Nieuuu Kardinaal von Galen overleden Extremisten-arrestatie op Java Vermogensaanwasbelasting Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: V GRIEVEN? Caballero overleden Dr. J. G. Oortwijn Botjes Moedig strijder tegen de Duitsche vervolging Het Christendom in Rusland Waar blijft 't protest nu? SJAHRIR WIL EEN VERKLARING OVER DE MILITAIRE SITUATIE Passagierslijst' „Japara" Stalin over vrede en vrede! J. L. PEERAER Voorloopig verslag van de Tweede Kamer EEN „VERGISSING" Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland P. Sigow. Abonnementsprijs f 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties; 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch Daqblad Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) ZATERDAG 23 MAART 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10888 ALKMAARLangestraat 42A - tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie; Noorderbank HET N.V.V.-BESTUUR vindt de beslissing van het Episcopaat, om het verbod voor Katholieken om lid te zijn van het N.V.V., tot nader order te handhaven, „teleur stellend en grievend." Teleurstellend, dat kunnen wij begrijpen, grievend, dat wil er bij ons >niet in. De Bisschoppen hebben Hun standpunt duidelijk verklaard en uiteengezet, hoe „de deugd van voorzichtigheid" Hun ingeeft, het bestaande verbod te handhaven, hoezeer de ontwikkeling in het so cialisme aan de Kerkelijke Over heid niet is ontgaan, welke evo lutie zij met belangstelling zullen volgen. Wij begrijpen, dat het N.V.V— bestuur het niet prettig vindt dat de deur nog niet wijd openslaat voor iedereen, vooral niet, nu het N.V.V. er op uit is, op het voet spoor van de Partij van den Arbeid 'n eenheidsconcentratie na te streven. De motieven welke daarbij wor den gebruikt, houden echter ge varen m, die niet mogen worden onderschat. En juist als het N.V.V. er over spreekt, dat de Bisschop pelijke beslissing hen „grieft", mogen de oude vakbcndleiders bedenken, dat het veeleer grievend is, in- strijd met de vóór de bevrij ding vastgestelde gezamenlijke gedragslijn, welke daarna beves tigd is. thans oproepen tot „een heid" in de vakbeweging te doen, naast „de eenheid in de politieke partijen." Die eenheid in „de" politieke partijen beperkt zich altijd nog maar tot „enkele". En als er een afspraak tot nauwkeurige afgeba kende federatieve samenwerking bestaat tot in plaatselijke en lan delijke bedrijfsunie's toe en de drie vakbonden ook verder een innige samenwerking hebben tot stand gebracht naast de doeltreffende samenwerking met de werkgevers, de middenstanders en de boeren in de Stichting van den Arbeid, alles op grond van de erkenning voor elkanders principiëele uitgangs punt, dan kan een actie tot een heid alleen maar schadelijk zijn. Engrievend" voor de ka tholieke organisaties, die zich in' daze aangelegenheid te houden hebben en voor andere bonden ook aan de richtlijnen van de Kerkelijke Overheid. Schadelijk is dit streven van het N.V.V. ook voor „de nationale saamhoorigheid"., die niet op bloeit in een geforceerde eenheid, maar wel tot ontplooiing kan ko men in de eensgezindheid in ver scheidenheid. Een enkele blik op den jong- sten Vastenbrief leert tenslotte ook het N.V.V.-bestuur, (hetwelk die nationale saamhoorigheid door de houding der Bisschoppen in gevaar ziet) hoe volkomen onjuist dit standpunt moet worden ge acht. De helft van den Vasten brief is juist gewijd aan een over tuigend en hartstochtelijk betoog, dat zelfstandige katholieke orga nisaties op elk gebied niet alleen mi et in strijd zijn met de natio nale eenheid, doch deze bevorde ren. Dit nu nog te willen ontken nen in het aangezicht van deze overtuigende argumentatie en de feiten van den laatsten tijd zou èn tegenover de Kerkelijke Overheid èn tegenover de Katho lieke Vakbeweging inderdaad „grievend" genoemd kunnen worden! Vrijdagavond is in een Parijsch ziekenhuis op 76-jarigen' leeftijd aan de gevolgen van een nier- operatie overleden de vroegere Spaansche republikeinsche min.