Nieuw Gromyko dreigt opnieuw VIJF ARRESTATIES IN INDIE DE ZAAK-VORRINK achel EN N... s t D" Voor Den Helder, Schagen en omgeving nergens v(^del] Bureaux V POLITIEK IDEAAL Veiligheidsraad laat Iran niet los PAUS PROTESTEERT Tegen nieuwe Poolsche huwelijkswetten Koningin naar Friesland DE PARLEMENTAIRE COMMISSIE TERUG Kardinaal De Jong op Ameland. Socialistische eenheid in Duitschland Moorden op vooraan staande Indonesiërs PRINS BERNHARD MET VACANTIE FASCISME NOG NIET DOOD Mussolini weer in ons midden" Opheldering kan niet wachten Gastvrij i.g.a.n. laar n, met alsme- pstoclen :boüw x 5 m. bevr.: Weel 155 dorp Bureau un dige cursus derricht nl. Ne- brecht- ag Wij mach ih. het- en voor Tooneel el oensdag geheel kt aan_ bij L. Hoog- :lijk des 8 uur ick e.a. aar bij Kraan- Kerk. 285 Hoofdredacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur pr, Otten; binnenland P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal: 1.20 per maand; inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum 1.50; in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum 4.—. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct. Noordhollandsch Dagblad Buiten God is 't WOENSDAG 24 APRIL 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10913 ALKMAAR: Langestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 24ijnen DEN HELDER: West straat 80 tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie Noord erbank Het politiek ideaal in de Katho lieke Volkspartij is niet: lager productiekosten of hooge loonen of welk ander stoffelijk belang. Ons politiek ideaal is te streven naar een christelijke samenleving. Dit is nog belangrijker dan het ideaal van de vrije school, dat ons met anderen jaren lang bond en tot een groote activiteit drong en dwong. Men hoorde nogal eens, ook in verband met de kwestie van de katholieke partij-organisatie, de bewering, dat deze niet noodig was omdat er voor een dergelijke partij geen eigen ideaal meer was! Hoe heeft de ontwikkeling der laatste maanden het tegendeel ge leerd. en hen in het gelijk gesteld, die kort na de bevrijding al, meen den dat dit ideaal er wel degelijk was' nl. het herstel der samenle ving op christelijken grondslag Een hersitel, dat voluit katho lieke staatkunde niet alleen recht vaardigt, maar tot dwingender* plicht maakt. Het nieuwste nummer van het „Katholiek Cultureel Tijdschrift" bevestigt het. Mogen wij ook met anderen: zullen kunnen, willenen moeten samenwerken, wij hebben een eigen standpunt, gaan van een eigen, verantwoorden grond slag uit, die de katholieke grond slag is. Katholiek: dat is alge meen. En die grondslag is dan ook om zijn redelijkheid voor ande ren, die zelf niet-katholiek zijn, te aanvaarden. Die grondslag is het natuurrecht en de Christelijke Openbaring, zooals de Kerk die leert. Op dien grondslag bevordert de Katholieke Partij het algemeen welzijn van het Nederlandsche volk. En dat bevorderen van het al gemeen welzijn van het Neder landsche volk op dien grondslag, sluit volledig het streven naar een christelijke samenleving in ons vaderland in. Het is ideëele Katholieke Staat kunde, een politiek ideaal, dat waard is, om er oud en jong voor in te spannen. Moet men de teekenen van den tijd niet weer met vernieuwde duidelijkheid verstaan? Wij noemden zoojuist een arti kel in het „K.C.T.". Wij doelden op een interessante beschouwing van dr. Bertrand van Bilsen OFM over „Katholieke Staatkunde'' In eenige nummers eerder had hij (1 Febr. 1946) reeds betoogd: „Het is niet dwaas te spreken van katholieke staatkunde, even min als het dwaas is te spre ken van katholieke wijsbegeerte, katholieke sociologie enz.; ook is het