Nieuvu HEEFT GROMYKO GEJOKT? P.O.D.-recherche Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: Een Nationaal Welvaartsplan Waar is het Gezin? Nog geen overeen komst met Perzië Van Acker Kabinetsformateur grijpt 'n driemaal ontsnapten gevangene Het Vierde Beest" Gezondheidskuur Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Often; binnenland P. Sigoii Aboi.taemenlsprös 3.40 per kwartaal: 11.20 per maand, inclusief incasso, kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per .m.m. regel 50 m.m. jbreed. Contract op aanvraag. NoonUioUandsch Dagblad Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) DONDERDAG 28 MAART 1946 41e JAARGANG NUMMER 10892 ALKMAAR: Langestraat 42A tel. 4330 IK-2200) HOORN:' Draafsingei 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat •52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank Stichting van een centraal planbureau BIJ DE TWEEDE KAMER is thans ingediend 'n ont werp van wet tot voorberei ding van de vaststelling van een nationaal welvaartsplan. In de Memorie van Toelich ting wordt.o.m. gezegd, dat het niet twijfelachtig is, dat van overheidswege bewuste leiding wordt gegeven aan hei economisch leven. De nood zaak van een systematisch herstel van het zwaar getrof fen productie- en verkeers- apparaat houdt op zich zelf reeds een dringend motief in voor de opstelling van een dergelijk plan voor de eerste jaren. Het regeeringsbeleid zal in groote lijnen moeten worden uit gestippeld, voorloopig voor een periode van drie jaren voor enkele onderdeelen, als een pro gram v.oor woningbouw, voor langeren tijd terwijl aan de hand van dit plan telkens voor 'n periode van een jaar een meer gedetailleerd overzicht dient te worden opgesteld. De desbetref fende werkzaamheden zullen uit gevoerd worden door een goed ge outilleerd bureau, waarin de uit- eenloopende vormen van deskun digheid vertegenwoordigd zijn. Daarom dient een centraal plan bureau in het leven te worden geroepen alsmede een centrale plancómmissie raad van advies voor het nationaal welvaartsplan en werkcommissies. De taak van het centraal planbureau en de bij- behoorende commissies beperkt zich tot advies aan de regeering omtrent het economisch regee ringsbeleid. Het planbureau en zijn organen hebben geen uitvoe ringsbevoegdheden. Voor de ver wezenlijking van een nationaal welvaartsplan moet de overheid regelend in het bedrijfsleven in grijpen ten aanzien van vestiging, financiering, prijsvorming, kartel- leering. in- en uitvoer, distributie, enz. Het centraal planbureau zal zijn werkzaamheden in nauw contact met het centraal bureau voor de Statistiek moeten ver richten VASTENBRIEF VAN FRANSCHEN KAR DINAAL Het onderwerp van den vasten brief van Z.Em. Kardinaal Su- hard is dit jaar „Het gezin", mede omdat dit een vraagstuk is waar bij de geheele wereld is betrok ken. In het eerste gedeelte behandelt de Kardinaal den aard van het gezin volgens het Goddelijk plan en hij wijdt daarbij een beschou wing over de natuurwet, waarop het gegrond is, de Goddelijke openbaring, die het verheft'en de leer der Kerk, die het verdedigt. De Kerkvoogd vraagt naar de feiten. Waar is het gezin? De cij fers omtrent echtscheiding en ge boorte geven hierop een onweer legbaar antwoord. Vervolgens zet de Kardinaal uiteen hoe hij de op te bouwen gezinnen beschouwt. Hij herinnert zoowel aan den plicht der gezin nen als aan dien van den staat en hij legt in het bijzonder den na druk op de plichten der Katholie ken. Het volmaakt gezin is het christelijk gezin. Het gezinsgeluk