- president en berucht godloozen- leider Largo Caballero. In Febr. j.l. was hem een been geampu teerd. Met ingang van 15 Maart is aan dr. J. G. Oortwijn Botjes eervol ontslag verleend als voor zitter van den Nederlandschen algemeenen keuringsdienst voor landbouwzaden en aardappel- pootgoed. Kardinaal Graaf Clemens von Galen, Aartsbisschop van Munster, die kort gele. den den Kardinaalshoed heeft ontvangen, is Vrijdag te Munster (Wcstfalen) op 68-jarigen leeftijd overleden. Twee dagen geleden was de Kardinaal plotseling ziek geworden en twee vooraan, staande Duitsche artsen, een uit Keulen en een uit Bonn, werden ontboden om een spoedoperatie te verrichten. Met de Kardinalen Boetto en Glennon zijn hiermede dit jaar reeds drie leden van het H, Col lege overleden, zoodat de met Kerstmis bereikte voltalligheid tot 67 is teruggeloopen. Sedert Vrijdagochtend was de hartslag van Graaf von Galen zwakker geworden. Mgr. von Galen, die kort geleden van zijn reis naar Kome, waar hij tot Kardinaal verheven werd, terug, keerde, moest op 19 Maart jl. wegens buikvliesontsteking en darmverlamming een operatie ondergaan. De Kardinaal bezette sedert 5 September 1933 den bisschoppelijken zetel van Mun ster. Hij is beroemd geworden om zijn afwijzing van het nat- socialisme en de Gestapo. In een Eredicatie in October 1941 o.a. eeft hij gezegd: „Engelsche bommen zijn beter voor Duitsch. land dan het nat-spcialisme". Later werd gemeld, dat Hitier den Bisschop heeft willen laten fusilleeren, maar dat de leger leiders hem hiervan hebben weerhouden wegens de uitwer. king die dit zou hebben op de katholieken in het Duitsche leger. Mgr. van Galen was de moe dige onverschrokken strijder tegen het heidendom van het nationaal-socialisme, tegen het brute onrecht der vervolging, tegen den hoogmoedswaan van een nieuwen Duitschen heer- scher. De Kerk, de vrije school de vereenigingen, de vers en al die andere kostbare goederen der ivare vrijheid vonden in hem een onversaagden kampioen, die van geen wijken wist. Hij was een voorbeeld van het geestelijk verzet en de verdedi ger der waarheid, temidden in de verwarring, die ook de rijen in de Duitsche kerkelijke lei ders had aangetast. Met vele andere Bisschoppen in het zwaar-beproefde Duit sche Rijk heeft hij moedig stand gehouden. Op een mo ment dat naar menschelijke berekeninq zijn moedig optre den ook nu in den tijd van overgang naar herstel en ver nieuwing niet gemist kon wor den, heeft God zijn trouwen dienaar opgeroepen. En wat God doet is welgedaan, voor Duitschland en voor de wereld. Moge de ware vrede, vooi de wereld en voor Duitschland in Kardinaal Clemens van Galen een nieuwen voorspreker heb ben in den hemel. De Romeinsche correspondent van het Fransche blad „La Croix" publiceert een interview dat hij had met pater Gervais Guenard, generaal-overste der Assumptionisten, dien hij ge vraagd had hoe hij dacht over het Russische probleem. Het ant woord luidde: Ik heb geloof in de "toekomst van het Christen dom en in den »?est van het evangelie onder het Russiscne volk. Na het derde Rome te zijn geworden, zal Moskou later tot de erkenning moeten komen, dat J^zus Christus zijn kerk recht streeks op Petrus heeft gebouwd. Intusschen moeten wij met droef heid zien. tat de arme Slavische staten, die reeds zooveel beproe vingen hebben doorstaan, door Stalin op dezelfde wijze worden bejegend als door de dictators die hij beweert te bestrijden, terwijl hij daarbij een officièele kerk op roept, die sedert geruimen tijd gewoon is hem te dienen. Radio Warschau maakte be. kend, dat 9 personen, op grond van terroristische handelingen, ter dood veroordeeld zijn. Naar verluidt zijn de betrokkenen lid geweest van de voormalige Poolsche binnenlandsche strijd, krachten (anti-Duitsche onder, grondsche beweging). Waar blijft nu Het wereld, protest, dat zoo vol medelijden was met de executie van Garcia c.s. in Spanje? Dr. Sjahrir heeit in een onderhoud verklaard, dat „een door Britten en Ne derlanders gezamenlijk uitgegeven verklaring, over de toekomstige militaire situatie en waarin de hui dige toestand zou worden verduidelijkt, hem welkom zou zijn". Hij was van meening, dat de aankomst van Nederland- sche troepen op Java er toe heeft bijgedragen, dat onlangs bij Bandoeng gevechten zijn ontstaan. De verbindingen met de T.R.I. waren bovendien, naar hij zeide, dikwijls moei lijk en gewelddadige elemen ten waren niet gemakkelijk in bedwang te houden. Dr. Sjah rir heeft den heer Sjafroedin, vice-minister van financiën, naar Bandoeng gezonden om een onderzoek naar deze ge vechten in te stellen en de extremisten van verdere actie af te houden. Volgens Sjahrir's zegslieden, die kort geleden uit Midden- Java zijn gearriveerd, zijn Tan Malaka en vier andere volks frontleiders, hetzij door de T.R.I., hetzij door leden van de Pesindo-jeugdbeweging ge arresteerd. Dezelfde zegslieden wijzen er op, dat Malaka ver hoord zal worden op grond van aanklachten, dat hij de structuur van den „Indonesi- schen staat" zou hebben ver stoord. (Vervolg pag. 4. 