Nieuuu Perzische kwestie op de agenda De toestand in onze Oost Voor Den Helder, Schagen en omgeving nergens ™l*del) Bureaux: Ondanks verzet van Rusland SOVJET-POLITIEK HULP VOOR INDIE De politieke toestand van België „Israël heeft slechts een graf" Bloemen, tolk van onze dankbaarheid Passagierslijst m.s. „Tjisadane" De komende Jaarbeurs De Japansche troepen in Indonesië Onderzoek van vereenigingen DE FRAUDE VAN DEN DAG Thans ie Boxtel SOEBARDJO GEARRESTEERD Extra kaas en vleeseh Jezus aan tafel Hoofdredacteur: H. N, Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. Sigoü Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed: Contract op aanvraag. Buiten God is 9t WOENSDAG 27 MAART 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10891 ALKMAARLangestraat 42A tel. 4330 (K2200) HOORN: Draafsingel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80: tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank DE VEILIGHEIDSRAAD van de V.N. heeft de vraag behan deld, of de Perzische kwestie op de agenda zou komen. Er is langdurig over gediscussieerd. Rusland heeft zich, bij monde van Gromyko, krachtig verzet, Amerika en Engeland e.a. achtten béhandeling noodig. Ook Nederland, ,bij monde van minister van Kleffens. Polen steunde Rusland. Tenslotte is het Russische voorstel, om de kwestie niet op de agenda te plaatsen, v«worpen met 92 stemmen. Gromyko stelde daarna als eisch, dat de behandeling van de zaak in elk geval tot piinstens 10 April zou worden uitgesteld. Dit lokte weer andere voorstellen uit, die nu door een sub-commissie zullen worden bestudeerd; deze zal daarover heden rapport uitbrengen. De Russische gedelegeerde had het geloof van Rusland in de zending van de V.N. en den Vei. ligheidsraad betuigd en de ver klaring van Stalin gereleveerd, die zulk een groot belang aan de Vereenigde Naties toeschrijft. De houding van Rusland is een bijdrage tot den vrede en de vei. ligheid der volken. De politiek van Rusland, zei hij, heeft ijlen vrede tot doel en vormt een ant woord op de handelwijze van hen, die hun bedoelingen ver. borgen houden en inrusschen vrede en veiligheid tegenwer ken. Om hun (Joel te bereiken maken deze elementen ook mis. bruik van de vrijheid van debat en pers. Hij kondigde namens zijn regeering aan, dat de jong. ste terugtrekking der Sowjet. Russische troepen uit Perzië 24 Maart is begonnen en waar. schijnlijk binnen 5 of 6 weken zal zijn beëindigd, „tenzij on. voorziene omstandigheden zich voordoen". Nadat het Sowjet.Russische voorstel (tot uitsluiting van de Perzische kwestie van de agenda van den Veiligheids raad) met negen tegen twee stemmen was verworpen, verklaarde Gromyko, dat uitstel van de behandeling dezer kwestie tot 10 April als een minimum.eisch van de Sowj.-Russische regcering moest worden beschouwd. „Indien niet tot dit uitstel wordt overgegaan, aldus voegde hij er aan toe, zal de Sowjet.regeering niet bereid zijn aan de discussies over de kwestie deel te nemen". Er volgde weer een lange dis. cussie en verschillende voorstel len worden gedaan. Minister van Kleffens criti. seerde de houding van Rusland. Wanneer de raad besluit dé kwestie te behandelen, behoort, naar mijn meening, geen indivi dueel lid een dergelijke actie te verlammen door bij voorbaat mede te deelen, dat hij er geen deel aan zal nemen, „Dat is een soort van pressie uitoefenen". Henri Bonnet, de Fransche ambassadeur te Washington, Volgens het Berlijnsche blad „Nachtexpress'' zouden de Sovjet- Russische autoriteiten bereid zijn in de Scvjetjóne 3800 van de hun bij wijze van herstelbetaling toe gewezen fabrieken te laten staan, De bedrijven zouden niet aan de particuliere eigenaars worden te ruggegeven. maar aan de ge meentebesturen, die beheerders zouden moeten aanwijzen. Het betreft voornamelijk bedrijven in de Saksische textiel- en steen koolindustrie. De belangstelling, die de Sov jet-Unie toont voor het economi sche herstel in haar bezettings- zöne, zal, zoo meent men, niet zonder politieken terugslag blij ven, vooral betreffende de bespre kingen voor een fusie tusschen de communistische en da soc. de mocratische partij. In Duitsche kringen geraakt men sterk onder den indruk van de Sovjet-Russische po litiek voor een snel herstel der Duitsche industrie. deed tenslotte een middel aan de hand om een einde te maken, aan het debat, dat reeds zes uur lang geduurd had. Hij stelde voor, een subcommissie van drie gedele. geerden te benoemen, welke commissie de verschillende voor. stellen