komt van Christus. Hij zegent de huisgezinnen waarvan Hij de ziel en het leven is en hij besluit met de woorden van den Paus: Wie zal de kracht van een zoodanig leger onder een zoodanigen Aan voerder meten?" De 25000ste repatriant Aan boord van de „Nieuw Am sterdam" bevindt zich de 25000e repatrieerende. Het ligt in de be doeling, dezen persoon in Rot terdam bijzonder hartelijk wel kom te heeten. Ter gelegenheid van het afscheid mr. P J. M. Aalberse, die wegens leeftijd den Raad van State gaat ons hoogste Staatcollege vervaardigd, rechts: Jhr. mr. F. Beelaerts van Kan; prof. mr. P. J. M. Aalberse, b.d. J. Th. Furstner; voorts staande raai b.d. T. F. J. Muller Massis; ör Ropll; commies van Staat; Jhr. mr. irbd.; mr. P. C. Boele v&n Hens dr. J ^HV. Meijer Ranneft; Ir. J. W. prof dr. G. A. van Poelje en mr. A. van den minister van Staatj prof. het bereiken" van 4 den 75-jarigen verlaten, is bovenstaande foto van Wij zien hier; zittend 'van links naar Blokland, vice president; mr J. B. minister van Staat; luit admiraal van links naar rechts: luit. gene- A. A. L. Rutgers; Jhr. mr. J. W. dr. J. D. H. de peaufprt Staatsraad broek, secretaris,^nr. J. H. Scholten; Albarda; mr. J. R. M. ,van Angeren; J. sHagen; commies van Staat. De BEZWAREN van den Russisehen afgevaardigde Gromyko tegen verdere be handeling van de Iraanscbe kwestie in den Veiligheids raad culmineerden in dit mo tief: er is al overeenstemming bereikt tusschen Iran (Perzië) en Rusland. Goed, zeiden de anderen toen, zeg ons, waarin die overeenkomst bestaat. Of dit nu een mondelinge of schriftelijke afspraak is, doet er niet toe, zei Gromjiko, maar de overeenkomst is er. Toen wisten de afgevaardigden nog niets. En thans wordt via Amerikaansche bron uit Teheran gemeld, dat volgens een verklai ing van de Perzische Regeering nog geen „uiteindelijke" overeenkomst tusschen Perzië en Rusland be reikt is.... Heeft Gromyko dan toch „ge jokt"?.... - Of is er verschil van opvatting in zake de begrippen? Aan een „uiteindelijke" overeenkomst kan een „voorloopige" vooraf gaan. Feit is toch ook, dat met het terug trekken van de troepen is begon nen. Maar het zou wél zes weken duren. En Engeland zegt, dat niet alleen de Russische soldaten, maar ook de wapenen moeten worden verwijderd. Reeds eerder bleek, dat Rusland over onderhandelingen had ge sproken. toen de Iraansche Regee ring van niets wist. En ten slotte is het de vraag, of de „overeen komst" alleen de kwestie van het terugtrekken van de troepen of ook verdere regelingen, bijv. van den blijvenden invloed van Rus land betreft (olie!). Men vond het algemeen vreemd, dat de Russen uitstel wilden tot 10 April. Dit zit 'm in het feit, dat de Russen hopen, het accoord met. Iran in dien tijd te kunnen voltooien, waarbij het dan, volgens inlichtingen uit Londen inderdaad zou gaan om de olieconcessies, den status van Azerbeidsjan en de hervorming in de Perzische Re geering. Rusland wenseht dus duidelijk uitstel om zijn invloed in Perzië veilig te stellen en dat is het nu juist, waar de anderen bezwaar tegen hebben! De vergadering van den Veilig heidsraad heeft gisteren kennis ge nomen van het feit, dat de pogin gen om in een kleine commissie overeenstemming te bereiken over de verschillende voorstellen, mis lukt zijn. Er is toen weer heèl wat gediscussieerd. Het eind van het lied is geweest, dat het Russische voorstel, om de bespreking der kwestie uit te stellen tot 10 April, verworpen werd, weer met 92 stemmen. De Russische afgevaardigde Gromyko verliet na het