Nieuw HET SPAANSCHE VOLK MOET ZELF BESLISSEN Documenten over Spanje gepubliceerd Bijzondere staat van beleg opgeheven Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux HOOP VAN AMERIKA, ENGELAND EN FRANKRIJK „Vreedzame verwijde ring van Franco" Benoeming Passagierslijst „Bloemfontein" Kardinaal Spellman was toch in Madrid MANNERHEIM AFGETREDEN NIEUWE APOST. VICARIS VOOR CHINA Indische gulden op pari DUITSCHE ONDERZEE BOOTEN BEVOORRAAD ALS VAN OUDS Twee minuten stilte Hulp aan oud-illegale werkers Onverbeterlijk „Don Suisse" in audiëntie Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur F*. Otten; binnenland P. SigQix'. Abormementsprijs f 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Daqblad t Bulten God is 't nergens veilig (Vondel) DINSDAG 5 MAART 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10872 ALKMAARLangestraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K2240) Bankrelatie: Noorderbank De gemeenschappelijke verklaring van de regeerin- gen van de Vereenigde Staten. Engeland en Frankrijk over Span.ie is gepubliceerd. Men is het er over eens. dat. zoo lang generaal Franco de con_ trole over Spanje blijft behouden, het Spaansche volk geen volledig en hartelijk samengaan kan ver, wachten met die naties van de wereld, die met gezamenlijke krachtsinspanning de nederlaag hebben toegebracht aan het Duit. sche nationaal-socialisme en het Italiaansche fascisme, welke het huidige Spaansche regiem hulp hebben geboden bij het in han den nemen van de macht, en naar welker voorbeeld dit regiem is opgezet. Er bestaat geen plan om in de binnenlandsehe aangele genheden van Spanje tus- schenbeide te komen. Het Spaansche volk behoort zelf op den duur zijn eigen be stemming te kiezen. Ondanks het feit, dat het huidige re giem repressieve maatregelen neemt tegen de ordelijke po gingen van het Spaansshe vok om zün politieke aspira ties tot uiting te brengen en zich volgens deze te organi- seeren, vertrouwen de drie regeeringen dat het Spaan sche volk niet opnieuw de verschrikkingen en de kwel ling van een burgerstrnd zal moeten ondergaan. Integendeel, men hoont, dat de leidende patriottische en ruim denkende Spanjaarden spoedig de middelen zullen vinden om een vreedzame verwijdering van Franco, de afschaffing van de Phalanx en de instelling van een overgangs- of waarnemende regeering te bewerkstelligen, on. der welker bestuur het Sp.aan- sche volk wellicht de gelegenheid zal krijgen om in vrijheid te be slissen over den regeeringsvorm. welken het wenscht en ziin lei ders te kiezen. Politieke amnestie, terugkeer van de verbannen Spanjaar den, vrijheid van vergaderin gen, politieke vereeniging en voorzieningen voor vrije openbare verkiezingen zijn es- sentieele vereischten; een overgangsregeering, welke de ze vereischten voorbogen zou wilen houden, zou ae erken ning en de ondersteuning van alle vrijheidslievende volke ren verkrijgen. Een dergelijke erkenning zou volledige diplomatieke 'betrekkin gen insluiten en het nemen van die practische hulpmaatregelen bij de oplossing van Spanie's eco. nómische problemen, weke in de geldende omstandigheden uitvoer Z. H. Exc. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot Kape laan te Schiedam (H. Liduina) den Weleerw. Heer J. G. van Dijk, die Kapelaan' was. te Bever wijk (O. l. Vrouw van Goeden Raad). Wij ontvingen de passagiers, lijst van het m.s. „Bloernfontein" met de namen van 1368 repa- trieerenden. Deze lijst is voor een ieder op onze bureaux ter inzage gelegd. In verantwoordelijke diplo. matieke kringen te Washin- ton twijfelt men aan het nuttig effect van de driezijdige ver klaring over het Spaansche regiem, en van het Ameri- kaansche „witboek", waarbij de dubbelhartigheid van den Spaansche leider gedocumen teerd wordt. Speciaal ten aan zien van het witboek vreest men dat het tot resultaat zal hebben, dat het Spaansche volk zijn leider zal gaan be schouwen als de persoon, die gedurende de oorlogsjaren de belangen van zijn volk in het oog heeft gehouden! baar zouden zijn. Dergeijke maat. regelen zijn op het oogenblik niet mogelijk. De kwestie van de handhaving of de verbreking van de diplo matieke betrekkingen door de re. geeringen van Frankrijk, het Ver. eer.iigd