Nieuw „Perzische kwestie opgelost" DE RAMP VAN BANDOENG Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: VERKLARING VAN STALIN GRATIE VOOR MUSSERT AANGEVRAAGD SCHULTE-BOEYEN winnen de Zesdaagsche Spaansche sinaasappelen zonder protest ATOOMGEVAAR GEWEKEN? Volledige bezetting na verschrikkelijke branden De herdenking onzer bevrijding Koning Leopold denkt niet aan aftreden Deken G. J. M. MAAT f Nieuwe textielkaarten Grenswijzigings voorschriften Zeventig maal ROGGE VOOR GOUD Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. Sigori Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; f 1.20 per maand, inclusief incasso, kosten. Prijs der advertenties; 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) DINSDAG 26 MAART 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10390 ALKMAAR: Langestraat 42A tel. 4330 (K 2200) HOORN: Draafsingel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West- straat 80: tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K2240) Bankrelatie: Noorderbank In een telegram aan een Amerikaansch persbureau, dat gisteravond door het Sov jet-Russisch persbureau werd aangehaald, heeft Stalin ver klaard, dat de kwestie van het terugtrekken der Sovjet- Russische troepen uit Perzië reeds is opgelost door een overeenkomst tusschen de Sovjet-Russische en de Perzi sche regeer ing. Deze verklaring van Stalin vormde het antwoord op een te legram van 't persbureau, waar in de aandacht van den maar schalk werd gevestigd op de ver klaring van Winston Churchill, betreffende de noodzaak van een snelle actie van de zijde van den Veiligheidsraad inzalke de Per zische kwestie. De behandeling van de Perzi sche kwestie is 24 uur verdaagd. De Perzische minister heeft in een onderhoud met een vertegen woordiger van het ^"ransche pers bureau AFP bevestigd, dat de Russische troepen de steden Ke- redj en Kasvlne ontruimd heb ben. en hij gaf uitdrukking aan de hoop, dat de volledige eva cuatie van Russische troepen een beroep op de Vereenigde Naties onnoodig zal maken. James Byrnes, de Amerikaan- sche minister van binnenlandscbe zaken, heeft Maandag in de ope ningsbijeenkomst van den Veilig heidsraad te New York een wel komstboodschap van president Truman voorgelezen. Byrnes zei verder o.a.: Indien geschillen niet door vriendschap pelijke onderhandelingen kunnen worden geregeld, moeten zij voor den Veiligheidsraad worden ge bracht. Daarom moet de Veilig heidsraad te allen tijde klaar staan, direct handelend op te tre- deft. Daarom moet de Veiligheids raad bereid zijn onafgebroken te functioneeren. Indien de V. N. willen blijven voortbestaan, moet geen enkele staat een verontschuldiging of een noodzakelijkheid kunnen vinden, de wet in eigen hand te nemen. Gp den Veiligheidsraad rust de zwaarste verantwoordelijkheid voor de handhaving van vrede en veiligheid. Hij moet noodzakelijkerwijs Familieleden van ir. A. A. Mussert hebben bij H. M. de Koningin te zijnen behoeve een verzoek om gratie inge diend. Dit verzoek is onmid dellijk in behandeling geno men. problemen behandelen, waarover staten in het verleden bereid wa ren te vechten. Op alle leden van de V.N. rust de taak, hun medewerking te verleenen, opdat de raad in staat wordt gesteld, zijn verantwoor delijken arbeid te verrichten. Zij moeten des zins zijn vrij en openhartig hun grieven voor den raad te bespreken. Kwesties, die den wereldvrede betreffen, moeten niet als eeie- zaak worden behandeld waar over geen discussie