NLeuuu Officieele regeeringsverklaring De keuze is duidelijk Veiligheidsraad zonder Rusland Kranten met besmette namen Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: Over de landing der Nederlandsche troepen op Java Een OFFICIEELE VERKLARING der Nederlandsche regee ring te Batavia over de landing der Nederlandsche troe pen op Java legt er den nadruk op, dat er géén verband be staat tusschen deze landingen en de thans voortgang vinden de onderhandelingen. VOETANGELS EN KLEMMEN? LOMBOK IS VERHEUGD KRAS VONNIS Van de Labour-partij over de communisten De kern van de kwestie wordt behandeld Het Internationale Gerechtshof MYSTIFICATIES RONDOM GROMYKO Nog steeds boycot Petroleum voor kookdoeleinden Twee vrouwen Hoofdredacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland P. Sigori Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso, kosten. Prijs der advertenties: 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordliollanclscli DacrMad Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) VRIJDAG 29 MAART 1946 41e JAARGANG NUMMER 10893 ALKMAAR: Langestraat 42A tel. 4330 (K2200) HOORN: Draafsingel 59 tel. 4712 (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K2240) Bankrelatie: Noorderbank Daar de Nederlandsche regeering niet voornemens is met de nationalistische beweging als zoodanig den strijd aan te binden en haar politiek op samenwerking is gericht, moet haar verantwoordelijkheid voor vrede en orde geschraagd worden. MET DE KERK VOOR DE VRIJHEID - TEGEN DE KERK MET DE DWINGE LANDIJ Onder den titel „Pius XII en het sociale vraagstuk" is thans 'te Rome een boek ver schenen, dat de leeringen van den tegenwoordigen Paus met betrekking tot de bran dende vraagstukken weer geeft. Het boek is van de hand van Mgr. G. V. Contreras, geestelijk adviseur van de Chileensche ambassade bij het Vaticaan. In zijn voor woord herinnert de schrijver er aan, dat het werk van Pius XII ontsproten is aan de be ginselen van diens voorgan gers Leo XIII en Pius XI. Hij schrijft: „Na twintig eeuwen van christendom is de keuze welke aan de volkeren gesteld wordt, duidelijk. Ofwel mèt de Kerk vóór de vrijheid, de be schaving en de cultuur, ofwel tégen de Kerk mèt de dwinge landij, de afbraak en het bar barisme. Er bestaat geen tus- schenweg. Vervolgens uit hij den wensch te mogen aanschou wen, dat de Amerikaansche volkeren nauwe banden aan- knoopen met de volkeren van het oude Europa, bakermat van de beschaving, ten einde den grondslag te vormen voor een nieuwe samenleving. De ze moet de middelen gebrui ken haar door de wetenschap en de techniek ter beschikking gesteld en bezield worden door de leer van het evange lie, dan zal ze edelmoediger en rechtvaardiger worden dan de huidige samenleving, en de wereld hernieuwd worden volgens de beginselen der so ciale rechtvaardigheid, zooals de Kerk die verkondigt. EEN OFFICIER van den Perzischen generalen staf heeft medegedeeld, dat de Perzische strijdkrachten het bevel hebben gekregen geen gebieden, welke door de Sovjets ontruimd zijn, te bétreden, voordat zij daar toe orders hebben ontvan gen. „Toen u wegging, waren wij bedroefd; wij zijn blij dat u terug bent en wij hopen, dat thans de moeilijkheden tot het verleden be- hooran. Wij hebben kleeren en geneesmiddelen noodig'b Met de ze woorden h£eft de bevolking van Lombok de Nederlandsche troepen, die op den 27en Maart op het eiland zijn geland begroet. Het volk ontving de Nederlanders met luide toejuichingen, en op zeer vriendelijke wijze en toonde door luide toejuichingen groote ingenomenheid met hun Ikomst, In een manifest, uitgegeven door de Engelsche Labourpartij, leest men, dat er in deze partij geen plaats is voor een tweede volledige groep, met eigen statu ten en beginselprogramma, een eigen administratie, eigen leiders en een eigen politiek. ;,De communisten houden de mocratie voor een burgerlijke bedriegerij Een voorkeur voor dictatuur heeft hun innerlijke or ganisatie geïnjecteerd. De politiek van de communistische partij