I Nieuut I Wie is de baas in den VEILIGHEIDSRAAD Sjahrir goochelt met rijst Voor Den Helder, Schagen en omgeving nerf>ens vffindel) Bureaux: KATHOLIEKEN EN SOCIALISTEN Ir. F. Q. den Hollander Duidelijke woorden van Minister van Kleffens DE EERSTE TIEN! Opstandige Koerden Een anti-communistische internationale? Nog meer scholen op 30 April gesloten Bussen en trekkers voor de Spoorwegen Zestien partijen ONTSLAG BIJ DE D.U.W. HET SCHOT IN DE GANG STORMACHTIG ONDERHOUD Staking uitgebroken PRESIDENT TRUMAN NAAR JAPAN? RUHR EN RIJN Hoe Engeland en Amerika Rusland hielpen Witte Donderdag u ET moet toch wel een ge- l wichtige reden zijn, die ons er morgen, bij de bijzon dere jaarlijksche herdenking van het Laatste Avondmaal, van kan afhouden om de H. Mis mee te vieren en het Brood dat Jesus' Lichaam is. te gaan eten Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland p Sigori Abonnementsprijs I 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso, kosten. Prijs der advertenties: 11 et. per m.m. regel 40 m.m. breed; in tekst 22 ct. per m.m. regel 50 m.m. breed. Contract op aanvraag. Buiten God ia 't WOENSDAG 17 APRIL 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10909 ALKMAARLangestraat 42A tel. 4330 (K2200) HOORN: Draafsingel 59 tel. (K 2290) DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank Er bestaat een Katholiek Werkverband in de Partij van den Arbeid Daar bezinnen de katholieke P.v.d A.'ers zich on. der elkaar op hun beginselen, om gezamenlijk te trachten, de katholieke opvatting in de Partij van den Arbeid zoo goed moge lijk tot gelding te brengen. 'Het is een vreemd geval. Waarom komen deze katholie ken. zou men zeggen, niet in de Katholieke Volkspartij, die er mee vertrouwd is en daartoe een groote macht vormt, om de ka tholieke opvattingen op politiek gebied, via een samenwerking, met andere partijen en via re geering en volksvertegenwoor diging, in staat en maatschappij tot gelding te brengen? En nog vreemder wordt het geval, als we nu lezen, dat in een volgens' het communique, dat 't ANP verspreidt „druk bezochte" landelijke bijeenkomst van dit Katholiek Werkverband in de Partij van den Arbeid, het woord gevoerd is door den heer Koos Vorrink! Wij dachten, dat de katholieke leden van de Partij van den Arbeid in het al gemeen verband van die Partij gelegenheid genoeg hadden, om de meening van den heer Vor rink te hooren. Wij hadden bijna gezegd: en hem in de bladen van die Partij te lezen. Maar wij herinneren ons inééns, dat er altijd nog een Verbod be staat voor katholieken, om socia listische bladen te lezen Het allergekste is echter, dat de heer Vorrink op deze bijeen komst heeft gezegd, dat „de ka tholiek diep in zijn overtuiging zal moeten staan, wanneer hij een goed socialist wil zijn". Hoe dikwijls hebben wij er al op ge wezen, dat in de Pauselijke ency clieken, o.a. in ,,Quadragesimo Anno", die men in de kringen van de Partij van den Arbeid zegt graag te volgen, staat, dat een goed katholiek geen waar socialist kan zijn! De verklaring van den heer Vorrink brengt de katholieken wel in een onmoge lijke positie! Wij willen er verder maar mets meer van zeggen. Wij weerspre ken alleen de meening van Geert Ruijgers, de aanvoerder van de Katholieke P.v.d.A.'ers, die ver klaart, dat de emancipatiestrijd van de Katholieken met succes volstreden is. Dit is nog geenszins het geval. Wel moeten wij tenslotte nog even attendeeren op een lacune in de voorlichting van Koos Vor rink. die dit gezelschap van Katholieke