Nieuuu Nederlandsche inplaats van Britsche troepen op Java Katholiek standpunt tegenover voorontwerp-Vos positief Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: ACHTER DE KERK Australische belangstelling FRANSCH-SPAANSCHE GRENS GESLOTEN Frankrijk wil Spaansche kwestie voor de UNO De vlaggen uit! Twee minuten stilte H2 Passagierslijst „Indrapoera" Prins Bernhard moet - rust nemen Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P. Slgon. Abonnementsprijs I 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand. Inclusief incasso, kosten. PrUs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel, 40 m.m. breed; ln tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Daqblad Buiten God i nergens veilig (Vondel) WOENSDAG 27 FEBRUARI 1946 41e JAARGANG NUMMER 10867 ALKMAARLang"estraat 42A, tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER; SCHAGEN: Molenstraat 52, tel. 459 (K 2240). Bankrelatie: Noorderbank IN ALLE TOONAARDEN heb ben wil nu al den lof van Ziine Eminentie Kardinaal de Jong He- zongen. Wi1 hebben onze vreuade geuit over de keuze van den Pau3. die Mar. de Jona tot het Kardi nalaat verhief, en Hem zoodoen de in het wereldbestuur der Kerk opnam. Wii hebben er den nadruk op gelegd, dat dit een eer en een verantwoordelijkheidwas voor den persoon van den Aarts bisschop om ziin talent en we tenschap en apostolischen moed geëerd; een onderscheiding voor zijn werk in den bezettinastiid en een erkenning voor de plaats van ons land In de wereld! Nu. morgen, is Utrecht meer dan ooit het centrum der natio nale belangstelling, d.i. van heel de natie, en zeker wel heel in het bijzonder van de ruim drie millioen katholieke Nederlanders. Morgen, als in een grootsche plechtigheid aan Kardinaal de Jong de officieele mededeeling van ziin verheffing wordt over handigd en als eerste uiterlijk teeken van zijn waardigheid de Kardinaalsbonnet wordt overhan digd. Morgen, als de honderden afge vaardigden van de verschillende organisaties en van het Katholie ke volk, via Dekenale deputaties, op de groote huldigingsmeeting vertegenwoordigd zullen zijn. Dan manifesteert Katholiek Ne derland. door Koninklijk mede leven geëerd en gesteund, ziin trouw aan zijn Kardinaal, een nationale figuur van groot for maat, die de verpersoonlijking is geweest van het groote geestelij ke verzet, dat de basis van Ne- derland's verweer tegen den vij and geweest is. Katholiek Nederland trouw aan den Kardinaal, dat beteekent. dat Katholiek Nederland, on danks meeningsverschillen op sommig gebied en ondanks kleine onbegrijpelijkheden, achter zijn Bisschoppen staat en dus achter de Kerk. achter den Paus. Achter de Kerk en achter den Paus. dat is altijd de .roem van Katholiek Nederland geweest ve le eeuwen door. en door vele stor men heen. Achter de Kerk. en achter den Paus. niet om de uiterlijkheden van activiteit en glans en propa ganda, maar om het wezen van de Kerk; het geloof. Zoo zei het ook Mgr. Mutsaerts op de slotbijeenkomst van een katholieke sociale week te Nijme gen: het gaat bij alles en altiid om het geloof. Dat is het voor naamste en dat hebben anderen niet. Het Geloof, daaruit moeten wii leven! Het Doopsel, dat is de groote schat, die wii hebben mee gekregen in ons leven! De H Kerk. die moet ons leiden. Het is goed. voorkomend en meegaand te ziin tegenover an deren, maar.het voornaamste het geloof deelen zii niet met ons. En nu moeten wii blij ven bidden, dat zii dat voornaam ste wèl met ons zullen deelen. zeer zeker. Maar wii moeien niet onze beginselen verdoezelen. Wii moeten altiid en overal Katho liek zijn, katholiek ..tout court''. Zoo sprak de Bisschop en hij voegde daar letterlijk aan toe: „Het is inderdaad een eigenaardig verschijnsel van den tegenwoor- digen tijd. dat sommige katholie ken veel meer bezorgd zijn voor de zielen van de niet-katholieken dan voor de zielen der huisgenoo- ten des geloofs. Als zii er eens wat beter aan dachten, dat zij oo de eerste plaats voor hun eigen zielen en dan voor de zielen van katholieke mede-burgers moeten zorgen en eerst dan voor de an deren. En in deze verwarring van de geesten wordt het helaas zoo vaak verteld, naar ik aanneem met goede bedoeling, maar naar mijn inzicht toch zoo verkeerd, juist' omgedraaid, eerst te zorgen voor anderen en dan. als het nog te pas kan komen zorgt men voor mede-katholieken. Achter den Kardinaal, achter de Bisschoppen. achter den Paus, dat is mèt de Kerk. oo den vasten grondslag van het H. Geloof: ...het voornaamste dat wij aan niemand prils geven, het Ge. loof, geheel en al en in alle vor men en in alle onderdanigheid DE Londensche „Daily Ex press, bevat een bericht, dat ons nog ai onwaarschijn lijk wil voorkomen: volgens dit bericht, zouden de