houding van Nederland ten aanzien van de repatrieering van Russische onderdanen uit ons land. Het Ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft in verband daarmede een mededee- ling verspreid, waarin wordt ge. zegd, dat er op dit gebied ver schillende moeilijkheden waren te overwinnen Zoo vertoonden vele Russen weinig neiging om terug te keeren, zij trachtten de registratie van vreemdelingen te ontgaan, waren slecht op de hoogte met de terzake bestaande voorschriften e.d. De regeering doet wat mogelijk is, om de Russen in kampen behoorlijk te huisvesten en hun terugkeer te bevorderen. Op 2 Februari a.s. zal het eer ste vliegtuig uit New York. van den dienst AmerikaNederland, op Schiphol arriveeren. Er komen twintig journalisten mee. Mevrouw Roosevelt heeft te Frankfort, waar zij een bezoek bracht, verklaard, dat de atmos feer van de UNO totaal verschilt van die van den Volkenbond. Er is meer scepticisme. De staatslie den spreken er oprecht, hetgeen in het geheel geen belemmering vormt voor hun goede verstand houding Mevrouw Roosevelt leg de den nadruk op de noodzake lijkheid bij het publiek belang stelling te wekken voor het werk van de UNO. Het eerste vliegtuig van den dienst der -K.L.M. Amsterdam Madrid is op het vliegveld in de Spaansche hoofdstad aangekomen onder groote belangstelling van de Nederlanidsche kolonie. De Russische aanklager te Neu renberg heeft gisteren de moor den van Katyn besproken. Men weet, dat hier eenige duizenden Poolsche officieren zijn omge bracht, van welke wandaad de Duitschers de Russen hebben be schuldigd. Thans zijn documenten overgelegd, die de schuld van de Duitschers aantoonen. De lijken waren begraven door 500 Russi sche gevangenen, die na afloop van hun luguber werk door de Duitschers werden doodgescho ten De fracties van de Eerste en Tweede Kamer van de S.D.A.P., V.D. en C.D.U., in het algemeen de fracties dus, van wie kan wor den aangenomen, dat zij de nieuwe Partij van den Arbeid vertegenwoordigen in het Parle ment, hebben beslotijen, dat geen van hun leden zitting zullen ne men in de commissie, welke inge volge de motie-Van Poll naar In- dië zal gaan om inlichtingen over den stand van zaken in te win nen.... Aan onze bureaux ligt thans ook de passagierslijst van het m.s. „Noordam", met repa- trieerenden uit Nederlandsch Indië ter inzage. Het water te Almelo zakte sinds gisteren 25 c.m. Het water stroomt in de aange sloten kanalen weg. Er is weer electrisch licht en er zou vandaag weer gas ko. men. Minister Ringers heeft per vliegtuig een bezoek aan Almelo en andere door het water geteisterde gebie den gebracht. Ook de Ameri kaansche ambassadeur heeft persoonlijk van zijn belang stelling doen blijken Men verwacht, dat de straten einde van deze week droog zul len zijn. Almelo is weer van alle kanten bereikbaar. Er behoeft geen vrees voor een epidemie te bestaan. Het Roode kruis uit den Haag heeft 40 ton levensmidde len naar het geteisterde Twent. sche gebied gezonden. Na de geruchtmakende publi catie omtrent de 5400 verdwenen M.-G.