socialisten vertelde, dat hij hoopte dat de progressieve krachten in de Katholieke Volks partij sterk genoeg zullen blijken, om een samengaan van deze Partij met de P.v.d.A. te bewerk stelligen. .De heer Vorrink wist, toen hij dit zei, toch, dat de Katholieke Volkspartij reeds op 9 Februari jl. een concreet voorstel aan de Pari tij van den Arbeid had gedaan, om reeds thans, vóór de verkiezin gen. tot een gemeenschappelijk urgentieprogram te komen en zoodoende nu al een basis te leg gen voor de toekomstige regee- ringsformatie. Dat heeft de Partij van den Arbeid niet gewild, om dat er dan voor de jongere Katho lieken geen reden was, op de P.v.d.A. te stemmen. Het bedroeft ons, den heer Vor rink nu nog te hooren twijfelen aan den wil naar vooruitstrevend heid in de Katholieke Partij, ter wijl vast staat, dat die wil zoo sterk aanwezig was, dat wij hem van onzen kant wilden vastleggen in een program-accoord vóór de stembus. Dit bedroeft ons te meer. omdat eveneens vaststaat, dat op deze wijze door politieke speculaties de verwezenlijking van progressieve wenschen niet be vorderd werd Aan Ir. F. Q. den Hollander is op zijn verzoek te rekenen van 1 Maart 1946 eervol ontslag ver leend als directeur-generaal va* het verkeer, bij het ministerie van Verkeer en Energie. De VEILLIGHEIDSRAAD be sprak een nota van Trygve Lie. den secretaris-generaal van de Vereenigde Volkeren, over de reglementaire positie met betrek king tot afvoering van de Per zische kwestie van de agenda. Het gaat er om. of de kwestie automa tisch wordt teruggetrokken, tot dat de raad een onderzoek beveelt, ofwel dat een lid de zaak opnieuw ter sprake brengt, ofwel dat een bedreiging van den vrede wordt gemeld- De nota van Lie zal aan een commissie van deskundigen voor gelegd worden. De Veiligheidsraad besloot de discussie over de Perzische kwes tie tot na het uitbrengen van dit rapport op te schorten; het rap port moet binnen twee dagen bin nen zijn. De Britsch-Indische regeering heeft besloten haar geschil met Zuid-Afrika voor den Veiligheids raad te brengen. Dit slaat op een wetsvoorstel in Zuid-Afrika, krachtens hetwelk de aldaar wo nende Indiërs beperkt worden in hun rechten om zich in bepaalde deelen der Zuid-Afrikaansche Unie te vestigen of land aan te koopen. De Spaansche kwestie komt hedenavond voor den Veilig heidsraad. Minister van kleffens de Nederlandsche gedelegeer de in den Veiligheidsraad, zeide ten aanzien van den eisch van Gromyko om de zaak-Perzië van de agenda af te voeren: „wie is Dinsdagmiddag is in het Brabantsche dorpje Heesch bij Oss op officieele wijze een be gin gemaakt met den bouw van de 10.000 woningen, wel ke volgens het bouwplan 1946 in ons land zullen worden ge bouwd. Heesch viel namelijk de primeur te beurt na goed keuring van het Bouwplan '46, den bouw te kunnen aanbeste den van de eerste tien wonin gen. Volgens te Bagdad ontvangen berichtn hebben Koerdische autonomisten een nieuwe Koer dische staat gevormd in Perzië, ten Zuiden van het meer Umria. Naar verluidt hebben Irakeesehe troepen en politie stellingen be trokken langs de Irakeesch Perzische grens, als maatregel tegen het infiltreeren van opstan dige Koerden in Irak. baas over de agenda van den raad, de raad zelve of de landen, die partijen zijn bij een geschil of situatie? Het kan slechts de raad zijn, die uitmaakt, wat op de agenda komt, Indiër; de Sowjet- interpretatie aanvaard zou wor den, dan zou de deur wijd open gezet worden voor misbruik in ge vallen tusschen groote en kleine