Nieuw HET RUSSISCHE GEVAAR Churchill wijst op De Nederlandsche mijnwerker Twee minuten stilte Voor Den HelderSchagen en omgeving nergens v^del) woensdag 6 maart 1946 Bureaux: Gevaarlijke lading De Groente-export naar Engeland Melk in flesschen Minister mansholt K.L.M. helpt Roode Kruis ROTTERDAM OF ANTWERPEN GEROOFDE INSTAL LATIES ONDERGRONDSCHE Meer melk voor kinderen t.m. 4 jaar Maximumprijzen blijven gehandhaafd JAPANNEEZEN Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. SigOL!. Abonnementsprijs ƒ- 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso, kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Buiten God. is 't 41e jaargang - nummer 10873 ALKMAARLangestraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank Sergeant-majoor P. J. Debets van het Nederlandsche leger is gisteren te Croydon met tien pond beboet wegens een poging tot het binnensmokkelen van zes fles- schen cognac. Debets had de cognac aan een soldaat meegege-' ven en arriveerde zelf met een volgend vliegtuig. De flesschen met inhoud zijn in beslag geno men. In het Westminster College te Fulton (Missouri) heeft Winston Churchill een rede uitgesproken. Hij zcide, dat oorlogen niet voorko men zouden kunnen worden zonder een broederlijke vereeniging van de Engelsch sprekende volken, d.w.z. een bijzonder nauw contact tus- schen het Britsche Rijk en de Ver. Staten. Zulks dient gepaard te gaan met het handhaven van de huidige faciliteiten voor de wederzijdsche veiiigheid door het gemeenschappe lijk gebruik van alle vloot- en luchtmachtbases der beide landen over de geheeie wereld. Ten slotte zouden wjj wellicht zelfs kunnen geraken tot een ge meenschappelijk staatsburgerschap aldus Churchill. Niemand weet, wat sovjet- Rusland en zijn communisti sche internationale in de naaste toekomst zullen doen of wat de grenzen zijn van hun neigingen tot expansie en proselietenma- kerij Mijn voorstel is derhalve, de uno terstond van een inter nationale gewapende macht te voorzien en de mogendheden te verzoeken een bepaald aantal es. kaders vliegtuigen in dienst te stellen van de wereldorganisatie. Immers, voorkomen is beter dan genezen. De communistische partijen, die van weinig beteekenis waren in de landen van Oost-Europa, lebben een voorrang en macht ge. kregen die ver boven haar ge talssterkte uitsteekt. öv.eral trachten zij een totalitairen in vloed te verwerven. In bijna al die landen heerscht een politie. regime en met uitzondering van Ts.iecho Slowakije bestaat er geen ware democratie. Uitgezonderd in het Britsche Rijk en de Vereenigde Staten, waar het communisme nog in ztin kinderjaren is, zijn de communis, tische partijen of vijfde colonnes een toenemende uitdaging en ge vaar voor de christelijke bescha ving. Ik geloof niet, dat de Sovjet Unie oorlog wil. Zij verlangt de vruchten van den oorlog en een onbeperkte uitbreiding van haar macht en leerstellingen. „Wil een oorlog voorkomen worden, dan dienen wij thans op alle punten onder oppergezag van de Vereenigde Volken tot een goede verstandhouding te geraken met de Sovjet Unie, voor wiens volk ik een groote bewondering heb." .Laat niemand", zoo besloot Churchill „de verborgen kracht van het Britsche Rijk en Gemee. nebest onderschatten." In vele kringen in Amerika is Churchill's rede ongunstig ont vangen. Een Tsjechisch passagiers vliegtuig is op de route Parijs Praag boven het vliegveld te Praag geëxplodeerd en brandend neergestort. Acht passagiers kwamen om het leven. De redactie van de Engel sche „Sunday Chronicle" heeft zich schuldig gemaakt aan journalistieke Zondagsruiterii, of de heeren van de „Chro nicle" hadden een kronkel in hun redactioncele brein. Ze beweerden n.l. dat reeds aan het einde van deze week: sla, komkommer en tomaten in de Londensche etalages zouden liggen. Maar bevoegde instan. ties in Den Haag, waarbij wij naar dit bericht informeerden zeiden, dat er niets van aan was, hoe gaarne zij ook zoo spoedig mogelijk den export naar Engeland zouden begin nen. Wat sla betreft, dit duurt nog wel veertien dagen, en komkommer en tomaten zijn nog lang niet aan de beurt, de teelt daarvan begint pas Het Engelsche bericht is wel een bewijs, dat men heet-ver- langend is naar onze groen ten, en dat mag ons dan weer verheugen heeft gisteren in de Tweede Kamer medege deeld, dat de Regeering „overweegt te