Nieuw REGEERING BEREID „REPUBLIEK INDONESIA" TE ERKENNEN Vorrink doet onthulling Doch alleen als deelgenoot in het Koninkrijk Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: INDERDAAD EEN ZONDERLINGE SITUATIE (2aalste nieuws Meijer, de O.D., de Lon- densche Regeering en het M.G. Dit is geen re! van de Katholieke Volkspartij Hoofdredacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland p.' Sigon. Abonnementsprijs f 3.40 per kwartaal: 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum 1.S0, in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum 4. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 et Noordhollandscli Dagblad Buiten God is nergens veilig (Vondel) VRIJDAG 3 MEI 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10921 ALKMAARLangestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 liinen DEN HELDER: West- straat 80; tel. K 2230 2182 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K2240) Bankrelatie Noorderbank Twee belangrijke documenten zijn gisteren uitgekomen met betrekking tot het Indische pro bleem Ten eerste de verklaring van de regeering, in de Tweede Kamer afgelegd, ten tweede het voorloopige rapporj van de eom- missie.van Poll, die naar Indië is geweest om over den toestand daar te rapporteeren. Een gefundeerd oordeel is over de documenten uiteraard thans niet te geven. De discussie in de Volksvertegenwoordiging zal nadere opheldering moeten verschaffen. Wel kan gezegd worden, dat het denkbeeld der regeering, om practisch tot erkenning van de Republiek Indonesië te komen, begrijpelijk op veel verzet zal stuiten, vooral als men dit denk. beeld beschouwt in het licht van de mededeeling .der commissie, van Poll, dat er verbindingen bestaan tusschen deze republiek van Soekarno.Sjahrir en communistische organisaties in het buitenland! In het i algemeen blijkt trou. wens wel uit het rapport, dat de commissie goed werk heeft ge daan; dat het heel goed geweest is, dat zij gegaan is. ondanks de pogingen, haar uitzending te verhinderen. Deze commissie draagt er toe bij, dat de waarheid over de In dische moeilijkheden helderder doorstraalt Zij constateert o.a., dat, tijdens haar verblijf in In dië, dat is volle acht maanden na de Japansche capitulatie, de opdracht der geallieerden aan de Engelsche bezettende macht nog altijd niet was uitgevoerd, het. geen aan Nederlandsche zijde in Indië groote ontevredenheid heeft gewekt. Bii haar onderzoek naar de feitelijke verhoudingen is de commissie tot de conclusie ge komen, dat de grondfout van den huidigen toestand in Neder, landsch Indië moet worden ge zocht indeze omstandigheid, dat de door de geallieerden erkende Nederlandsche souvereiniteit over Nederlandsch Indië in feite niet bij de Nederlandsche of Neder- landsch.Indische regeering be rust, doch bii de bezettende macht! De gevolgen van de zonder, linge situatie bondgenoot, schappelijk gebied, waarop de souverein is teruggekeerd en dat niettemin nu reeds meer dan acht maanden lang als bezet vijandelijk gebied geldt wor den ernstig wegens het feit, dat de bezettende macht op grond van de instructies harer regee. ring, als gedragsregel heeft moe. ten aannemen, dat de door haar erkende souverein op gelijken voet moet worden behandeld als de op diens territorium geves tigde zich noemende regeering, welke beweert over zijn onder, danen het gezag te bezitten en uit te oefenen red Want geen andere is de beteekenis van den gedragsregel volgens welken de bezettende macht geen partij mag kiezen tusschen den door baar erkenden souverein en de zmh opgeworpen hebbende re. geering der „Repoeblik Indone sia" Red.) Met het woord „zonderling" is deze situatie nog veel te zacht, zinnig geteekend. Zij is voor Nederland b e. schamend. Nu moet zoo spoedig mogelijk hersteld wor. den wat mogelijk is Nederland mag dankbaar zijn, dat zij naast de verklaring van de regeering nu ook beschikt over het rapport van Poll hoewel deze situatie eigenlijk niet minder „zonder, iing dan wel „beschamend" is! .Over twee dingen zal stellig RH de komende gedachtenwisse. üng geen misverstand kunnen noch mogen bestaan: de oude Koloniale verhouding moet zoo snel mogelijk definitief worden jphquideerdj en: de eenheid van ha dlon"1^rijk moet worden ge. CLECHTS ENKELE MINISTERS waren aanwezig, toen de met zooveel spanning tegemoet geziene regeeringsverklaring over de „Indonesische kwestie" door Minister Logemann werd afgelegd. Het Nederlandsche volk weet nu, dat de regeering de republiek Indonesië wil erkennen, doch als deelgenoot in het Koninkrijk der Nederlanden. Met groote belangstelling zien wij uit naar de debatten, die eerst a.s. Maandag over deze zoo uiterst belangrijke materie zullen