mogendheden en in het bijzonder zou bij gevallen, die groote en kleine mogendheden gescheiden houden alle aanleiding zijn diplo matieke pressie te oefenen, opdat de kwesties van de agenda afge voerd zou worden door de pa- tijen, die verzochten deze op de agenda te plaatsen. Wij wenschen de deur niet open te zien voor meer ongewenscht gebruik van diplomatieke kracht dan onver mijdelijk is". Het conservatieve Britsche „Daily Mail" heeft medegedeeld, dat de Britsche Labourpartij ver tegenwoordigers van alle sociaal democratische organisaties in Europa en de Britsche dominions voor een bezoek aan Londen heeft uitgenoodigd teneinde een „anti-communistische internatio nale" te vormen. De Labour-voorzitter Laski daarentegen heeft gezegd, dat geen Internationale zal worden gevormd, alvorens bekend is, hoe Rusland over vrijheid en demo cratie denkt. Het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen deelt mede, dat alle scholen voor Lager Onderwijs, Middelbaar Onderwijs en Nijverheidsonderwijs op 30 April a.s. gesloten zullen zijn Volgens het republikeinsehe blad „Merdeka" heeft Sjahrir „namens de Indonesische re publiek" onlangs 500.000 ton rijst aan Britsch-lndië aange boden Dr. P. Honing, plaats- verv. directeur van het Ne- derlandsch-Indisehe departe ment van Economische Zaken acht het „menschelijker wijs onmogelijk dit aanbod te ver werkelijken". Het aanbod van Sjahrir wekt des te meer verbazing, daar de republikeinen tot op heaen hebben verklaard, dat zij niet in staat waren om van hun eigen rijst- voorraden een gedeelte af te staan voor distributie in de groote steden. Naar „Merdeka" uit Soerakarta verneemt, is Sjahrir op den 13en April na een reis door Midden- Java daar ter plaatse gearriveerd. Hij is op 14 April naar Oost-.Java vertrokken, vergezeld van Maria Ulfah Santoso, „Minister" van Sociale Zaken. Merdeka deelt mede, dat het Indonesisch gemeentebestuur van Batavia een verlaging van het dagelijksch rijstrantsoen van 200 tot 160 gram per hoofd met ingang van 15 April heeft aangekondigd, een verlaging welke het gevolg is van eenige moeilijkheden. Op het oogenblik worden door het Nederlandsch-Indische Roode Kruis omvangrijke maatregelen genomen om de bedelaars van Batavia, ten getale van tenminste 20.000, die hoofdzakelijk leven van voedselafval van barakken, notels en particuliere woningen, hulp te verleenen. Sir Montague Stopford, de geal lieerde opperbevelhebber in Ne- derlandiSch-Indië, heeft bevolen een onderzoek in te stellen naar een bewering van Indonesische zijde, volgens welke het Indone- Te Vlissingen werd bij de Kon. Mij. "De Schelde" het eerste schip na de bevrijding te water gelaten. Het is de vrachtboot nr. 253 van 3000 ton; een der drie Hansebooten; in 1913 door den bezetter op stapel gezet; om voor militaire doeleinden gebruikt te worden sische garnizoen van het dorp Pesing. ten getale van zestig man, gedood of gevangen genomen zou zijn toen deze plaats door Neder landsche troepen werd bezet. Negentig gedetineerde Indone siërs zijn van Onrust vrijgelaten. Uit betrouwbare bron wordt te Batavia vernomen, dat binnenkort in Nederland een begin zal wor den gemaakt met het oproepen van familieleden van personeel, dat in Batavia dienst doet, met „voorrang" voor diegenen, die het langst gescheiden zijn geweest. Het vervoer van particuliere goederen door de Spoorwegen bedraagt momenteel 9095 van dat van 1943, dat van goederen uit het buitenland 50 °/o en het vervoer van het totaal aantal goederen ongeveer 80 van