MAN Nieuui De strijders van 1940 geëerd O Vredesconferentie in Juli? Jong Katholiek Nederland bij den Grebbeberg JIEM HEILOO maal PIQUE Alkmaar agen 1946 Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: MET OPTIMISME DEN STRIJD IN Dr. Amir naar Nederland een aschbak voor churchill Wij waren ook geestelijk niet voor bereid op de dingen die kwamen.... ADOLF HITLER ADRES ONBEKEND Conferentie te Parijs beslist vandaag DE FEESTEN VAN FATIMA SOLDATEN, STEMT! Nog een mogelijkheid UITSPRAAK IN DE UNILEVER-AFFAIRE JAVA LEVERT RIJST Media vita 14 MEI 1940 l/OUD 4NIS VIA KOOPMAN iel te nemen op 28 MEI h, liefst vóór onderstaande rr. Zijp, Pol- ht 33; Mevr. lbosch, Gra- t 112; Mevr. se Bedevaart bij Mevr V. 1 UUR. ur den Adel. so- Croons. tenor; nging. PIELAGE -en f 2.50 aar aan de landsch Dag- a (tel. 2046); DEN HEL- SCHAGEN: a kaart koop? Kerk- en en aanvragen tariaat: Ver- ng 1940-1945 [EN s leveren van be- samen- ïier staat toonbank Jw gezin k in zijn tfel komt. rO-kruide- ïard igowaard /aard Waarland d aard uders jlicht oude ïrich- ir een uders van nheid Hoofdredacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur •Fr Otten: binnenland p.Sigon. Abonnementsprijs 3.40 ner kwartaal: 1.20 per maand, Inclusief Incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum 1.50: ln alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum 4. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct Noordhollandsch Dagblad Buiten God is nergens veilig (Vondel) WOENSDAG 15 MEI 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10930 ALKMAARLangestraat 42A - tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafslngel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 liinen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erbanje Er WAS voor de Katholieke Volkspartij reeds alle reden den verkiezingss'rijd met opti misme in te gaan Dit optimisme is nog aanmerkelijk vergroot, sinds, na onze voorloopige be grooting der te verwachten cij fers van het aantal kiesgerechtig den enz., in ons nummer van gisteren, door den verkiezings- dienst van het A.N.P. de offici- eele cijfers van he' aantal kies gerechtigden gepubliceerd zijn. Zij worden in onze courant van heden opgenomen. Belangwekkend en interessant zijn in dit verband de (gedetail leerde cijfers van het aantal kies gerechtigden in de verschillende kieskringen. Een enkel blik op de verhouding met de cijfers van 1937 leert, dat in de Katholieke steken van ons land het aantal veel hooger gestegen is dan in andere deelen. Dit is zeker een reden, om ons optimisme te doen stiigen. maar niet om in de activiteit te ver slappen met de gedachte: het kom toch wel. Indien er geen „lek" van eenige beteekenis zal zijn in het katholieke kiezers corps, moet de stijging van het aantal kiezers in de katholieke streken van het land tot uitdruk king komen in een beduidende progressie van he1' aantal stem men op de Katholieke lijsten En dit zal dus weer tot gevolg heb ben, dat ons zetelaantal stijgen moet. Maar ook alleen, indien van onzen kant de laatste dagen van den s'tijd geen man of geen vrouw op zijn of haar post ont breekt. Alle kansen moeten wor den uitgebuit. Nergens moet, om een historisch woord in dit ver band te gebruiken, een bus of een bus-aansluitinig worden ge mist Alle hens moeten nu aan dek komen. De "rouwe werkers van het eerste uur moeten weer den steun krijgen van de wer kers van het laatste, die we toch niet willen missen. Dan kan de Katholieke Volkspartij met ver trouwen op een overwinning den sriid der laatste dagen strijden. Men heeft ons wel eens van verschillende kanten gevraagd, wat wij nu eigenlijk verwachten van het zetelaantal der Katholieke Volkspartij. Daar willen wij dit van zeggen. Er leeft in partijkrin gen