-auto's in de ^Autokam pioen" heeft, naar wij Zaterdag meldden, het Tweede Kamerlid, Ruys de Beerenbroeck, de regee ring om opheldering gevraagd. Naar thans verluidt .gaat het ministerie van Verkeer en Ener gie in samenwerking met Gene raal Kruis een speurtocht onder nemen. •Het blijkt juist te zijn. dat in derdaad een groot aantal wagens zijn verdwenen al wordt de ra ming van 5400 wel wat al te groot geacht Een schadeloosstelling van ge dupeerden zou eveneens in de bedoeling liggen. De Skymaster N. L. 305, gezag voerder Viruly, is gisteren van Amsterdam naar West-Iridië vertrokken. H.M. de Koningin heeft gisteren onder groote belangstelling de torpedobootjager „Evertsen" en 't fregat „Johan Maurits", die ge meerd liggen aan het steenen hoofd in het Westerdok van de Holland-Amerika-Lijn. in de Am- sterdamsche hayen geïnspecteerd. De „Evertsen is thans bijna gereed voor het vertrek van Zon dag a.s. naar Oost-Indië. Vlak er achter ligt het fregat „Johan Maurits", dat heden Vrijdag voor een verblijf van een jaar naar West-Indië vertrekt. Gedurende ruim 15 minuten on derhield H.M. zich met een viertal A.R.O.-mariniers van de compag nie, waaronder L. H. M. Wül.ms uij; Maastricht, wien zij o.a. vroeg haar iets te vertellen over zijn er varingen bij den opmarsch van 't Negende Amerikaansche leger in Duitschland. waarbij hij in 1944 heeft gediend. Aan boord van de „Evertsen" stond de voltallige bemanning van ongeveer 230 man aangetreden. H.M. de Koningin bracht Donderdag een bezoek aan den torpedobootjager „Evertsen" en het fregat „Johan Maurits", welke oorlogsbodems te Amsterdam vertoeven en binnenkort zullen vertrekken. De vorstin inspecteert de eerewacht van mariniers, opgesteld voor de „Evertsen". Anefo/Breyer P. LEVEN MET DE KERK Qe Kersttijd loopt ten einde. Vier weken hebben wij ver langend uitgezien naar de komst van Hem, Die ons van de zonde zou verlossen en den weg naar het Heil zou wijzen. Hij is gekomen als een arm Kindje en ontroerd zijn wij met de herders bij het kribje neergeknield. Op het Drie koningenfeest heeft Hij zich aan ons geopenbaard en week na week hebben wij de aspec ten van Zijn Heerlijkheid aan schouwd: de Heiland der zon daren en zieken, de Overwin naar van storm en golven, de Rechter over goeden en boo- zen. Tijdens de Lichtmis heb ben wij de Ontmoeting van onze ziel met Hem en Zijn Moeder gevierd en op de docr- de-weeksche dagen hebben wij Zijn Heerlijkheid gezien, in menschen-als-wij geopenbaard: martelaren, belijders, maagden, onschuldige kinderen. Wij we ten weer beter dan vóór den Advent 1945, dat Christen- zijn beteekent: Christus' Licht in zich dragen en naar buiten uit stralen, zelf: Openbaring van den Heiland, zijn, om met Hem eens overwinnaars te zijn en op het einde der tijden: Rech ters! Grootsche toekomst van Christus' volgelingen! Maar ook zijn wij aan den storm en aan het onkruid- herinnerd, dat wij slechts door strijd tot over winning, door lijden tot ver heerlijking zullen komen. Morgenlaatste dag van den Kersttijd. In de verte glanst reeds onze Paaschglorie. Maar vóór ons liggen nog Gethse- mane en GolgothaLaat ons leven met de Kerk, d.w.z. met Christus, van dag tot dag. MARCUS. De S.S.-generaal Rauter, die al eerder dood verklaard was en nu, tengevolge van den aanslag, op hem gepleegd, een verlamde kaakspier heeft, is in de gevangenis te Sche- veningen opgesloten! Hij wordt verhoord door. den procureur fiscaal van het Bijzonder Ge rechtshof, in verband met de beschuldigingen, welke tegen hem zijn ingebracht, o.a. dat hij opdracht gegeven zou heb ben tot het dooden van hon derden gijzelaars en gevan genen. Hij zal zijn gerechte straf niet ontgaan. Bij de Nederlandsche Spoorwe_ gen bestaan plannen tot het in richten van een nieuwe groote centrale werkplaats voor elec trisch en diesel-electrdsch mate riaal en electrlsche locomotieven. Het Is nog niet uitgemaakt waar deze centrale werkplaats zal wor den gevestigd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1