Nieuut Een groot journalist onder kleine collega's Minder brood? Meer vleesch? Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: Minister Mansholt doet mededeelingen Op de Brug SITUATIE ERNSTIG MAAR NIET CRITIEK Een manifest' vóór de monarchie De millioenleening aan Engeland Rector-Magnificus R.K. Universiteit Spoorwegnieuws WINSTON CHURCHILL ZEGT HET ONOM WONDEN Brilliant schouwspel op den Dam. De spring-bok van de Prins Bernhard kapel Benzine, smeerolie en vetten vrij DE GEZONDHEIDS TOESTAND VAN DEN H. VADER. Kupers ziet slechts één mogelijkheid Nog korten tijd 1946 Hoofdredacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur Fr Otten: binnenland P.Sigon. Abonnementsprijs I 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, Inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 et. p. m.m.; minimum t 1.50, in alle edities 26 ct. p. m.m.i minimum 4.—. Fam. ber. 20 et. p. m.m.; in alle edities 30 ct Noordhollandsch Daqblad Buiten God is Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) ZATERDAG 11 MEI 1946 42e IAARGANG - NUMMER 10927 ALKMAAR: Langestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 424? (K 2290) 2 liinen DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 SCHAGENMolenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank Het is op het oogenblik noodzakelijk, dat in ver schillende landen en ook in onze nabuurlanden België en Frankrijk directe hulp wordt geboden voor de voedselvoorzie ning. De voorraden tarwe, waar over men in deze landen de be schikking heeft, kunnen slechts in de behoefte van enkele weken voorzien. Het is daarom, dat de Amerikaansche regeering nog maals. een beroep heeft gedaan op onze hulpvaardigheid. De Nederlandsche regeering is van meening, dat zij al het mogelijke moet doen om hulp te verleenen, waarbij echter onze eigen moei lijke positie voor dat de nieuwe oogst van het veld komt, niet uit het oog moet worden verloren, aldus sprak minister Mansholt gisteren „Op de brug" voor de radio. Voorts zal er voor moeten worden gezorgd, dat de wereld voorraad aan graan, welke voor den nieuwen oogst nog ter be schikking kan komen, zoo goed mogelijk wordt verdeeld. Minder brood! Uit dien hoofde wordt een be roep gedaan op alle landen, om het broodrantsoen te beperken tot 300 gram per dag. Hiermede zai bij de verdeel'Ag rekening worden gehouden. De regeering is' van meening, dat, indien wij zullen overgaan tot de invoering van dit rantsoen, wij met andere voedingsmidde len zullen moeten trachten, de voedingswaarde in calorieën van het levensmiddelenpakket op 't tegenwoordige niveau te hand haven. Het zal dan waarschijn lijk nóodig zijn andere voedings middelen, b.v. vleesch, in groo- tere hoeveelheden in te voeren. Vanzelfsprekend is het grootë graantekort van invloed op de veevoedersituatie in ons land. Ook wij zullen moeten overgaan tot het nemen van maatregelen om den aanstaanden oogst aan tarwe en rogge zooveel mogelijk voor de directe menschelijke consumptie beschikbaar te krij gen In overleg met de Stichting voor den Landbouw zullen na dere maatregelen wordeïi uitge werkt. De zwakke schakel is verder de vetvoorziening De wereldschaarschte aan vet heeft tengevolge gehad, dat wij tot dusver steeds met een uiterst minimalen werkvoorraad hebben moeten manipuleeren. Zoo hangt de regelmatige distributie van het ook naar ons inzicht nog te lage vetrantsoen volkomen af van grondstoffen en regelmatige verwerking. Daarbij komt nog, dat-de melkproductie, mede ten gevolge van het droge weer, be langrijk beneden de raming is gebleven, zoodat deze aanzien lijk minder is dan voor dezen tijd van het jaar verwacht mocht worden. De minister herhaalde zijn eerder gedane mededeeling, dat hij bij voortduring van het con flict genoodzaakt zal zijn op 26 Mei het vetrantsoen te verlagen. Er liggen op het oogenblik in dé Rotterdamsche haven een paar schepen geladen met sojaboo- nen, wélke niet worden gelost, terwijl er kans bestaat, dat va rende