Nieuw De Grondwetsherziening in de Tweede Kamer Morgen verklaring over Indië Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: OM HET PERSOON- LIJK BEZIT Dienstplichtigen naar Indië? Kardinaal de Jong naar Rome BLOEMENWEELDE OP HET PALEIS SOESTDIJK Churchill komi- per vliegtuig blijf t Ons versch kadetje MEDEDEELING^ Advertenties SJAHRIR DOET ZIJN BEST Zuid-Tirool blijft Italiaansch „Dag, Moederl" Hoofdredacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland p. Sigon. Abonnementsprijs f 3.40 per kwartaal: f 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum 1.50, in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum f 4. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; In alle edities 30 ct Noordhollandsch Daqblad Buiten God is nergens veilig Vondel WOENSDAG 1 MEI 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10919 ALKMAARLangestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erbank niT IS ZEKER in deze dagen een der pieest-dringende problemen, welke ook met me dewerking van de staatkunde moeten worden opgelost: de bezitloosheid van de massa des volks. Prof. Romme noemde het in ziin rede dezer dagen „de schandvlek van onze zoo ge- heeten christelijke samenle ving". Het Urgentieprogram van de Katholieke Volkspartij laat in deze kwestie een dui delijk geluid hooren. Wii wil len niet de richting van socia lisatie als stelsel, maar sociali satie alleen beperkt tot die ge vallen, waarin dat voor het al gemeen welzijn noodzakelijk is In dit opzicht scheiden ons de opvattineen van de Partij van den Arbe'd (Over andere par tijen behoeft in dit verband niet te worden gesproken.) Wat ons vooial van de Partij van den Arbeid onderscheidt dat is, dat W" mplaats van so cialisatie willen: uitbreiding van het privaatbezit van de massa des volks, met name ook door hun deelneming aan den eigendom der productiemidde len. Om dit te ondersteunen behoeven wii ons niet te be roepen op uitspraken van den Paus in „Quadragesimo Anno", hoe kras die uitspraken ook zijn! Voor ons ligt de vertaling van een rede, door Paus Pius XII ge houden op 1 September 1944. Daarin zegt de Paus. dat als on aanvaardbaar moet worden afge wezen door het christelijk gewe ten elk sociaal stelsel, dat het na tuurlijk eigendomsrecht op ge bruiksgoederen en productiemid delen ontkent of feitelijk zinloos en onmogelijk maakt. Maar: „evenmin kunnen wij ons vereenigen met een ander systeem dat wel den privaat-eigendom aanvaardt, maar daaromtrent een verkeerde opvatting huldigt en daarom in strijd is met een eer lijke sociale orde. Steeds heeft de Kerk als in strijd met het natuur recht veroordeeld het kapitalisme, dat van valsche grondbeginselen uitgaat, en zich een onbeperkt be zit toeëigent zonder rekening te houden met het algemeen welzijn" zei de H. Vader in deze radiorede, vlak voor het einde van den oor log. En hij vervolgde: „Ontneem den arbeider de hoop van eenig persoonlijk bezit te ver werven. welke andere prikkel kunt ge hem dan bieden om hem aan te sporen tot hard werken, tot spaarzaamheid, tot matigheid, terwijl zooveel menschen en vol ken tegenwoordig over geen an dere hulpbron beschikken dan hun kracht om te werken? Of zou men het economisch stel sel willen handhaven, waarbij in sommige landen de openbare macht alle productiemiddelen in eigen beheer neemt en zich belast met de taak allen van alles te voorzien; en nog wel met de zweep van ijzeren tucht? Of ook. zou men zich liever bukken onder de dictatuur van een politieke kliek, die oppermachtig beslag legt op alle productiemiddelen, dus ook op het dagelijksch brood en feite lijk ook op de werklust der bur gers?" Tot zoover de Paus in zijn radio rede van September 1944. Het is deze gedachte, die men terugvindt in de richtlijnen, waardoor het Urgentieprogram van de Katho lieke Volkspartij zich laat leiden. En dan heeft de Paus nog meer gezegd, over den invloed van de techniek op de sociale en econo mische verhoudingen, waarop wij nader zullen ingaan. Dit is zeker: de vooruitgang der techniek beslist" niet over het economisch leven als een nood zakelijke wet, maar moet aan het algemeen welzijn dienstbaar ge maakt worden en daaraan onder geschikt zijn! DE VERGADERING van de Tweede Kamer stond gisteren in het teeken van het ontwerp tot de grondwetsherziening, waarbij, dit ontwerp, eenmaal aangeno men, de beteekenis der komende verkiezingen meer dan ooit zal