Nieuw Groenten-export bedreigd ANNEXATIE Regeering roept vrijwilligers op E.V.C. wH havenstaking uitbreiden tot de binnenvaart r Belang van kleine boeren eischt Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux Tegen de stakingen in de havens Zoo noodig ook soldaten- BEL ONS NIET De zaadexport naar Amerika De publicatie van den uitslag r\E E.V.C. dreigt de stakingen in de havens van Rotterdam en Amsterdam ook op andere bedrij ven te doen overslaan. Zii poogt thans de binnenvaart en de groen ten-export, dus speciaal de groente veilingen bij deze stakin gen te betrekken. Belangrijk rapport van de Stichting voor de Landbouw DE KRANT VAN MORGEN J Aanklager Jackson komt naar Nederland Rechtvaardigheid Hoofdredacteur: H N. Smite; rayon-redacteur jjt Otten: binnenland p Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, Inclusief Incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 et. p. m.m.; minimum 1-50, in alle edities 26 ct. p. m.m.; imnimum 4.—. Fam. ber. 20 ct. p. ni.111.» ju alle edities 30 et. Noordhollandsch Daqblad Buiten God is nergens veilig Vondel VRIJDAG 17 MEI 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10932 ALKMAARLangestraat 42A - tel 2Ó46 (adm.)i 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K2240) Bankrelatie: Noord erbank AAN DEZE STAKING de havenstaking, welke de E.V.C. heeft- uitgeroepen om een zeeliedenstaking te ondersteu- nen moet een einde komen, het koste wat wil. Wij staan hier voor een strijd om de macht en de ondermijning van het gezag van de Overheid. De Regeering heeft daarom besloten, Donderdag nog een oproep voor vrijwillige arbeidskrachten voor Rotterdam te doen in de gemeenten der Zuidhollandsche eilanden en in West-Noordbrabant, en voor Amsterdam in het gebied rondom onze hoofdstad. Aldus sprak onze minister- Eresident prof ir. Schermerhorn londerdagavond voor de radio. Daarmee gaf hij, aan den voor avond van den verkiezingsdag, blijk, dat de regeering eindelijk haar lankmoedigheid tegen over het misdadig drijven van de E.V.C. prijs geeft. De minister noemde de vrij willigers, die opgeroepen wor den, geen onderkruipers, maar menschen, die weten, dat wij in ons land langs den weg, die hier bewandeld wordt, den ondergang en den chaos in het arbeidsleven tegemoet gaan Daarom zullen deze menschen in de eerste plaats hartelijk begroet worden door al diegenen, die georgani seerd zijn in alle overige vak organisaties, die ten sterkste stelling nemen tegen het drijven van de E.V.C., om het voorzich tig te zeggen, althans" van zeer bepaalde groepen daarin. In de tweede plaats hebben zij recht op bescherming te gen iedere bedreiging en tegen iedere daad van ter reur en zal deze ook zonder meer worden verschaft. Door den minister van bin- nenlandsche zaken is aan een groot aantal burgemees ters telegrafisch verzocht, een oproep voor vrijwilli gers te doen. Zij worden verzocht zich in verbinding te stellen met de districts- ha vencommissarissen van Rotterdam en Amsterdam, die den weg zullen wijzen voor de organisatie van deze arbeidsplöeg. En dan tenslotte in het uiterste geval zal de regee- ring niet schromen, indien zulks onvermijdelijk is, ook het leger te gebruiken. Het leger is een instituut voor de verdediging van de hoog ste belangen van het vader land. Weliswaar voor een zeer speciale taak. Ik zou er persoonlijk niet aan denken, het leger te gaan ge bruiken in een gewone staking, waarin het gaat om arbeidsvoor waarden-, te gebruiken als sta- kmgsbreker, dus voor wat men vanouds terecht \noemt ondér- kruiperswerk In dit geval ligt de zaak echter volkomen anderë. wat hier gebeurt, kan Nederland met .verdragen en wij zijn niet bereid, lijdelijk toe te zién. Wij zouden daarmee onzen plicht tegenover het vaderland verza ken op uitermate ernstige en on vergeeflijke wijze. Aan dezen chaos moet een einde komen. Er zijn drie mogelijkheden De eer ste, waarop ik nog altijd vurig hoop, is dat aan het begin van de volgende week <Je arbeiders wereld van de havens onzer groote koopsteden het werk zal hervatten, in de overtuiging, dat dit de eenige stap is, diê hen het respect van het overige Neder landsche volk bezorgt De vol gende stap is het gebruik van vrijwillige arbeiders van elders, waartoe