Nieuuu Bij de Plechtige Huldiging von Zijne Hoogwaardige Eminentie Aarisbisschop van Uirechi 28 Februari 1946 Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: De plechtigheid in Utrecht's Kathedraal Foto M. A. J. van Bommel MU draagt Uw hoofd baret en rooden hoed, U toegereikt door Rome's heilige handen. en staat Ge, om wijs beleid en heldenmoed, bekroond voor heel het Volk der Nederlanden. WJANT Nederland voelt zich in U vereerd om zijn verzet en 't temmen van tyrannen, toen 't met Uw wil en woord zich heeft verweerd, om 't wanbestuur te breken en te bannen. Zoo lang ons Volk trouw God en Koning zweert, zult Gij de kroon door al die tijden spannen Dat volk U viert, als statig in een stoet Gij voortschrijdt langs de hoogste en laagste standen, met grootsch gejuich, dat klaat'rend U begroet vanaf paleis tot binnen tempelwanden. Pfr. H. J. A. F. KOOLEN O.P. Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur P Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per rn.m. regel, 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel, 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Baqblad Buiten God i* nergens veilig Vondel DONDERDAG 28 FEBRUARI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10868 ALKMAARLangestraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59, tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: SCHAGEN: Molenstraat 52, tel. 459 (K2240). Bankrelatie: Noorderbank "JOO IS DAN VANDAAG de verheffing van den Aarts bisschop tot kardinaal officieel bekrachtigd en heeft Mgr. dr. Johannes de Jong voor goed het paars met het purper ver wisseld. Diep aangrijpende mo menten in het leven van dezen priester zelf, die heel zijn leven voorging in eenvoud, maar ook van groote beteekenis in de geschiedenis van de Neder- landsche Kerkprovincie. Een hoogtijdag, zooals ons land na het herstel van de kerkelijke hiërarchie nimmer heeft ge kend. In de stad van St. Wiili- brord hebben reeds vele mach tige manifestaties van katho liek Nederland plaats gehad, vele hoogwaardigheidsbeklee- ders zijn hier bijeen geweest, maar nu schittert ook het scharlakenrood van een kar dinaal, die hier uit den mond van den Pauselijken afgezant verneemt, hoe het hoofd der Kerk hem heeft uitverkoren om Hem als Zijn raadsman ter zijde te staan en het is in de schaduw van den Domtoren, die reeds van zoovele histori sche oogenblikken de fiere ge tuige is geweest, dat Zijn Emi nentie als teeken van zijn waardigheid de purpere bon net ontvangt. Het is reeds vroeg in Utrecht een ongewone drukte van vele geestelijke en wereldlijke auto riteiten, die zich naar de ka thedraal aan de Lange Nieuw- straat begeven. Het is een we meling van kleuren van de nabyten der verschillende or degeestelijken en men waant zich in het katholieke Zuiden, zooveel priesters als zich in de straten en op de pleinen be wegen. Van vele huizen wappert de geel-witte vlag of de nationale driekleur met pauselijke wimpel en een enkele winkelier heeft een speciale étalage gemaakt als een hulde aan den kaniinaal. Geen katholiek of hij heelt zich getooid met een geel-wit strikje. Het is in de geheele binnenstad een gezellige drukte, doch de meeste belangstelling heeft zich natuurlijk geconcentreerd in de omgeving van het paleis van den Kerkprins aan de Maliebaan, waarvoor een stemmige versie ring is aangebracht in geel-witte kleuren, en rood, waardoor fraaie contrasten verkregen zijn. Uit sluitend deze kleuren zijn ook verwerkt in de versiering van de kathedraal en in het gebouw „Ti_ voli", waar des namiddags de groote huldiging plaats vindt Aankomst van den kar dinaal voor de kerk. Om ongeveer 10.25 verlaat Zij ne Eminentie zijn paleis vergezeld door zijn oudsten secretaris, dr. J. Geerdink en begeleid door den Pauselijken Internuntius, Mgr. P. Giobbe, terwijl later de bis schoppen volgen, Hunne Hoog waardige Excellenties Mgr P. Hopmans uit Breda met zijn coad jutor Mgr. J. Baeten; Mgr. Hui- bers van Haarlem; Mgr. Mut- saerts van 's