niet dwaas te zeggen, dat zelfs in de staatkunde de Openbaring een rol speelt." En in net nummer van 15 April 1946 schrijft hij o.a.: „Het chris tendom, het katholicisme, is een levensbeschouwing, welke op alle gebieden doordringt. Het is op vallend. dat in onze dagen de mensch'heid zich steeds duidelijker op de twee extreme alles op- eischende fronten gaat opstellen: het volle christendom, d.i. het katholicisme en het communisme. Inderdaad, in tal van landen is de grootste winst bij verkiezingen voor de katholieke partijen en de communisten: „De tijd van neu traliteit en middenpartijen is voorbij." In een ander nummer ziet Adri Franken de tegenstelling iets anders: „de christelijk-sociale te genover de humanistisch-socialis- tische". Maar ook hier weer: het christendom de groote tegenpool in den maatschappelijken. den politieken strijd. Waar dit zoo is, moeten in Ne derland de Katholieken zich aan- eéngorden. Zij. die met zoovelen honderdduizenden gekozen heb ben voor het ideaal van de Katho lieke Volkspartij op den grond slag van het beproefde beginsel en vooruitstrevend program moe ten de volle consequenties trekken uit die keuze: Dat is, bezield door het politiek ideaal van het herstel der chris telijke samenleving, medewer ken met de groote en veelzijdige actie die nu overal aan de orde van den dag is. Meedoen, niet achterblijven, niet aan den kant blijven, niet langer de kat uit den boom kijken, maar ernstige be langstelling toonen, zooals de ernst der zaak dat waard is! DE VEILIGHEIDSRAAD voelt er nog niet voor, de kwestie Iran los te laten. Men ver trouwt de Russen en een deel van de Iraansche machtheb bers blijkbaar niet, en dit is juist de reden van de boosheid des heeren Gromyko, die in de zitting van gisteren op nieuw gedreigd heeft, de ver gadering te zullen verlaten, als de Raad de kwestie Iran op de agenda handhaafde. Hij vond de houding van den Veiligheidsraad onredelijk en protesteerde tegen het wantrou wen. Amerika handhaafde het oude standpunt: de kwestie moet tot 6 Mei op de agenda blijven. Daar waren nog andere gedele geerden voor, o.a. onze Minister van Kleffens. Engeland meende, dat de kwestie nog niet was opge lost. Frankrijk stelde voor, de zaak voorloopig te laten rusten tot September. Dit voorstel werd met 8 tegen drie stemmen verworpen. Daarop verklaarde Gromyko. dat Rusland de vergaderingen niet meer zou bijwonen, indien de kwestie Iran ter sprake kwam. Hij verliet de vergadering echter niet. dan nadat ze geëindigd was. Donderdagavond komt de Raad opnieuw bijeen. Z. H. Paus Pius XII heeft de be schuldiging, geuit door de Poolsche regeering. dat het Vaticaan de be palingen van hét Concordaat zou hebben geschonden, als „schande lijk en ongemotiveerd" afgewezen. In een schrijven aan de Poolsche bisschoppen wijst de Heilige Va der er op, dat de nieuwe Poolsche huwelijkswetten de heiligheid en duurzaamheid van het ljuwelijk bedreigen en Hij wijst de bis schoppen op hun plicht de geloo- vigen te vermanen geen gebruik te maken van deze wetten, die in strijd zijn met Gods gebod. „Gij hebt alles in het werk ge steld" zoo vervolgt de Paus „om het gezin te beschermen, doch de Poolsche regeerders hebben geen acht geslagen op uwe stem." De Paus besluit als volgt: „Het blijft uwe plicht het katholieke Poolsche volk voortdurend voor te houden, dat geen door menschen gemaakte schikkingen de wetten van Gód buiten werking kunnen stellen" H.M. DE KONINGIN zal morgen en overmorgen een officieel bezoek brengen aan Friesland. Zjj wil zich op de hoogte stellen van de econo mische en maatschappelijke toestanden en zal velschillen de personen uit den verzets strijd ontvangen. De