Nieuw DE DAG VAN ROMME VALSCH PAROOL! ksezxbeiO DE ELECTRIFICATIE VAN HET SPOORWEGNET r H J Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: POLITIEKE DELINQUENTEN STEMMEN NIET Zware straffen op over treding 720 km. per uur... DE E. V. C. BLIjFT BRUTAAL Wot is ons parool voor morgen? Stemt. Stemt vroeg. Stemt goed. Stemt lijst 2. Stemt ROMME. Eén witte stip invullen! SIGAREN WORDEN GOEDKOOPER Nog meer geschenken voor Churchill Voor zijn plezier Hoofdredacteur: H N. Smits: rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland p Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum f 1.50. in alle edities 26 ct p. m.m.; minimum 4.—. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct Noordhollandsch Daqblad Buiten God is nergens veilig (Vondel) DONDERDAG 16 MEI 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10931 ALKMAAR: Langestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80: tel. K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erbank ET ADVIES der Bisschoppen meent Pieter 't Hoen in het „Parool" van gisteren tot uitgangspunt te mogen nemen tot een feilen aanval op de Katholieke Volkspartij. Wij laten daar, dat de schrijver, ten onrechte, uitgaat van de meening dat de Bisschoppen blijk geven van hun persoonlijke meening, hun persoonlijke voorkeur. Zou dit zoo zijn, dan is voor eiken Katholiek zonder twijfel de persoonlijke meening van de Bis schoppen nog veel belangrijker dan de persoonlijke meening van Pieter 't Hoen. Maar van een persoonlijke meening van de Bisschoppen is 'hier geen sprake. Hier is een verklaring van het gezamenlijke Episcopaat, door de Bisschoppen in hun kwaliteit gegeven en bekend gemaakt. Een persoonlijke mee ning of voorkeur zou zeker niet op een dergelijke wijze van den kansel in alle kerken van ons land worden afgekondigd. Wij laten verder ook daar, wat de heer 't Hoen te kennen geeft over de wijze waarop de Bisschop pen hier nu weer niet „persoon lijk" want herhaaldelijk spreekt hij over de gevolgen van dit ad vies voor „de" Kerk! zich scha ren achter de conservatieve poli tiek van Kortenhorst e.a., waarbij eenige persoonlijke uitlatingen, grootendeels in niet-politiek ver band, blijkbaar ten laste moeten worden gelegd aan de K.V.P. De heer 't Hoen vergist zich, als hij, lid van de P.v.d.A., die zich „de" Partij van de vernieuwing noemt, meent op deze en soortgelijke wijze iets „nieuws" te vertellen. Zijn argumenten zijn stokoud en deren in wezen de K.V.P. niet, die dezen feilen aanval, zes en dertig uur voor het openen van de stem bus zeker wel te boven zal komen. Want zij staat als een rots in de branding met haar bijna 500.000 leden en zal bij het sluiten van de stembus wel laten zien, dat haar aanhang onder het kiezerscorps wel het driedubbele van dat ge tal zal bedragen! Wij willen echter enkele opmer kingen maken over het voornaam ste punt van dit Parool-artikel. Dit gaat namelijk uit van een val- sche opvatting over het wezen van de politieke partijen. Een echte politieke partij moet aan twee voorname eischen voldoen. Zij moet uitgaan van een bepaalde duidelijke levensbeschouwing en, ten tweede, moet zij veelzijdig zijn samengesteld. Eerst dan kan zij haar taak, medewerk®! aan den arbeid van den staat, volbrengen. Zoo stelt met'name de Katholieke Volkspartij zich uitdrukkelijk ten doel, het algemeen welzijn van het Nederlandsche volk te bevorderën, door in wetgeving en bestuur haar beginselen tot gelding te brengen. Politieke partijen zijn, naar een beroemd woord van Struycken, or ganen van het politieke bewustzijn der natie en als echte, constructief- siaatkundige partijen vervullen zij een ordenende functie in het staats leven. Zoo staat het ook in de toe lichting tot het Algemeen Staatkun. dia Program van de Katholieke Par- 'V, dat de Katholieke Volkspartij vooralsnog volledig tot het hare g'e- wiaakt heeft. De werkzaamheid van d-e partijen is gericht op het alge meen land. en volksbelang, dat zij wenschen te behartigen in overeen stemming met eigen denkrichtingen, <~gen levens, en wereldbeschouwin gen. Dit geldt, zoo lezen wij verder met name voor de staatkundige ver. eenigmg der Katholieke Nederlan- u u' z'cb "P bet standpunt stelt, dat zij staatkundige beginselen voorstaat en uitdraagt, welke niet 50™er schade voor het algemeen lands, en volksbelang kunnen wor- aen verwaarloosd en waarvan de toepassing in alle deelen van wet geving en