Nieuw Burgemeester Oud breekt sinaasappelenstaking De doodstraf voor mr. Schrieke Goering irriteert zijn rechters n „Ausweis'7 voor de Koningin Voor Den HelderSchagen en omgeving ner9ens v^gndül) Bureaux: PARTIJSTEMMING Voorzitters Belgische Kamer en Senaat Een stijlvolle landverrader Ribbentrop is verontwaardigd Perzië protesteert Brandstoffenbonnen Twee minuten stilte Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. Sigow. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, mclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Buiten God is 't WOENSDA£ 20 MAART 1946 41e JAARGANG - NUMMER 40885 ALKMAARLangestraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80: tel». K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 - tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank Van enkele Kieskringen zijn reeds, eenige voorloopige uitslagen van de Partijstemming d.l. de groslijststemming voor de defini tieve candidatenlijsten voor de Katholieke Volkspartij bekend. Zij toonen aan, dat er heel wat „correcties' zijn aangebracht, wel ke aan den eenen kant bewijzen, dat democratische uitspraken in de procedure van onze candidaat- stelling mogelijk zijn. aan den anderen kant, dat het Politiek Advies dit keer meer dan ooit voor correctie in aanmerking kwam! Dat het een tamelijk wilde boel was hier en daar, blijkt uit verschillende feiten. Ten eerste en dit is wel het sterkste geval dat er zulk een groote ontevredenheid bestond in de Kringen der „groote steden", met name in Rotterdam, dat de groslijststemming daar is uitge steld. Het Partijbestuur stond voor een gedwongen noodoplos sing en heeft, na overleg met ver schillende instanties, besloten, als nog een Rotterdammer, die ook als onderwijsspecialist kan wor den beschouwd, op een „verkies bare plaats" veel omstreden term! te zetten. Daardoor heerscht nu weer ontstemming in Amsterdam In Den Bosch is ook nogal wat te doen geweest. Het Partijbe stuur zal een onderzoek instellen naar de gedragingen van twee Kringbestuursleden, die een can- didaat zouden hebben wegge werkt. Het beleid van eenige „nieuwe" politieke leiders schijnt niet zoo vlekkeloos geweest te zijn, als men .van politieke vernieuwers zou mogen verwachten. Dan is er het geval met den mi litairen specialist. De „Maasbode" betreurde er de afwezigheid van. De voor deze functie aangezochte Majoor Fiévez had bedankt. Thans, na de Partijstemming, weet het blad te melden, dat de heer Fiévez zich toch beschik baar stelt, en de „Msb." hoopt, dat er nog een oplossing voor te vin den zal zijn.... Wij vragen ons echter af, of de moeilijkheden nog niet groot genoeg zijn. Wij gelooven niet, dat er in de diverse kieskringen ooit zooveel kies-comité-actie geweest is als nu. En of alles even reglementair ge gaan is, valt nog te betwijfelen. Ook aan de dagelijksche partij leiding, met name aan het Partij secretariaat, deed zich in deze dagen het gemis aan ervaring en routine in het Partijwerk wel ge voelen In onze kieskring Den Helder hebben we de sterk-doorgevoerde actie van een landbouw-kiescol- lege gehad. Een eenigszins duide lijk resultaat is nog niet bekend; daartoe zijn nadere gegevens van de vier Kringen gezamenlijk noo_ dig. Ook in andere Kringen is de reactie op de miskenning van het agrarische element hevig geweest. In Gelderland kreeg de bekende boerenleider H. Ruijter, die als reserve was geadviseerd, de twee-- de plaats, vóór den Kamervoor zitter, Mr. van Schaik. Limburg „wenschte" geen ad vies van den verkiezingsraad. Hier kwam de agrariër Ir. Drossen nummer één, en anders dan het Partijbestuur had gedacht jhr. Ruys de Beerenbrouck nummer twee. In Den Bosch verhoogde dit echte volksreferendum den arbei dersleider F. van Vliet uit Eind. hoven, tot de eerste plaats en de achter-uit geadviseerde parlemen tariërs Teulings en van Poll wer den op hoogere plaatsen gehand haafd. Zoo is er heel wat actie geweest, als een bewijs, dat er „leven" is in onze groote partij. En levendig heid, waarbij wel fouten gemaakt zullen zijn. maar die om kort te gaan toch o.a, te kennen heeft gegeven, dat men, bij alle waardeering voor „vernieuwing", niet van.... verdwazing wil we ten! De heer Gillon is herkozen tot voorzitter van den Senaat. De heer v. Cauwelaert werd met 103 tegen 92 stemmen gekozen tot voorzitter