parlementaire commissie- van Poll, die in Ned. Indièl een onderzoek heeft ingesteld naar de daar heerschende toestanden, is teruggekeerd. Zij zal van haar bevindingen verslag uitbrengen aan het parlement. Z.Em. Kardinaal De Jonig is gisteren te Nes op Ameland aan. gekomen, om er ?ijn jaarlijksche vacantieüagen door te brengen. Natuurlijk is deze gelegenheid door de bevolking benut, om den grooten zoon van het eiland een grootsche hulde te bereiden. Een pontificale hoogmis in het kerkje vain Nes werd o.a. bijgewoond door het gemeentebestuur. Paaschzaterdag hebben de Duitsche socialisten en commu nisten tijdens een congres for meel een overeenkomst gesloten om te fusionneeren in één partij van socialistische eenheid. OP LAST VAN den Procureur- Generaal zijn vijf personen in preventieve hechtenis gesteld in afwachting van het verhoor met betrekking tot hun activiteit ge durende de Japansche bezetting. De gearresteerden zijn: A. Zim merman (vóór den oorlog hoota van den Voorlichtingsdienst van het K.N.I.L.. die eenige weken geleden uit dezen dienst werd ont slagen. Of dit ontslag al of niet eervol is, zal beslist moeten wor den door de rechterlijke autori teiten). J. G. H. Ritman (voor den oorlog hoofd van den Nederland- schen regeeringsvoorlichtings- dienst), Van Leeuwen (journalist, van wien geen voorletters be kend zijn), mr. Christiaan de Vries (hoofdredacteur van de Javabode), A. Cohen (vroeger hoofdredacteur Binnenland van het ANP. na de capitulatie naar male uitgewe ken). Vooraanstaande Indonesiërs door extremisten vermoord. De Sultan van Langkat (Suma tra's Oostkust), ten Noordwesten van Medan, die eenigen tijd door extremisten op zijn buiten gevan gen gehouden werd is tijdens zijn Z.K.H. Prins Bernhard ver. toeft op het oogenblik voor her. stel van gezondheid in het Ber- ner Oberland. Het is evenwel de bedoeling, dat de Prins voor 30 April weer in ons land terug is. gevangenschap overleden. Verder blijkt, dat de Kroonprins en de broers van den Sultan, evenals Djoemil, de secretaris van den Sultan, en diens broers eenigen tijd geleden door de extremisten zijn vermoord. Verder wordt medegedeeld, dat de Vorst van Koeala Simpang (Zuidoost Atjeh), die door extremisten werd ge arresteerd. gedwongen werd zijn eigen graf te graven, waarin hij vervolgens levend begraven is. ER BLIJKT VERBAND te be staan tusschen het ontvoeren van het. stoffelijk overschot van Mus solini uit diens graf in Milaan en de opstand in de gevangenis al daar waar hoofdzakelijk politieke gevangenen, dus oud-fascisten, vast zitten. In het leege graf van Mussolini vonden de doodgravers een briefje, waarop stond: Demo- cratisch-fascistische partijÉïl verschillende autoriteiten hebben een brief ontvangen van de Partij, waarin gezegd wordt: „Mussolini is weer bij onsMen heeft „het lijk van Mussolini in bewa ring genomen". Men ziet, aan het systeem is nog niets veranderd. Zelfs dooden neemt men in schutz- haft. De opstand in de gevangenis in Milaan is nog niet bedwongen, hoewel uit Rome gemeld werd door radio-Londen, dat de politie en de regeeringstroepen ook tanks samentrekken bij het gebouw. Er is gedreigd, dat de gegijzelde be wakers gedood zullen worden. De Italiaansche Minister van Binnenlandsche Zaken is naar Milaan vertrokken en de gemeen teraad is in speciale zitting bijeen. Koning George van Engeland heeft volgens aloude traditie in Westmin ster Abbey te Londen de "Royal Maundy Money"; de oudste der koninklijke giften;; bestaande uit zilveren pennies; tweepenny-en vier. pennystukken aan ouden van dagen uitgereikt. De koning en de koningin na het verlaten der Westminster Abbey Amsterdam P KOOS VO'RRINK