worden gehouden, te meer daar dan ook misschien de inhoud van het rapport van de commissie-van Poll ter sprake zal worden gebracht. De minister begon zijn verklaring met de mededeeling, dat het een punt van ernstige overweging heeft uitgemaakt of het noodzakelijk was deze inlichtingen te verstrekken in comité generaal dan wel of het mogelijk was zulks te doen in open bare vergadering. De regeering heeft tot dit laatste besloten in de overtuiging, dat hier een onderwerp aan de orde is, dat de hoogste belangen van het Koninkrijk en van het Neder landsche Volk raakt en dat derhalve, zoo slechts eenigszins mogelijk, de weg der openbaarheid behoorde te worden gekozen. De minister vervolgde, dat tegenover de regeeringsverklaring van 10 Februari 1946 de nationa listische beweging aanvankelijk het standpunt heeft ingenomen, dat de erkenning van de „Repu bliek Indonesia" als souvereme staat uitgangspunt behoorde te zijn, hoezeer zij ook op dien grondslag een nauwen staatkun digen band met Nederland en een nauwe samenwerking op alle gebied van harte welkom heette. De Nederlandsche regeering van haar kant heeft zich uiteraard op het standpunt gesteld, dat een dergelijke constructie niet in overeen stemming kon worden geacht met de verantwoordelijkhe den, die aan het Koninkrijk der Nederlanden ten aanzien van Indonesië toekomen, noch met die, welke het vooralsnog in de internationale gemeen schap met betrekking tot In donesië zal moeten dragen. Een voorloopige over eenkomst. Uit de impasse, waarin de po gingen. om tot een vreedzame op lossing van het conflict te komen, dreigden te geraken, scheen zich een uitweg voor te doen. toen bleek, dat in Indonesischen kring waardeering bestond voor de wij ze, waarop in Indo-China een analoge moeilijkheid tusschen Frankrijk en de republiek Viet- Nam, tot oplossing was gebracht. De lt. gouverneur-generaal heeft daarop het initiatief genomen tot een benadering van het vraagstuk langs deze lijnen, waarbij hij ech ter uitdrukkelijk op den voorgrond heeft gesteld, dat hij niet gemach tigd was de grenzen van de ver klaring van 10 Februari 1946 te overschrijden en dat zijn mede werking dus geen andere betee kenis had dan deze. met de Indo nesiërs tezamen een weg te ex- ploreeren, waarlangs men aan het gevaar van afbreken der bespre kingen zou kunnen ontkomen Het resultaat van dit on derzoek is geweest een ont werp preliminaire overeen komst, die voldoende belang rijke gedachten scheen in te houden om daarvoor de aan dacht van de Nederlandsche Regeering te vragen; maar op nieuw heeft de lt. gouverneur- generaal daarbij doen uitko men, dat hij tegen den inhoud van deze preliminaire over eenkomst nog verschillende ernstige bezwaren koesterde. De hoofdgedacht van de tusschen de. Fransche repu bliek en Vïet-Nam gesloten convention preliminaire is, dat Viet-Nam als een „Etat libre" deel zal uitmaken van de „Federation Indo-Chinoi- se" en daramede van de „Union Francaise". Deze ge dachte. overgebracht op den toestand in Nederlandsch-In- dië, leidde tot het denkbeeld, dat de „Republiek Indonesië" erkenning zou kunnen vinden als onderdeel van een federa tief gemeenebest Indonesië, dat, zelf. overeenkomstig de verklaring van 10 Februari '46, als deelgenoot zal optreden naast Nederland, Suriname en Curacao in het Koninkrijk der Nederlanden. De aantrekkelijkheid van een republiek. Voor het Indonesisch nationa lisme ligt de aantrekkelijkheid van een dergelijke oplossing hierin, brengt, zij het in een meer be- dat zij het voortbestaan mede bliek". Het is inderdaad een feit, perkte beteekenis. van de „repu- dat, ondanks en in elk geval ge heel los van de wijze van ontstaan van deze organisatie, deze repu bliek in nationalistische kringen op Java algemeen, en ook buiten als de vertolking van het diepe verlangen naar nationale zelf-ex- Java ten deele. beschouwd wordt pressie en zelfstandigheid. In te genstelling tot, alle hervormingen, die van Nederlandsche zijde in uitzicht zijn gesteld, gevoelt men hier te maken te hebben met iets van zichzelf en waarin het natio nale streven zichzelf vorm heeft gegeven. Ook die nationalisten, die zich terdege bewust zijn, dat aan de „republiek" een vitium originis kleeft, en die bereid zijn dit gebrek te beteren, denken er zoo over. De partijen, die op Java In Tokio is hedenmorgen het proces begonnen tegen vijf van de voornaamste Japansche oor. logsmisdadigers. De E.A.F. zal binnenkort over 600 onbe mande bombardementsvliegtui gen beschikken, die in twee uur tijd heen en terug van Londen naar Berlijn kunnen vliegen. In Perzië zijn opzienbarende arrestaties verricht van regee. ringspersonen, hetgeen men als een voorteeken beschouwd van belangrijke