accentueeren. De heer Maarsseveen (R.K.) deelt mede, zich het recht voor te behouden in het ontwerp een amendement in te dienen tot schrapping van art. 192 der Grondwet, nl. het artikel dat be paalt, dat dienstplichtigen te land alleen met hun instemming naar de overzeesche gebiedsdeelen uit gezonden mogen worden. De heer T i 1 a n u s (C.H.) sym pathiseert niet met deze grond wetsherziening. Achter het voor stel staan de moeilijke problemen van Indië. Zooals het ontwerp nu gewijzigd is. is spr. er niet van overtuigd, dat het nieuwe slot op de Grondwet beter is dan het oude. Wanneer de regeering meent dat ze nu met partieele wijzigin gen gemakkelijk kan komen, dan acht spr. deze gedachte ook on- gewenscht. Spr. gelooft niet, dat hij zijn stem aan het voorstel zal kunnen geven. Met belangstelling wacht hij af, wat de minister zal zeggen over de kwestie van schrapping van art. 192. De heer Bierema (Lib.) meent, dat. incidenteele wijzigin gen toch wel bezwaren met zich brengen. Zoo zal de regeering straks voor de noodzakelijkheid staan de Ka mers bijeen te roepen, terwijl de Eerste Kamer dan nog haar oude samenstelling heeft. De urgentie van het voorstel kan spr. niet in zien en komt de Bijzondere Kamer voor de Grondwetsherziening niet wat in de lucht te hangen? Ook spr. wenscht af te wachten wat de regeering zal zeggen t.a.v. art. 192. De heer J o e k e s (V.D.) meent dat er eenige goede redenen zijn om hoofdstuk 8 der Grondwc-t op korten termijn te veranderen, ech ter de tusschentijdsche ontbinding der Kamers lijkt hem ongewenseht Het denkbeeld van den neer v. Maarsseveen, ten aanzien van schrapping van art. 192, verdient ernstige overweging. Wij komen te staan voor moei lijkheden, indien het artikel niet uit de Grondwet gelicht wordt, aldus spr. De heer Wagenaar (C.P.N.) verklaart dat zijn fractie zich van stemmen zal onthouden. De Minister van Binnenl. Zaken de heer Beel, releveerde in zijn antwoord de voorgeschiedenis van voornoemd ontwerp. Hij liet het aan de Kamer over of zij bij amendement art. 192 wil schrap pen. Voorts verdedigde de minis ter nog zijn opvatting omtrent de urgentieverklaring van het ont werp en verzocht het ontwerp aan te houden tot a.s. Donderdag in verband met eventueele schrap ping van art. 192. De heer Wendelaar wilde meer weten over de wijze, waarop het voor de verkiezingen beschikbare papier over de politieke partijen is verdeeld en over de mate waar in de regeering al dan niet de hand doet houden dat buiten den toegewezen tijd geen zendtijd ge bruikt wordt voor politieke pro paganda. De kardinaal-aartsbisschop van Utrecht, Z. Em. Mgr. Dr Johannes de Jong, Mgr. Jose Marie Caro, aartsbisschop van Santiago en mgr. Saliege. aarts bisschop van Toulouse, worden medio Mei te Rome verwacht, alwaar Paus Pius XII, die hen op 23 December tot de waar digheid van het kardinalaat verhiel, in een speciaal consis torie den kardinaalshoed zal opzetten. Men zal zich herinne ren, dat de kardinalen de Jong en Saliege door ziekte verhin derd waren in Februari j.l. het consistorie bij te wonen, ter wijl mgr. Caro, juist aan den vooravond daarvan door een ziekte werd overvallen. Er is een comité van aanbe veling voor een fonds noodge- bieden in het leven geroepen. Qlï MINISTER van Overzeesche Gebiedsdeelen zal morgen Donderdag middag 1 uur in de Tweede Kamer, na dat deze het interpellatieverzoek van den heer Wendelaar zal hebben behandeld, in openbare zitting een verklaring afleggen over het beleid der regeering ten aanzien van Indië en gege vens verstrekken over de jongste besprekingen te Londen. Het ligt in het voornemen, over deze verklaring in het openbaar een debat te doen houden op Maandag a.s., wellicht ook in avondvergadering. Dit uitstel van het debat heeft tweeërlei doel. In de eerste plaats verschaft het den leden der Kamer de gelegenheid, de regeeringsverklaring rustig te be- studeeren. In de tweede plaats zullen de leden dan kennis hebben kunnen nemen van een voorloopig rapport, dat de commissie-van Poll dezer dagen zal doen verschijnen. Drieduizend schoolkinderen marcheerden Donderdag bij het Paleis Soestdijk met vlaggetjes en bloemen getooid, het voorterrein op, waar zij onder leiding van den heer Dick Koops vaderlandsche liederen zongen, beindigd met het Wilhelmus en een driewerf „Hoe ra'', H.M. de Koningin, Prinses Juliana. Prins Bernhard en de prinsesjes Beatrix en Irene had den