alom in den lande een goede geest. Van alle kanten, uit alle windstreken van ons vaderland deelt men mede, dat de geest van de strijders uitstekend is, dat de propaganda goed verzorgd wordt en dat men van optimisme is be zield. Juist ook in verband met de nu gepubliceerde cijfers, meenen velen, dat de verwachtingen op een aantal van 34 zetels voor de Katholieke Volkspartij zeker ge wettigd zijn. Op de laatste der vier propagandameetings van de K.V.P. in ons gewest, te Alkmaar gehouden, is men zelfs zoo ver ge gaan, dat de voorzitter en dr. de Boer zekere verwachtingen ten aanzien van een 35en zetel hebben gelanceerd, waarbij gezegd is, dat het Noordholland moet zijn, dat voor dien 35en zetel zorgen kan. Dan zou ook de verkiezing van dr. de Boer mogelijk zijn. En nu is het 200, dat naar onze meening een dergelijke kans tot de mogelijkhe den van verwezenlijking behoort, mits ieder op zijn post is en alles in het werk wordt gesteld, om geen stem verloren te doen gaan. Dit moge Noordholland zich als nog voor gezegd houden. Het kan, dus het moet! ,Dr. Amir. de republikeinsche vice-gouverneur Ygn Sumatra, die zich onlangs te Medan on der Nederlandsche bescherming had gesteld', zou he;1 voornemen hebben zich naar Nederland te hegeven. Bij zijn terugkeer in Engeland jiam Churchill een der aschbak- £en uit het Dakota-vliegtuig mee huiswaarts. Deze aschbak was hem als een souvenir aan de reis •en geschenke gegeven. Op de brandpunten van den strijd van de Meidagen van 1940 zijn gisteren de strijders van de Meidagen van 1940 geëerd. Ne derland heeft, onder hooge en officieele belangstelling, de ge sneuvelden van zes jaar geleden herdacht en in de herinnering teruggeroepen den ongelijken strijd van die dagen', maarook den heldenmoed, door talloos velen toen betoond. En Neder land zal, nog beter dan wellicht tot nu toe, moeten begrijpen, dat het met een weemoedigen blik, met een gevoelig hart, misschien met een snik aan de graven der gevallenen, niet mag volstaan. Er zijn zware offers gebracht Waarvoor? Voor een ideaal of voor een waandenkbeeld? Laten wij er ons op blijven bezinnen, wat voor ieder van ons het ant woord moet zijn. En laten wij, als een volksgemeenschap, niet alleen begrijpen, dat de dooden ons vermanen te bouwen aan dïe waarachtige volksgemeenschap, die ons Nederland kan en moet zijn. Een christelijke volksge meenschap, die vrijheid en ver antwoordelijkheid eert. En die de dooden ook eert in die zorg voor de nabestaanden, welke sociale en vaderlandsche plicht vereischen Op den Grebbeberg sprak, in tegenwoordigheid van het-Prinselijk Paar de minister president, prof. ir. W. Schermer- horn, die zich o.a.'afvroeg, welke gedachte de herinnering van Nederland als natie tegenover dit oorlogsgebeuren van de Mei dagen van 1940 oproept. Ook vandaag ^tellen wij de vraag naar den zin van dezen verloren oorlog; immers, diep in ons leeft toch de gedachte, dat, ondanks den schijn van het tegendeel, deze strijd volstrekt niet zinloos was. Is deze zin alleen gelegen in de uitspraak, dat alleen hij recht op het leven heeft, die bereid is het te verdedigen, dat ook alleen dat volk recht heeft op een zelfstandig bestaan, dat bereid is voor deze onafhanke lijkheid het hoogste offer te brengen? Het gaat in wezen om de bezinning van het volk als geheel, om de vraag of men zoo veel waarde hecht aan vrijheid en onafhankelijkheid, dat men bereid is er voor te strijden eri, als het moet, om te lijden. Niemand zal willen beweren, dat de krijgsmacht van een land alleen maar dienen zou om daaraan deze bereidheid af te meten. Wij stellen aan de nationale krijgsmacht ook wel degelijk de eisch van doeltreffendheid voor de beveiliging van ons volksbe staan. Indien wij dit doen, dan kun nen we aan de hand