wordt over de hoofden van haar leden heen bepaald. Door een ijzeren discipline, die geen vragen stelt, ten opzichte van de lijn der partij, die van boven af wordt op gelegd in de plaats te zetten voor de vrijheid van gedachte en geweten, hebben zij hun periodieke luchtsprongen tot 't middelpunt der lachlust van de wereld gemaakt. Geïso leerd in hun celletjes en zich bedienend van een vreemd jargon, zijn zij totaal ontoe gankelijk voor de gedachten en wenschen van normale mannen en vrouwen. Er zijn dagbladen, welke zich tijdens de bezetting op zoo er gerlijke wijze hebben geleend voor de verbreiding van vijan delijke propaganda, dat een her verschijning van zulk een blad onder welke leiding ook in breede kringen terecht groote verontwaardiging zou wekken. Het is gebleken, dat in enkele gevallen de naam van een der gelijke courant toch een zooda nige goodwill in'zich bergt, dat een opnieuw uitgeven onder den zelfden naam uit commercieel oogpunt aantrekkelijke aspecten zou bieden. Een wijziging in het Tijdelijk Persbesluit, thans bij de Tweede Kamer aanhangig ge. maakt, opent de mogelijkheid om een dusdanig besmetten naam voor geruimen tijd uit de pers- DE GEHEIME ZITTING van den Veiligheidsraad werd Dinsdagavond geopend in het privé-kantoor van Trygve Lie. Alle leden, behalve de Sov jet-vertegenwoordiger, waren aanwezig. Gromyko verliet het Sovjet-consulaat te New York om 10 uur (Ned. tijd), naar gemeld werd om de bijeen komst bij te wonen, maar een half uur later was hij nog steeds niet aangekomen. Volgens het communiqué, dat na de geheime bijeen komst van den Veiligheids raad is uitgegeven, is een in- formeele bespreking gehou den over de verder te volgen procedure in verband met het Perzische beroep. Verschillen de suggesties zijn besproken en men is in aanzienlijke ma te tot overeenstemming geko men. Reuter verneemt, dat de le den van den raad overeen kwamen, ondanks het afzijdig blijven van Sovjet-Rusland, met de behandeling van de Perzische kwestie voort te gaan.* De tekst van het communiqué werd geïnterpreteerd als bedoe lende te zeggen, dat men het er in beginsel over eens was gewor den de bespreking van de Perzi sche kwestie voort te zetten. De leden van den Kaad schijnen be sloten te hebben, ondanks het verzet van So wj et-Russische zijde, op de kern van de kwestie in te gaan. Men meent, dat Grcf- myko zich op het laatste oogen. blik dit besluit als onvermijde lijk gerealiseerd kan hebben en daarom, toch nog besloten heeft de vergadering niet bij te wonen. Men bericht, dat Byrnes het voortzetten van de behandeling der Perzische kwestie zonder de Sowj et-Unie heeft voorgestaan en dat aan Sowj et-Rusland en Perzië gevraagd zal worden bin nen een bepaalden tijd te ant woorden op de volgende vragen: 1 Waarom is de Sowj et-Rus sische verzekering, dat de Sow- jet.Russische troepen, behoudens onvoorziene ontwikkelingen, uit Perzië worden teruggetrokken, onbevredigend voor de Perzische regeering? 2. Wat voor onderhandelingen zijn' thans tusschen Sowjet-Rus., land en Perzië gaande? 3. Hangt het terugtrekken van de troepen van het roode leger van deze onderhandelingen af? Volgens Londen is het duide lijk geworden, dat het zich te rugtrekken van den Sowjet. Russischen afgevaardigde uit den Veiligheidsraad niet moet worden opgevat als een terug trekken van Rusland uit den kring der V.V. President Truman heëft tijdens een persconferentie verklaard, dat hij geen permanent wegblij ven van Rusland van de Ver. eenigde Naties vreest. Truman ondersteunt, naar hij zeide, ten volle het voorstel van Byrnes, waarbij deze aandringt op het behandelen van de Perzische kwestie en zich verzet tegen uit. stel. Het Internationale Gerechtshof te s'-Gravenhage zal op 3 April bijeenkomen ter behandeling van een aantal interne aangelegenhe den en ter voorbereiding van de eerste openbare zitting. Nadat bij de Veiligheids- raadsvergadering in Londen de Russische afgevaardigde Wi- sjinsky zich faam. had verwor ven door eenige dagen onvind baar te