bestuur op krachtdadige we het algemeen welzijn bevordert «aarom zijn wij een echte volks partij? Niet omdat zooveel arbei ders vertrouwen in beginsel en pro- Stam van de K.V.P. blijken te stel len, maar omdat alle groepen en standen in onze partij vertegen woordigd zijn. Een echte volkspartij, omdat honderdduizenden uit alle geledingen waaruit de maatschappij is samengesteld, tot haar behooren. Een zoodanige partij is eerst recht in staat, mede te werken aan het al gemeen welzijn. In het bestuur van den staat im mers moeten verschillende belangen tegene elkaar worden afgewogen en zoo gericht worden op het algemeen belang. Op den grondslag' van vaste beginselen moet de practische poli tiek worden mogelijk gemaakt. Br moet altijd evenwicht zijn in de handelingen. Bovendien wordt er door andere partijen dikwijls een verkeerd ge bruik gemaakt van het woord voor uitstrevend. Men gebruikt dat als 'n vlag om de lading te dekken. Zoo zijn zelfs de communisten vooruit strevend en zelfs, naar hun inzicht, democratisch en voorstanders van de Vrijheid. Maar wij weten wat wij daaronder bij die heeren hebben te verstaan! Vooruitstrevend alleen is niet ge noeg. Net zoomin als radicaal. Het hangt er maar vanaf, in welke richting men radicaal is en waar men met die vooruitstrevend heid wil belanden. Dat 'is lang niet onverschillig, nu het over zulke be langrijke dingen gaat. Hier en daar is ongerustheid ontstaan omdat verscheidene po- li'ieke delinquenten, die weer op vrije voeten zijn gesteld aan de verkiezingen kunnen deelnemen. De Minister van binnenlandsche zaken heeft aan de gemeentebe sturen medegedeeld, dat zij. die op 31 December 1945 rechtens van hun vrijheid waren beroofd ingevolge de desbetreffende be palingen van de kieswet NIET op de kiezerslijst mogen worden ge plaats'. Door allerlei omstandig heden is het echter mogelijk, dat politieke delinquenten, die van het kiesrecht zijn ontzet, toch op een kiezerslijst voorkomen. Ondanks dit voorkomen op de kiezerslijst en het Jten ge volge daarvan oproepen voor de stemming, mogen deze personen niet aan de stem ming deelnemen. Doen zij dit toch dan stellen zij zich bloot aan ernstige be straffing. Aangezien deze personen op he1 stembureau bekend' zijn en zij geen langdurige gevangenisstraf zullen riskeeren bestaat er voor eenige ongerustheid in dit op zicht geen reden. Er is echter ook een groot aantal personen, dat vóór den 31en December onvoor waardelijk in vrijheid is ge steld. Deze mogen natuurlijk wel stemmen. Door het Britsohe Roode Kruis zijn negen ambulaneewagens aan het Hoofdbes uur van het Neder- landsche Roode Kruis overge dragen. De plannen van de directie der Spoorwegen tot moderni seering van het bedrijf begin nen langzamerhand een reali teit te worden, al blijft het groote gebrek aan materiaal nog steeds zeer remmend wer ken. Het ligt in de bedoeling ons geheele spoorwegnet te electrificeeren en de reissnel- heid tot 120 KM en hooger op te voeren. Ook de snelheid van de goederentreinen, die in hoofdzaak in de nachtelijke uren zullen rijden, zal van 60 KM op ten minste 100 KM worden gebracht. Men is met de uitvoering en voorberei ding dezer plannen reeds ge- ruimen tijd doende doch het tempo van de uitvoering is nog altijd noodzakelijkerwijs zeer laag. Allereerst zou men moeten be ginnen met de verbetering van de banén, in verband met het opvoe ren van de snelheden. Om deze banen voldoende te kunnen pei len, zijn onderzoekingen naar den toestand van den grondonderlaag noodzakelijk, omdat de daarover bekende gegevens volkomen ver ouderd zijn. Bovendien zijn in den loop der jaren de systemen die in dit onderzoek gebruikt kun- Tusschen Utrecht en Arnhem wordt op het ocgenblik een proef- vak aangelegd en te dien einde is op het oogenblik even buiten Utrecht het spoor over groote lengte opgebroken. Op dit proef- baanvak wordt het baanlichaam op dit oogenblik verbreed en tot 12.30 M. gebracht. De oude spoor staven, die een gewicht hebben van 46 KG per meter, worden vervangen door zwaardere met een gewicht van 63 KG per meter. Deze hebben een breederen voet en zijn aanmerkelijk langer. De nieuwe rails zou dus minder laschpunten hebben. De gebruike lijke houten baanliggers zullen worden gehandhaafd, hoewel op bescheiden schaal ook proeven worden genomen met betonnen baanliggers. De leveringsmoeilijkheden zijn gelukkig niet zoo groot, dat men niet in staat zou zijn