maatregelen zijn ge- trolten en niet dan in de uiter ste noodzaak zouden wij tot het gebruik van militairen voor dit doel willen overgaan. Maar ook veor deze uiterste noodzaak zul len wn niet uit den weg gaan J-iandgenooten, aldus besloot ue minister, het kraakt in menig land op een wijze, die vergelijk baar is met hetgeen wij nu zelf beleven. Eerlijk gezegd heb IE in de afgeloopen maanden me nigmaal ons land gelukkig ge prezen, dat het Nederlandsche werkende volk meer begrip voor den toestand had dan elders het geval is. Nog altijd hoop ik dat de golf, die thans blijkbaar te gen ons nationale bestaan wordt opgedreven, zich zal Neggen en wij opnieuw gezamenlijk tot het besef komen, dat stakingen als thans schade beteeekenen voor iedereen en dat zij in de eerste plaats in den weg staan aan den opbouw van een arbeidsgemeen schap, die een rechtsorde zal zijn, waarin het werkende volk- van Nederland zijn rechtmatig aan deel van het nationale inkomen verzekerd zal zien en waarin het ook die zeggingschap zal bezit ten, die in overeenstemming is met de verantwoordelijkheid voor het nationale welzijn, die het zal blijken te kunnen dragen Al mankeert daar blijkbaar op het oogenblik nog zooveel aan, toch landgenooten, ben ik niet zonder hoop. Ook op dat gebied zal eenmaal het nuchtere ver stand het laatste woord hebben, mits men duidelijk begrijpt, hoe het Nederlandsche volk en de dit volk vertegenwoordigende over heid over den gang van zaken denkt. Ik hoop dat dit thans aan iedereen uit deze woorden dui delijk zal zijn. U/IJ VERZOEKEN drin- gend ons hedenavond na vijf uur niet op te bellen, aangezien alle lijnen van onze bureaux bezet zijn voor den ver kiezing sdienst. De directeur van het Insti tuut voor de veredeling van tuinbouwgewassen, de heer dr. ir. O. Banga, heeft onlangs, in opdracht van de regeering, een rëis naar Amerika ge maakt. Hiervan teruggekeerd, .heeft de heer Banga zich be reid verklaard, Maandag 20 Mei a.s. van 20.0520.20 uur over den zender Hilversum 2 een en ander mede te deelen over „De zaadexport naar Amerika". U/IJ MAKEN den uitslag van de verkiezingen heden avond van zes uur af bekend: In ALKMAAR: op de Stee- nenbrug; in HOORN: op het Nieuw- land; in DEN HELDER: in de Spoorstraat; in SCHAGEN: in de Molen straat. De publicatie zal op spre kende wijze geschieden door middel van borden en door luidsprekers. Muziek luistert deze gebeurtenis op. Een beroep doende op de haven arbeiders, om de rampzalige ge volgen van dit al.es te voorkomen, heeft minister -presideut Scher merhorn gisterenavond voor de radio nog eens uiteengezet, waar bet bij deze staking om gaat. Begin April ontstond een zee liedenstaking. De Eenheidsvakcen trale stelde zich hierachter als logische consequentie .van haar houding in het geheele afgeloopen jaar. Iedereen denkt natuurlijk, dat het daarbij gaat om een strijd tegen een loonsverlaging. Die voorstelling van zaken is bepaald onjuist. Tijdens de oorlogsjaren golden voor de buitengaats zijnde zeevarenden zeer bijzondere om standigheden. Dat is een ieder duidelijk, die bedenkt, welk -een enorme beteekenis de scheepvaart voor den oorlog heeft gehad. Het spreekt dan ook vanzelf, dat aan de zeelieden boven het ook uit anderen hoofde verhoogde loon, een belangrijke gevarentoe- slag is verleend. Niemand behoeft er zich echter over te verwonde ren, dat die gevarentoeslag slechts een tijdelijk karakter droeg. Ofschoon ook da normale gages voor de zeelieden tijdens den oor log niet onaanzienlijk zijn ver hoogd, is er niet toe overgegaan om deze gevarentoeslag zonder meer plotseling in te trekken. Men heeft getracht, om de nog geheel op de oorlogsomstandigheden afge stemde regeling van loonen en ar beidsvoorwaarden ter zee te ver vangen door een geheel nieuwe regeling, die moest zijn aangepast aan de huidige omstandigheden. Deze nieuwe arbeidsvoorwaar denregeling voor de zeelieden i- in het voorjaar in langdurige be sprekingen door vertegenwoordi gers van de werkgevers en van de oude vakorganisaties voorbe reid en in April door het college van rijksbemiddelaars goedge keurd. De regeling is als zoodanig zeer gunstig. Bedroeg het loon van een matroos voor den oorlog f90 - per maand, terwijl het buiten den toeslag geleidelijk werd verhoogd tot f165-, thans is dit maandloon gesteld op f195.