Nieuut Indonesisch probleem voor 't Parlement r S HET REDDENDE VOEDSEL BOMBARDEMENT Verbitterde critiek van Gromyko op Engeland om i" vng JAN Daarna nieuwe instructies voor van Mook april :rlijk M J Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: PETITIE VAN CHINEEZEN aan H.M. Koningin Wilhelmina R.D.M. opgeheven Vier den Vrijdag Extremisten krijgen overhand op Sumatra Hef „Dagblad'' over den foesfand in Indonesië ,Nief alle geschil len overbrugd." WEG MET DE TOL MUREN EEN MINUUT STILTE! „THANK YOU, BOYS!" Rusland wil democratie in Spanje 1946 - snaar zitje KERK 3 uur praan Tenor |iding: 2.50 \|ieuw Den tevens ge leden. 'EKST- rijgb. in het ïSPEL Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland p. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum 1.50, in alle edities 26 ct. p, m.m.; minimum 4. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct. Noordhollandsch Dagblad Buiten God is nergens veilig (Vondel) VRIJDAG 26 APRIL 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10915 ALKMAARLangestraat 42A tel 2046 (adm.);# 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erbank QE REGEERIN GS VOORLICHTINGSDIEN ST deelt mede: v De conferentie op de Hooge Veluwe, die thans tot het ver leden behoort, heeft een waardevolle bijdrage geleverd tot de oplossing van het Indonesische probleem. In de officieele ver klaring van 6 April j.l. werd medegedeeld, dat de reis van Dr. van Mook ten doel had, een nieuwe poging om tot een vergelijk te komen, aan het oordeel vap de Nederlandsche regeering te onderwerpen en naar aanleiding daarvan nieuwe instructies te verkrijgen. Tevens werd medegedeeld, dat drie republikeinsche ver tegenwoordigers den luitenant-gouverneur-generaal vergezel den, aangezien men er van die zijde prijs op stelde, zijn in zichten zelf aan de Nederlandsche regeering uiteen te zetten. Bij dit persoonlijk overleg konden uiteraard niet alle geschillen worden overbrugd, reeds hierom niet, omdat de Indonesische afgevaardigden geen mandaat hadden. Niettemin zijn op diverse punten vorderingen gemaakt. Van groot belang is tevens, dat men over en weer een beter inzicht heeft verkregen in de wederzijdsehe zienswijze en in de politieke moeilijkheden, waarmede men van weers kanten rekening moet houden bij het streven' naar een voor allen aanvaardbare oplossing. Aanteekening verdient nog, dat de suggesties, die Dr. van Mook naar Nederland meebracht, tot onmiddellijk doel had den een zwijgen der wapenen mogelijk te maken. Voor de daarop volgende besprekingen nopens den status van Indone sië vormt de regeeringsverklaring van 10 Februari 1946 nog steeds den grondslag. De Nederlandsche regeering is thans in de gelegen heid het probleem in zijn vollen omvang aan de Staten- Generaal voor te leggen en daarna de instructies op te stellen ,op grond waarvan dr. van Mook de besprekingen in Batavia wederom zal kunnen opnemen. Het „Dagblad" te Batavia pu bliceert een verzoekschrift, ge richt aan H.M. Koningin Wilhel. tnina door den heer H. Kan, voormalig Chineesch lid van den Volksraad, waarin uitdrukking wordt gegeven aan de bezorgdheid over het lot van de Chineesche gemeente, die nu ongeveer 2 mil- lioen zielen omvat, onder de nieu we politieke constellatie van Ne- derlandseh-Indië. Bij K.B. van 1 Maart is het Re- geerings-Directoraat Motorvoer tuigen (R. D. M.) met ingang van genoemden datum opgeheven. J^LLE VRIJDAGEN onthou den wij ons van vleesch. Niet uit „Roomsche sleur"? Opdat dit niet het geval zij, moeten wij van nu af meer aandacht aan dezen dag gaan besteden dan voorheen: op iederen Vrijdag ons even be zinnen op dien Vrijdag der Vrijdagen, dien we vorige week hebben gevierd De eerste Christenen vast ten iederen Vrijdag. Wij moe ten weer leeren, iederen Vrij dag den geest van de Groote Vasten in ons te vernieuwen, als voorbereiding op den Zon dag, die een hernieuwing van het Paaschfeest is. Behalve de verplichte vleesch- onthouding moesten wij nog één zelfgekozen onthouding iederen Vrijdag in praktijk brengen. MARCUS de Nederlanders leden geen ver liezen. Op 24 April is door extremisten benden. die na een hevig gevecht werden afgeslagen, op een ande re patrouille bij Tjilingtjing, ten oosten van