Nieuw KOOS VORRINK ONTKENT Deken Kuys naar Poeldijk I stuks. Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: HET INDISCHE PROBLEEM „NEEN" STEMMEN ZEGT BIDAULT GENERAAL GIRAUD M.R.P.-CANDIDAAT Dr. van Mook naar Indië terug 'Hl ifilllyi Alles is uit den duim gezogen Maar vijftig dood vonnissen? Het eerste Nederl and- sche vliegtuig naar Moskou. Den Helder krijgt een Deken ZWEERT JTALIë DE MONARCHIE AF? R.K. journalisten- vereeniging Petroleum voor kook- doeleinden en verlichting (Gaafste nieuws „Politiek is een zaak van geweten" Als van ouds? 7 APRIL 1946 gsfeesten Vraagt EWAL 24 violen' in het Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. Sigon. Abonnementsprijs I 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 et. p. m.m.; minimum 1-50, in alle edities 26 ct. p. m.m.-, minimum f 4. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 et. Noordhollandsch Dagblad ij Buiten God is nergens veilig Vondel MAANDAG 29 APRIL 1946 42e JAARGANG - NUMMER 109] 7 ALKMAAR: Langestraat 42A - tel 2046 (adm.); 2047 redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 liinen DEN HELDER: West- straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erbank Over Indië zou heel wat te zeggen zijn, aan den vooravond van den dag dat de Tweede Kamer het debat met de regee. ring over het Indische probleem begint. Het is misschien beter om het maar niet te doen. Laat ons nu het oordeel van de Volksver tegenwoordiging maar afwach ten Vast staat, dat het resultaat van' de besprekingen op St. Hu. bertus teleurstellend is geweest. De Londensche „Times" heeft al weer een beschouwing aan de zaak gewijd en houdt rekening met de mogelijkheid, dat de Ka mer het standpunt van de regee ring niet onderschrijft. In ver band met de over drie weken te houden verkiezingen en de daar op direct volgende Kameront binding wegens de komende grondwetsherziening, die de Ka mer ook nog behandelen moet, staan we dan voor een vreemde situatie. Die zal echter aanvaard moeten' worden, nu het hier over een zoo ingrijpende zaak gaat. Er behoeft geen twijfel aan te bestaan, dat de Kamer snelle liquidatie van de vroegere zoo genaamde koloniale verhouding wenscht. Maar zij zal zeker op haar stuk staan, waar het de verzekering van onze Rijkseen heid betreft. Het is een geluk kige omstandigheid, dat het Ne. derlandsche volk voor de verkie zingen waarschijnlijk nog precies te weten kan komen, noe de stukken ten aanzien van deze kwestie op het schaakbord staan. En daarbij zullen twee groote punten dan wel deze zijn: waar om heeft de regeering, voor zoo ver het in haar macht lag, in de hand gewerkt, dat deze Neder landsche zaak tot een internatio naal probleem gemaakt werd? En is het waar, zooals minister Schermerhorn nu weer aan een Fransch blad gezegd schijnt te hebben, dat de regeering bereid is de Indonesische republiek te erkennen „binnen een Indone sisch gemeenebest"? De conclu sie van de Times schijnt ons nog zoo gek niet: „Er moet tevens rekening gehouden worden met de mogelijkheid, dat de Neder. landsche kiezers, wanneer zij in gelicht zijn over het verloop van de onderhandelingen, bij de ver kiezing de verzoeningspolitiek met betrekking tot Indonesië, welke het kabinet.Schermerhorn heeft gevoerd, zullen verwerpen Bidault, de Fransche minister van Buitenlandsche Zaken heeft tijdens een verkiezingsvergade. ring te St. Etienne voor de M.R.P. (Progresieve Katholieken) zijn toehoortórs geadviseerd „neen" te stemmen bij