van de erva ring van een verloren oorlog niet anders dan erkennen, dat deze doel treffendheid niet onder alle omstan digheden verzekerd was te achten. De eerlijkheid gebiedt ons om vast te stellen dat dit niet alleen een ge volg' was van de overmacht van den vijand doch dat wij hier in West- Europa tusschen twee wereldoorlogen in een sfeer hebben geleefd, die aan deze doeltreffendheid ernstig afbreuk moest doen. Wij waren niet werkelijk geestelijk voorbereid op de dingen, die kwamen zoo min de leiding als het volk. De wereld waarin wij een eeuw lang in vrede leefden, de wijze waarop de vorige wereldoorlog' aan onze deur voorbijging, het idealisme, dat zich niet alleen van ons' volk, maar van groote groepen -in West-Europa had meester gemaakt, dat alles maakte, dat wij de geestelijke voorbereiding van hoog tot laag in wezen misten. VERVOLG PAGINA Op 21 April j.l wilde een brie venbesteller een briefkaart, ge adresseerd aan „den heer Adolf Hitler" bezorgen. De kaart kwam uit Hamburg en er op geschre ven stond' de wensch, dat Hitier nog vele malen ini voorspoed zijn verjaardag (20 April) zou mogen vieren. De brievenbestel ler wist nie;', wat er mede te doen Onder het Duitsche pu bliek. dat zich ter plaatse verza meld had. ging een luid gelach op, toen men van de kaart hoor de. Iemand zei: Adolf Hitler? Nooit van gehoord!" Een journalist bood aan, de kaart ;'e koopen voor tien siga retten. Doch de brievenbesteller bleek een plichtsgetrouw man. Heel plechtig schreef hij op de kaart: „Adres onbekend'" en be zorgde haar op het bureau voor onbestelbare stukken.... Byrnes, de Amerikaansche mi nister van buitenlandsche zaken, stelde tijdens de zitting van giste renavond voor de conferentie van ministers van buitenlandsche zaken te verdagen tot 15 Juni en een vredesconferentie tegen 1 of 15 Juli bijeen te roenen. De con ferentie zal heden ov.er dit voor-, stel een beslissing hemen. Ten aanzien van de punten van het Italiaansche vredesverdrag is nog geen beslissing genomen. De vier ministers verklaarden, dat zij niets nieuws te berde te brengen had den met betrekking tot de her stelbetalingen, de koloniën en de Italiaansch-Joegoslavische grens. De ministers kwamen overeen, dat hun plaatsvervangers de Oos- Een ontzaggelijke menigte, van naar schatting een half millioen menschen, verzamelde zich giste ren rondom de basiliek van Fati- ma, waar de radio-rede van den Paus door talrijke luidsprekers weerklonk. Nadat de Pauselijke zegen gegeven was, brak er een storm van applaus los als een ge weldige ovatie aan den Paus. Het meest indrukwekkend ooge'nblik was wel dat, waarop de kardinaal- legaat, Masella, omringd door tal van prelaten en eerewachten in groot-tenue de massief gouden kroon waarop een globe van paar- len* en edelgesteente schitterde, een geschenk van de Portugeesche vrouwen op het hoofd van het beeld van O. L. Vrouw van Fatima nlaatste. Te Brugge is de jaarlijksche H. Bloedprocessie weer onder groote belangstelling gevierd. Een moment uit deze processie, voorstellend de kruisdraging van Jezus. tenrijksche vertegenwoordigers zouden hooren over kleine wijzi gingen van de Italiaansche-Oos- tenrijksche grens. Bevin, de Britsche minister van buitenlandsche zaken, herinnerde de ministers wederom aan de be loften van Engeland aan de stam men van Cyrenaica bij de discus sie over de Italiaansche koloniën. Hij verklaarde dat hij thans reeds telegrammen van Arabische en Joodsche leiders in Tripolitanië had ontvangen waarin werd ge protesteerd tegen een Italiaansch beheerschap. De ministers van buitenland sche zaken kwamen overeen dat de verschillende voorstellen met betrekking tot de Italiaansche ko loniën, de herstelbetalingen en de Joegoslavische-Italiaansche grens voor nadere