van de Kamer. H. M. de Koningin krijgt een valschen toonstelling „Weerbare Democratie". .Ausweis" op de ten- Anefo/Wisman P. De Rotterdamsche burge meester Oud heeft den haven arbeiders, die onder den fu- nesten invloed van de Een- heïdsvakbeweging waar mede het N.V.V. op het punt staat, een fusie aan te gaan! een lesje gegeven in ge zonde democratie. Er werd weer eens gestaakt, in ver band met de aankomsh van een schuit met sinaasappelen uit Spanje. Vanwege Franco, begrijpt U wel. Wij schreven reeds eerder over die sinaas appelendemocratie van de communisten en hun aanhan gers Maar die sinaasappelen zijn hier aangekomen in ruil voor artikelen, .welke wij geleverd hebben aan Spanje, en Spanje is officieel altijd nog een bevriende mogendheid. Dit vaststellend, wil de burgemeester Oud op de eer ste plaats er niet van weten, dat de havenarbeiders voor het stad huis gingen demonstreeren tegen het Spanje van Franco, zooals, zij dat noemden. Op de tweede plaats heeft de burgemeester zich op het standpunt gesteld, dat de sinaasappelen en de menschen op Amerikaansche soldaten! hebben vanmorgen een cordon getrokken om het spoorwegstation van Neu renberg. Meer dan 1000 personen werden aan een verhoor onder worpen. 59 Duitschers en 2 Po len werden gearresteerd. de eerste plaats de kinderen, voor wie ze bestemd zijn, niets te ma ken hebben met de politieke in zichten van de havenarbeiders, die in deze kwaliteit moeten wer ken en de politiek maar moeten overlaten aan de ui, die daarvoor aangewezen zijn. Du.s riep de bur gemeester vrijwilligers op. en de toeloop was zoo groot, dat reeds gisterenmiddag om twaalf uur 3000 van de 16000 kisten met si naasappelen van het pas aange komen s.s. Orpheus gelost waren. Een mooie kop voor de „Waar heid": „Orpheus-Cfud in de so ciale onderwereldMaar wij zijn verheugd, dat de politieke onderwereld hst loodje beeft ge legd! Voor het Bijzonder Gerechts hof te 's.Gravenhage heeft zich heden te verantwoor. den gehad mr. J. J. Schrieke, die in bezettingstijd Secre. taris-Generaal van het De partement van Justitie is ge. weest. Onderscheidene fei ten zijn hem ten laste gelegd, o.a. inschakeling der Neder, landsche marechaussee iti den strijd tegen Rusland, medewerking aan het tot stand komen van de zooge naamde vrcderechtspraak, 't medewerken aan ten uitvoer, legging van strafvonnissen van den Nederiandschcn rechter in Duitsche kampen te Ommen en Heerle, het trachten sollicitanten over te halen, zich bij de „nieuwe orde" aan te sluiten enz. Er is nog meer Dit is echter nog niet alles, wat Schrieke ten laste is gelegd. De dagvaarding noemt nog de volgende feiten: mr. Schrieke heeft in de vergaderingen van het College van Secretarissen- Generaal tegengegaan de ver zending van een brief, waarin den Rijkscommissaris zou wor den medegedeeld, dat de inbe slagneming van het vermogen van de levende leden van het Huis van Oranje Nassau de ver houding tusschen het Nederland- sche volk en de Duitsche bezet ting zeer zou verslechteren. Voorts heeft hij tegengegaan een collectieven stap van dat college ten gunste van ae Joden en heeft hij misnoegens uitgesproken over het achterwege blijven van een gelukwensch van hef, college aan den Rijkscommissaris ter gele genheid van de jaarwisseling. Verdachte ontkende, dat hij een samengaan met Duitscnland voorstond. Verdachte meende, Op de zitting van gisteren vond een incident plaats, nadat Goering op een door Jackson voorgelegd docu. ment betreffende in 1935 genomen geheime maatrege len voor de mobiliseering in het Rijnland had geant. woord: „Ik kan me niet herinneren ooit gezien te hebben, dat in de Vereenigde Staten mobilisatiemaatrege. len gepubliceerd werden". Misnoegen in de rechtzaal De maat, die in de vorige da gen reeds gevuld was, toen Goe ring de gelegenheid benutte om van zijn getuigenis een soort propagandarede te maken en hij geen kans liet passeeren om zijn afkeuring te uiten over de maat regelen, die thans door de bezet, ting in Duitschland worden ge nomen, liep gisteren over. De wijze, waarop Goering zichzelf uitschildert als kampioen van den gerechtvaardigden Duit. schen vrijheidsstrijd, had reeds lang iederen toehoorder in de rechtzaal geïrriteerd en het is dan ook geen wonder, dat ern stig misnoegen over deze hou ding werd uitgesproken. Gistermorgen