het refe rendum over de nieuwe Grond wet. Zijn partij heeft, zoo zei hij het uiterste gedaan voor de een heid van Frankrijk. De gepro jecteerde grondwet zou niet in overeenstemming te brengen zijn met het geweten en kan geen grondslag vormen voor een sta biele regeering. Generaal Giraud, eertijds c.'e Gaulles rivaal toen het ging om erkenning van een Fransoh legaal staatshoofd bij de geallieerde lan. öing in Noord-Afrika in 1942 heeft zich te Metz (district Lor. raine) condidaat gesteld voor de M.R.P. (progressieve katholie ken). Vrienden van generaal De Gaulle verklaren dat deze zich niet candidaat voor de Kamer van Afgevaardigden zal stellen. He luitenanugouverneur-gene faal van Ned. Indië. dr. H. van Mook, is voornemens morgen (Dinsdag) naar Batavia terug ie gaan. De opening van de conferentie van vier in het Paleis Luxemburg te Parijs Mr. Bevin aan de conferentietafel. Ass. Corr. P. ii KJ IET ZONDER TAM.TAM heeft de heer Koos Vorrink, naast den heer Frans Goedhart, Zaterdagavond voor een groote menigte in de Amsterdamsche Apollohal zijn reeds grootendeels gemelde ontkenningen tegenover de beschuldigingen van „De Gel derlander" de Haagsche „Telex" en de Leidsche „Kroniek" her haald. Wij resumeeren: Hij heeft slechts éénmaal, en wel op diens verzoek, een bespreking gehad met den leider van Nationaal Front, Arnold Meijer, bij welke gelegenheid Arnold Meijer de medewerking van Vorrink ver zocht, om de Arbeiderspers en de socialistische volgelingen naar Nationaal Front over te hevelen. Vorrink heeft dat afgewezenj ook toen een afgezant van Meijer later het voorstel nog eens her haalde. Het standpunt van Vor rink was: dat er geen overeen stemming mogelijk was tussehen de autoritaire partijen en de democratie, terwijl vorrink ook niets moest hebben van het anti semitisme van Meijer. De rest is uit den duim van d'e „Gelder lander" gezogen: Vorrink heeft zich niet aangeboden, op voor waarde, dat hij plaatsvervangend leider zou worden, heeft geen eischen gesteld ten aanzien van het program, verklaarde zich nog eens uitdrukkelijk tegen staats socialisme en voor handhaving van de onderwijspacificatie. Vooral van dit laatste nemen wij met bijzondere belangstelling nota, omdat wij eerder hadden opgemerkt, dat dit punt ons van belang leek. Nu zal d'e „Gelderlander" uit den hoek moeten komen. Zij heeft de beschuldigingen geuit, die wel wat met al te veel pathos 'n woord, dat Vorrink overi gens zeide te willen vermijden laster werd genoemd. Niet alles, wat een krant lichtvaardig neerschrijft, is laster! In verkie zingsdagen is men op deze pun ten nog al teergevoelig. Mis schien stelt de „Gelderlander" zich op het standpunt, dat de zaak nu maar moet blijven rus ten, totdat het proces aan de orde komt, dat Vorrink den heer Louis Frequien, hoofdredacteur van dat blad, heeft aangedaan wegens smaad. Vorrink heeft verder nog eens de beschuldigingen van de bla den de „Telex" en de „Kroniek" van Leiden uit de doekjes ge daan, al werd dit laatste blad, dat ongeveer hetzelfde beweerde als de „Telex", niet genoemd. Tegenover de beweringen van de „Telex", die veel erger luiden dan die van de „Gelderlander", was volgens juridisch advies weinig kans van slagen met een proces. Vorrink heeft ze volko men gelogen genoemd. Hij is maar éénmaal gearresteerd ge weest, van „doorslaan" is geen sprake, laat staanvan verraad, de genoemde arrestaties hebben of al eerder, of gelijktijdig met Vorrink plaats gehad en kunnen