schepen naar andere lan den zullen worden gedirigeerd. De minister deed nogmaals een ernstig beroep op de betrokke nen bij dit conflict, om er in ieder geval voor te zorgen, dat onze voedselvoorziening niet nog meer in gevaar wordt gebracht. De minister besloot met te' zeggen, dat de situatie wegens de moeilijkheden, welke zich momenteel bij onze voedselvoor ziening voordoen, ernstig is, maar, indien allen hun plicht verstagn, niet critiek Voor het quirinaal ;'e Rome is door een menigte van 15.000 personen een groote manifestatie voor de monarchie gehouden. Koninig Umberto II en koningin Marie-José verschenen op het balcon om de ovaties in ont vangst te nemen. De Senaaj van de Ver. Staten heeft met 46 tegen 34 stemmen het wetsvoorstel tot het ver strekken van een leening van 3748 millioen dollar aan Groot- Brit annië goedgekeurd'. Het bestuur van de St. Rad- bouts.ichting heeft Prof. A. J. M, Mulders te Nijmegen benoemd tot rector-magnificus der R.K. Universiteit voor het studiejaar 1946—1947. Omstreeks 1 Aug. zullen op de lijn AmsterdamZaandam weer electrische treinen rijden. Binnenkort zal weer worden overgegaan ;'ot afgifte van per ronkaartjes. die veel gelijkenis vertoonen met de entreebiljetten, die door bioscopen, theaters e.d. gebruikt worden. Van onzen eigen redacteur) HET PALEIS °pden Dam w in een gouden gloed als op een snikheeten Augustusmiddag. Dat maakt het schouwspel op het historische plein nog briljanter. Links voor het paleis staat een ajdeeling matrozen van het Amsterdamsche garnizoen der Kon. Marine, rechts geflankeerd door de roodgestreepte uniformen van de marinierskapel. En over den asfaltweg in een rechte lijn en met het gezicht naar het Paleis het tweede batal jon eerste regiment infanterie. Braniekragen der Jantjes wij zen als een plank overeind in den wind. De bok van het regi ment of beter van de Prins Bernhardkapel maakt af en toe dolle bokkesprongen. Het moet een springbok zijn. En als dë eerewacht in het gelid gaat, likt ie met den tong de haren van zijn knevel glad. Hij. voelt blijkbaar dat ie in stijl moet blijven. Een groote vrachtauto volgepropt met potsierlijk verkleede studenten spelt den naam van den grooten man, die in ons midden is:W-l-N-S-T-0-N, Winstonnn yANAF DEN DAM is niet meer door de Kalverstraat te kijken. Het drukke gedoe van alledag daar, ligt verborgen achter ellen van een ongestoorden aanvoer lange rood-wit-blauwe vlaggen. In het Koninklijk Paleis te Amsterdam ontving Winston Chur- chil de Nederlandsche journalisten voor een persconferentie. De groenbeschimmelde koepels van het postkantoor kleuren de flank. Dat valt op als wij door de Moses en Aaronstraat de Voor burgwal op willen, door een cor don van wit-gegorde M.P.'s, waar achter weer de Rijkspolitie een net zonder mazen heeft gelegd. De corpulente tamboer-majoor staat onbewegelijk voor de kapel. Op de daken der gebouwen, die den Dam insluiten is het zwart van de belangstellenden en employe's. En vanaf den Nieuwedijk dromt nog meer publiek naar den toch reeds gevulden Dam. Het lijkt op een parade voor het Londensehe Bu- ckinghampalace, dat mij voor den oorlog ook nooit kon vervelen. Maar achter de grauwe muren en de ijselijk spiegelende vensters van het Paleis gebeurt er op dat moment nog iets veel interessan- ters. Daar draven heel veel recher cheurs door de anders zoo stille gangen. En wee die hier ongenood wil binnendringen. Dat moeten tallooze reporters ondervinden. Maar voor wie. zooals wij, bij de gelukkigen behóoren, en Churchill mogen zien binnenkomen in de stijlvolle Moseszaal, die moeten wel den indruk krijgen dat deze self-made-staatsman, tegen wil en dank, vijf dagen in een ondoor dringbaar paleis woont. „Wat een belangstelling". Twee doozen sigaren en een stapel Engelsche couranten liggen op een tafeltje als Churchill bin nenstapt, en met. een lachend: „wat een belangstelling", plaats neemt op een hoogen stoel. Dan is Churchill niet meer ex- premier, maar heel eenvoudig