Nieuw ES 1ST NICHT WAHR De samenstelling van het Alkmaarsche Tribunaal EERE-DOCTORAAT VOOR KARDINAAL DE JONG Voor Den Helder, Schagen en omgeving ner^ens vffindel) Bureaux: n Rusland zendt troepen en Amerika" stuurt 'n slagschip 30.000 vliegers gered VELDSLAG IN DE JORDAAN BOUWPLAN Nieuwe bonnen voor serviesgoed VERLOVEN INGETROKKEN Van het Indonesi sche Volksleger DE BELGEN WETEN MEER DAN WIJ En voor ds. Gravemeijer PRINSELIJK PAAR NAAR KOPENHAGEN Gratieverzoek van Max Blokzijl afgewezen Opnieuw voor den Veiligheidsraad Het vijftigste vliegtuig Twee minuten stilte Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. Sigou Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso, kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Buiten God is 't VRIJDAG 15 MAART 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10881 ALKMAAR: Langestraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank HOE DIKWIJLS is het al ge zegd, dat de Duitsche en de Bolsjewistische methoden, niet alleen in wezen, maar ook in practijk, overeenstem men? Sovjet-Rusland kan zich van deze realiteit niet losma ken. Radio Moskou verklaart met een stalen gezicht, dat het niet waar is, dat er in Iran troepenbewegingen zijn, ter wijl nu onderhand de heele wereld weet, dat het wel zoo En bovendien verklaarde is. radio Teheran onmiddellijk na de uitzending van de Russi sche „tegenspraak", dat deze „niet met de feiten overeen kwam"Wat moeten wij toch van dit alles denken? Bevin, de Britsche Minister van Buitenlandscfie Zaken, heeft in het Lagerhuis verklaard, dat het zeer moeilijk is dit alles te begrij pen. De Russen hebben uitdruk kelijk en pertinent beloofd, dat zij de overeenkomst van 1942, om op 2 Maart de troepen terug te trek ken, zouden uitvoeren, maar zij doen het niet. De conclusie van den Veiligheidsraad, dat er tus- schen Russen en Perzen -gepraat zou worden, is niet verwezenlijkt, althans er is geen resultaat be reikt en nu schijnt Rusland dwang te willen uitoefenen. Bevin begrijpt ook niet, dat Rusland zijn toezeggingen niet zou nakomen en Engeland wacht op antwoord op de nota van 3 Maart. Intusschen volgt Moskou de ooli- tiek van de voldongen feiten, pre cies als Duitschland dat deed.... Russische troepen trekken ook in de richting van de Turksche grens En Amerika stuurt nu een der sterkste slagschepen naar Turkije, weliswaar zwaar be wapend, maar „eigenlijk" met aan boord het stoffelijk over schot van den Turkschen ge zant in Amerika, die in An kara zal worden begraven...... De Amerikaansche Regeering „benut deze gelegenheid" om te gelijk even met den sabel te rin kelen, of, om in de beeldspraak Naar het Zwitsersche sportblad „Tip" meldt, heeft Leslie Xrvin, een specialist op het gebied van parachutes, "bètekehd. dat onge veer 30.000 geallieerde vliegers zich tijdens den oorlog het leven redden met een parachute. te blijven, met een slagschip te zwaaien! Churchill zal vandaag weer spreken. Zal hij zich houden aan het advies van sommige Engel- sche bladen, dat een koel hoofd en een beteugelde tong noodig zijn, om een catastrophe te voor komen? Of zal hij zich op het standpunt blijven stellen, dat tegen het onmiskenbare opdrin gen van Rusland en het Commu nisme, waakzaamheid en waar schuwingen noodig zijn? Terecht vragen Amerikaansche bladen zich af, waar het streven naar beveiliging eindigt en waar het streven naar expansie be gint. Anderen spreken er van, dat de Vereenigde Naties zich in het stadium van 'n fatale kracht proef bevinden...; Toen een politie-agent te Am sterdam gisteren wilde optreden tegen eenige zwarte handelaren werd hij door dezen dusdanig in het nauw gedreven, dat hij zich genoodzaakt zag eenige waar schuwingsschoten te lessen. De heeren trokken zich in een café terug waarop de agent om ver sterking vroeg, die ook prompt kwam. Toen de politie de man nen wilde arresteeren. kreeg zij het aan den