dus inderdaad niet een gevolg zijn geweest van het verhoor van Vorrink. Als wij nu nog constateeren, dat de heer Goedhart, Pieter 'f Hoen van Parool, eveneens een uiteenzetting heeft gegeven van zijn rol in den bezettingstijd en mets van de tegen hem inge brachte beschuldigingen heel liet, dan vragen wij ons wel af, wat het doel van deze wijze van reageeren geweest is. Dat er ge reageerd moest worden, leek ons vanzelfsprekend, en in dit op zicht verschillen wij van meening met den heer Vorrink én met het bestuur van de Partij van den Arbeid, dat ook al in een soort proclamatie voor zijn voorzitter is opgekomen. Men spreekt nl. van een stinkbom, die geworpen is in de richting van de Partij van den Arbeid. Indien dat zoo is, constateeren wij, dat men in de kringen van de Partij van den Arbeid zelf, door de wijze waar op men de zaak-Meijer heeft op gerakeld, het lont heeft aange. stoken, dat deze bom tot ont ploffing heeft gebracht. En men weet nu eenmaal nooit van te voren, waar in zulke gevallen de scherven terecht komen. „Parool" critiseert het feit, dat een O. M. een vrijheids straf heeft geëischt in een ge val. waarin de doodstraf was opgelegd, „omdat het Neder- landsche volk een groot aantal doodvonnissen niet verdraagt" Volgens het blad meent men in hooge iustitioneele kringen, dat het bii een vijftig doodvonnis sen moet blijven. Zondagmorgen is het eerste Ne_ derlandsche vliegtuig naar Moskou vertrokken. Het startte van Schip hol en maakte een tusschenlan- ding te Berlijn. Z. H. Exc. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd, tot Deken en Pastoor te Poeldijk den Zeereerw. Heer G. Kuijs; tot Deken van het Dekenaat Schagen den Zeereerw. Heer A. H. Harst, Pastoor te Den Helder (H.H. Petrus en Pau- lus); tot Pastoor te Schagen den Weleerw. Heer H. H. Brouwer, die Rector was te Haarlem (St. Lucia Gesticht). Voor den 68-jarigen Priester zal het moeilijk zijn, de plaats waaraan hij zooveel jaren van z'n leven zijn beste krachten wijdde, te moeten verlaten. Toch heeft Schagen's herder nog vitaliteit genoeg, om zich te onttrekken aan het „partir c'est mourir un peu". En vast beslo ten is Z. Eerw. ook in Poeldijk energiek zijn nieuw arbeidsveld te gaan bewerken. Kwam het bericht dezer benoe ming voor Deken Kuijs min of meer overrompelend voor de ka tholieken van het Schagensche Dekenaat en in het bijzonoér voor de parochianen van de St. Chris. tophoruskerk zal de mededeeling dat de Deken, die alom zoo ge zien is en gewaaro'eerd, zeker onverwacht zijn. Gewaardeerd en gezien, dat is Deken Kuijs zeker, dat bleek wel heel duidelijk het vorige jaar toen Z. Eerw. zijn 40-jarig Pries terschap herdacht - en bij.welke gelegenheid onze krant toen Tijdens het congres van de chr.-democratische partij te Rome. hebben de afgevaardig den zich uitgesproken omtrent de koningskwestie. Uit het re sultaat der stemming bleek, dat 739.000 afgevaardigden zich voor de republiek verklaarden, terwiil 254000 hun stem gaven voor het behoud der monar chie, een uitspraak welke ge acht wordt ernstige gevolgen te zullen hebben voor het huis van Savoie. Het gerucht gaat dan ook, dat de koninklijke fa milie zich naar Zwitserland zal begeven en dat de geallieerde mogendheden reeds de voorbe reidende maatregelen hiervoor getroffen hebben. Naar de meening van Z. Em. Joh. kardinaal De Jong zullen de katholieke journalisten een eigen organisatie moeten vormen voor de behartiging van al hun belan gen. Een federatieve