heeft H. M- de Koningin een bezoek gebracht aan de Verzetstentoonstelling in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Omstreeks kwart over tien arri veerde H. M. met gevolg aan het kerkgebouw, waarin zij werd rondgeleid o.a. door Jhr. W. J. H. B. Sandberg namens de tentoon stellingscommissie en dr. J. Bru- tel de la Rivière, voorzitter van de Groote Adviescommissie der Ille galiteit. H. M. liet zich uitvoerig de beteekenis van alle schilderijen uitleggen en toonde groote be- belangstelling ook voor de kleinste details. In de speciale afdeeling, waarin getoond gp gedemon streerd wordt, hoe allerlei valsche papieren in oorlogs tijd werden vervaardigd, leg den de heeren C. Rietbergen en H. Kooyman de werking van deze illegale drukkerij uit en toonden H. M. eenige der duizend stempels, die in den verzetsstrijd werden ge bruikt. De Koningin werd een zgn. „Ausweis" aangebo den. een bewijs van bezoek aan de .tentoonstelling en wel op naam van Gravin van Buuren, den naam, dien de Koningin gebruikt als zij in cognito reist. Tenslotte dankte de Koningin den heer Sandberg voor de be zichtiging. „De tentoonstelling is zeer interessant en waard om voor het nageslacht bewaard te blijven", aldus de Koningin, die er aan herinnerde, dat zij inten sief met het verzet heeft mede geleefd en daarom gaarne deze expositie in de toekomst in eeni- gerlei blijvenden vorm zag opge steld. Toegejuicht door een groote menigte, die zich inmiddels voor het postkantoor verzameld had, vertrok de Koningin omstreeks half 12 aan den uitgang van de Nieuwe Kerk weer per auto naar Den Haag. dat men den Rijkscommissaris niet tegen het college in het har nas moest jagen en hem prik kelen. Zoo was het ook met den collectieven stap ten bate van de Nederlandsche Joden. President: U heeft Himmler toegesproken bij diens be. zoek aan Nederland. Daarbij zei u o.a., dat u zichzelf in hem weerspiegeld zag en zijn beleid zou nemen als richt lijn voor het uwe. Dat zei u tegen een figuur als Himm. Ier. Ook heeft u Duitsche generaals toegesproken, waarbij u niets minder dan annexionistische wenschen naar voren bracht. Verdachte: Dat was alles tactiek, allemaal woorden. President: Dan heeft u nog een brief geschreven aan Rauter, toen die gewond was na den op hem gepleegden aanslag. Daarin put u zich uit in vriendelijkheden en zegt u. dat u hem zoo vlug mogelijk zal bezoeken. De brief eindigt met: „Es'lebe das Reich, heil Hitler". Verdachte beweert, dat deze brief hem afgeperst is door een S.D.-man. (Vervolg pag. 3 5e kolom) De Perzische ambassade te Washington heeft officieel me degedeeld, dat bij het secre tariaat van de „Vereenigde Volkeren" een protest van Perzië betreffende de Sovjet- Russische activiteit in Perzië is ingediend. De aandacht wordt er nog eens op gevestigd, dat de onlangs aan gewezen bon 50 van de brand- stoffenkaarten T 509 en T 505 na 23 Maart a.s. niet meer door de brandstoffenhandelaren zal wor den1 aangenomen. Op dezen.datum eindigt eveneens de geldigheids duur van de bonnen 46. 47 en 48. DIENEN Het Tribunaal zelf heeft zich nog niet geuit over de wijze waarop verdediger nummer één tracht nazi-propaganda te maken vanaf den getuigenstoel, want aanstonds na Jackson's protest verdaagde president Lawrence de zitting. Veryolg pag, 2. 5e kol. WEET dat de vorsten VJ over de volkeren heer- schen en dat de hooggeplaat- sten ze hun macht laten ge voelen. Zoo moet het niet zijn onder U; maar wie onder u groot wil worden, hij moet uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil wezen, hij moet uw knecht zijn", aldus het Evangelie van vandaag. Twee manieren van leiding geven en gezag uitoefenen stelt Jesus tegenover elkaar: de hei- densche, die bestaat uit: heer- schen, macht laten voelen, zich laten dienen; en de christelijke in het dienen door den met ge- die (niet ten deele doch geheel) zag bekleede van zijn z.g. „on- derhoorigen" bestaat. Wat dunkt u: heeft de chris telijke opvatting in de laatste 1900 jaar reeds een erg groote voorsprong op de heidensctie legenheidswoorden zijn fraai behaald? (in feite dan!, de ge- ons zichzelf, hetzij vader of genoeg!). Onderzoeke ieder van moeder, chef of ploegbaas, di recteur of distributie-ambte naar, politieagent of gevan- genenbewaker MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1