stok met de bewo ners van dit deel van de Jordaan. Er werd een ware veldslag ge leverd. waarbij de agenten met alle mogelijke denkbare voorwer pen bekogeld werden. Een bri gadier kreeg een naaf van een motorfiets tegen zijn slaap en werd daardoor ernstig aan het hoofd gewond, terwijl ook een agent een bloedende hoofdwonde opliep. Er werden vier belhamels ingerekend. TE LAAT om nog in ons nummer van gisteren op te nemen, ont vingen wij gistermiddag het bericht van de samenstelling van het Tribunaal, waarvan, zooals wij wel gisteren reeds konden be richten, Mr. A. Schenkeveld te Alkmaar tot President is benoemd, tevens voorzitter van de eerste kamer. Tot voorzitter van de tweede kamer is benoemd Mr. J. B. Windhausen, advocaat te Hoorn. Tot leden van het Tribunaal zijn *benoemd:»M. Niele, Alkmaar: J. J. G. Wagenaar, Alkmaar; M. Coerts, Alkmaar; G. J. Stokreef, dierenarts. Heiloo; J. F. Boers, tandarts. Alkmaar; K Pander, Alkmaar; P, Schotsman, dir. Gas- en Waterleidingsbedrijf, Egmond aan Zee; S Breebaart, Kolhorn; Mej. A. S. M. van Erp, Hoofd van de R.K. Meisjesschool te Tuitjenhorn. P. Zwagerman, Nieuwe Niedorp; C. P. Spaansen, Castricum; S. D. Dissel. Den Helder; E. F. van Heuvel. Den Helder; J. D. Mahieu, Den Helder: Mevr. Af P. J. Biersteker geb. Snoerwang, Den Helder; P. S. v. d. Vaart, Den Helder; K. Brugman, Anna Paulowna; H. J. Cramer, Hoorn; D. Radecker. Medemblik; J. Bethlem, Hoorn; S. P. Stuijfbergen, Hoorn en K. Zondergeld, Enkhuizen. De leden zijn benoemd bij Kon. Besluit van 7 Maart nr. 39 met in gang van den dag der in-dienst-treding. Tijdig genoeg heeft de dienst van den Wederopbouw de pers in kennis gesteld van het ge weldige Bouwplan 1946, dat bijna 800 mïllioen zal verslin den. Het wordt door minister Ringers zeer terecht een ge beurtenis van bijzondere be- teekenis genoemd. Maar men vergt van de kranten, dat zij de uitvoerige en belangwek kende gegevens over deze ge beurtenis van groot formaat verwerken in de ruimte van de vier onnoozele pagina's klein formaat. Hier is de ver houding zoek. Dat blijft bene den de maat. Het is ongezonde kruidenierspolitiek, het groote moedig-Nederlandsche bouw plan onwaardig! De burgemeester van Ilford en diens echtgenoote gaven een partijtje voor 28 Nederlandsche kinderen, die een vacantie van 8 weken in Engeland doorbrengen. De jeugdige gasten, die ontvangen werden in het raadhuis van Ilford, amuseerden zich best. Amsterdam P. Met ingang van 15 Maart 1946 worden de bonnen B 33, C 33, D 33 en E 33 reserve van de bonkaart voor voedingsmiddelen voor personen geboren in 1925 of later aangewezen voor servies, goed. Deze bonnen hebben een waarde van één punt. Zij blijven voorloopig geldig en zij kunnen m combinatie met in de toe komst aan te wijzen bonnen worden gebruikt. De volgende bon zal binnenkort, worden be kend gemaakt Het Republikeinsche pers bureau Antara heeft ge meld, dat alle verloven van de T.R.I. (het Indone sische Volksleger) man schappen worden inge trokken en dat alle offi cieren en manschappen het bevel hebben ontvan gen om naar hun garni zoenen terug te keeren. Uit betrouwbare bron is gemeld, dat de Engelsche aanvoercolonne uit Soe- kaboemi Donderdag om 19.00 uur te Bandoeng is aangekomen. Zoo lang Dr. Smitskamp van de medische afdeeling van de Rapwi, die thans op weg naar het moe derland is. om ten behoeve van geëvacueerde kinderen serum tegen mazelen te verkrijgen, nog niet naar Batavia is teruggekeerd, zal het aan kinderen, die npg geen mazelen hebben gehad, niet ge oorloofd zijn, uit Nederlandsch- Indië naar Holland te vertreirken. Loyalejroepen van het K.N.I.L. in de Minahassa hebben op 11 Maart de Nederlandsche vlag ge- heschen, overeenkomstig een sein, dat zij uit Menado hadden ontvan gen van „Kapitein Kaseger en de trouw gebleven troepen". P. Vermeylen houdt in „Le Soir" een requisitoir tegen de doodstraf en zegt, dat er in Nederland een sterke beweging tegen de dood straf is, zelfs ten gunste van de ergste landverraders. Holland heeft evenzeer onder het verraad geleden als België. De beweging wordt zelfs gesteund door hen, die in de concentratiekampen vertoefd hebben. De tegenstanders ageeren vooral uit godsdienstige overwe gingen. Waarschijnlijk zullen er niet meer dan een tiental personen terechtgesteld worden en dan nogHen gevolge van processen, welke de zaak van alle kanten belichten. Naar wij van den se naat der Rijksuniversiteit te Utrecht vernemen, zal op den dïës van de Uni versiteit, 26 Maart a.s., het eeredoctoraat in de faculteit der letteren en wijsbegeerte worden ver leend aan Z. Em. Johannes Kardinaal de Jong en het eeredoctoraat in de theo logische faculteit aan ds. K. Gravemeijer, naar aan leiding van den grooten geestelijken steun, die hun houding tijdens de bezet ting heeft beteekend voor het Nederlandsche volk. Het Deensche Persbureau meldt: Verwacht wordt, dat Prinses Ju liana en Prins Bernhard 5 April te Kopenhagen zullen aankomén Een offieieele ontvangst wordt hun bereid, waarbij de leden var het Deensche Koninklijk Huis aanwezig zullen zijn. Het Prin selijk Paar zal logeeren in het kasteel Amaliënborg. 6 April wordt te hunner eere een gala diner gehouden, 7 April zal het Nederlandsche Concertgebouw- Orkest een uitvoering geven. 8 April vertrekken Prins en Prin sas voor een bezoek aan Stock holm De minister van Justitie maakt bekend, dat door H. M. de Ko ningin het gratieverzoek van Max Blokzijl is afgewezen. LONDEN, 15 Mrt. (Reuter) Een hedenmorgen vroeg uil Washington ontvangen bericht meldt, dat hooge Amerikaansche functiona rissen van meening zijn, dat de kwestie van de Sovjet-Russische activiteit in Perzië opnieuw voor den Veiligheidsraad, die op 25 Maart te New York bijeenkomt, gebracht moet worden. Een Tuiksch blad schrijft: „De mogelijkheid van een aanval tegen Turkije voor oogen houdend, zal Turkije niet aarzelen zijn toevlucht te nemen tot de maatregelen, welke noodig zijn om zijn sou- vereiniteit en rechten te bevei ligen". Truman ziet den toestand niet zoo donker in. President Truman heeft tijdens zijn wekelij'ksche persconferentie vrklaard door den huidigen inter nationalen toestand niet veront rust te zijn. Hij zeide geen plan nen te hebben voor nieuwe bij eenkomsten van de „Big Three". Gisterenmorgen is het 50ste vliegtuig van den Regeerings- Luchttransportdienst, de N L 304, naar Batavia verrokken. Gezag voerder was Peetoom. VERJONGINGSKUUR EN MIJN JEUGD zal ver- nieuwd worden!" hebben wij vanmorgen in het offer torium gezegd. (Indien we ten minste wegens den Quatertem perdag naar de Mis zijn ge weest). Dat brengt ons op de idee, dat de Vasten als ver jongingskuur is bedoeld De Vasten is onze geestelijke len tetijd. Zooals de natuur, die dood en gestorven scheen, tot nieuwe jeugd ontwaakt, zoo moet het ook met onze ziel zijn. De Vastentijd is onze geeste lijke voorjaarsschoonmaak. Weg met het spinrag van den winter! Als het lichaam oud wordt, takelt het af, bij den een wat vroeger, bij den ander wat later, daar is weinig aan te doen. Maar onze ziel mag niet oudworden. Zij moet haar jeugd dien tijd van vurig heid en liefde telkens ver nieuwen. Een gezapig „ik ben nu eenmaal zoo", voortzeiilen in de sleur der middelmatig heid, alles bij het oude laten: dat zijn ouderdomsverschijnse- len in het geestelijk leven. Herinnert u uw jeugdige geest drift voor God: tijdens uw huwelijksmis misschien of na een geweldige missiepreek of na het lezen van een prachtig boek of na een ziekte Zóó jong moet ge weer worden door de genaden van de Vasten. Op nieuw beginnen! Eerlijk erken nen: het is weer fout geloopen, maar ik begin weer van voren af aan. De Vasten is een ver jongingskuur. Geestelijk „op ons Paaschbest" moeten we er uit te voorschijn komen. MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1