Brit- sche troepen begin April van Java vertrekken en plaats maken voor Nederlandsche bezettingstroepen. Sir Archi bald Clark Kerr, die overigens op het oogenblik een aanval van malaria te verduren heeft, zou eind Maart vertrek ken, hetgeen al eerder is be richt, en dan zouden eeniga dagen later ook de overige deelen van NederL Indië door Nederlandsche troepen van de Japanneezen worden over genomen. Zooals gezegd, het lijkt ons niet waarschijnlijk, tenzij de onderhandelingen, die formeel nog moeten be ginnen. in wezen al zoo" ver gevorderd zouden ziin. dat de Indonesiërs met de aanwezigheid van onze troe pen verzoend waren MAAR dit klopt weer niet met de mededeeling van een oo- litieken correspondent van.Aneta te Batavia, dat bij het begin van de besprekingen te Diokia aan Sjahrir den eisch gesteld werd. den oorlog te verklaren! Men ziet hierin echter een poging, om voortdurenden druk uit te oefe nen op Siahrir. Verschillende po litieke en militaire organisaties doen daaraan mee. nu de confe- De Fransche ministewkad heeft besloten om de FransenSpaan sche grens met ingang van 1 Maart a.s. te sluiten. Daarmee is een compromis be reikt tusschen de communisten die een onmiddellijke verbreking der betrekkingen elschten en de twee andere regeeringspartijen, die verkozen een politiek in over eenstemming met Groot-Brittan- nië en de Vereenigde Staten te voeren. Door dezen maatregel zal de Fransch-Spaansche handelsover. eenkomst, die in September 1945 voor den duur van zes maanden is geteekend, en de volgende maand zou worden verlengd en uitgebreid, niet ten uitvoer wor den gebracht. Tevens werd besloten de aan dacht van de regeeringen der twee genoemde landen te vestigen op de gevaren, die de tegenwoor dige toestand in Spanje voor de internationale veiligheid oplevert. Vermoed wordt, dat de Fran sche regeering dit vraagstuk voor den Veiligheidsraad van de Unie wil brengen. Het Engelsche departement van buitenlandsche zaken heeft den ambassadeur in Madrid dringend gevraagd zoo spoedig mogelijk het resultaat van het onderzoek te zenden, dat hij ingesteld heeft naar de redenen, die Franco er toe hebben geleid om de executie van Garcia en andere Spaansche republikeinen te gelasten. en hetgeen de H. Kerk ons leert". Dat is de geest van den feest dag van morgen, als de groote fi guur van Kardinaal de Jóng in het roemrijke Sticht te midden van kerkelijke luister en van feestelijk enthousiasme voor ons staat. De Nederlandsche Kardinaal is het levende symbool van het al oude devies: aan beide getrouw, aan de Kerk en aan het Vader land en dit devies lèèft uit het Geloof in de harten der Kathoiie. ke Nederlanders. rentie te Djokja voor beslissende momenten staat, zoowel wat de kwestie van de kabinetswijziging betreft als wat aangaat de aan- voardbaarheid van de Neder landsche voorstellen. Op Celebes is de toestand ern stig. Er heerscht compleet mui terij onder de Nederl.-Indische troepen te Menado. De Britsche verbindingsgroep heeft.... een conferentie eehad met de leiders van de muiterijIn elk geval zou den de moeilijkheden nu ziin op gelost. De leiders van de muiterij zijn naar Makassar gezonden. De regeering van Australië heeft een gevolmachtigde be noemd. Keith Officer, die als waarnemer bij de besprekingen van dr. van Mook met Siahrir en Clark Kerr fungeeren zal. Dit is inderdaad juister, zooals in Melbourne werd opgemerkt, dan dat „diplomatieke onderhandelin gen worden overgelaten aan eeni_ ge havenarbeiders".... Intusschen houden de Britsche troepen de omgeving rondom Soe- rabaia onder controle met.... 10.000 granaten oer maand! Een kleine Indonesische na. trouille is geland od Banka. maar verdreven. On Bali hebben de Japanners zich officieel overge geven. MORGEN is het de groo te dag van de Kardi- naalshulde in Utrecht. Dat is een feestdag voor Katholiek Nederland. Daarom heeft Katholiek Nederland spontaan geof ferd voor de feestgave. Daarom gaat Katholiek Nederland morgen op ter Kerke, om God te danken en Zijn zegen over het werk van Kardinaal de Jong te vragen. Daarom steekt Katholiek Nederland morgen de na tionale vlag uit, waar mo gelijk met den Pauselijken wimpel, als teeken van me deleven van heel het land met dit groote feit, dat Ne derland tot eer, en de Ka tholieken tot bijzondere vreugde strekt. Ons parool: morgen de vlaggen uit. Gisteren kwamen de katho lieke organisaties van werkge vers, arbeiders, middenstanders en boeren te Utrecht bijeen on der voorzitterschap van den heer A. C. de Bruin. Zij bespraken in breeden kring'het Voorontwerp van Wet op de Bedrijfsgemeen. scnappen van Minister Vos. Prof. mr. C. R. M. Romme, voor. zitter van het College van Rijks bemiddelaars en prof. dr. J. R. M. van de