dat van 1943. De directie die dit meedeelt, schat de totale door den oorlog en den bezetter aangerichte schade op 500 millioen gulden! De Nederlandsche Spoorwe gen hebben in totaal 1175 bussen en trekkers besteld in Manchester. De eerste zen ding zal waarschijnlijk in Mei worden afgeleverd. Voor de Provinciale Staten- verkiezingen zijn in ons land in totaal door 16 partijen en groe pen candidatenlijsten ingediend. In Noordbrabant zijn lijsten in gediend van een actiegroep voor Katholieke Jongeren. Bij de D.U.W. zijn, mede in verband met de behoefte aan arbeidskrachten in den land bouw, 12.000 arbeiders ontslagen. Tijdens de middagzitting van 't internationaal Tribunaal, dat de oorlogsmisdadigers moet berech ten, weerklonk gisteren plotseling een scherpe knal. Rechters, jour nalisten en andefe aanwezigen rukten ijlings hun koptelefoon af en richtten hun blikken naar de uitgangen. Het geluid geleek op een revolverschot en men vroeg zich af wat er gaande was. Het raadsel werd spoedig op gelost. Het bleek, dat een der be wakers bij het te voorschijn halen van zijn revolver per ongeluk den trekker had overgehaald, waardoor in den gang een schot was afge gaan, dat evenwel niemand getrof fen heeft DE UNRRA-directeur La Guardia had een onder houd met president Tru man, dat stormachtig ver liep. La Guardia zou er op hebben aangedrongen, dat de levensmiddelen in de Veree- nigde Staten streng zullen worden gerantsoeneerd, en wil aftreden, indien de aan de UNRRA toegezegde voor raden niet binnen 48 uur be schikbaar zullen zijn gesteld. De Vereenigde Staten zullen dus binnen 48 uren hetzij een strenge rantsoeneering, het zij een sensationeel aftreden van La Guardia beleven. De staking bij de Ned. Dok- en Scheepsbouw Maatschappij te Amsterdam is hedenmorgen een feit geworden. Het grootste deel van de arbeiders verscheen niet op het werk. President Truman zal wellicht Japan bezoeken wanneer hij zich dezen zomer naar de Philippijnen zal begeven. Het Amerikaansche Departe ment van Buitenlandsche Zaken heeft aan de Fransche regeering doen weten, dat het bereid is na de behandeling van de vredes verdragen, over de toekomst van het Ruhr- en Rijnland besprekin gen te voeren. OP een desbetreffende vraag In het Lagerhuis heeft de Engelsche eerste minister Attlee geantwoord, dat En geland tusschen I October 1941 en 31 Maart 1946 5218 tanks, waarvan 1388 uit Ca nada, aan Sovjet-Rusland heeft geleverd. Het aantal vliegtuigen bedroeg 7411, waaronder 3129 van de V.S. De totale waarde der militaire leveranties bedroeg ongeveer 308 millioen pond sterling. Ook heeft Engeland voor circa 120 mihoen pond sterling aan grondstoffen, voedingsmiddelen, machines, fa- brieksinstallaties, medicamenten en ziekenhuisuitrusting gestuurd. Attlee zeide voorts: „Wij zijn erg blij. dat wij in staat zijn geweest deze hulp aan onzen Sovjet- bondgenoot te hebben kunnen verleenen en hen hiermede te hebben geholpen in hun grim- migen strijd tegen den gemeen- schappelijken vijand Maar na den Heiligen Maal tijd rust op ons een dubbele eereplicht om als Christussen te spreken en te handelen. Het Evangelie leert ons hoe: Zooals Jesus neerknielde voor den verrader, den ver loo chenaar. voor de drie slapers voor de twaalf wegloopers (Hij wist hoe ze waren en wat ze zouden doen!), en hun vis- sahersvoeten waschte, zoo moeten wij. hoe hoog ook ge steld, ons de nederige dienaren weten van Christus' broeders, vooral van de armen en zwak ken. MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1