Nieuuu DE NIEUWE TEXTIELKAART KOMT IN GEBRUIK ST. HUBERTUS O DE BRUG OVER DEN IJSSEL V Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux 925 935 937 NOG NIET UIT Lijst1 F 10 van het Roode Kruis Twintig punten aangewezen Vermogensaanwas- belasfing na de verkiezingen ARM FINLAND H.M. DE KONINGIN NAAR VUGHT Een wonderkind EEN ENGELSCH PLAN VOOR DE RUHR- INDUSTRIE! Geen gunstig onthaal Nederlandsch-lndisch profest bij de geallieerden Heden feestelijk geopend (2aalste nieuws Samen bidden Hoofdredacteur: H. N. emits: rayon-redacteur Ótten: binnenland p. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 „er kwartaal: 11.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum 1.50, in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum 4.—. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) DONDERDAG 2 MEI 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10920 ALKMAARLangestraat 42A - tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 22902 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erbank IA f250 95 AB; 100 29 Z\ 500.—) 52 71 J c d e, bij de ie bij IP ge- sstem- Raad d. De zaak Meijer—Vorrink—Fre- rmin is nog niet uit, ook al decre teert „Het Vrije Volk" dat de weerlegging van den heer Vorrink afdoende" is Niet uit, omdat nog enkele vra gen open blijven. Er is nog veel duister rondom de figuur van den Regeeringsge- machtigde in algemeenen dienst, den heer Vorrink. Hij schijnt het ziin taak te achten, buiten de aan gewezen en bevoegde organen om, ingrijpende maatregelen te nemen teneinde tot een zoo spoedig mo gelijk herstel van den.... rechts staat te komen. Dit is de duivel uitdrijven met beëlzebub. De fi guur van zijn functie roept de herinnering aan de Gestapo op Die zelfde herinnering zweeft om de befaamde razzia te Tilburg. De waarheid daarover is nog niet voldoende komen vast te staan. Trouwens, de geheele tam-tam_ entourage deed denken aan N.S.B.- meetings en „künd-gebungen" van den bezetter. D i t raakt "geenszins in het bijzonder de persoon van den heer Vorrink, maar wel de methode van de Partij van den Arbeid, wier lijsttrekkers in het kabinet-Schermerhorn semi-dicta- toriaal regeeren. En noteerden wij dezer dagen van een spreker op een P. v. d. A-vergadering niet de uitspraak „dat in Nederland zonder de Partij van den Arbeid niet geregeerd kon worden"? Hoort men hier niet de echo van het bekende refrein van „den man zonder wien Nederland geen toekomst had".... De heer Vorrink heeft gemeend, zijn baan te moeten schoonwas- schen met persoonlijke aanvallen op eenige vroegere leden van Na tionaal Front. Met name deni greerde hij Louis Frequin. den hoofdredacteur van de „Gelder lander". Wat ons aangaat, wij hebben ons niet nu. nu het geen zin meer heeft, maar vroeger, toen ook Nationaal Front midden in den strijd stond, duidelijk tegen deze beweging verzet. Maar het lidmaatschap van N. Fr. was geen misdaad. En Louis Fréquin heeft indertijd voor N. F. bedankt. Hij was geen vooraanstaand lid. Hij was wel een goed vaderlander, die evenals de heer Vorrink. een be langrijke rol heeft gespeeld in het Verzet. Hij is deswege tweemaal gearresteerd geweest. Uit een Duitsch concentratiekamp is hij meer dood dan levend teruggeko men. En wat nu het mooiste of het leelijkste is de „Gelderlander" houdt in zijn nummer van Maan dagavond de quinte-essence van zijn beschuldigingen vol. En „de Telex" doet dat eigenlijk ook, hu dit blad in zijn nummer van Dinsdag aanbiedt, zijn eigen ge gevens over de houding van Koos Vorrink en Frans Goedhart „voor te leggen aan een Eere-raad of Eere-commissie, bestaande uit vooraanstaande Nederlanders, wier integriteit boven alle verdenking verheven is". Tenslotte dient ook gememo reerd te worden, dat de Nationaal Fronter drs. Constant van Wes- sem. door Vorrink als „chanteur" ten tooneele gevoerd, behoort tot de Nederlanders die zich niet meer verdedigen kunnen. Hij is m een Duitsch concentratiekamp gestorven Het valt niet altijd mee, om tus_ schen de brallende woorden over laster" de objectiviteit te ontdek ken. Maar toch moet het gebeu ren. Zooals het ook zin heeft de volkstribuun Vorrink te v e r w ij- ten. dat hij aan het slot van zijn rede de dooden van het verzet op riep, de kiezers te inspireeren tot steun aan de Partij van den Ar beid, terwijl hij te voren als één der beginselen van het gemeen schappelijke nationale verzet had verklaard, dat niemand uit dit ge zamenlijke verzet politieke munt zou trachten te slaan! Nee, de zaak Meijer-Vorrink- Frequin is nog niet uit De lijst F10 van personen, die zich buiten de geallieerde gebieden op