heeft aan c.'e „Volkskrant" medegedeeld, dat hij „over een dag of veertien" zijn beschuldigers van repliek zal dienen. Het „Vrije Volk" zegt. dat dit, op een vergadering van de P. v. d. A. te Amsterdam „binnenkort" zal geschieden. Is dit in de gegeven omstan digheden bevredigend? Wij mee- nen van niet. Wij begrijpen niet. waarom de heer Vorrink eerst eenige weken op verhaal moet ko men, alvorens hij kan antwoorden op de ernstige beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht en die ten hoogste de kwestie van de zuiverheid der politieke ver houdingen in ons land raken. De heer Vorrink zelf heeft de zaak-Meijer in de sfeer van de politiek gebracht, doQr de wijze, waarop hij Meijer te Neurenberg in het proces ter sprake heeft gebracht toen hij getuigde tegen Seijs Inauart: Meijer kon in één adem genoemd worden met Mus- sert. Toen heeft de pers van de Partij van den Arbeid de zaak- Meijer opgeblazen tot een poli tieke rel. Het heete immers, dat Meijer van hoogerhand be schermd werd en dat betrof weer het Departement van Justitie, waar weer een katholiek minister van Justitie zetelt. Nog steeds is niet opgehelderd, wat er precies in Tilburg met den heer Janseji, gemachtigde van Meijer gebeurd is. Er waren twee rechercheurs en een repor ter van „Het Vrije Volk" in het spel. Een rechercheur is een neef van Koos Vorrink. De „Gelder lander" houdt vol, dat Jansen be dreigd is a la Gestapo. Het Vrije Volk verklaart vandaag nog, dat Jansen ge enhaar op het hoofd gekrenkt is. Om alles is het niet zoo gemak kelijk, te gelooven aan de bewe ring van „Het Vrije Volk", dat het tijdstip van de reportage maar toeval is. En als "H.V.V." nu met bravour beweert, dat men zooveel schijnt te vergeten, ook dat Meyer de aanvoerder was van de bende Zwart Front e.d., dan moeten wij opmerken, dat op het oogenblik vooral in het geding is de vraag, of dit alles en misschien nog meer door.Koos Vorrink vergeten is toen hij met Meyer sprak of onderhandelde. De vraag, die dringend aan de orde is en waar van beantwoording geen uitstel kan lijden, is deze: heeft Vorrink met het fascisme van Meyer aan gepapt., en is hij bereid geweest, als prijs voor het meedoen'met dien draai van een deel der SDAP de bijzondere school prijs te ge ven? Vooral laatste interesseert ons, mede in verband mat het huidige program van de Partij van den Arbeid op dit punt. Volgens een propaganda-mede- deeling in „H.V.V." is de Partij van den Arbeid de allergrootste. Dus nog gróoter dan groot. Wij meenen dat de komende verkie zingen dit nog zullen moeten be wijzen. Als het dan zoo is, zullen wij het erkennen. Maar de hoofd zaak is nu. dat het Nederlandsche volk weet. of de leider van deze allergrootste partij ja dan nee be reid is geweest, de huik naar den wind te hangen en daarbij een der hoogste belangen van het volk, de vrijheid van het onderwijs te verkwanselen. SENSATIE van den dag heeft ons zoo te pakken, dat velen onzer, als ze van „de Emmaüsgangers" hooren, eer der aan de valsche Vermeer van Ban van Meegeren den ken, dan aan den verrezen Christus, die onderweg niet door zijn twee leerlingen werd herkend, doch wel aan tafel. „Ziet, de Heer werd niet herkend" zegt de H Grego- rius „toen Bij sprak maar Hij lief zich herkennen toen Hij gastvrij werd opgenomen." En St. Paulus zegt: „Vergeet de gastvrijheid niet! Want daar door hebben sommigen, zonder het te welen, engelen geher bergd." En bij het Oordeel zal Christus zeggen: „Ik was vreemdeling en gij hebt Mij geherbergd." Uw huis sta open voor Chris tus, of Hij zich als arme, als eenzame of als lastige evacué aan u vertoont MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1