Nieuw Het Nederlandsche kabinet onder diplomatieken druk ARBEIDERS IN KAMPEN EEN SCHERPE NOTA van 't Spaansche kabinet Voor Den HelderSchagen en omgeving ergens v^ndel) Bureaux: „INDIE IN NOOD, GEEN UUR TE VERLIEZEN".. De ontruiming van Mandsjoerije STAKINGSWEE. DERTIGDUIZEND TIEN JAAR LANG H.M. DE KONINGIN VOLKSTELLING HET PRINSELIJK PAAR Terug uit Scandinavië PACHTPRIJZEN Vrouwelijke arbeids krachten voor Engeland Toch fusie van Berlijn- sche socialisten en communisten Passagierslijst Kota Agoeng TWEE JONGE KINDE REN VERBRAND Reconstructie-congres in den Katholieken Middenstand CEEL MOSTERDZAAD Zonder voorbehoud Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland p.'Sigoii Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso, kosten. Prijs der advertenties; 11 ct. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Noordhollandsch DaqMad Buiten God is 't MAANDAG 15 APRIL 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10907 7EN ALKMAARLangestraat 42A tel. 4330 (K2200) HOORN: Draafsingel 59 tel. (K 2290) DEN HELDER; West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGENMolens traat 52 - tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank ^sse De nederlandsche mi nisters zijn uit Londen teruggekeerd en hebben zicb via Den Haag weer naar de Hooge Veluwe begeven. Daar valt volgens een recente ver klaring van Minister-President Schermerhorn geen beslissing, maar komt een grondslag voor een oplossing tot stand, die aan andere groepen uit Indië en aan de Nederlandsche Volksvertegenwoordiging zal worden voorgelegd Wij ho pen, dat dit inderdaad zoo is en dat over dien grondslag in vrijheid kan worden beslist, zonder dat in eenig opzicbt vooruitgeloopen wordt op de beslissing over een zaak, die de levensbelangen van het Koninkrijk betreft. In vele kringen, niet het minst juist ook in kringen van menschen, die zeer ter zake kundig wor den geacht, is men over een en ander steeds minder on gerust. De waarheid en juistheid van de lijfspreuk der onlangs opge richte stichting „Indië in nood, geen uur te verliezen", blijkt in de laatste dagen steeds duidelijker. Er is bijv. sinds het vertrek der parlementaire commissie Van Poll. die naar Indië is gegaan, om in lichtingen over den toestand te verzamelen, een ware wedren ontstaan wie het eerste aan de finish zou zijn, de commissie-Van Poll, die zal meehelpen, om ons eindelijk de waarheid over Indië te doen kennen, of Dr. v. Mook met zijn Indische en Britsche ad viseurs, die haast schijnen te heb ben. om den oogst van hun cam pagne nog vóór zekere komende Mei-gebeurtenissen binnen te halen Dit alles zijn geen praatjes voor de vaak, maar mededeelingen uit bevoegde bronnen. Het is aller ongelukkigst, dat door de wijze, waarop de dagbladen, kort gehou den in de papierbevoorrading, aan een der dierbaarste elementen van de democratie, de vrije meenings- uiting, de gelegenheid wordt ont nomen het publiek voldoende voor te lichten. Anders zou men kunnen lezen, hoe de bekende Indonesische rechtskundige Mr. M. Slamet uit Batavia ten tweeden male een adres gericht heeft aan H.M. de Koningin, om zich over het ge brek aan de voorlichting over de Indische toestanden te beklagen en te vertellen, dat hem de ge legenheid, naar Nederland te ke rnen, geweigerd isLeonhard Huizinga schrijft in verschillende Nederlandsche bladen klachten van denzelfden aard. Niet 20 maar 40.000 Europeanen bevinden zich in handen der Republikeinen. Hoe staat het met de volgelingen van Sjahrir? Hij vertegenwoordigt een bovenlaag van intellectueele in- heemsche politici en dit is 5°/o van de bevolking. 15% staat achter Soekarno, die het Japansche-Java- facisme belichaamt De rest, d w.z. 80%. is de groote landbouwende massa, die slechts wenscht den terugkeer van orde en veiligheid, den aanvoer van voedsel, medicijn en kleeding en de bevrijding van de terreur der benden En de „Tijd" van Zaterdag deelt mede, dat de heer J- Jansen, lid van den Volksraad en wrnd.. burgemeester van Batavia, die zoo juist uit Indië in ons land is aangekomen, verklaarde dat de politiek van de Regeering en die van dr. van Mook door een zeer klein kringetje van geestverwanten wordt gedragen; in overgroote meerderheid is men het er in alle kringen der bevolking van Java niet mee eens. Wij zijn van oordeel, dat dit meer te beteekenen heeft, dan de verklaring, welke dr. van Mook thans wederom in een persconfe rentie over deze Nederlandsche zaak in Londen meende te moeten afleggen. Hij zei er trouwens niet veel nieuws. Openhartig heeft trouwens de Indonesische Minis ter Sjarifoedin op een perconfe