Winston, zooals ie ettelijke decen nia geleden zijn glanzenden loop baan begon als journalist, als oor logscorrespondent. Simpel heeft hij verteld, dat dat hem het geld had opgeleverd om in het parle ment te komen. Churchill voelt zch weer journalist onder collega's. Hij waant zch zich 45 jaar terug, zoo lijkt het. En als de vroegere War-corres- pondent bij zijn intree heeft ge vraagd: „wat kan ik voor U doen?" wordt hij met vragen bekogeld. De Vereenigde Staten van Europa. „Kunt U ons adviseeren propa-. ganda te maken voor een bond van Europeesche staten?", zoo luidde een der eerste vragen. Churchill die zoo menig raak antwoord gaf en die vooral onlangs in New York voor binnen- en buitenlandsche politici de pleister op de wereldwonde durfde te leg gen, hoeft niet lang te zoeken naar een antwoord. Hij verklaart VERVOLG PAGINA Dfe, distributie van benzine, motoi'GÜie en andere smeer oliën en vetten zal met in gang van 1 Juni a.s. worden opgeheven. De voorraadpositie van benzi ne is veel gunstiger geworden. In de toekomst kan op een be vredigenden aanvoer worden gerekend, zij he;' dan dat door stakingen of andere onvoorziene gebeurtenissen .teleurstellingen niet zijn uitgesloten. De opheffing van de benzine- distributie zal het verbruik niet beduidend doen s.ij gen, omdat voor motorvoertuigen door de re geering vergunning moet worden verleend. Het rijverbod voor de Zon- en Feestdagen blijft van kracht; bovendien zal scherpe controle op beide maatregelen worden uitgeoefend. Hoewel z.h. de paus Vrijdag nog een weinig koorts had, heeft hij behalve mgr. Montini, ook kardinaal Sa- lotti ontvangen. Evenals op an dere dagen verpoosde Z.H. in de tuinen van he Vaticaan, doch hij bleef in zijn rijtuig. Z. H. zal nog gedurende eenige dagen rust moeten houden en waarschijnlijk zal hij a.s. Zondag niet tegen woordig zijn bij het plechtig „Te Deum" in den St. Pieter. Ook is het niet uitgesloten, dat het bij zonder consistorie dat dezer da gen zou worden gehouden tot la ter zal worden uitgesteld. Voorts zal de boodschap, welke de Paus per radio tot Por ugal zou rich ten ter gelegenheid van de fees ten ter eere van O. l. Vrouw van Fatima op een later tijdstip worden overgebracht. Te Rotterdam hebben c'e drie samenwerkende transportarbei dersbonden een druk bezochte vergadering gehouden in de Ri- vièrahal. De heer E. Kupers van het N. V. V. deelde als he' standpunt van het NW ten aan zien van een eventueele fusie met de EVC mede. dat deze al leen tot stand zal kunnen komen wanneer de tactiek en de begin selen van he'1 NVV aanvaard worden. Spreker zag slechts één mogelijkheid om tot een op lossing van het havenconflict te komen, namelijk probee- ren bij de Scheepvaartver- eeniging-Zuid gedaan te krij gen, dat het aan honderden havenarbeiders gegeven ont slag ongedaan wordt ge maakt, en er geen rancune maatregelen genomen zul len worden, wanneer het werk wordt hervat. De drie samenwerkenden bon den zullen zich hierover met de Scheepvaartvereeniging Zuid in verbinding stellen. korten tijd, en gij zult Mij niet meer zien; en weer een korten tijd, en gij zult mij zien!" Deze afscheids woorden vernemen we morgen in het Evangelie uit den Mond van Jesus. Dat richt onzen blik op den dag die nadert, waarop de Verheerlijkte Christus naar Zijn Vaderland zal opvaren. Dan zullen wij Hem niet meer zien. Maar dan nog een korte poos, een jaar of tien, twintig, zestig, zeventigen dan zullen wij Hem weerzien! In Z ij n Vaderland, dat ook het onze is. Dat wordt de alledaagsche werkelijkheid van onze Paasch vreugde, indien ze echt en niet opgeschroefd is: dat wij ons op aarde „vreemdelingen en pelgrims" weten (zooals St. Petrus in het Epistel van mor gen zegt), op weg naar het ware Vaderland van vrede, geluk en vrijheid. Hechten wij, christenen, dus niet zoo erg aan provisiekast, bankconto, goede betrekking, meubeltjes, auto en ridderor de. Wij zijn op weg naar hoo- ger MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1