Hertogenbosch en de Procurator van het Nederland°che Episcopaat te Rome, Mgr. dr. B. Eras. De bisschop van Roermond, Mgr. Lemmens is door ziekte ver hinderd en wordt vertegenwoor digd door den Vicaris-Generaal, Mgr. prof. dr. Feron. In de Malie baan slaan vele menschen het vertrek van de prelaten gade en er heerscht een diepe eerbiedige stilte als de kardinaal naar bui ten treedt en in den auto stapt. Het is half elf als het hooge gezelschap aankomt voor de kathedraal aan de Lange Nieuwstraat. waar drommen menschen staan, die door de politie op een afstand worden gehouden. Rondom den in gang van het kerkgebouw is voor een afzetting gezorgd. Kardinaal de Jong draagt nog het bisschoppelijk gewaad en het is voor het laatst, dat men Zijn Eminentie in het paars gekleed ziet. De aanwezige autoriteiten. Intusschen hadden de genoodigden reeds hun plaatsen in de kerk inge nomen. In het priesterkoor merken wij de gemijterde abten op. Verder zijr.' de Provincialen en Oversten van Religieuse orden en Congregaties aanwezig; de Dekens van de onder scheidene dekenaten; met hun deputaties vertegenwoordigers van elk Kapittel en afgevaardigden van landelijke Katholieke organisaties en instellingen. Van de wereldlijke autoriteiten noemen wij allereerst den vertegen woordiger van het Koninklijk Huis. Graaf du Monceau uit Barneveld; jjports Minister-President Ir. W. Schermerhorn; de dr.e katholieke ministers Dr. L. Beel, Ir. Th. van Schaik en Mr. H. Kolfschoten; den voorzitter van de Tweede Kamer, Mr. J. van Schaik; den Commissa ris der Komngin in de provincie Utrecht Jhr. Mr. L. H. N. Bosch Ridder van Rosenthal met de twee katholieke leden van Gedeputeerde Staten, Mr. H. W. de Vink en den heer G. H. J. van Spanje; den Bur gemeester van Utrecht Mr. Dr. G. A. W. ter Pelkwijk met de Wethou ders, Prof. Mr. P. Aalberse, Minister van Staat en de Kathol.eke Commis sarissen van de Koningin in de pro vincies Noord-Brabant en Overijssel (die van Limburg is op weg met zijn auto verongelukt en in een ziekenhuis te Nijmegen opgenomen). Alle Monsignori, Apostolische Pro- tonotarii en buitengewoon Kamer- heeren van Z.H. den Paus wonen de plechtigheid bij. Wij merken vervol, gens op de leden van het kapittel der Souvereine Orde van Malta in hun sierlijke uniformen. Prof. Dr. F. Sassen, heden nog Directeur- Generaal van Onderwijs en de hoofdaalmoezeniers van Leger en Vloot. De Seminaries zijn vertegen woordigd door den President, een professor en een student. Natuurlijk zond ook Ameland, het eiland waar de Kardinaal geboren is, zijn afgevaardigden en wel den pastoor, den Zeereerw. Heer Kaal- berg en voorts familieleden en vrien. den van Zijn Eminentie. Ook vele vroegere klasgenooten en oud-collega's van het Groot- Seminarie Rijsenburg, waar Kar dinaal de Jong professor was, be_ hooren tot de genoodigden. Tij dens het wachten op den Kardi naal met zijn gevolg bespeelde Hendrik Andriessen het orgel Dan verstommen deze klan ken en als een blijden groet klinkt het „Ecce Sacerdos" van Johan Winnubst. die zoo vele jaren het kathedrale koor heeft mogen leiden, dat door een gemengd koor onder leiding van Sjef van Eerden met orgelbegeleiding gezongen wordt. Kardinaal de Jong treedt het kerkgebouw bin. nen. De plechtigheden beginnen Zijne Eminentie en de Inter nuntius houden, als zij het pries terkoor genaderd zijn, een adora tie voor het Sacramentsaltaar, on derwijl de bisschoppen in de ka nunniken-banken gaan zitten. Na de adoratie begeven de twee hoo ge prelaten zich naar hun tronen, waarbij de Kardinaal aan de Evangelie-zijde en de Internen, tius aan de Epistelzijde plaats neemt. Zij schrijden vervolgens naar het Hoofdaltaar, waar de Kardinaal den eed aflegt. Dan is een der hoogtepunten van de plechtigheden genaderd. De Internuntius leest onder ademlooze stilte van de aanwezi gen den Pauselijken benoemings brief voor. eerst in het Latijn en daarna in het Nederlandsch. (Vervolg pag. 3, le kolom)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1