blijven, heeft de Sow- jet-gedelegeerde Gromyko dit thans in New-York gedaan. Er was tenminste veel mystificatie rondom dezen heer. Hij zou naar de vergadering gaan, hij zou niet gaan, hij ging toen. Het was als met den Jodenman uit dien vóór-oorlogschen mop: „Nou zeg je, dat ie naar Alk maar gaat, omdat ik zal den ken dat je niet zal gaan en nou ga je toch; waarom lieg je nou Het was een kluifje voor de Amerikaansche reportage, die achter Gromyko aan jakkerde en constateerde, dat hij zijn hotel verliet; tweemaal rondom het gebouw van den Veilig heidsraad reed, toen verdween, toen terugkeerde en toen weer verdween Verscheidene verslaggevers verklaarden, dat Gromyko had verteld, dat hij beslist naar de bijeenkomst van den raad ging. Een theorie is, dat Gromyko. onderweg naar de vergadering, een nieuw telegram uit Moskou opende, dat em noopte zijn plannen te veranderen!! Hef hulpschip der Kon. Ned. Marine „Bonaire", dat geladen op weg is van Darwin naar Ba tavia. word.t door de weigering van de havenarbeiders, om zich met de lading van het schip te bemoeien in de haven van Tree- mantle (West-Australië) vastge houden. Herbert Hoover, de vroegere president der Ver. Staten, die in Europa vertoeft tot het bestudeeren van de voedselpositie, werd door Z. H. den Paus in het Vaticaan ontvangen voor een belangwekkend en langdurig onderhoud. wereld te bannen. Teneinde ont. duiking te voorkomen dient te worden bepaald, dat een ver schijningsvergunning mede wordt geweigerd, indien het blad ster. ke gelijkenis vertoont met een courant welker naam is ver boden. Toepassing van bepaalde maat regelen kan een bron van onge. noegen zijn tusschen den eige naar van de drukkerij tevens uitgever van een courant en den uitgever, wiens blad mede op deze drukkerij wordt ver zorgd Indien blijkt, dat sprake is van bewuste tegenwerking van de zijde van den drukker, is onontbeerlijk de mogelijkheid, om de desbetreffende onderne ming onder bewind te stellen. Verschillende andere wijzigingen worden voorgesteld. De wenschelijkheid is geble. ken, dat ook aan andere perio. dieke uitgaven dan dag. en nieuwsbladen, b.v. landelijk ver. schijnende weekbladen, de ver plichting kan worden opgelegd een bepaald bericht op te nemen. Zij, die in het bezit zijn van een petroleumkaart voor kook. doeleinden of verlichting, kun nen gedurende de maand April 1946 vier liter petroleum koopen op de bonnen 29 t.m. 32 der kaart UA 510, de bonnen 29 en 31 der kaart UB 510, de bonnen 68 der kaart UC 510 en de bonnen 123 der kaart UD 510. \/ANDAAG zien we in het Evangelie Jezus in gesprek met de Samaritaansche vrouw. Ongehoord feit! Een gesprek vol goedheid met een vrouw van het gehate en verachte nabuurvolk, van dat Samari taansche volk, dat zoowel van de natie als van den waren godsdienst de vijand was. Later schelden de Farizeeën Jezus uit voor „Samaritaan", „Zeg gen wij niet met recht dat Gij een Samaritaan zijt?" wat ongeveer zoo klonk als wan neer wij tot iemand zeggen: „Je bent als een Mof!" Morgen beluisteren wij in et Evangelie weer een gesprek tusschen Jezus en een vrouw: een vrouw die overspel had be dreven. Daar stond volgens de godsdienstig-nationale Wet van Mozes de doodstraf op. Zou Jezus het wagen iegen deze ge heiligde Wet van volk en gods dienst in te gaan? vroegen zich de Farizeeën af Daarom brachten ze de vrouw voor Jezus en vroegen Zijn meening. Eerst zei Jezus niets en schreef op den grond.... Misschien de zonden van de aanklagers?En toen: „Wie uwer zonder zonde is, werpe de eerste steen op haar!" En de een na den ander droop af. „Ook Ik zal u niet veroor- deelen. Ga en zondig niet meer", zei Jezus. Jezus haat de zonde, meer dan wij haar ooit zullen kunnen haten. Doch hij verdeelt de menschen niet in goede en slechte volkeren (Jo den en Samaritanen), noch in zondaars er. braven. Hij ziet nederige en verwaande zon daars. Maar bovenal slechts zielen die Hij redden wil. Niet door straf, maar docr liefde. MARCUS I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1