een behoor lijke hoeveelheid nieuw,, materiaal op de lijn UtrechtAmsterdam te verwerken gedurende ..dit jaar, zoodat de belangrijke en noodza kelijke proeven op dit baanvak spoedig genomen kunnen worden. Een van de belangrijkste eigen schappen van het baanvak, waarop met groote snelheid zal worden gereden, is de vaste ligging van het spoor. Dit is uitsluitend te be reiken door de grintballast te ver vangen door basaltballast, welke bovendien op slappen ondergrond nog moet worden verstevigd met het aanbrengen van een zooge naamde paklaag op een beton plaat. Een andere eisch van de groote snelheid is bovendien, dat ae onderlinge spoorafstand tot minimum 4 meter wordt verhoogd. Over 't geheele baanvak Utrecht- Arnhem zal bovendien aan beide zijden een wandel- of rijwielpad worden aangelegd. De in het baan- Ü^IT is dan prof. mr. C. P. M. Romme. Bekend advocaat in Amsterdam, oud- hoogleeraar in het arbeidsrecht aan de Katholieke Handels- hoogeschool te Til burg. Oud-Minister van Sociale Zaken, enz. Thans vice-voor- zitter van het College van Rijksbemidde laars, dat in overleg met de Regeering 'n beslissende rol speelt in het groote en moeilijke loonpro- bleem onzer dagen. Een loot van het ge slacht Romme, dat groote diensten heeft bewezen aan de zaak van Katholiek Nederland. Romme is de man die den grondslag mee heeft helpen leggen van het vooruitstre vende program van de K.V.P. Een katholiek pur sang, een vaderlander van de bovenste plank, een man van het soort, waarop Nederland in het algemeen, en Katho liek Nederland in het bijzonder zuinig moet zijn. Die we in eere moeten houden. Noordholland acht het een voor recht, dezen man in de Tweede Kamer te helpen bren gen, maardan als de aanvoerder van een sterk tam van de gezamenlijke lijst der kieskringen Helder, Haarlem, Leiden, Dordrecht, Middelburg. Morgen, de dag van de K.V.P., is voor ons ook de dag van Romme. Noordholland doet zijn plicht! Lijst 2, met den naam Romme bovenaan. V-- Een perscommuniqué van E. V. C.-zijde, waarin gezegd wordt dat het besluit van de samen werkende organisaties om het werk in de Ams'erdamsche ha ven te hervatten, geen enkele in vloed heef op de verder door ae EVC te voeren actie, besluit al dus: „De stakingen in de Rotter- damsche en Amsterdamsche ha vens duren onverminderd voort. Deze zullen echter onmiddellijk beëindigd worden, zoodra de Ned. zeelieden in dq gelegenheid worden gesteld, voorloopig te mons eren op de voorwaarden, geldende vóór 4 April 1946. LIJST 2, ROMME ANDERS NIETS. DAN STEMT GE GOED DAN STEMT GE DE K.V.P. vak voorkomende kleine stalen bruggen zullen worden vervangen door bruggen van gewapend be ton. Wanneer het mogelijk zal zijn den aanvoer van ballast uit Bel gië regelmatig te onderhouden, hoopt men per dag 400 M. enkel spoor te kunnen aanleggen en dan is het geheele traject Utrecht Arnhem in het komende voorjaar gereed. Er zullen dan ongeveer 600 arbeiders voortdurend in het werk zijn ingeschakeld. Binnenkort zal ook een aanvang worden gemaakt met den her bouw van den spoorweg Rotter damLage Zwaluwe en Amster damUtrecht Me1 ingang van 1 Mei zijn de 40 opcenten, welke op den ac cijns van sigaretten werden ge heven, tot 1 Mei 1947 geconti nueerd. De 100 opcenten, welke op den accijns van sigaren- en kerftabak worden geheven, zul len met ingang van 1 Juni 1946 a.s. tot 40 worden verlaagd. De geheele maatregel is er een van, 'ijdelijken aard en is van kracht tot 1 Mei 1947. De burgemeester van Zutphen heeft een aantal servetten van damast uit de 18e eeuw, waarop een herinnering voorkomt van generaal lord' Marlborough, een der grootste voorvaderen van Churchill, aangeboden aan Win- s 'ond Churchill. QE kleine plichten van iede- ren dag kunnen ons so?ns hevig tegenstaan. Als ie dan evenwel nief naar het gemop per van ie gemakzucht en wispelturigheid luistert, maar naar God die in ie geweten spreekt, verneem ie het .vol gende: „Ik heb uw leven zoo geschikt, dat gij hier en nu deze kleine plicht zoudt ont moeten. Als ge het niet graag doet, doe het dan om Mij een plezier te doen!" En als ie die brief dan toch maar schrijft, of toch maar uit bed stapt, die sok toch maar gaat stoppen of toch maar eerst ie avondgebed op ie knie- en bidt, om Hem een ple zier te doen.' dan weet ie wat „liefde tot God" betee- kent: niet het eigen vlezier maar het Zijne zoeken. MARCUS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1