Java bevinden, is op onze bureaux voor een ieder ter inzage gelegd. Het Centraal Distributie kantoor maakt bekend, dat de nummers 100 t.m. 120 van de textielkaarten VA, VB, VC, VD en VE en van de textiel kaarten VF 605 de nummers 101 t.m. 200 zijn aangewezen voor het koopen van textiel artikelen. Met nadruk wordt er op gejvezen. dat losse pun ten niet geldig zijn. Deze nieuwe textielkaart zal niet alleen, evenals de textiel- lederkaart, gecombineerd door alle leden van het gezin kunnen worden gebruikt, doch bovendien kunnen met ingang van 1 Mei tegen inlevering van het voorge schreven aantal geldige punten, dus zonder bijvoeging van vergun ningen, alle kleedingstukken en kleedingstoffen (met uitzondering van Manchester werkkleeding en overalls, welke uitsluitend met speciale punten van den distribu- tiedienst zullen kunnen worden betrokken), alsmede huishoudgoe- deren, zooals hand-, thee- en an dere doeken, tafelgoed, lakens en sloopèn, voor zoover reeds bij den winkelier voorradig, worden ge kocht. Het aantal goederen, dat zonder inlevering van distributiebeschei den kan worden gekocht (vrijge stelde textielproducten) is uitge breid. Hieronder vallen o.a. dekens, minder dan 20 pet, wol bevattend, dweilen, band. lint, sokophouders, bretelles, jarretelles en andere kleinvak-artikelen, tweedehandsch goederen, enz. Naar wij vernemen, zal het wetsontwerp tot heffing van 'n vermogensaanwasbelasting voor de verkiezingen niet meer in behandeling komen. Op een vraag van de Finsche delegatie te Moskou of de bij den wapenstilstand vastgestelde gren zen van Finland in het vredes verdrag veranderd zullen worden, heeft Stalin geantwoord, dat zulks niet het geval zal zijn. Stalin voegde hieraan toe. dat van alle Duitsche satellietstaten Finland nog het best van den oorlog is af gekomen. aldus een mededeelmg van den Finschen Minister-presi dent Pekkala. Na overleg met de vakor ganisaties uit den textielhan del is bepaald, dat, gezien het toenemend misbruik, alle aan duidingen in étalages, e.d., waaruit blijkt dat textielgoe- deren niet direct voor den verkoop beschikbaar zijn, zoo als „verkocht" of „decoratie" verboden zijn. Voorts zal het «iet zijn toege staan, textielgoederen. gecombi neerd met andere artikelen, ten verkoop aan te bieden, indien be doelde textielgoederen niet even eens afzonderlijk verkrijgbaar worden gesteld. Morgen, Vrijdag 3 Mei zal te Vught een herdenking worden gehouden van de gevallenen in de jaren 19401945. Van offici- eele zijde wordt medegedeeld, dat H.M. de Koningin voornemens is deze plechtigheid bij te wonen. Volgens Amerikaansche cou ranten heeft het 8-jarig zoontje van generaal MacArthur zich als een wonderkind op muziekgebied doen kennen. Hij zou een tweetal symphonieën hebben gecompo neerd. welke door muziekrecen senten als voortreffelijk zijn be oordeeld. (Van een medewerker) De Regeeringsvoorlichtings- dienst heeft in een communi qué gepoogd, de resultaten van de gehouden conferentie als waardevol voor te stellen, poging om door het toedienen Wij beschouwen dit als een van een vergulden pil den te leurstellenden indruk te ver zwakken, welke de genoemde ennferentie op het Nederland- sche volk heeft achtergelaten. De conferentie op de „Hooge Veluwe" werd met veel open baar vertoon ingezet; ontvangst op Schiphol, radioreportages, beschrijvingen van den sfeer op St. Hubertus, photo's van de Republikeinsche „Minis ters" tezamen met onzen Mi nister-President, enz. De verwachtingen waren hoog gespannen en met aan- sen op St. Hubertus gevolgd, dacht werden de gebeurtenis- Langzamerhand werd de con ferentie in een diep stilzwij- het simpele bericht verscheen, gen gehuld, totdat plotseling dat de Indonesische delegatie zou vertrekken. En nu het be richt, da de besprekingen had den bijgedragen tot beter in zicht in elkanders standpun ten. Maar daarvoor werd de reis -naar Nederland niet on dernomen. Men zou pogen, een gemeenschappelijken grond slag te vinden om de bestaan de moeilijkheden te overwin nen en daarin is men niet ge slaagd. Waarom niet? Omdat nu uit de Regeeringsverklaring blijkt, dat men zich houdt aan de voorstellen van 10 Februari 1946, het eenige juiste stand punt, dat de Regeering kan innemen. Deze voorstellen werden door alle partijen in Nederland toegejuicht, ais zijn de vooruitstrevend en recht vaardig. De buitenlandsche. pers prees de voorstellen als zeer liberaal en van vérgaande strekking. Waarom zouden wij deze voor! stellen nu maar dadelijk weer overboord moeten gooien, ten einde tot iederen prijs met de Indonesiërs tot een accoord te komen? Waarom moeten