rentie verklaard dat Lord Iver- chapel met van, Mook mee ging naar den Haag, „om een diploma tieken druk uit te oefenen op het Nederlandsche kabinet"! Er moet n.l. een overgangsstadium komen, want Sjahrir. lees Soekarno, wilde de Nederlandsche voorstellen niet aanvaarden en Nederland kon niet accoord gaan met de Indone sische tegenvoorstellen. De heer Sjarifoedin heeft bij voorbaat voorbaat verklaard, dat als de voorgestelde status van overgang niet aanvaard wordt, dit niet de schuld van de Indonesiërs is en dat Indonesië dan maatregelen zal moeten treffen! Overigens ontleenen wij'aan een beschouwing van den diplomatie ken correspondent van de „Ti mes". dat in Londen volledige overeenstemming bereikt is en dat het terugtrekken van de Britsche troepen geleidelijk zal geschieden, want een overhaast terugtrekken zou de extremistische activiteit weer verhoogen Intusschen is Indië in nood er is geen uur te verliezen. De com missie-van Poll keert 16 April naar ons land terug. De ontruiming van Mandsjoe rije door de Sovjet-troepen werd gistermorgen voltooid door het vertrek uit Tsjangtsjoen, het voorm. Sovjet-Russisch hoofd kwartier. Dit beteekent, dat de troepen onder maarschalk Mali- nodsfski zich strikt aan den ge stelden' ontruimingstermijn heb ben gehouden. De bevelhebber van het Chi- neesche regeeringsgarnizoen te Tsjangtsjoen de hoofdstad van Mandsjoerije. schat, dat er 30.000 man communistische troe pen rond de stad liggen. Vandaag vielen de communisten twee maal het vliegveld aan. Aan het einde der week worden cen trale regeeringsstrijdkrachten uit Moekden verwacht. Generaal Tsjoe Enlai. de com munistische vertegenwoordiger te Tsjoenking deelde tijdens een persconferentie mede, dat „Noord oost China binnenkort in een slagveld veranderd zou worden", indien de regeering voortging met het „staakt het vuren" bevel te negeeren. De generaal zeide, dat het overnemen van Mand sjoerije door de regeering slechts burgeroorlog was. Naast de zeeliedenstaking in Amsterdam, dreigt een staking bij dg' Nederl. .Dok- en Scheeps bouwmaatschappij. om een loon- eisch. Bij de uitvoering van de bouwplannen voor den we deropbouw zullen alleen al in 1946 15.009 arbeiders in kampen gehuisvest moeten worden. Daar komen nog bij 8000 voor den Noordoost polder, 5000 voor D.U.W. en 3000 voor landbouwherstel. dus in totaal ruim 30.000 man. Deze zullen in circa 140 kampen worden onder gebracht. Het „volume" van het werk voor den wederopbouw is zoo danig, dat wij tevreden mogen zijn als het gelukt dit in 8 jaar gereed te krijgen. Waarschijn lijk zal het wel 10 jaar duren. Wij krijgen dus deze situatie, dat gedurende 10 jaren een groot aantal vakarbeiders ver van hun gezinnen woont. Dit deelde minister Ringers mede, bij de installatie van de commissie voor de cultureele verzorging van de arbeiders in de kampen. Deze arbeiders missen veel: hun gezinsleven, de normale ont. spanning in hun eigen woon plaats, de conversatie met buurt. genooten en vrienden in het 'stamcafé, bij velen de sport, het eigen vereenigingsleven, hun eigen kerk. Dit gemis zal moe ten worden aangevuld. Het streven is voor de arbei ders een betere huisvesting in de kampen te verzorgen dan tot dusverre kon worden gegeven. In de hierover gehouden bespre kingen werd het woord „arbei- dershotei" wel eens genoemd. In elk kamp behoort een cantine te zijn voor vergaderingen, voor film- en tooneelvoorstellingen, terwijl d<5££ zasj op de Zondagen voor kerkdiensten dient te kun nen worden ingericht. Ook an dere feestdagen zullen in de kampen moeten worden gevierd. Ook daarvoor zal de outillage van het kamp geschikt moeten zijn. Voor dit materieele ge deelte van het werk zal het departement zorgen. De commissie, die onder lei ding van het Kamerlid Joekes staat, zal adviseerend en rege lend optreden voor de geestelijke en cultureele verzorging. H.M. de Koningin is Zaterdag voor een korte vacantie naar Het Loo vertrokken. Naar wij vernemen, ligt het in de bedoeling van de regee ring te bevorderen, dat oer 31 December van dit jaar een volkstelling zal kunnen wor den gehouden. Hieraan zullen dan worden verbonden een be roeps- en een woningtelling. Uit Nederlandsch West-Indië. Een overzicht tijdens de plech tige opening van de Staten van Curacao door Z. Exc. Dr. P. Kasteel, Gouverneur van Curacao. Anefo P. Zaterdagavond om precies vijf minuten voor zevenen landde op het vliegveld Soesterberg het Da_ kota-toestel bestuurd door kapi tein Sondermani, waarmede H.K.H. Prinses Juliana en Prins Bern- hard hun reis naar Scandinavië hadden gemaakt. Het vliegtuig was