samenwer king jn de toporganen wordt wenschelijk geacht. In verband met deze duidelijke verklaring is besloten de Neder landsche R.K. Journalisten Ver- eeniging weer te laten function- neeren. Overleg met het Aarts bisdom heeft thans geleid' tot een oproep aan alle belanghebbende Katholieke Journalisten. Zij, die in het bezit zijn van een petroleumkaart voor kook doeleinden of verlichting kunnen op de volgende bonnen dezer kaarten gedurende de maand Mei de daarachter vermelde hoe veelheid petroleum koopen: op bon 33 t/m 36 der kaart UA 510 vier liter, op bon 33 en 35 der kaart UB 510 vier lPer, op bon 69 der kaart UC 510 vier liter en op bon 124 der kaart UD 510 twee liter. meerdere kolommen aan zijn persoon en werk wijdde. Het gevolg van deze benoeming is, dat Schagen niet meer de zetel zal herbergen van het Dekenaat. De Zeereerw. Heer A. H. Harst, Pastoor van de H.H. Petrus en Pauluskerk te Den Helder is thans nil. als opvolger van De ken Kuijs benoemd. Voorts is tot Pastoor te Scha gen benoemd, de Weleerw. Heer H. H. Brouwer, rector van het St. Luciagestieht te Haarem. In Warschau zijn 275 spionnen van Duitsche origine gegrepen en geëlimineerd, omdat zii vooral in het vroegere Duitsche gebied op grooten schaal sabotage bedreven. Zaterdag heeft ten Westen van Batavia een hevig gevecht plaats gevonden tussehen terroristen en Nederlandsche troepen. De terro risten telden vele verliezen. Aan Nederlandsche zijde vielen een doode en zes gewonden. Terwijl de politie heel Noord-Italië afzocht naar het lijk van Mussolini, heb ben neofascisten, fascistische vlag gen geheschen op het Fiorentijn- sche Stadion. Woensdag 1 Mei a.s. zal de prijs voor benzine van 30 op 20 cent per Liter worden verlaagd en die voor gasolie van 40 op 8 cent. per Liter. De bekende theoloog Prof Dr. L. Buys wijdt in de „Nederland sche Katholieke Stem" een artikel aan „Zielzorg en Politiek". Hij verdedigt daarin op verschiLenJe gronden een eigen staatkundige partij voor de Nederlandsche Katholieken. Zij moeten, wil hun actie doeltreffend zijn, in een drachtige samenwerking voor een christelijke politiek opkomen Dit brengt leiding mee. Daar kan men met tegen ingaan, zonder aa j de eendracht te kort te doen. Dit moesten degenen overh en ken die zich wellicht ook we' tot oordeelen bevoegd mogen rekenen en toch niet van zelfstandige groe peering op katholieken grondslag willen weten. Zij moesten het offer brengen van hun eigen inzicht omwille van het hooger goed der zoo noodige eendracht. Gezien de beslissing, die nu genomen is, kan het in geen -eval worden goedgekeurd, dat der het katholieke volk openlijk en op groote schaal propaganda wordt gemaakt voor het stemmen op een niet-principieel-katholieke partij, concreet op de Partij van oen Arbeid, ook al gaat het om ka'ho- lieke candidaten, zoo besluit trof. Buys. £*AAN WIJ weer over tot de orde van den dag"? Nu de Vasten en de Paaschweek weer voorbij zijn, laten we nu weer geleidelijk aan den geestelijken ijver der laatste drie weken verslappen? Dan zijn wij ge legenheidschristenen. aan wie de genade van Paschen slecht besteed isNeen! Wij mo gen, na Aschwoensdag. Goeden Vrijdag en Paschen. de zaaïc niet op den ouden voet voort zetten. Anders behooren we tot de „vernieuwing!"-roepers, die alles bij het oude laten. Wij moeten strenger voor ons zelf liefdevoller voor anderen en ijveriger in het bidden zijn dan voorheen! MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1