gebeurtenissen in den politieken toestand van het land In Medan zijn weder, om veertig republikeihsche lei ders gearresteerd. door diepgaande sociale verschil len zijn gescheiden, vinden in de republiek het gemeenschappelijk ideaal, dat hen vereenigd houdt. Het loslaten van de republiek mag men gerust stellen als een voor het geheele Javaansche nationalis me onverteerbaar denkbeeld. Wat de plaats betreft, die de re publiek in het geheel van Indone sië zou kunnen innemen, is men in nationalistische kringen overtuigd, dat zij ook in de buitengewesten op wellicht geringe uitzonderingen na waarbij men uiteraard voor al denkt aan Ambon algemeen zou worden aanvaard, indien men gelegenheid had om ook daar vrijelijk propaganda voor haar te voeren en haar organisatie in te richten. Trouwens, omdat de repu bliek gevoeld wordt als de vorm geving aan het Indonesisch natio nalisme. ligt het voor de hand, dat zij in beginsel aanspraak maakt op geheel Indonesië als haar terri- oogenblik haar gezag deperkt is en toir. Men rekent echter, dat op het vandaar de bereidheid om voorals nog genoegen te nemen met een plaats als onderdeel van het ge heel van Indonesië. VERVOLG PAGINA In een persconferentie heeft Koos Vorrink de pers in de ge legenheid gesteld alle gewenschte vragen te stellen naar aanleiding van de publicaties, die in ver schillende Nederlandsche dag bladen over hem zijn versche nen. De heer Vorrink besprak o.a. de vraag: wat is de koker, waar uit dit alles komt? Hierover, aldus Vorrink, kan ik slechts een vermoeden uit. spreken. „Naar mijn meening staan er rondom Arnold Meijer groepen, die opnieuw een fascis tische partij willen doen herrij zen. Deze menschen zullen min. der gemoedelijk zijn, omdat zij door de feiten zijn wijs geworden en zij hebben zich gewapend. De directeur-generaal voor de 'bij zondere rechtspleging heeft dit indirect bevestigd en dat heeft hem geleid tot een, mijn inziens, te groote voorzichtigheid. Er zijn in Nederland, heel voorzichtig uitgedrukt, nog duizenden, die gewapend zijn. Ik geloof dat uit de groep van den ouden O.D. (de Ordedienst van de Onder, grondsche red.) lieden zich om Arnold Meijer heb. ben geschaard. Ik ben poli tiek adviseur geweest van den O.D., doch voorzichtig heidshalve heb ik mij des. tijds, nadat overste Wester- veld was gearresteerd, terug getrokken. Met Colijn en Joekes stelde ik mij destijds op het principe, dat de O.D. moest zijn een ordedienst en geen politiek element. Wij wilden organiseeren poli- tietroepen en geen gevechtstroe pen. Nadat ik mij van den O.D, had losgemaakt, nam Wiardi Beekman mijn taak over tot zijn arrestatie. Uiteraard had ik nauw contact met Beekman. In den O.D. kwamen de auto ritaire ideeën steeds meer naar voren en dit ging zelfs zoover, dat een van de leden van den O.D. mij eens heeft gezegd: „Na De herstelde spoorbrug bij Hattemerbroek over den ÏJssel is feestelijk in gebruik geno men, waarmede de verbinding met het hooge Noorden her steld is. Een nieuwe Zweed- sche sneltreinlocomotief rijdt over de brug. Anefo-Baucamp P. de bevrijding mogen wij nooit meer verkiezingen hebben". Daarvoor heb ik de Londenschê regeering gewaarschuwd, maar de O.D was in Londen zoo sterk, dat het mijn boodschapper drie maanden heeft gekost, voor hij tot H.M. de Koningin kon door. dringen en hij heeft daarbij ern. stig gevaar geloopen om in de gevangenis terecht te komen. De heeren in Londen, die dit autoritaire streven steunden en het mij hebben getracht onmogelijk te maken onze regeering volkomen in te lichten, zijn in ons land teruggekeerd als functiona. rissen van het M.G. en heb. ben zich daardoor sleutel, posities weten te veroveren. Dit is voor mij de achter, grond van liet geheele geval en het zal u duidelijk zijn, dat ik hierdoor het dus ook niet kan zien als een spel van de Katholieke Volks. Partij. Ik wil u eerlijk zeggen, dat ik niet geloof in een absolute meer. derheid van de Partij van den Arbeid bi" de komende verkie zingen. Wij zullen dus samen moeten werken met de katho lieken en wij willen dit weder, zijds. Ik zou dus wel een zeer dom politicus zijn, als ik nu de katholieken zou afstooten. Bo. vendien heb ik in de illegaliteit schouder aan schouder gestaan met talrijke vooraanstaande figu. ren uit de Katholieke Volks, partij Tenslotte wil ik u nog wel verklaren, dat geen van mijn vrienden uit de illegaliteit niet op de hoogte is geweest van het. geen ik in dat eene gesprek, dat ik met Arnold Meijer heb gehad, heb besproken." Met ingang van 16 Mei a.s. zul len de bonnen voor rubberlaar zen ongeldig worden verklaard Men dient deze bonnen dus zoa spoedig mogelijk te besteden,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1