omstreeks half vier uit Oslo vertrokken. De reis had mede als gevolg van het goede weer een vlot verloop gehad. Prinses Juliana en prins Bernhard heb ben zich direct na aankomst te Soesterberg naar het paleis Soestdijk begeven. Ten einde na te gaan in hoe- Verre een wijziging van het peil der pachtprijzen op korten ter mijn toelaatbaar is. heeft de mi nister van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening een „Com missie ter bestudeering van het paohtpeil" ingesteld. Voorzitter is dr. ir. M. J. Boe- rendonik te 's Gravenhage, hoofd van de afdeeling Grond- en Pachtzaken van het ministerie van Landbouw. Visscherij en Voedsevoorziening. Lid is o.a. mr. P. S. Winkel te Hoorn, voorzit ter van den Ned. Pachtraad. IN AANSLUITING op een Vrijdagavond gehouden bij eenkomst heeft de Spaansche Ministerraad een nota gepu bliceerd, waarin de „onzinnige klacht van den Poolschen af gevaardigde bb de V. N., dat Spanje een bedreiging voor den wereldvrede vormt" als absoluut onjuist wordt ver worpen. De nota verklaart, dat de Spaansche regeering dé over de geheele wereld verspreide actie van de communisten, die haar hoogtepunt vond in de tegen Span je ingediende nota, heeft bestu deerd en dat het kabinet heeft be sloten aan die landen, die bij de V. N. een vertegenwoordiger heb ben en waarmee Spanje vriend schappelijke betrekkingen onder houdt. „volle bevoegdheid te ver- leenen om een technische commis sie een rondreis door Spanje te la ten houden. Fabrieken en onder- zoekingsceritra mogen vrijelijk worden bezocht om de volkomen onjuistheid van de beschuldiging betreffende de veronderstelde werkzaamheid van Duitsche ge leerden in de atoomfabricage te bewijzen. Deze bevoegdheid wordt verleend op voorwaarde, dat de uitslag van het bezoek der com missie na gebleken onjuistheid der Naar aanleiding van dezer da gen gepubliceerde berichten, dat van Engelsche zijde gepoogd wordt, ook in Nederland vrou wen en meisjes aan te werven om in Engeland te werk gesteld te worden o.m. in het hotelbe- drijf vernemen wij, dat de Ne derlandsche instanties aan deze werving geen medewerking zul len verleenen. De Duitsche sociaal democrati sche partij heeft besloten, dat de sociaal democratische partij in Berlijn een fusie zal aangaan met de communistische partij tot een nieuwe sociaistische unie partij van Duitschland. Wij ontvingen de passagierslijst van het m.s. Kota Agoeng met de namen van 831 repatrieeren- den. Deze lijst is op onze Bu reaux voor een ieder ter inzage gelegd. In Den Haag zijn, terwijl de moeder beneden aan het werk was. boven twee kinderen van 3 en 4 jaar door brand om het leven gekomen; zij hadden waar schijnlijk met lucifers gespeeld. beschuldiging volledig zal worden gepubliceerd. De nota besluit met de verkla ring, dat de regeering nogmaals met kracht: „alle bmtenlandsche inmenging in interne Spaansche kwesties, die een particuliere zaak van nationale souvereiniteit vor men" afwijst. Het Reconstructiecongres van den Nederlandsch en Katholie ken Middenstandsbond zal te „Drakenburg" bij Hilversum plaats vinden op 29 en 30 April en 1 Mei a.s. Behalve de nieuwe statuten zal bovendien een urgentiepro gram wordën gepousseerd, dat ter leniging van de directe nooden van den middenstand ingrijpende maatregelen zal voorstellen. Op het congres zal voorts het organisatievraagstuk door Prof. Mr. C. P. M. Rom- me worden toegelicht. Een nieuw Hoofdbestuur zaj. wor den gekozen op basis van de nieuwe statuten. Vooraan staande economen zullen het urgentieprogram van den bond ontvouwen. Het congres is toegankelijk voor de Hoofd besturen der Diocesane Mid denstandsbonden en van de na tionale vakbonden. De richtprijs voor geel mos terdzaad voor den oogst 1946 is verhoogd en nader vastgesteld op f 50.per 100 K.G. Xf'ELEN, die zich Christenen noemen, nemen de woor den van Christus „met een korreltje zout". Zoo ook het woord, dat, wie Zijn leerling wil zijn, zijn kruis moet opne men en Hem volgen. Zij leg gen uit, dat het „geval" van Christus toch een ander was dan het hunne. Het „geval" van Christus echter was een geval van ge hoorzaamheid tot in den dood. De Godmensch deinsde, bloe dig zweetend, voor lijden en dood terug. Hij vond in het lijden zelf geen vreugde en aanvaardde dankbaar de hulp van Simon van Cyrene en den troost van Veronica. Maar Hij droeg het lijden, dat Zijn Va der als offer wilde. Ons „geval" is in alle on- derdeelen aan het Zijne gelijk. Wij verdienen den naam Christenen niet, indien wij Hem onder voorbehoud" of „in zekeren zin" navolgen. MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1