Koninkrijk en de Vereen. Staten met het huidige Spaan sche regiem zal beslist moeten worden in het licht van de ge beurtenissen en rekening hou dende met de inspanning van het Spaansche volk om ziin eigen vrijheid te verkrijgen. Kardinaal Spellman heeft een bezoek aan de Amerikaan- sche Ambassade te Madrid gebracht en is via Lissabon per vliegtuig naar New York vertrokken. Maarschalk Gustaf Mannerheim, President van de Finsche Repu bliek, is gisteren afgetreden. Ver. wacht wordt, dat de tegenwoor dige Minister-President, Paasikivi, hem zal opvolgen. Tot apost. vicaris van Luanfu in China is benoemd de Zeereerw. Pater Constans Franc (Kramer) O.F.M.. Pater Franc werd 3 Juni 1903 in Oldenclooster bij Bols- ward geboren en werd 18 Maart 1928 te Weert priester gewijd. Van officieele zijde wordt ge meld, dat de door de Nederland- sche Bank genoteerde koers van den Indischen gulden op pari ge steld is. Het amerikaansche Departement van Bui- tenlandsche Zaken heeft een witboek gepubliceerd over de buiienlandsche politiek van Spanje in de oorlogs jaren. Volgens deze docu menten, die in Duitschland in beslag genomen zijn, zou Franco in Juni 1940 aan Hitler en Mussolini beloofd hebben, onder bepaalde voorwaarden aan de zijde van de As den oorlog in te gaan. MET INGANG van giste ren, Maandag 4 Maart, is de bijzondere staat van beleg opgeheven in geheel Nederland. Daarmede is de normale toestand van het burgerlijk bestuur weer ge heel hersteld. Misschien is het nog juister te zeggen, dat wij eerst thans voor goed bevrijd zijn.... al zijn er nog veel vervelende dingen, waarvan we nog graag be vrijd zouden willen worden. Maar wat dat betreft, zullen we maar denken, dat er niets volmaakt is op het onder- maansche.' De opheffing van den bijzon, deren staat van beleg heeft ver schillende practische en juridi sche gevolgen. Het Militair Ge. zag is nu voorgoed weg, het is, om zoo te zeggen, formeel be graven. De verordeningen van het M.G. zijn nu alle buiten werking gesteld, ook dus de 56 van den chef staf M.G., die nog geldig waren. De briefcensuur komt te vervallen. Ook de „vor dering" in gebruik neemt auto matisch een einde. Bij vordering in eigendom gaan de goederen over "aan den Staat. De bewaring van politieke delinquenten is thans per 1 Maart reeds in handen gelegd van de procureurs.fiscaal bij de bijzon dere gerechtshoven. Het M.G. heeft ook daar dus geen be. moeienis meer mede. Alle vrijheidsbeperkende be. palingen van NSB.ers e.d., die niet in bewaring zijn, zooals huisarrest, gedwongen verblijf, plaats, meldingsplicht e.d., ko. men te vervallen. Ook de perso. nen, die verdacht worden van een strafbaar feit op politiek ge. bied, zijn aan geen verdere vrij. heidsbeperking meer onderwor pen. De maatregelen ten aanzien van de ambtelijke zuivering ko men niet te vervallen. Voor een aantal experts uit alle geallieerde landen vonden aan het landbouwproefstation te Jealott's Hill in Engeland demonstra. ties plaats met de nieuwste machines die gebruikt worden voor de bestuiving ter bescherming van het gewas tegen ziekte en insecten. (ABO Press Service P.) Spanje had een geheim plan voor den aanval op Gibraltar, de Engelsche angel in het Spaansche vleesch. Overigens blijkt uit 9e documenten van Juni 1940 tot en met December 1943, dat Franco de beide dictatoren, in het bijzonder den Duitschen, aan het lijntje heeft gehouden. Volgens een geheime overeen, komst met Duitschland in Febr. 1943 zou Spanje zich vastbeloten verzetten tegen eiken inval van anglo.Amerikaansche troepen op het Iberische schiereiland e. d. Franco juichte in een brief 'aan Mussolini de overwinningen in Frankrijk toe en sprak over „onze operatie", die zeer doel. reffend zou kunnen worden, „zoo gauw de moeilijkheden van voorziening zullen zijn wegge, nomen". In October 1940 zou Franco nog verklaard hebben, in een persoonlijk gesprek met Hitier, dat Spanje met vreugde aan de'zijde van Duitschland zou strijden, „ofschoon de moei. lijkheden voor Spanje toene men". Een leelijke noot voor een concreet.onneutrale houding van Spanje is, dat de Spaan, sche marine Duitsche onder, zeebooten hielp bevoorraden in afgelegen baaien aan de Spaansche kust. Later heeft Franco voortdurend en hard. nekkig geweigerd aan den oorlog deel te nemen, on. danks de bedreigingen van Hitier. Wel schreef de Caudillo schoone woorden in bezwarende brieven, maar tot daden kwam het nooit. Hij verklaarde in 1943 aan den Duitschen ambassadeur, in Madrid, dat Amerika en Enge land eisehten, dat Spanje „een niet te uitgesproken pro.hou.