wij ons met geweld van wapenen een Republiek laten opdringen, wel ke van Japanscn maaksel is? De lieden, die met Japansche wa pens uitgerust zijn en ons de erkenning van deze Republiek willen afpersen, stammen uit de Japansche leerschool. Natuur lijk bedoelen wij hiermede niet de persoon van Sjahrir en zijn medewerkers, maar de gewa pende extremisten en terroristen die op hem druk blijven uit oefenen zoodat er nooit een overeenkomst tot stand kan ko men, welke niet de erkenning der Republiek insluit. VERVOLG PAGINA De Fransche wensch, om het Ruhrgebied aan het centrale Duitsche bestuur te onttrekken en de Engelsche tegenwerking om de Ruhrindustrie slechts onder geallieerde economische controle te stellen, heeft de Engelsche re geering er toe gebracht de Fran sche regeering een nieuw plan in deze, voor de Franschen zoo vi tale problemen voor te leggen. Het document, waarvan de in houd strikt geheim is, bevat twee suggesties, n.l.: 1* Socialisatie van de belang rijke industrieën in Ruhrgebied en Rijnland: 2. internationalisatie van deze industrieën. Alhoewel de plannen door de Fransche regeering nauwkeurig bestudeerd worden, vindt het toch geen gunstig onthaal. Im mers, de eerste door Engeland voorgestelde oplossing zou betee- kenen dat de plaatselijke Duit sche autoriteiten het rog steeds kunnen blijven beheeren terwijl het tweede voorstel niét veel afwijkt van reeds eerder uitge sproken Engelsche meeningen over de methodes, dit voornaam ste arsenaal onder controle te plaatsen. De Ned.-Ind. regeering heeft bij het hoofdkwartier van de ge allieerde strijdkrachten in Ned._ Indië een protest ingediend tegen de landing van een met rood-witte emblemen voorzien Japansch vliegtuig op het vliegveld van Kemajoran, aldus deelt de Voor lichtingsdienst van de Neder- landsch-Ir.idische regeering mede. (Met dit vliegtuig was de Indo nesische generaal Soedibyo op 23 April naar Batavia gevlogen. Red. ANP.) DE SPOORBRUG over den IJsel bij Zwolle belang rijke schakel in de verbinding met het Noorden is heden Donderdagmorgen geopend. Het groote belang van deze opening wordt gedemonstreerd door de feestelijkheden, waar mee zij gepaard ging. De IJsselbrug vlak voor de opening Nadat de uit Utrecht komende directietrein. waarin de directie der Ned. Spoorwegen, genoodigden en persvertegenwoordigers mee kwamen, aan de zijde Hattummer- broek ongeveer 100 M. vóór de brug stopte, begaf het gezelschap zich te voet verder tot aan de brug. Hier stonden de overige ge noodigden reeds opgesteld en bo vendien het nieuwe spoorweg- harmoniecorps, in fonkelnieuwe uniformen. De heer Ir. Hupkes knipte om elf uur het lint door, waarmede de brug officieel ge opend was. Terwijl het Wilhelmus klonk, gingen aan de masten van de beide heftorens de Nederland- sche driekleur en de eigen N.S.- vlag gelijktijdig omhoog. De President-Directeur van de Ned. Spoorwegen, de heer Ir. W. Hupkes, hield een' korte toespraak, waarin hij wees op het groote be lang van deze brug in de verbin ding met het Noorden. Hij rele veerde den geruïneerden toestand, waarin de Duitschers het Spoor wegbedrijf hadden achtergelaten en bracht dank aan allen, die me degewerkt hadden aan de tot standkoming van deze IJselbrug. Nadat het gezelschap „over de brug" gekomen en in den feest- trein gestapt was. ging hij lang zaam naar Zwolle, getrokken door de nieuwste Zweedsche locomotief. Bij het passeeren speelde de nieuwe Spoorwegharmonie den Spoorwegmarsch. Men begaf zich naar Hotel Wientjes en voor Zwolle bleek de feestviering nu pas goed te beginnen. Volgens nadere berichten gaat Kardinaal de Jong nog niet naar Rome. Het Duitsche passa giersschip „Europa" (50.000 ton) wordt als schadevergoeding aan Frankrijk toegewezen. Er zul. len dit jaar 100.000 joden naar Palestina gaan. De Engelsche communisten zullen hun verzoek tot aansluiting bij Labour waar schijnlijk intrekken. IS uw gezin aan dat schoone en zinvolle gebruik trouw gebleven om, van oud tot jong, bij het beeld van den Gekruis- ten Heer of in de Meimaand bij het beeld van de Moeder Gods, gezamenlijk hardop het avond gebed te bidden? Of hangt dat Kruis daar bij u maar te hangen en staat die Madonnadaar bij u maar te staan en mummelt iedereen maar zoowat voor zichzélf, na dat hij den zevenjarigen leef tijd overschreden is. omdat het zoo kinderlijk is, als groote vent met die anderen mee te bidden? Dan moge deze Meimaand uw gezin weer „in den Naam van Jesus vergaderd" zien. Dan zullen Hij en Zijn Moeder (niet alleen hun beelden) in uw midden zijn. MARCUS iP

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1