5e kolomi Wij ontvingen de passagierslijst van toet m.s. „Japara" met de na men van 784 repatrieerenden. Deze lijst ligt op onze bureaux voor een ieder tgr inzage. Volgens Radio Moskou heeft Stalin een Amerikaanschen correspondent gezegd, dat hij veel waarde hecht aan de organisatie der Vereenigde Naties als belangrijk instru ment ter bescherming' van den vrede en internationale veiligheid. Hij zeide te ge. looven, dat de volkeren geen nieuwen oorlog, maar vrede wensehen en dat het huidige spreken over oorlog wordt veroorzaakt door eenige politici, die het zaad van oneenigheid en onzekerheid zaaien. Om den vrede te be. waren, aldus Stalin, moet aan oorlogsophitsers niet de gelegenheid worden gegeven van hun vrijheid van spre. ken misbruik te maken. Ja, ja, maar als Moskou nu moet uitmaken, wat oorlogsop. hitsen is, dan komen degenen, die het communistisch gevaar signaleeren, niet aan het woord, doch hebben de voorstanders van de communistische penetra. tie vrij spel! Vanwege de vrij. heid, begrijpt u! Red. President Truman heeft uiting gegeven aan zijn groote voldoe, nine over de door Stalin afge. legde verklaring in zake de ver. eenigde Naties. „Ik heb altijd wel geweten, aldus Truman, dat Maarschalk Stalin van dergelijke goede gevoelens jegens de we. reldveiUgheidsorganisatie is be. zield. Naar wij vernemen is de heer J. L. Peeraer, hoofd van de R.K. Lagere Landbouw school te Spanbroek, benoemd aan de Rij kslandbouwwinter- school te Alkmaar. Een foto van de eerste zoojuist uit Zweden gearriveerde sneltreinlocomotief, welke door de Ned. Spoorwegen is aan gekocht en waarmede een proefrit werd gemaakt. VERSCHENEN is het Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer op het wetsontwerp tot heffing van een Vermogensaanwasbelas ting. Vele leden achtten een zoo zware aderlating als het gevolg zal zijn van de heffing van deze belasting alleen verantwoord, in dien de rijksfinanciën mede daar door duurzaam op een gezondere basis komen. Alle leden betoogden ech ter. dat het voor de saneering van de overheidsfinanciën niet voldoende is, dat een zeker bedrag aan oude schulden wordt afgelost. Veel belang, rjjker nog is, dat het normale overheidsbudget zoo spoedig mogelijk weer in evenwicht wordt gebracht. Dienaan. gaande nu bestond bij alle leden ernstige ongerustheid. Verscheidene leden gaven den wensch van de saneering der overheidsuitgaven concrete bewijzen te krijgen in plaats van de tot nu toe hieromtrent van regeeringszijde gedane vage toezeggingen. Verscheidene leden hadden ern stige bezwaren tegen het feit. dat bij de berekening van de vermo- gensaanwas geen rekening wordt gehouden met de koopkrachtver mindering van de geld-eenheid. Sommige leden wilden jleze belas ting ook te zien toegepast op bij zonder groote aannemers, die bij den wederopbouw van ons land zijn ingeschakeld en die thans enorme bedragen zouden verdie nen. Verscheidene leden stelden de vraag, of ten aanzien van lan delijke eigendommen wel sprake van waardestijging kan zijn. Vol gens de geldende voorschriften toch is verkoop van landelijke eigendommen slechts mogelijk, wanneer deze plaats vindt tegen een prijs, die ook op 1 Mei 1940 reeds kon worden bedongen. Aan vankelijk waren deze leden der halve van meening, dat het dan ongeoorloofd is, dat een ander deel van de wetgeving er niette min van uitgaat dat wel waarde stijgingen hebben plaats gevonden. Gevraagd werd nog of de erken ning van de waardestijging van gebouwen en gronden met nood zakelijk tot een toekomstige huur- en pachtverhooging zal moeten leiden. Vele leden vroegen zich voorts af, of het ontwerp wel voldoende rekening houdt met de zorgen van de groote gezinnen. Gevraagd werd daarom of het niet mogelijk is het bedrag van f 5000 eenigszins te verHoogen met een zeker bedrag per kind. ANP-Aneta uit Batavia meldt: Het geheimzinnige verhaal over de onderzeebooten is nu 'n „ver gissing" gebleken. Toen op het geven van nadere bijzonderheden aangedrongen werd heeft dezelf de bron welke hét bericht heeft gelanceerd, de volgende verkla ring zonder meer afgelegd: „Er is niets bekend over de aanwezigheid van Russische on derzeebooten onder de kust van Java. Van officieuze zijde wordt bekend gemaakt, dat het bericht waarschijnlijk een ongegrond ge rucht is." Middelerwijl stelt het geallieerd hoofdkwartier in Batavia een of ficieel onderzoek in naar deze „canard"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1