wordt toege laten. Individueels eerezaken worden niet meer door een- duel beslist. Internationale eerezaken kunnen niet meer door strijd wor den beslist. De Zesdaagsche te Parijs is ge wonnen door,Schulte-Boeyen met 284 pt.op één ronde; 2. Seres Lapebie 373 pt.; op twee ronden 3. BruneelDebruycker 917 pt.; 4. PratPellenaars 464 pt.; op 4 ronden 5. Codeau—-Dousset 708 pt.; 6. Kaers-Kit 233 pt.; op zes ronden 7. Landrieux-Leboulch 277 pt. Zondag is het tweede schip met sinaasappelen uit Spanje gearriveerd, n.l. de „Prins Maurits", die evenals de „Or pheus" te Gandia geladen werd. Er heerschte eenige Spanning te Rotterdam hoe er in de haven gereageerd zou worden. Maar hoewel het blijkbaar niet van harte ging zijn de havenarbeiders toch begonnen het schip te lossen zonder dat er eenig protest heeft plaats gehad. Volgens mededeeling van Amerikaansche senatoren is een methode gevonden om plutonium te „denatureeren" op eenzelfde wijze als alcohol wordt gedenatureerd, zoodat de atoomenergie, weke het kan voortbrengen, wel ge bruikt kan worden voor in- dustrieele doeleinden, doch niet voor bommen. GEHEEL BANDOENG is door de Britten bezet, maar niet dan nadat de extremisten op groote schaal branden hadden gesticht. Toen men Maandag een overzicht kon krijgen van de aan gerichte verwoestingen en bekend werd, dat de Pemoeda's bezig waren ladingen aan te brengen, zoodoende probeerend het vernielingswerk te herhalen, heeft generaal-majoor Hawt horn snel een verandering in zijn plannen gebracht en de volledige bezetting onmiddellijk gelast. Deze versnelde operatie is een compleet succes, zooals de gene raal trouwens zelf kon zien, toen hij Maandagmiddag door de ver woeste straten van Zuid-Ban- doeng reed. De Chineesche bur gers kwamen te voorschijn en vroegen de geallieerden om be scherming teneinde verdere plundering te doen ophouden. Den geheelen nacht waren sterke patrouilles in actie om deze plundering te voorkomen en te verhinderen, dat extre misten het stadsgedeelte binnen dringen. Men verwachtte, dat gedurende den nacht meer hui zen in vlammen zouden opgaan, daar een aanzienlijk aantal tijd bommen waren gevonden. De brandweer is zonder ophouden in actie, doch de extremisten blij ken hun werk grondig gedaan te hebben. De straten van Zuid- Bandoeng bieden den aanblik lederen morgen gaat een speciale groep Duitsche krijgsgevangenen tus schen Hoek van Holland en Katwijk de zee op, om mijnen, die zich daar in grooten getale nog bevinden, onschadelijk te maken. De duiker gaat in zijn "kikkerman-omhulsel". v. d. Reyken P. van beVoners, die uit hun ver. nielde huizen nog trachten te redden, wat er te redden is, In de hoofdstraat zijn alle belang, rijke zaken geplunderd door de Pomoeda's en door de leden van de onafhankelijke legers. Zij hebben zelfs de groentemarkt plat gebrand. Het Postkantoor is nauwelijks meer dan een leeg karkas. Hoewel alle vensters en muren zwaar beschadigd zijn, xan het gebouw nog hersteld worden. De chineezen hebben het ergst geleden. Men ziet nau welijks Indonesiërs in de stra ten doch, naar men verwacht, zullen zij in de komende dagen wel terugkeeren. Geheel Zuid-Bandoeng was Zon dagavond één vuurzee. De bran den zijn door extremisten na wei- overwogen voorbedachte rade gesticht, mede uit wraak over de aangekondigde bezettting, die de T.R.I. tot terugtrekken nood zaakte. Maandag tegen den mid dag werd het duidelijk, dat de T.R.I. zoowel als de gewapende benden vertrokken waren. Deze laatsten zijn misschien onderge doken. Een, Nederlandsch-Indisch woordvoerder bevestigde, dat de extremisten na rijp beraad ge- jM>ogd hebben Zuid-Bandoeng door brand te verwoesten. Hij noemde de schade, veroorzaakt door de branden, „verschrikke lijk''. Onder de verwoeste gehou wen was een weeshuis. Verder werden twee Indonesische kam pongs vernield. De branden be gonnen in den voormiddag. Vroeg in den ochtend zijn Britsch-In- diërs, Poenjahs en Mahratta's van de 23ste divisie in het Oostelijk deel van Zuid-Bandoeng doorge drongen. Zij ontmoetten niet den minsten tegenstand. Dit stadsge deelte was zwaar beschadigd en in een straat vonden de soldaten een zeer grooten granaattrechter, door de japanners veroorzaakt. Het is volkomen duidelijk, dat een zeker aantal Japanners met die extremisten heelt samenge spannen. De Regeering heeft be sloten de plechtige her denking van de totale be vrijding van Nederland te doen plaats hebben op Vrijdagavond 3 Mei. Op Zaterdag 4 Mei, wanneer het bevrijdingsfeest ge gierd wordt, zal des och tends te 11 uur een mi nuut stilte in acht geno men worden. Gedurende dien tijd zal dus overal het werk en het verkeer stilgelegd zijn. Professor Pirenne, de politieke adviseur van Koning Leopold van België, heeft na een conferentie, welke hij met den koning in het Berner Oberland had, gezegd dat de koning „niet de geringste be. doelin'g" heeft, afstand te doen van den troon. Prof. Pirenne voegde hieraan toe: „De koning heeft er zelfs nooit over gedacht afstand te doen". Het witboek, dat het eerste volledige antwoord van den koning op de beschuldi gingen aangaande zijn gedrag tij dens de Duitsche bezetting, bevat, is nu gereed, maar zal „te zijner tijd" worden gepubliceerd. Voorzien van de laatste H. H. Sacramenten, overleed Zondag avond na een langdurige ziekte in den ouderdom van 69 jaren de hoogeerw. heer G. J. M. Maat, delken en pastoor te Poeldijk. De thans overledene werd 4 Maart 1877 te Leiden geboren en 15 Aug. 1901 priester gewijd. Na dat hij als kapelaan had gestaan te Haarlem (Snaarnekerk) en Den Haag (St. JacoDus) was hij gedu rende 12 jaren pastoor te Zwaag en Buitenveldert. in welke func tie hij tevens deken was van Ouderkerk a. d. Amstel. Sinds October 1930 was hij deken van Poeldijk. In. de komende weken zullen de plaatselijke distributiediensten nieu we textielkaarten uitreiken. Er zijn zes soorten kaarten t-w. een paars- gekleurde textielkaart voor mannen geboren ui 1931 of vroeger (V.A. 605); paarsgekleurde kaart voor vrouwen geboren in 1931 of vroeger (V.B. 605); een blauwgekleurde kaart voor jon gens geboren in één der jaren 1932 t. m. 194l (V.C. 605);; een blauwge kleurde kaart voor meisjes geboren in één der jaren 1032 t. m. 1941 (V.D. 605); een blauwgekleurde kaart voor kleuters geboren in één der jaren 1942 t. m. 1944 (V.E. 605); een blauwge. Ideurde kaart voor babies geboren in 1945 of later (V.F. 605). Deze kaarten tellen 100 punten en een aantal let ter- en cijferbonnen. Einde April zal een aantal punten van deze kaarten worden aangewezen voor het koopen van textielartikelen. Vóór deze offi- cieele aanwijzing door het Centraal Distributiekantoor is het verboden op deze punten te koopen of te ver- j koopen. De punten van de textiel- lederkaart (V.A. 510) blijven geldig en'hebben dezelfde waarde als de punten van de nieuwe textielkaarten. De kousen- en sokken-bon A van de oude textielkaart blijft eveneens gel dig. Met nadruk wordt er op gewe zen; dat losse textielpunten niet geldig zijn en door den detailhandel niet mogen worden aangenomen. Naar het ANP verneemt, is een wetsontwerp in vergevorderden staat van voorbereiding, waarbij de voorschriften tot grenswijzi ging van gemeenten worden ge wijzigd en rekening wordt gehou den met de belangen van den we deropbouw. DETRUS wilde toonen, dat hij bereid was, om zich als een volgeling van Christus te gedragen. Hij had tot dusver wel zooveel van Christus' leer begrepen, dat je als Christen geen vergelding mocht oivhen, maar moést vergeven. Zelfs als iemand van je goedheid mis bruik had gemaakt en je her haaldelijk beleedigd of bena deeld had, dan moest je hem telkens opnieuw vergeven! Dat was kras; maar zoover was Petrus toch al. Maar, dacht hij, ergens zal toch wel een grens liggen. En daarom vroeg hij zoo lezen we in het Evangelie van van daag: „Hoe dikwijls moet ik mijn broeder (d.w.z. een ander mensch) vergeven, als hij tegen mii misdoet? Zeven maal?" Dat leek Petrus toch wel het uiterste! Als iemand daarna opnieuw gemeen of onrechtx. vaardig tegen je was. kon je toch niet op dezelfde manier doorgaan; dat zou toch een be spottelijke vertooning worden; al te goed is buurmans gek Maar Jezus antwoordt: „lk zeg u: niet tot zeven maal, maar tot zeventig maal zeven maal!" Voor alle gewone menschen is dit woord van Christus: overdrijven en onzin. Naam christenen probeeren er met „uitleggingen" onderuit te ko men. Maar die werkelijk in Christus gélooven, weten dat zij niet minder maal vergeven, mogen dan God hen zelf zon den en beleedigingen vergeeft. Zijn wij al aan de eeiste maal toe? MARCUS De camouflage van „De Goede Hoop" Op grond van vermoedens deed de politie een inval in het perceel Voorstraat 11 bis E te Utrecht, waar een pensioni is gevestigd. Zij trof daar een gezelschap van 24 personen aan, dat zich door een roulette met hazardspel bezig hield. Het gezelschap toonde zich zeer verbaasd over dezen inval, want het was in vergadering bij een van de roei- en zeilvereeni- ging „De Goede Hoop" Allen had den een bewijs van lidmaatjcnap van deze niet bekende vereeni- ging bij zich. Dooh bii het nader aan den tand voelen, gaven meer dere „leden" toe, dat het bewijs van lidmaatschap als camouflage diende en in feite een bewijs van toegang tot de speelgelegénheid was. Een bedrag van eenige dui zenden gudens werd in beslag ge nomen. Een landbouwer te Doornspijk had gedurende den hongerwinter in het Westen rogge en aardap pelen verstrekt voor gouden rin gen. Controleurs van den C.C.D. maakten kort na de bevrijding proces-verbaal op en de zaak diende voor den tuchtrechter te Zutphen. Uit het onderzoeik bleek dat de landbouwer in het alge meen slechts kleine hoeveelheden levensmiddelen had verstrekt, hoewel hij wist. hoe groot de nood in het Westen was. Zoo kreeg een dame uit Amsterdam voor twee gouden ringen 30 kg. rogge. Ook andere „voedselzoe kers" werden met wat aardappe- en of rogge afgescheept, tegen achterlating van textiel of ringen. Vijf gouden ringen, alsmede 442 kg rogge, die de landbouwer nog in voorraad had, en een paard en een varken, die niet in het vee boekje verantwoord waren, wer den in beslag genomen. Tevens veroordeelde de tuchtrechter 'e Zutphen hem tot een boete van f 1000.met bevel de rinigen aan de oorspronkelijke eigenaren te rug te geven, of indien deze niet te vinden zijn. met verbeurdver klaring er vaa

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1