verwerpen van het Sowjet-voorstel de bijeen komst. Gromyko zeide: „Om de rede nen. welke ik duidelijk heb uileen- gezet. kan ik als vertegenwoordi ger van de Sowjet-Unie niet lan ger deelnemen aan de besprekin gen in den Veiligheidsraad, daar mijn voorstel door den Raad niet is aanvaard. Noch kan ik aanwe zig zijn in de bijeenkomst van den Raad. Daarom verlaat ik de verga, dering." Na de vertaling van deze ver klaring in het Fransch en Engelsch nam Gromyko zijn papieren op en liep de zaal uit. Binnen vijf minu ten, nadat hij van zijn plaats was opgestaan, was Gromyko met zijn geheele delegatie in zijn auto gé- stapt en reed hij met een 'hooge snelheid over het campus van het College uit het hoofdkwartier van den V.V. Van Acker, de vroegere premier van België, js door Prins-regent Karei belast met de vorming van een kabinet. Voor de pers deed de forma teur onthullingen over de ern stige gevolgen, die een lange ren duur van den tijd der re- geeringloosheid onontkoom baar zullen veroorzaken. Mén' neemt aan, dat van Acker zijn (linksche) coalitiepartij zal verzoeken een overeenkomst aan te gaan -met de Christe lijke Volkspartij, die vóór Ko ning Leopold is. DE JAPANSCHE DOODENLIjN Ruim drieduizend Neder- landsche slachtoffers In de jaren 1942 en 1943 zijn 17.391 Nederlandsche krijgsge vangenen naar Birma en Siam getransporteerd, waar zij wer den gebruikt voor den aanleg van een spoorlijn tusschen Bangkok en Moulmein. Deze spoorweg staat sindsdien bekend als „de doodelijn". van deze krijgsgevangenen zij'n er 3096 in Birma en Siam gestorven en toen op den 16den Augustus 1945 de bevrijding kwam, kon men langs de spoorlijn 144 kerk hoven zien liggen. Men weet nog niet nauwkeurig, hoeveien er gestorven zijn van de ver scheidene duizenden, die in de jaren 1944 en 1945 uit Siam en Birma naar Singapore, Malakka, Indo-China en Japan gevoerd zijn. Een woordvoerder van de Sowjetrussische delegatie hij den Veiligheidsraad heeft verklaard, dat de Sowjet. Russen op de bijeenkomst van den raad op heden (Don derdag) aanwezig zouden zijn, op voorwaarde, dat „slechts procedure-zaken en niet de Perzische kwestie behandeld zullen worden". ZWERFTOCHT DOOR NEDERLAND Bij de P.O.D. recherche te Akmaar kwam een dezer da gen een tip binnen, die een aanwijzing bevatte ten aan- zien van de verblijfplaats van den reeds driemaal ontsnap ten gevangene W. uit Eindho ven. In Februari 1944 heeft deze misdadiger 4 onderdui kers w.o. 3 joden, welke bij Burgemeester van den Heuvel uit Ursem verbleven, aan den S.D. verraden, tengevolge waarvan deze menschen wer den gearresteerd. Twee dezer joden zijn niet teruggekeerd en hebben ongetwijfeld den dood gevonden in de gaska mer. De draden ontward. Zaterdagmiddag om 4 uur ver trokken drie Alkmaarsche P.O.D.- rechercheurs om in Heemstede een onderzoek in f'e "stellen. Van Heemstede leidde het spoor naar Vught, waar in het ngphtelijk uur twee huiszoekingen werden ver richt en eenige personen aan een scherp verhoor onderworpen. Men verkreeg daarbij reeds in zooverre resultaat dat drie perso nen welkd W. na zijn ontsnapping van 6 weken geleden hulp hadden verleend, en waarschijnlijk nog op de hoogte waren van diens verblijfplaats, voorloopig in het Bureau van Politie te Vught kon den worden ingesloten. De nachtelijke speurtocht leid de vervolgens op^positieve aan wijzingen naar Tilburg, waar uit huiszoekingen en verhoeren bleek, dat men den voortvluch tige dicht op het spoor was; in derdaad was W. drie dagen te voren nog aan één dezer adres sen geweest. Vanaf