Priok, geschoten. Ze ven extremisten zijn daarbij ge dood en een gearresteerd, terwijl een Nederlandsche soldaat licht gewond raakte. De jongste uit Sumatra ontvan gen inlichtingen wijzen er op, dat de Indonesische politieke stroo mingen aldaar thans de neiging hebben om zich op te lossen in twee hoofdpartijen: 1. De aanhangers van de Indo nesische republikeinsche regee ring. die gegroepeerd zijn in het nationale comité, zijn het er ovér eens, dat Sumatra moet worden ingelijfd bij de republiek als autonome provincie en onderge schikt aan Java. 2. Volgens betrouwbare Brit- sche inlichtingen is aan den an deren kant een „raad van extre misten" gevormd, die zijn hoofd kwartier heeft te Pematang Sian- tar (ten zuidoosten van Medan), wat wordt beschouwd als 'n na dere aanwijzing, dat dë extre misten op Sumatra hoe langer hoe meer hun gevoelens tegen over de gematigden tot uitdruk king gaan brengen. Het hoofdartikel van het „Dag blad" heeft groote verbazing ge wekt onder de buitenlandsche perskringen te Batavia., daar het werd beschouwd als een aanval op Mountbaten. Het artikel im mers wijt de schuld van het In donesische probleem aan de hou ding van de Britten door de toe voeging: „Indien Mac Arthur zelf deze taak op zich had geno men, zouden in Indië al lang wet en orde zijn hersteld". Inmiddels is Lord Louis Mountbaten te Batavia gearri veerd. Ten einde een reeds vroe- ger aangekondigd tweedaagsch bezoek te brengen aan Batavia en Bandoeng. Naast besprekin gen met Britsche en Nederland sche ambtenaren, is een bijeen komst belegd tusschen Admiraal Mountbaten en vooraanstaande republikeinen. Op grond van het mondelinge overleg in Nederland, dat tén aanzien van de kennis der we derzijdsehe standpunten verhel derend gewerkt -heeft, mag, zoo wordt van betrouwbare zijde in Den Haag gemeld, worden aan genomen, dat de komende on derhandelingen te Batavia tot resultaat zullen kunnen leiden. Volgens een bericht van As sociated Press zal de Amerikaan- sche minister van buitenlandsche zaken. James Byrnes, aan de con ferentie van ministers van buiten landsche zaken te Parijs een voor stel voorleggen, dat alle Europee- sche landen gedurende vijf jaren hun in- en uitvoerrechten zullen laten vallen, teneinde het econo misch herstel van het conti lent te bespoedigen! Bij sommigen blijkt nog on zekerheid te bestaan ten aan zien van het oogenblik, waar op bij de a.s. herdenking der bevrijding een minuut stilte in acht zal worden genomen. Van bevoegde zijde wordt et de aandacht op gevestigd, dat dit tijdstip officieel is bepaald op Zaterdag 4 Mei te 11 uur. In de Notre Dame te Parijs heeft de wijding van 68 nieuwe priesters plaats gevonden. Mgr. Suhard, Aartsbisschop van Parijs, zegent de nieuwe priesters. Ass. Corr. P. VROEGEN OCH- Woensdag 25 IN DEN TEND van April bracht generaal Eisen hower in de Nederlandsche uitzending van de B.B.C. de mooiste boodschap, die de be volking van het nog bezette Nederlandsche gebied kon ontvangen: zij beteekende n»et alleen het einde van den hon ger, doch meer nog: zij betee kende, dat Duitschlanci ver- slagöi was. „De vijand", aldus deze bood schap. „die verantwoordelijk is voor de voedselvoorziening van Nederlandsch bezet gebied, heeft verzuimd, daarin tijdig te voor zien, toen de wegen daarvoor nog open waren. Daar uw voedselvoor raden thans uitgeput zijn, hebben wij besloten u onmiddellijk te hulp te komen en levensmiddelen uit vliegtuigen af te werpen". Den Duitschers werd in een tweede mededeeling op het hart gebonden zich van alle vijandelijke acties te onthouden. Zou de Duitscher dit acceptee- ren? Blijkbaar niet! Er kwam een verklaring van Seyss Inquart die beteekende dat de voedselbren- gende vliegtuigen niet ongehin derd boven nog bezet gebied zou den kunnen vliegen. De geallieer den wilden dij risico niet aanvaar den. En zoo kwam er nog geen voedsel op Woensdag 25 en cols niet op Donderdag 26 April. In den avond van dien dag maakte ,fle zender „Her rijzend Nederland" bekend, pen van voedselpakketten was dat hef bevel tot het uitwer- ingetrokken, daar onder de gegeven omstandigheden dit menschlievende werk zelf moord zou beteekenen. Het geallieerde opperbevel en de Nederlandsche autoriteiten •overwogen andere middelen om hongerend Nederland zoo snel mo gelijk va.i voesel te voorzien Qo Zaterdagavond 28 April deel de radio Oranje mede, dat de on derhandelingen met de Duitschers betreffende het afwerpen van voedsel waren voltooid. Aan v ge- wijden in het bezet gebied was dit den 27en April reeds bekend, evenals het feit, dat voor het uit werpen vier terreinen waren aan gewezen. nl de renbaan te Was senaar. en de vliegvelden Ypen- burg. Valkenburg en Waalhaven. Deze ingewijden verwachtten de eerste groep vliegtuigen reeds dienzelfden dag om twaalf uur boven de aangewezen terreinen. Het Nederlandsch personeel stond er gereed doch de vliegtuigen kwamen niet.... Op Zondag 29 April ten slotte gaven de Duitschers in het open baar blijk van hun medewerking. En Zondagmorgen om 12 uur deelde de B B C. mede dat op dat oogenblik de vliegtuigen op weg waren naar Nederland. Het groote oogenblik was aan gebroken. Even later daverde i de groote grijze vogels laag ovei de landerijen, over de daken der ste den. over huizen en hoornen. De straten waren zwart van de menschen, men klom op de daken, men juichte en ween de, men zwaaide met doeken en vlaggen, met oranje en rood-wit-blauw, men schreef zijn dankbaarheid in witte kalk op de daken, met steenen op de velden „Thank you boys". En steeds daverden de zware bommenwerpers met hun redding brengenden last over het gekwelde Westen dien dag, den volgenden dag en de volgende dagen: een steeds grooter toevloed van voed selpakketten, die als een milden regen nederdaalden op oize groene velden. Zoo groot als de vreugde van de bevolking was, zoo groot was de voldoening van de bemanningen der vliegtuigen. Zoo kwam ia eenige dagen het definitieve einde van de macht der Duitschers en daarmede was de mogelijkheid van hulpverleening op zoo groot mogelijke schaal ge opend. De Nederlandsche bevol king niet alleen i.i het uitge hongerde Westen zal nimmer het grootsche gebaar van haar Geallieerde vrienden vergeten, een gebaar, dat zoowel materieel als ideëel effect heeft gehad een gebaar, dat eenig is in de historie. In Frankrijk maakt men gebruik van een nieuw telefoonsysteem, dat berust op de grondslagen van Radar en waarbij ultra korte radiogolven worden gebruikt. Mr. Letourneau, de Fransche minister van P-T.T. opent het nieuwe telefoonsysteem met een gesprek vanuit de Fransche hoofdstad. AP P. De spaansche kwestie houdt de Veiligheidsraad bezig. De Russische vertegen woordiger, Gromyko, lever de critiek op de Britsche ar gumenten, dat er onvoldoen de gegevens aanwezig zijn voor een actie en hekelde de non-interventiepolitiek van Engeland voor den oorlog. Engeland voerde een non-in terventiepolitiek bij de Italiaan- sche agressie tegen Abessinië. de Duitsche en Italiaansche inter ventie in den Spaanschen burger, oorlog en dë agressie van Hitier tegen Europa. Het is de taak van de Ver. Na ties om cfe oorzaak van het ge vaar voor de veiligheid, dat voort spruit uit het bestaan van een fascistisch regime in Spanje, weg te nemen. Het is de taak der Ver. Naties het Spaansche volk te hel pen 'tot het herkrijgen van de democratische vrijheden. (Hoe staat het daarmede in Rusland en de door Rusland beheerschte landen? Red.) Naar aanleiding van bezorgd heid over de mogelijkheid van burgeroorlog in Spanje zeide hij: „Burgeroorlogen hebben in som mige landen niet altijd kwade ge volgen gehad." Hij verklaarde zich tegen het voorstel om een commissie samen te stellen om dat zulks zoowel op de openbare meening in de wereld als op de democratische krachten in Span je zelf een negatief effect zouden hebben. De Nederlandsche afgevaardig de, mr. E. N. van Kleffens, zeide evenals Amerika e.a. voor de Australische resoluties te zullen stemmen (om een commissie van onderzoek naar Spanje te zen den). De zitting werd verdaagd tot heden vijf uur om de partijen in de gelegenheid te stellen tot over eenstemming te geraken over den uiteindelijken vorm der moties inzake de kwestie-Franco. Hr, Ms. Willem van der Zwaan is 22 April uit Tandjong Priok ver trokken met een aantal repatriee- renden aan boord. De vermoede lijke datum van aankomst te Suez is 18 Mei.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1