streven" naar een nieuwe regeling van de distributie van melk via de standaardisatiebedrijven in dien zin, dat de melk voortaan in flesschen wordt verkocht, waardoor ze ook goedkooper zal zijn dan bij lossen verkoop. Met betrekking tot het bericht inzake het Roode Kruisteam, dat a.s. Zaterdag naar Bangkok zal vertrekken, wijst het hoofdbe stuur van het Roode Kruis er oo. dat de reis niet zal geschieden met een toestel van den Regee- ringsvliegdienst doch met een door de K.L.M. ter beschikking van het Roode Kruis gestelc. lijn. toestel. Daar zit-ie voor me op een oude canapee. Bek-af! Ze heb ben de heele week gejaagd om de productie op peil te houden. De eene helft van de ploeg werkt in een laagdie meer steenen levert dan kolen. De andere helft werkt in een mooie volle laag kolen. Die heeft alles op alles gezet om zooveel mogelijk over te wer ken, dat de gezamenlijke pro ductie even hoog blijft. Het loon wordt gedeeld. Dat zijn prachtkerels, deze ondergron- ders. Katholieken van de beste soort en vaderlanders. Zijn nog wat zwart glanzen de oogen, de typische oogen van de jongens uit de mijn die wat te veel in de stof heiben gezeten, vallen op de krant uit het Noorden. .Verd. Nu moeten ze nog op ons gaan kankeren ook". Wij hebben er niet aan gedacht om hem tegen te spreken. Het is moordend. Heel de week jakkeren, je ge zondheid op het spel zetten om kolen te delven voor je land en dan 's avonds laster tot loon. Dat deprimeert. Men dient de feilen eindelijk eens te zien zooals ze zijn. Het overgroote deel der mijnwer kers doet trouw zijn plicht, ook al loopt het niet altijd naar wensch met de niet overdreven voorrechten, die men hen toe kende. Zij dienen hun land en trachten de onaangename her inneringen aan wat dat land voor den oorlog voor hen over had te vergeten. Een kleine groep, die zeker niet moet woi- Van bevoegde zijde heeft Bel gië geen bevestiging kunnen ont vangen van het onlangs in de Ne. derlandsqjie pers verschenen be. richt, volgens hetwelk de Britsch. Amerikaansche autoriteiten zou den hebben besloten de voor haar respectievelijke bezettingszones in Duitschland bestemde levens, middelen en uitrusting via Ne derlandsche in plaats van langs Duitsche havens te verschepen. Men rekent erop. aldus deze kringen, dat, mocht een zoodanig besluit worden genomen, de be langen der Belgische havens, wel. ke steeds een belangrijk aandeel hebben gehad in het doorvoer- verkeer van en naar Duitschland. niet door de geallieerden uit het oog zullen worden verloren. „Note comique". Dezer da gen was Prins Bernhard in de mijn Emma, in Hoensbroek. Onder in de mijn gekomen zei hij tegen een van de arbeiders: zwart als men ons in het Noor- Ja, hier moet je wel zwart worden. Antwoord: Niet zoo den maakt! den gezocht onder de katholiek georganiseerden, saboteert. Mag men daarom allen be schuldigen? Men controleer e liever de mannen van een be paalde papierrijke pers, die ook in het Noorden zijn slacht offers maakt. Men spreke ge rust over nationale gezindheid, maar het Noorden van het land geve eerst het goede voorbeeld. En men verbiitere de goedwil- Itnden niet door hun zware en ongezonde werk te beloonen met verachting, die niet op goede gronden steunt. Treebeek, 28-2-'46. Th. St. Noorse h—Nederl. overeenkomst1 Onlangs hebben onderhandelin gen plaats gehad in den Haag en Oslo, over een Nederlandsch- Noorsche overeenkomst inzake het goederenverkeer, ter vervanging van een tijdelijke regeling, die op 24 October 1945 door de twee lan den was getroffen. De onderhan delingen hebben geleid tot een overeenkomst welke zal gelden tot ultimo 1946. Aan de overeen komst zijn lijsten toegevoegd van goederen, waarvoor de vereischte uitvoervergunningen zullen wor den verstrekt, in beide richtingen gedurende den duur van de over eenkomst. In afwachting van de onderteekening is de overeen komst voorloopig in werking ge steld vanaf 4 Maart j.l. Met medewerking van het com. missgjiaat generaal voor de Ne derlandsche economische belan gen in Duitschland, wordt mo menteel de complete installatie van de radiolampenfabriek van Philips teruggevoerd. Deze instal. latie bestaat uit ongeveer 1200 machines, welke in sebruik wa ren bij een fabriek te Porta - Minden, gelegen in de door de Engelschen bezette zone van Duischland, in de buurt van Han. nover. Op de werf van de