-. Bovendien wordt gedurende drie maanden nog een toeslag van f50.- pev maand ver leend en daarna tot 1 September een toeslag van f25 - per maand. Ook de overige arbeidsvoorwaar den zijn vergeleken met 1940, be langrijk verbeterd Niettemin heeft de E V C. gead viseerd, om op de nieuwe voor waarden niet te monsteren en heeft zij een staking gepi ocla- meerd. Daarbij ging het ook al weer veel meer om de rol, die de E.V.C. bij het totstandkomen van deze regeling had moeten spelen, naar eigen meening, dan om hef resultaat der onderhandelingen zelf. VERVOLG PAGINA Een aantal zwarte paarden en schimmels, geschenk der Neder landsche regeering aan Koning George van Engeland, is uit Hoek van Holland naar Engeland verscheept. De paarden worden aan boord gebracht. Het „Rapport inzake gebieds uitbreiding" samengesteld door de Annexatie-Commissie van de Stichting voor de Landbouw is dezer dagen verschenen. De con clusie van dit rapport is, dat zonder annexatie van Duitsch grondgebied., het vraags'uk der kleine boeren landbouwtechnisch onoplosbaar wordt. Om één man aan den kost te helpen, heeft de boerenstand in Nederland één hectare cultuur grond noodig. Statistisch is uit gemaakt dat de bevolkingsaan was sneller gaat dan het winnen van land door inpoldering. Voor de landbouwende bevolking" zal het bevolkingsprobleem in de toekomst het meest klemmend worden. Industrialisatie en emi gratie alleen kunnen geen oplos sing brengen. De derde mogelijk heid is annexatie. Het Rapport beperkt zich 'ot annexatie van een gebied van ongeveer 800.000 H.A., waarvan 500.000 H.A. cultuurgrond. Een grooter gebied zou door de Ne derlandsche landbouw niét bezet kunnen worden. De bodemgesteldheid van het gebied, dat de commissie wil an- nexeeren is van soortgelijke ver scheidenheid als die van de aan grenzende Nederlandsche provin cies. De voordeelen van de annexa tie zouden zeer van belang zijn. Alleen de to'ale jaarlijksche houtopbrengst kan gesteld wor den op bijna 300.000 kubieke me ter. In 1937 leverden deze Duit- sche gouwen ruim 154 millioen kilogram rogge en 43 millioen kilogram tarwe. De veestapel telde in 1935 725,324 runderen, -N WJ HEBBEN maatre gelen genomen om in mze krant van morgen den volledigen uitslag van de verkiezingen te publiceeren. De krant zal verschijnen direct nadat de volledige uitslag be kend is, dat is in den loop van den ochtend, zoo vroeg mogelijk. 807.185 varkens en 116.364 paar den. De melkproductie was in 1936 bijna een millioen ton. Wat de Duitsche bevolking be- 'reft is de commissie van oor- dee. dat hoe minder Duitschers in het te annexeeren gebied, hoe beter dit de Nederlandsche land bouw past. Tenslotte heeft de commissie nagegaan of er voldoende ar beidskrachten voor het nieuwe gebied beschikbaar zijn. Het rap por'1 komt tot ongeveer 80.000 arbeidskrachten te verdteelen over 650.000 H.A. cultuurgrond. Dat wil dus zeggen 8 HA. per man, hetgeen een aanzienlijk grootere „levensruimte" is, dan de Nederlandsche boer op het oogenblik heeft. Op ui noodiging van de Ne derlandsche regeering zal de hoofdaanklager van de Veree- nigde Staten. Justice Jackson, op 31 Mei of 1 Juni een bezoek brengen aan Nederland. Jackson zal vergezeld worden door en kele naaste medewerkers en den Nederlandschen vertegenwoor diger Vantuyll. „IAJA, barmhartigheid. Maar I ook rechtvaardigheid!" zeg gen sommige mooie-woorden- christenen. Ze bedoelen dat de barmhartigheid zekere grenzen heeft. Toch is niets minder waar! Alleen bij God zijn rechtvaar digheid en barmhartigheid twee verschillende Goddelijke eigenschappen, die in een on doorgrondelijke harmonie van oneindigheden toch weer één zijn. Voor ons menschen echter bestaat rechtvaardigheid (al thans die ten opzichte van onze medemenschen) uit barmhartige, dienende liefde. Wij zijn juist zoo rechtvaardia als wij barmhartig zijn! Wie onder welk motief ook een mensch haat, veracht, niet helpt of zijn schuld niet ver geeft, is: onrechtvaardig. Dat is althans de opvatting van het Evangelie. Maar som mige „christenen" nemen nu eenmaal de vrijheid er een andere opvatting op na te houden. MARCUS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1