zou moeten bestudeeren en hierover den volgenden dag aan den raad rapport zou moe. ten uitbrengen. Dit werd aan. vaard en de bijeenkomst van den raad tot Woensdag (21 uur Ned. tijd) verdaagd Keuter-berichten uit Perzie melden intusschen, dat de ont. ruiming van Iraansche steden voortgaat. wss v„ De bewapeningsinstallaties, die de Ned. passagiers- en han delsschepen tijdens den oorlog tegen vijandelijke aanvallen moefeten beschermen, zijn gesloopt. Het materiaal ligt aan de Borneokade te Amsterdam opgestapeld in afwachting van een vreedzamer bestemming. A-H.F. De „Kota Gedeh" is gisteren morgen van Rotterdam naar In- dië vertrokken om materieele hulp te verschaffen. Het vertrek had een officieel tintje door de aanwezigheid van meerdere auto riteiten. De verdere bezetting van Ban doeng had een rustig verloop en was Maandagavond j.l. zonder dat dooden of gewonden gevallen waren, voltooid. Soerabaia: De zuivering van het gebied ten Oosten van Gedgan (Soeifbaja) maakt goede vorderingen; er wordt lichte te genstand geboden, P a d a n g In Padang heeft de burgerpolitie pogingen tot plun dering op groote schaal weten te voorkomen. De plunderaars wa ren gewapend. Een Japansche aanvoerkolonne is tusschen Pa dang en Fort de Koek aangeval len. Banka: Een patrouillevaar tuig aan de kust van Banka raak te slaags met 25 jonken, 'bemand door terroristen. De activiteit der Pedoema's op Bali neemt af. Wij vernemen dat alle motorvoer tuigen en radiostations op Bali in geallieerde handen zijn. De actie der Pemoeda's, welke de bevolking groote moeilijkhecTen veroorzaakte; is aanzienlijk verminderd sedert de komst van de bezetting. De bevol king heeft zwaar geleden onder de terreur, welke geïnspireerd werd door uit Java infiltreerende elemen- Volgens het agentschap .Belga" zou de mogelijkheid bestaan, dat een kabinet van links, bestaande uit socialisten, liberalen en com munisten, gevormd zou worden. Dit kabinet zou over een voldoen de meerderheid beschikken om de kieswet te wijzigen en de ontbin ding van den senaat te veroor zaken. Toen de Anglo-Amerikaansche commissie voor Palestina giste ren, waarschijnlijk voor 't laatst, te Jeruzalem bijeengekomen was, heeft de opperrabijn van Pales tina, dr. Isaac Hertzog, de com missie verzocht de Joodsche kwestie voor een nationaal te huis „uit de verheven hoogten van de 'profetische vertolking der historie" in overweging te nemen. Hertzog sprak afgemeten en met stembreking, toen hij Byron ci teerde; „Vogels hebben hun nes ten, vossen hun holen, Israël heeft slechts een graf". ten. De ongewapende, goedwillende bevolk ng van de districten Badoeng, Tabanan, Djembrana en Boeleleng Is uiteraard doodelijk bevreesd en ge hoorzaamt strikt de bevelen van de Pemoeda's, waardoor de militairen in deze gebieden een zeer moeilijke taak hebben. Overal, waar zij ver schijnen, worden slechts leege des sa's aangetroffen, wijl de bevolking opdracht had om heen te gaan bij de nadering van troepen. Ook op Bali bestaan duidelijke aanwijzingen dat Japansche instructies aan de Pemoedabenden zijn verstrekt. De actie van het Nationaal Co mité „Bloemen, tolk van onze dankbaarheid" is volkomen ge slaagd. Nog dit jaar zullen in een 50-tal parken in de Vereenigde Staten, Engeland, Canada, Zwe den en Denemarken iy2 millioen van de fraaiste bloemen den dank van ons volk vertolken. Voor een passende omlijsting van 't geheel zullen ook de z.g. Boskoopsche cultures worden ingeschakeld. De aanbieding van het bloemenge- schenk aan Rusland en Zwitser and zal nog dit jaar plaatsvinden. In de betrokken landen schijnt men een en ander erg op prijs te stellen. De passagierslijst van het m.s. „Tjisadane" (dat vermoedelijk 5 April a.s. te Amsterdam aan komt) ligt voor een ieder op onze bureaux ter inzage. Dat de Nederlandsche onder nemingsgeest door de bezetting niet verloren is gegaan, bewijst wel de deelname aan de 46ste Jadrbeurs, die van 2 t.m. 11 April a.s. te Utrecht zal worden gehouden. De omvang van de aanvragen voor deelneming is zoo groot, dat het 't Jaarbeurs- bestuur niet mogelijk is om aan alle aanvragen voor plaats ruimte te voldoen. De komende Jaarbeurs zal de belangrijkste worden, die het Nederlandsche Jaarbeurs instituut tot nu toe heeft ge kend. En de zakenman, die zijn tijd begrijpt, zal niet verzuimen deze belangrijke Jaarbeurs de eerste Jaarbeurs in vredes tijd te bezoeken. De Neder landsche Spoorwegen zullen extra treinen laten loopen, ten einde de zakenmenschen het reizen naar Utrecht te verge makkelijken. De tegenwoordige toestanden in handel en nijver heid eischen een volkomen op de hoogte zijn en een nauwer, vertrouwd contact tusschen le verancier en inkooper. De Jaar beurs stelt u in staat dat in zicht en contact te verkrijgen. Teneinde het de bezoekers zoo gemakkelijk mogelijk te maken en vooral om tijd verlies te voorkomen is de groepsindeelinq voor de ko mende Jaarbeurs streng door gevoerd. De zakenman weet nu precies waar hij moet zijn en waar dus zijn belangen liggen. De komende Jaarbeurs wacht uw bezoek! Bedenkt dat het uw belang is, deze eerste Jaar beurs in vredestijd te bezoe ken. Het communistische blad „Dai- ley Worker" van heden publiceert het antwoord van den Britschen minister van oorlog. Lawson, op een brief van het communistische Lagerhuislid Galacher, waarin deze inlichtingen over het aantal gewapende Japanners in Neder- landsch-Indië had gevraagd. In den brief van den minister wordt gezegd dat er naar schatting nog 26.000 Japanners in Midden-Java nog niet onder Engelsche contröle zijn. Zij hebben het grootste deel van hun wapenen aan de Indone siërs overgegeven. Op geen enkel tijdstip zijn er Britsche wapens of tanks ter beschikking van de Japanners in Nederlandsch-Indië gesteld. In zijn commentaar op dit ant woord merkt het blad o.m. op. dat Britsche soldaten op Java mede gedeeld hebben, aldaar met Brit sche stenguns uitgeruste Jaoan- ners te hebben gezien. Verder vermeldt het blad, dat officieus het aantal Britsche troepen in In donesië op 60.000 en het aantal Nederlandsche troepen, in Indo nesië aanwezig of daarheen on derweg op 20.000 wordt geschat. Naar wij vernemen, heeft H.M. de Koningin opdracht gegeven, een onderzoek in te stellen naar de gedragingen gedurende de be zetting van die vereenigingen, waarvan zij lid of beschermvrou we is of waaraan zij het praedi- caat „Koninklijk" heeft verleend. De ambtenaren van den C.C.D., ressorteerende onder het gewestelijk kantoor Eind hoven, hebben een belang rijke fraude ontdekt op het distributiekantoor te Boxtel. Niet minder dan tien distri butieambtenaren werden reeds ingesloten. Een der ambtena ren had liefst dertig levens middelenkaarten te zijner be schikking. Het onderzoek duurt voort. Soebardjo, de bekende advo caat en collaborateur (hij heeft medegewerkt aan den Japanschen geheimen dienst) is gearresteerd. Men zegt zelfs, dat Sjahrir de arrestatie van Soebardjo heeft ge- eischt. als voorwaarde voor het vormen van een nieuw „kabinet". Soebardjo is een oogenblik in het marionettenkabinet van Sce- karno Minister van Buitenland- sche Zaken geweest. Verleden jaar heeft hij de Sow- je™Unie om' hulp gevraagd in zijn anti-Nederlandsche campagne. Minister Mansholt zet haast achter de vervulling van zijn on langs gedane belofte, de verlaging van het broodrantsoen te compen- seeren door andere producten. Zoo zal op 28 Maart a.s. een extra-bon voor 50 gram kaas worden_ bekend gemaakt. Aan de kinderen, voor wie een rantsoenkaart is uitgereikt, zal een literblik appelmoes wor den uitgegeven. Daartoe moet men uiterijk op Zaterdag 6 April a.s. bon E 35 der bon kaart KE 604 bij een detaillist in biikeonserven inleveren. De leeftijdsgroepen boven 4 jaar krijgen in de 2de helft van April, als Paschen in zicht is, 200 gram vleeseh extra. Ten slotte zal in April voor alle leeftijdsgroepen een bon voor een ei worden aangewezen. \uu gaan aan tafel, snuiven de geuren van dampende schalen, houden ons bord bij en vallen aan. leder met de heb belijkheden van hebzucht, gul zigheid, vitzucht, onverdraag zaamheid, klets- en roddel zucht, die hem of haar eigen zijn. Wij vallen aan in naam van onze hongerige maag. Of wij gedragen ons er fat soenlijk bij volgens de voor schriften der étiquette. Het komt er dan op aan, elkaar te toonen, dat we weten „hoe het hoort". Hebzucht, gulzigheid en kwatongerij zoo handig mo gelijk onder schoone vormen bedekken, de scherpe kantjes eraf pijlen om stiekumuieq er des te gemeener mee te kunnen prikken. Dan dineeren wij in naam van het Fatsoen. Of: wij zijn Christenen en beginnen „in den Naam van den Vader en den Zoon en den Heiligen Geest". Dan zijn wij in den naam van God verga derd. En „waar twee of drie in Mijn Naam vergaderd zijn, ben ik in hun midden" zei Jezus in het Evangelie van gisteren. Dan is Jezus bij ons aan tafel Wie daaraan denken, weten hoe zij zich in het samenzijn aan den maaltijd moeten ge dragen en hoe zij mogen spre ken. MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1