Mij. "De Schelde" te Vlissingen wordt thans de grootste boot, die daar werd gebouwd, van 22000 ton groot dubbelscliroef motor schip voor den Rotterdamschen Lloyd, voltooid. (Stevens P.) Als gevolg van de vergrooting der melkproductie zullen de kin deren van de E en D groep (0 t.m. 4 jaar) met ingang van 17 Maart wetr 6 liter melk per week krijgen. Zoodra de omvang der productie zulks toelaat, zullen ook de andere consumentengroe pen weer de vroegere rantsoenen ontvangen (B en C groep 2 li ter; A groep 2 liter) In tegenspraak met de geruch ten, welke momenteel de ronde doen, deelt het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit mede. dat de maximumvellingprijzeh voor groenten en fruit gehandhaafd blijven. Het bericht van den heer D. Admiraal betreffende het ver vallen der maximumprijzen, dat aan sommige veilingen is toege zonden heeft uitsluitend betrek king op bloemen. Hoe de ondergrondsche activi teit der Japanneezen nog tiert over heel Java. wordt onthuld in een verslag van een correspon dent van Aneta, dat gebaseerd is op authentieke inlichtingen van officieele zijden. Deze activiteit is tegelijk met de Japansche capitu. latie begonnen. Hitoshi Shimitu. die de leiding had gehad van de Japansche propaganda, begon toen onmiddelliik zijn werk op een terrein, dat hij tevoren goed had voorbereid en stichtte de ge heime organisatie De Zwarte Waaier", welke ten doel nad door terroristische activiteit een chao tischen toestand te schepper.. De Japanneezen zorgden er voor de Indonesiërs van wapens te voor zien door bij voorbeeld wapens en munitie van politieposten uit te deelen. Dit was echter slechts een deel van het algemeene programma. Het geheeie plan was er op ge richt, dat de Indonesiërs, na drie jaar 'lang onderhevig te zijn ge weest aan een langdurige giftige propaganda, nu tot daden moesten worden aangezet. Met het oog ■hierop verdient de activiteit van de geheimzinnige Japansche or ganisatie ..Day Sang Ka" met af_ deelingen over het geheeie land verspreid, de grootste belangstel ling. Op het oogenblik ziet men de Japanneezen. zelfs openlijk, met de Indonesiërs samenwerken, zooals b.v. in het gebied van Bandoeng, in Malang (West- Java) waar zij dienst doen als instructeurs voor de luchtvaart, terwijl zij den Indonesiërs even eens van advies dienen bij het versterken en verdedigen van Malang en in Djokjakarta, waar Japansche officieren militaire raadslied.en en instructeurs zijn. VUUR EN ASCH EEN DER GROOTSTE voor- christelijke denkers meende in het vuur den oorsprong van alle geschapen dingen te zien. Vuur is leven. Vuur is een ander woord voor geestdrift. Vuur is het zinnebeeld der lief de. Vuur is een van de twee gedaanten Van den H. Geest. Asch is het zinnebeeld van vergane liefde en gedoofde geestdrift, zinnebeeld van zon de en dood. Met de asch, die zonde en dood verbeeldt, is vanmorgen ons voorhoofd gemerkt. Dit is 'n nieuwe vorm van een zeer oud gebruik: het hoofd van den zondaar en boeteling met asch te bestrooien. In de vroe ge middeleeuwen moesten de openbare zondaars openlijk boete doen gedurende den 40- daagschen Vasten. Op Asch- Woensdag werd hun een boete kleed overhandigd en asch op hun hoofd gestrooid. Na de middeleeuwen ontstond het ge bruik dat alle geloovigen, al vorens den Vastentijd in te gaan, hun hoofd met asch lie ten bestrooien. Het „Asch- kruisje" gaan halen is dan ook een openbare belijdenis èn be lofte: „ik ben een zondaar en ik zal boete doen Dat is het wezenlijkste van de boetvaardigheid: het diepe besef, de volledige erkenning; „ik ben een zondaar". Te veel wordt deze belijdenis met de lippen afgelegd (in ieder Wees gegroet o.a.), zonder dat het in het hart van de biddende door klinkt. zonder dat hij daardoor bescheiden en vergevingsge zind jegens anderer zonden wordt, zonder dat hij er den plicht tot boete uit afleidt. Diep, nederig, zondebesef (per soonlijk en als gemeenschap van christenen), dat moet onze grondhouding in de komende 40 dagen bepalen. Asch in de harten... Wie rouwmoedig zijn zonde en schuld erkent, in diens hart zal Jezus het Paaschvuur van nieuw leven ontsteken en zal de H. Geest het Pinkstervuur der liefde opnieuw doen op vlammen. Maar eerst diep zon debesef: vergeten wij 40 dagen lang de asch op onze hoofden niet MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1