dit tijdstip» bestond de mogelijkheid, dat hij naar België zou zijn uitgeweken, doch tevens kwam aan het licht, dat W. zich op dat oogenblik te. Amsterdam kon bevinden. Nadat zij van dit vermoeden zekerheid hadden verkregen door een her haald verhoor van de drie inge- slotenen ,te Vuight, ging het om 6.30 uur in den morgen met den grootsten spoed naar de hoofd staf. Daar werd al de moeite be loond door het vinden van den bewuste W., die in een perceel in de Indische Buurt rustig den slaap des rechtvaardigen sliep Zondagmorgen om 11 uur keer den de rechercheurs vermoeid, maar met groote voldoening over hun succes, met hun* arrestant in Alkmaar terug. W. werd veilig en. wel ft» het Politiebureau inge sloten en den volgenden dag naar de Strafgevangenis overgebracht om aldaar in afzondering te wach ten op zijn berechting. Që OVERVOLLE ZAAL van ..het Gulden Vlies" te Alk maar heeft gisteravond genoten van Henri de Greeve's voor dracht „Het Vierde Beest". Niet alleen diens prestatie werd hoogelijk gewaardeerd, maar ook de organisatie van den avond, welke in handen was van het „Nieuiu Noord- hollandsch Dagblad". Wij stel len er prijs op, ook langs dezen weg nog eens dank te brengen aan allen, die daartoe hebben meegewerkt en zoodoende hiel pen bevorderen, dat de banden tusschen de krant en het pu bliek ook op andere wijze dan via de kolommen van ons blad, nauwer worden aangehaald. Kamerleden vragen Door den. voorzitter van de Tweede Kamer zijn heden aan de regeering medegedeeld de vol gende ingekomen vragen; 1. Is het juist, dat in het kamp „Waterloo" bij Amersfoort: a. door daar aanwezige mili tairen en vrijwilligers op erger lijke wijze zedelooze taal wordt gesproken? b. Openlijk zedelooze handelingen worden gepleegd en pogingen daartoe aangewend, wanneer men de toiletten wenseht te bezoeken? 2. Indien deze feiten juist blij ken te zijn, is de minister dan be reid aan dezen immoreelên toe stand oogenblikktlijk een einde te maken? Doodstraf geëischt tegen 20-jarigen Kriegsmarinier Voor het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam eischte de advo caat-fiscaal mr. H. H. van de Veen, in voortgezette behande ling tegen den thans 20-jarigen J. A. Mittelhaeuser uit Landsmeer, die op zijn 17e jaar dienst had ge nomen bij de Kriegsmarine, de doodstraf. VASTEN is een gezond- heidskuur. Om ons daaraan te herinneren, heeft de Kerk ons vanmorgen het Evangelie voorgelezen, waarin een massa genezing van zieken in het huis van Petrus wordt verhaald En om dezelfde reden wordt in de Misgebeden van vandaag de voorspraak van de H.H. Cosmas en Damianus, twee heilige dok ters, ingeroepen. Er komt niets van onze Vas ten terecht, wanneer wij niet inzien dat we ziek zijn: erfelijk belast van Adamswege met egoisme, heb- en genotzucht; chronisch lijdend aan een of ander hoofdgebrek (voor velen onzer gebrek aan naastenlief de); aan allerlei kwalen en kwaaltjes en ziekte-aanvallen van zonde onderhevig. Wan neer we meenen, dat onze toe stand weinig te wenschen over laat, hebben we de Vasten en Jezus „niet noodig", toont Hij is als Geneesheer gekomen, niet voor de gezonden maar voor de zieken Doch als we niet zoo verblind zijn als patiënten die blijven rondloopen, zonder den dokter te waarschuwen), dan mogen we ons vol vertrouwen tot Dokter Jezus wenden, opdat Hij ons als gezonde Christenen Paschen zal doen vieren! Maar dan moeten wij de medicijnen innemen die Hij ons voorschrijft: H: Communie, biecht en onthouding! MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1