Nieuw KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ STAAT ROTSVAST In Noord-I ran zijn de wapens opgenomen Voor Alkmaar en omgeving Bureaux: Zij heeft zich volkomend gehandhaafd KABINET SCHERMERHORN DEMISSIONAIR Memorandum over de Spaanschek kwestie Kan een bloedbad voorkomen worden? Middernacht kwam het Crifieke voedselsituatie in Duitschland Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr, Otten: binnenland p Sigon. Abonnementsprijs t 3.40 per kjvartaal; 11.20 per maanft, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 13 ct. p. m.m.', minimum 1 2.50; in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum f 4.—. Fam. ber 20 ct. p. mm; in alle edities 30 ct NoortUiollandsch Dagblad Buiten God is 'i nergens veilig (Vondel) MAANDAG 20 MEI 1946 42e jaargang nummer 10934 ALKMAAR: Langestraat 42A - tel. 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lilnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHAGENMolenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank ll/ANNER WIJ zoo hier en zaken rooskleuriger voor te riortn n/NWiwirtwirkMrtvfc /\v\ J v, ntAi I av» nv. »a 1 v, m.awI.aIJII. daar commentaren op den verkiezingsuitslag lezen en hooren, hebben wij ons afge vraagd of wij te pessimistisch geweest zijn ten aanzien van het resultaat, dat de Katholie ke Volkspartij heeft behaald. Wij gelooven van niet. Voor pessimisme is geen enkele re den, alleen is het fjoed de din gen te zien, zooals ze werkelijk zijn. Het kan ook geen doel matige propaganda wezen, de stellen, dan -ze heid zijn. in werkekjk- Laten wij nog eens even en kele cijfers de revue laten pas- seeren. Wij nemen nog even de percentages van de uitgebrach te stemmen onder de loupe, waarbij wij de stemmen, wel ke onze partij dezen keer be haalde, vergelijken met die van 1937 en wij doen dat kies- kringsgewijze. Dan zien we dit: I Den Bosch 77,07 76,40 0,67 II Tilburg 78,38 77,10 1,28 III Arnhem 16,46 15,30 1,16 IV Nijmegen 49,98 44,50 5,48 V Rotterdam 14,20 14,70 0,50 VI Den Haag 20,93 18,60 2,33 VII Leiden 38,35 26,60 11,75 VIII Dordrecht 13,68 13,10 0,58 IX Amsterdam 17,29 15,00 2,29 X Den Helder 30,24 27,70 2,54 XI Haarlem 26,82 25,10 1,72 XII Middelburg 20,96 18,90 2,06 XIII Utrecht 25,81 24,80 1,01 XIV Leeuwarden 6,61 6,80 0,19 XV Zwolle 26,61 24,80 1,81 XVI Groningen 5,52 5,30 0,22 XVII Assen 5,78 4,80 0,98 XVIII Maastricht 79,56 81,00 1,44 Totaal K. V. P 30,81 28,84 1,97 £EN BLIK op deze cijfers is voldoende, om aan te too- nen, dat, in het algemeen ge zegd, de toename van het ka tholieke bevolkingscijfer zich niet in de toename van onze stemmenwinst heeft uitge drukt,. Men kan veel cijfer- groepeeringen maken en men behoeft zich ook op bepaalde percentages niet blind te sta ren, maar het feit valt niet weg te redeneeren, dat wij niet toekomen aan ons accres. