Nieuuu Iran weer voor de groene tafel Ts. CHURCHILL SPRAK WEER Hartstochtelijk beroep van Minister Meynen Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: MAAR RUSSEN BEZETTEN BOEKAN Ook Turkije voor den Veiligheidsraad? HARTELIJK WELKOM ar Vu. S. 5. R. Indië reageert kalm PRO EN CONTRA ZIJN OPTREDEN HET MELiyiANTSOEN STALIN TREEDT AF! DE NIEUWSTE SPELLING ONRECHT Geen knoet DOODVONNIS MAX BLOKZIJL VOLTROKKEN Wie heeft nog honderdjes? OP DE RESERVE-OFFI CIEREN EN ONDER OFFICIEREN De Prinses neemt afscheid Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland P. Sigou Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, mclusief incasso, kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Daqblad t Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) ZATERDAG 16 MAART 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10882 ALKMAAR: Langestraat - 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2102 SCHAGENMolenstraat tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank 52 DE.TITELS van een serie berichten over en in ver band met de Iraansche kwes tie zeggen vandaag al weer genoeg: Iran zal zelf de kwestie voor den Veiligheids raad brengen, in de Perzische hoofdstad Teheran heerscht 'n paniekstemming, het Ame- rikaansche slagschip de „Mis souri" gaat, zooais gisteren is gemeld, naar Turkije, eigen lijk om het stoffelijk over schot van een diplomaat over te brengen, maar het wordt nu, volgens de laatste berich ten, ook al begeleid door een Amerikaanschen torpedoboot- jager en er is sprake van het wordt te Washington noch ontkend noch bevestigd dat de „Missouri" in de Middel- landsche Zee geëscorteerd zal worden door groote Britsche vlooteenheden. Aan het bezoek van dit slag schip wordt in Turkije groote politieke beteekenis gehecht. Churchill heeft in zijn nieuwe rede te New York ook over Tur kije iets gezegd en de meening geuit, dat deze zaak voor den Veiligheidsraad moest komen. Overigens uitte Winston veel vriendelijkheden aan het adres van Stalin en Rusland, met het doel blijkbaar, om alsnog olie op de golven te werpen. Dan zijn er een paar duizend Koerden in opstand gekomen langs de grens van Azerbeidsjan, Irak en Tur kijeDe regeering van Irak (niet te verwarren met Iran dus) heeft versterkingen gezonden. En Associated Press meldt, dat „vooruitgeschoven Sovjetstrijd krachten" Boekan zijn binnen gerukt. dat is een stad in het Noorden van de Iraansche, d.i. Perzische, provincie Koerdistan. 176 km. ten Zuiden van de hoofd stad van Azerbeidsjan, Tabriz, op 80 km. afstand van de Turksche grens. Hoewel Amerikaansche berich ten te kennen geven, dat te Washington zou zijn gezegd, dat De Holland-Canada Society heeft bekend gemaakt, dat zij plannen koestert verwelkomingscommis sies in te stellen voor het ver welkomen van alle treinen met Nederlandsche bruidjes en haar kinderen. De Society heeft een regeling getroffen met het Cana- deesche bruidencomité, waardoor zij gewaarschuwd zal worden, wanneer het eerste schip aan komt en zij belooft de Nederland sche bruiden hartelijk te zullen verwelkomen'. '"o, BAKOEÏ A S£>aElDJA<4^ TA BR/S - I *">- Hamadan KERM AN SCHA H p62Ö Amerika geen minnelijke schik king meer aanvaardt, heeft Byr nes volgens Reuter medegedeeld, dat het van groot belang is, dat hij op het oogenblik geen verkla ring over de Iraansche crisis af legt. Kapitaalkrachtige personen ver laten de Iraansche hoofdstad, "be vreesd voor moeilijkheden. De regeering heeft een beroep ge daan op de bevolking, om haar kalmte te bewaren. In elk geval staat het vast, dat de Russische tegenspraken over troepenbewegingen in Iran niet juist kunnen zijn. Er trekken drie colonnes op BEHALVE VOOR DE REPU- BLIKEINSCHE RADIO Naar wij uit Batavia ver nemen is de reactie van In donesische zijde op de aan komst van de Nederlandsche troepen in het algemeen kalm. Dit is ten deele toe te schrij ven aan het feit, dat niet voor de eerste maal Nederlandsche troepen geland zijn en ook aan de correcte houding der manschappen, die van Indo nesische zijde gewaardeerd wordt. De republikeinsche radio te Bandoeng verkondigt de meening, dat het aanstaand vertrek van sir Archibald Clerk Kerr bewijst dat er bepaalde gebeurtenissen op handen zijn. De versterking van d Britsche troepenmacht te Ban doen" en Batavia wijst op een spoedige oplossing van het Indo nesische vraagstuk „zoo noodig met wapengeweld". Den Indone siërs wordt aangeraden vastbe sloten te blijven doorstrijden, om dat zij strijden voor het recht en de heiligheid van hun zaak. Van republikeinsche zijde in In donesië worden de berichten om trent een „wapenstilstand", welke door Sjahrir zou worden voorge steld. als uit de lucht gegrepen aangemerkt. Nederland is thans in onder handeling met Australië over een leening ten behoeve van het her stel van Nederlandsch-Indië \WINSTON CHURCHILL is zoowel toegejuicht als uit gejouwd, toen hij Vrijdag door New York reed, voordat hij ging spreken na de critiek, die maarschalk Stalin op hem heeft uitgeoefend. Zijn lijf wacht was versterkt. Churchill sprak aan een di ner en zei o.m.: dat volgens hem oorlog noch onvermijde lijk noch ophanden was. Hij geloofde niet, dat de macht hebbers in de Sovjet-Unie thans oorlog wenschen. De vooruitgang en de vrijheid van alle volkeren der wereld, zoo zei hij, zal niet verwerkelijkt worden zonder voortdurende, getrouwe en onvervaarde toe passing der rechtsbeginselen van een wereldorganisatie op de Britsche en Amerikaansche maatschappelijke stelsels. „Mijn eerbied en bewondering voor het Russische volk en mijn oprechte wensch. dat Rusland een K. H Prins Bernhard, die thans in Zwitserland vertoeft, in gesprek met zijn ski-gids voor het Jungfrau- hotel te Wengernalp. A.P. P. beveiligd en welvarend land zij, kunnen niet verzwakt worden", zoo zei Churchill verder, „door welke beweringen ook, door an deren geuit". Evenzoo wenschte spreker, dat dit land een eervolle plaats zou innemen aan de spits van de wereldorganisatie. Of dit geschiedt of niet. hangt af van een handvol bekwame mannen, die over het lot van honderdtachtig- millioen Sovjet-burgers en vele millioenen meer buiten de Sovjet- Unie hebben te beslissen. De En- gelsch sprekende wereld was be reid op een eerlijke manier en met dezelfde rechten als de an deren samen te werken met het Russische volk. Churchill betoogde, dat hij nooit om een militair verbond of ver drag met de Vereenigde Staten had gevraagd, wel om een vrijwil lig broederlijk samengaan. De Vakvereeniging van Indu striearbeiders (C.I.O.) had aange kondigd, dat er bij Churchills ho tel gepost zou worden. Zij be schuldigt Churchill van drijven naar een nieuwen wereldoorlog, en voegt daaraan toe, dat het „on gehoord is, dat New York den man die onlangs door een over weldigende meerderheid van kie zers is weggestemd, een officieele, ontvangst geeft en in het open baar het woord verleent". Enkele groote radiomaatschappijen heb ben volgens A.F.P. geweigerd de rede van Churchill uit te zenden. Einde Maart zal het melkrant- soen voor kinderen boven vier jaar worden' verhoogd van 3 tot 3% liter en voor de leeftijdsgroep boven 20 jaar van IK tot 2 liter per week. Hiermede is het peil van November 1945 weer bereikt. Voor zoover melkhandelaren ontheffing hadden gekregen van de verplichting om dagelijks te bezorgen, komen deze ontheffin gen per 17 Maart te vervallen. Volgens de Amerikaansche ra dio zal maarschalk Stalin zijn post van voorzitter van den raad van volkscommissarissen in de thans aan den gang zijnde zitting van de opperste Sovjet over eenkomstig de grondwet der Sov jetunie neerleggen. Men ver wacht, dat hem dan formeel zal worden verzocht aan te blijven en zijn politiek voort te zetten. Naar aanleiding van de be krachtiging door den Prinsregent van Beigië van het besluit be treffende de nieuwe schrijfwijze van de Nederlandsche taai, héb ben wij ons gewend tot het de partement van Onderwijs Kun sten en Wetenschappen. Daar deelde men ons mede. dat binnen afzienbaren tijd de Indie ning van een wetsontwerp be treffende de spelling van de Ne derlandsche taal kan worden te gepioet gezjen. In een boodschap van de Gene rale Synode der Ned. Herv. Kerk, gericht tot de overheid en het Ne derlandsche volk, wordt o m. ge zegd: Het is diep te betreuren, dat de inboedels van vele ge detineerden, die nog niet ver oordeeld werden, zijn ont vreemd. Er geschiedt onrecht, wanneer bij een voorwaarde lijke buitenvervolgingstelling als voorwaarde wordt gesteld, afstand te doen van de goede ren, die zonder rechterlijke uitspraak aan de betrokkenen werden ontnomen. In de Nederlandsche Staatscou rant van 15 Maart is opgenomen een beschikking van den minister van justitie d.d. 28 Februari 1946 betreffende de bewaringskampen, waarin o.m. wordt bepaald, dat de bewaarden verplicht zijn ar-* beid te verrichten ten behoeve van de gemeenschap, bij voorkeur ten behoeve van het rijk of van andere publiekrechtelijke licha men. In de bepalingen betreffen de de orde en tucht vermeldt ar tikel 29 dat het opleggen van lijf straffen en collectieve straffen verboden is. 's-GRAVENHAGE, 16 Maart. Namens den minister van justitie wordt medegedeeld, dat het dood vonnis tegen 'Max Blokzijl, wiens gratieverzoek door Hare Majes teit de Koningin werd afgewezen, heden in den vroegen morgen is voltrokken. Verschenen is een beschikking van den minister van financiën inzake het besluit intrekking bank- en muntbiljetten van hon derd gulden, volgens welke de eigenaren van buiten omloop ge stelde bank- en muntbiljetten en zilverbons tot een door de Ned. Bank te bepalen tijdstip en op door haar te bepalen voorwaar den gerechtigd zijn, deze biljetten alsnog in te leveren bij de kan toren van de Nederj. Bank. Terwijl Winston Churchill en gene raal Eisenhower in een ouderwetsch voertuig een rijtoer maakten door Williamsburg in Virginia werden de paarden, die het voertuig trokken schichtig en sloegen op hol. Churchill behield zijn kalmte, deed 'n flinken trek aan zijn sigaar en wuifde naar de menigte, die ontsteld toekeek. De Britsche ex-premier en generaal Eisenhower verlaten ongedeerd de plaats, waar deze episode zich af speelde A.P. P. In een woord Op de Brug tot de reserve-officieren en onderofficieren heeft Minister Meynen gisterenavond gespro ken over hun verplichten op roep in werkelijken dienst. Hij heeft daarbij een hartstochte lijk beroep gedaan op de be trokkenen, om, al lijkt het en al is het dikwijls hard, hun persoonlijke en zakelijke be langen niet voor te willen la ten gaan bij de belangen van het Koninkrijk. De Minister weer er op, dat het hoog tijd wordt, dat wij de taak van de Britsche troepen in Indo nesië overnemen, waar o.a. nog 300.000 Japanners aanwezig zijn. De minister schat, dat hij voor de vier divisies, die hij binnen een jaar moet formeeren, vier maal ruim 2400 onderofficieren en vier maal ruim 900 officieren noodig heeft. Hij hoop t, maar aan een termijn kan hij zich niet bin den dat hij de eerste divisie, welke wordt uitgezonden, biftnen twee jaar door een nieuwe divisie zal kunnen vervangen, indien dat dan nog noodig mocht zijn. Verder wees de Minister erop, dat de Regeering een beroep op de onrechtmatigheid van de uit zending naar Indië niet kan aan vaarden. Het is in het belang van het land en het Rijk noodzakelijk, de oproepingen te doen, al weet de Minister, dat hij daardoor op een harde manier ingrijpt in de persoonlijke en zakelijke levens omstandigheden van velen. Ook voor Nederland en het Rijk tre den n.l. de bijzondere omstandig heden op, welke altijd optreden als afsluiting van een oorlog. Mil lioenen Amerikaansche en Engel- sche soldaten hebben zes jaar over de geheele wereld hun dienst gedaan, nu is, zeker in het Ne derlandsche Rijksgebied, de beurt aan Nederlanders. Tenslotte her halen wij. voor vandaag, want er zit nog wel meer copie in deze rede, wat de minister zei over de onbillijkheid, dat altijd weer de zelfde categorie de last moet dra gen, terwijl er zoo velen zijn, die vrij lootten of door broederdienst vrij kwamen. De Minister ver klaarde in verband daarmede, voorstander te zijn van algemee- ned ienStplicht, al zullen steeds de zwaarste lasten blijven rusten op de oficieren en onderofficieren. De Minister aanvaardde niet het verwijt, dat hij den opbouw van Nederland achterstelt bij de te nemen militaire maatregelen. H. K. H. Prinses Juliana heeft gistermiddag, voor het eerst na haar herstel, weder een bezoek gebracht aan het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis te Den Haag. Zij nam per soonlijk afscheid van de 15 man verplegend personeel, die he den per Skymaster naar Nederl. Indië vertrekken om. daar werk zaam te zijn op de schepen met repatri eerenden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1