op het terras plaats genomen, terwijl Prinsesje Margriet, dat nog niet hersteld is, uit het raam toekeek. Nog tijdens den zang be gonnen de kinderen bloemen te leggen op de treden van het ter ras. Prinses Beatrix voegde zorg- De eerste verjaardag van H. K. H. Prinses Juliana in bevrijd Nederland gaf de bevolking van Soestdijk de gelegenheid tot een enthousiast huldebetoon. In onafzienbare rijen defileerde de bevolking voor de Ko ninklijke Familie, die zich op het bordes van het paleis bevond. De ontelbare bloemstukken die zich op de trappen van het bordes opstapel den waren het bewijs van de groote aanhankelijkheid jegens ons vors tenhui*. Stevens P. zaam 'n terzijde gevallen bloemp je bij de andere en een kleuter ging gemoedereerd zitten bij het bouquet, dat hij zoo juist op het teiras had neergelegd. Terwijl de muziekkorpsen hun vroolijke tonen lieten hooren, de fileerden na de zanghulde dui zenden inwoners van Baarn, Soestdijk, Soest en wijde omge ving. Handenvol bloemen werden aangedragen, zoodat de trappen van het terras al spoedig met een veelkleurig, natuurlijk tapijt wa ren bedekt. Er waren stapels felicitaties uit alle deelen van de wereld, maar vooral uit Canada en Amerika ontvangen. Churchill komt 8 Mei des na middags 4 uur op Schiphol aan. De tocht van Engeland zal hij maken per K.L.M.-vliegtuig via Walcheren. Op 13 Mei zal Chur chill ons land weer verlaten, eveneens per vliegtuig van het viegveld Valkenburg. Geldcirculatie stijgen Uit de wekelijksche balans van de Ned. Bank blijkt, -dat de bankbiljettencirculatie de afge- oopen week weer met 38 millioen is gestegen ttt bijna twee en een kwart milliard gulden. In verband met den nationa- len feestdag mag er op Vrijdag 3 Mei gewerkt worden voor de volgende dagen, zoodat ook de bakkers in de algemeene feest vreugde kunnen deelen en Za terdag den bakkersarbeid kan stilstaan. Op Vrijadg 3 en Maandag 6 Mei is de verkoop van versch brood van 8 uur af geoorloofd, zodat we ons be treffende het versche kadetje niet al te ongerust behoeven te maken. Zaterdag 4 Mei zal ons blad wegens den Natio- nalen Feestdag niet ver schijnen. voor dien dag opgege ven. worden, voor zoo ver er plaatsruimte be schikbaar is, geplaatst op 3 Mei. DE DIRECTIE. V Soewandi, de leider van de In donesische delegatie is inmiddels alweer in Batavia teruggekeerd en vertelt daar aan ieder die het hooren wil dat de Nederlanders in Nederland sympathieker staan tegenover den Indonesischen strijd voor onafhankelijkheid dan de Nederlanders in Nederlandsch- Indië. Dat moet meer schijn zijn dan werkelijkheid, al is het dan be grijpelijk dat eenige Nedsrland- sche groepen in Indonesië zi:h moeilijk kunnen losmaken van het vooroorlogsch koloniaal begrip Uit berichten van de laatste da gen komt meer en meer tot uiting dat de republikeinsche politie de extremisten onder controle begint te krijgen. Dat blijkt vooral uit de recente arrestaties door de republikeinsche politie van communistenleiders, van wie bekend was. dat zij olie op het extremistische vuur gooien. Intusschen wacht men én in Indië én in Nederland met span ning af, wat er de komende dagen gebeuren zal. Het feit, dat Sjahrir heel Java afreist, besprekingen voert en adviezen inwint geeft echter aanleiding tot de verwach ting, dat er tóch nog een kiertje gevonden zal worden in de deur naar een bevredigende oplossing, die een solieden gang van zaken moet, opleveren. De conferentie van ministers van buitenlandsche zaken heeft de aanspraak van Oostenrijk op den terugkeer van Zuid- Tirool afgewezen. M U geuren ook in uw woon- kamer de bloemen van de nieuwe lente bij het beeld van Onze Lieve Vrouw. De vreugde om onzen Verre zen Heiland vloeit nu samen met de blijdschap om de feest maand van Moeder Maria. Wij zijn één met Maria in de vreugde om haar Zoon: „Ver heug IJ Koningin des Hemels, Alleluia! Want de Heer is waarlijk verrezen! Alleluia!" Misschien ivas dat Maria beeld allengs voor ons een stukje huisraad, een wandver siering als andere geworden. Dat het in in deze Meimaand weer de levende herinnering aan onze Moeder worde, die wij op Goeden Vrijdaa hebben gekregen! En als we er langs loopen, met stoffer en blik of watèrke- tel, of als we het. van kantoor of werkplaats thuiskomend, zien staan, dan kan een vluch tig: „Ave Maria!" of „Dag, Moeder!" soms tegen vele woorden opwegen MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1