Brink, hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Nij megen, hielden inleidingen. Met voldoening constateerden zij, dat in het voorontwerp naar voren treedt een juist onderscheid tus schen het doel van den staat, gelegen in de behartiging van 't algemeen belang, en het doel van de bedrijfschappen, bestaande in de behartiging van het bedrijfs belang binnen het kader van het algemeen belang. Daarnaast wordt de samenvatting van de sociale en economische aange legenheden toegejuicht. Ook de ontworpen samenstelling der be sturen uit de vrije organisaties van werkgevers en werknemers werd juist geacht. Het congres sprak zich uit in een resolutie, die door alle organisaties een stemmig werd aangenomen. In plaats van den commissaris achtte men het beter een raad van vertrouwensmannen door de bedrijfsgenooten te laten kiezen, zoodat daarmede autonomie en zelfbestuur wordt gegeven aan het bedrijfschap in die aangele genheden, welke niet recht streeks liggen op het terrein van de centrale overheid. Men vond het noodzakelijk, dat de verti cale bedrijfschappen worden op gebouwd uit horizontale organen waarbij het subsidiariteitsbe. Êinsel als maatstaf moet gelden, tet verplichtend stellen van federaties en vrije organisaties werd óm principieele redenen niet aanvaard. Liever zag men, dat de regeering de historisch gegroeide vakorganisaties zon der meer zal erkennen. De ver gadering heeft tenslotte besloten dat de vertegenwoordigde orga nisaties nader in studie zullen nemen het vraagstuk van de uit werking der werknemersmede- zeggenschap in de economische aangelegenheden van 't bedrijf schap. In een zitting van de voorbe reidende commissie van de con gregatie der Riten, werd gisteren de geloofwaardigheid van den marteldood van de Fransche Je. zuieten. die tijdens de Commune van 1871 in Parijs den dood von den. ter sprake gebracht. GOED LUISTEREN ET WOORD van God valt bij hen in goede aarde zoo heeft Christus ons Zondag in het Evangelie voorgehouden „die met een goed en edel hart het Woord hoor en, het ook aanvaarden en door te volhar den vrucht doen dragen". Luis teren alleen is niet voldoende, maar toch moeten we met luis teren beginnen, en wel: met een goed en edel hart. Goed luis teren naar het Woord Gods bij de Evangelie-voorlezing fin naar de echo van het Woord Gods in de Zondagspreek. Goed: eerbiedig, ernstig, met volle aandacht en belangstel ling, en nederig-bereid om het te aanvaarden. Dus niet: kritisch overwegend, of we wel alles wat voorgelezen en ge preekt wordt, kunnen onder schrijven, (of het wel heelemaal in onzen kraam te pas komt); niet met waardeering vost* het „interessante", hei „origi- neéle", het „sensationeele" en met minachting voor het „saaie" en „gewone"; („een goed en edel hart" is een an dere gesteltenis dan die waar mee wij naar een boeiende roman grijpen of een spannen de film gaan zien). Er zijn zeker predikaties en zelfs Envange- lie-voorlezingen die ons het goed luisteren niet gemakke lijk maken, maar in hoe ge- brekkigen vorm ook voorge dragen, het zaad is Gods Woord en het te mogen ontvangenis een genade en een voorrecht dat millioenen heidenen missen. Wij hebben geleerd, bij de voorlezing van het H. Evange lie eerbiedig op te staan. Juist als wanneer het Wilhelmus wordt gespeeld, ongeacht de muzikale talenten van het or kest. Het mag niet zoo zijn, dat wij minder ernstig en aandach tig naar het H. Evangelie dan naar ons Volkslied luisteren. En wij luisteren niet als kri tisch auditorium, maar als vol gelingen van Christus, bereid om goede aarde te zijn, volg zaam en nederig. MARCUS Wij ontvingen de passagierslijst van het m.s. „Indrapoera" met de namen van 1219 repatrieerenden. Deze lijst is op onze bureaux voor een ieder ter inzage gelegd. Z.K.H. Prins Bernhard is in ernstige mate overwerkt door de opeenhooping van taken, welke hij vervult, en moet op medisch ad vies eenige weken volstrekte jrust houden. Te dien einde heeft Z.K.H. zich naar een herstellings oord begeven, dat uitsluitend is gereserveerd voor geallieerde offi cieren, die rust behbeven. De gezondheidstoestand van H.K.H. Prinses Juliana is lang zaam vooruitgaande, doch laat nog niet toe, dat H.K.H. den Prins vergezelt. Het ligt in de bedoeling van de Prinses, om zich, zoodra zij geheel zal zijn hersteld, naar de verblijfplaats van den Prins te be geven. Na volkomen te zijn uitgerust zullen hunne Koninklijke Hooghe den vervolgens de inspannende reis naar Scandinavië aanvaarden. De groote dagen te Rome Z. II. door Zijn lijfwacht en gevolgd zich naar het Geheim Consistorie de 32 Prinsen der Kerk. Paus Pius XII. voorafgegaan door vele Geestelijken, begeeft voor de officieele benoeming van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1