- ding zou aannemen", en Spanje kon de katoen en petroleum van de Amerikanen en Engelschen niet missen Gisteren was het de zooveelste historische datum in onze natio nale luchtvaarthistorie, door het heropenen van drie lijndiensten van de K.L.M. in het Europee- sche net. Vooral het hervatten van de verbinding met Engeland is een feestelijk geheuren voor de Nedprlandsche luchtvaart. De lijn AmsterdamLonden is n.l. de oudste K.L.M.-lijn. Voortaan zul len de K.L.M. en de British European Airways in onderlinge samenwerking vier retourdiensten per dag tusschen Nederland en Engeland onderhouden. Het hervatten van de luchtver- binding AmsterdamBrussel door de K.L:M. valt samen met de opening van de Sabena-lijn Brus selAntwerpen. De K.L.M. gaat twee maal per dag heen en weer. De Sabena vliegt een avondre tourtje. De Air France vliegt reeds drie maal per week het traject Am sterdamParijs. Op de werkdagen zal de K.L.M. nu eveneens de ver binding tusschen deze steden on derhouden. Een definitieve dienst regeling zal nog nader worden vastgesteld. CARNAVAL ^EIV ZEGT, dat het woord ..carnaval" van het Latijn is afgeleid en eigenlijk een vromen afscheidsgroet betee- kent, n.l. earn-, vale!" d.i. Vleeschvaarwel!" Als deze afleiding niet boven allen twij fel verheven is. is ze toch aar dig bedacht. Slaat het vaarwel alleen op de verboden vleesch- spijzen, dan is de uitdrukking toch weer vrij burgerlijk- en oppervlakkig-roomsch. Daar om zou ik er liever een vaar wel aan de zinnelijke genoe gens, de vleeschelijke lusten in willen beluisteren (wel te verstaan: ook aan de geoor loofde). Het groote en laatste vaarwel aan het vleesch zal ieder van ons eerst op zijn sterfbed uitspreken; en een vaarwel aan alle geoorloofde lusten reeds tijdens het leven uit te spreken, is niet ieders roeping, doch slechts die van weinigen. Maar wel is het de taak van ieder, die tot Christus' Kerk behoort, om aan den vleeschelijken mensch gedu rende den Vastentijd eenigö ongewone beperkingen op te leggen. Dat zal den geestelij ken mensch versterken en ver heffen. En het is de aangewe zen weg om ook metterdaad aan Jezus' Passie deel te heb ben, teneinde met Hem Pa- schen te kunnen vieren. In dien zin zeggen wij van daag: „vleesch, vaarwel!" En als het ons daarmee ernst is, is er niets tegen, dat we dit „afscheid" vandaag een beetje vieren, volgens oude traditie. MARCUS Het Rijksarbeidsbureau heeft in samenwerking met de Stichting 19401945, het Nederlands Volks herstel en het Centraal Afwikke lingsbureau Binnenlandsehe Strijd krachten, bureau 9, een speciale arbeidsbemiddeling voor oud-ille gale werkers en principieele on derduikers ingesteld. De algemee. ne richtlijnen voor deze bemidde ling worden vastgesteld door een centrale coördinatie commissie. Bij elk Gewestelijk Arbeidsbu reau zal worden opgericht een af- deeling Bijzonderé vormen van arbeidsvoorziening (B.V.A.). Het personeel dezer afdeelirig zal be staan uit ambtenaren der Gewes telijke Arbeidsbureaux, die zelf actief aan het verzet hebben deel. genomen. Volgens de „Newschronicle" zijn politie en detectives naar de Britsche havens gezonden, daar men een sabotagecomplot op het spoor meent te zijn, dat tot doel heeft Britsche schepen te vernie tigen. De branden aan boord van twaalf Britsche schepen geduren de de laatste weken ziet men als het werk van een wijdvertakte or ganisatie. Haar activiteit zou zich ook uistrekken over door Enge land bezette Duitsche havens. Men vermoedt, dat „dweepzuch tige nationaal-socialisten" dit alles op touw hebben gezet. Gisteren is de heer Olgiati van de „Don Suisse", de Zwitsersche organisatie', die zooveel materieele hulp heeft verleend aan ons land, door H. M. de Koningin in audi ëntie ontvangen. Hare Majesteit vertolkte de gevoelens van dank van onze landgenooten aan de Zwitsersche Staat en de sympa thieke Zwitsers.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1