bestudeering aan hun plaatsvervangers zullen worden toegezonden. Het Algemeen Secretariaat van de Katholieke Volkspartij deelt het volgende mede; Militairen, die op 17 Mei niet in de plaats van inwoning aanwezig zijn en geen gebruik gemaakt hebben van de mo gelijkheid om te stemmen in de plaats van hun garnizoen, zooals aangegeven in leger order no. 130 van dit jaar, wordt aangeraden, hun com mandant bijzonder verlof te vragen teneinde hun stem plicht in hun woonplaats te kunnen vervullen. Het Alge meen Secretariaat van de K.V.P., Koninginnegracht 40, den Haag, telefoon 115047, geeft desgewenscht gaarne nadere inlichtingen. De economische politierechter heeft uitspraak gedaan- in de zaak tegen de voornaamste ver dachten in de Unilever-affaire. De directeur van de Unilever- Verkoopcentrale, A. v d. P. werd veroordeeld tot 1 jaar en 8 maan den gevangenisstraf, de adjunc"- directeur W. F. C. D en J. A. C. K, beiden tot 9 maanden en A. L. tot 8 maanden, de cbef-insp. H. F ten H. tot 4 maanden en de chef-insp. H. tot 6 maanden gevangenisstraf, allen met aftrek van preventief Al deze straffen zijn conform den eisch, behalve die tegen den directeur, tegen wien 1 jaar en 4 maanden was geëischt. Jong Katholiek Nederland van ons vaderland Wat velen heeft Zondag hulde gebracht aan hen, die vielen voor God en vaderland. Velen waren uit alle richtingen' en hoeken van ons land samengestroomd naar den Grebbeberg. Voor de plechtigheid op de Grebbe werd eerst te Wa- geningen een H. Mis opgedragen door Rector Drost voor de ziele- rust van de gesneuvelden. Na het gezamenlijk ontbijt trok men naar den Grebbeberg. Een koor uit Wageningen zong het 1ste couplet van 't Wilhelmus, waar na een krans werd gelegd. Rec tor Drost betrad hierna het po dium voor het uitspreken van een gloedvolle rede Z. Eerw. wees er op, dat zij, die hier be- raven liggen, den grondslag ebben gelegd voor Herrijzend Nederland Zij waren het, die ons een voorbeeld gaven om ons tegen den vijand te verzetten. Het nationaal-soeialisme was een groot gevaar, maar een nog groo- ter gevaar gaan we tegemoet. Wij zijn nu bevrijd, maar de ge varen voor het christendom en het zedelijk bederf zijn geble ven. Z. Eerw. wekte de jongeren op te werken aan den opbouw Ui" 't geallieerde hoofdkwar tier komt een officieel bericht over transport van rijst uit het binnenland van Java naar de ge allieerde zóne. Het geallieerde militaire be stuur heeft 50 vrachtwagens aani de Indonesiërs in bruikfeen af gestaan om gebruikt 'te worden voor het afhalen van de te le veren rijst Men is overeengeko men, dat de dagelijksche rijst- transporten op 16 Mei a.s. een aanvang zullen nemen. van ons hebben bedorven, moe ten wij weer trachten goed te maken. Laten wij hen, die hier vielen, niet vergeten en in ons leven werken en strijden voor God en vaderland. Met het 2e en 3e couplet van het Wilhelmus werd deze plech tige bijeenkomst gesloten. CEN Mïddeleeuwsch lied: Media vita in morte su- mus" „Midden in het leven staan wij in den dood". Wij moeten ons met deze gedachte vertrouwd maken, want zij behelst een beslis sende waarheid: wij leven naar den dood toe. Ik weet niet wanneer mijn stervens uur zal slaan, maar wel dat ik er vandaag een dag dichter bij ben dan gisteren. Als we dit bedenken, zullen we ons niet zoo aan het tijdelijke vastklampen, maar naar het woord van St. Petrus (Epistel van VQjigen Zondag) „als vreemdelingen en pelgrims" op deze aarde zijn. Een sombere levensbeschou wing? Ja, voor de heidenen die geen hoop hebben. Maar niet voor ons! Want een twee de leven ligt voor ons, vol maakt gelukzalig en zonder smart of dood En ook daar zijn we van daag een dag dichter bij geko men dan gisteren! MARCUS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1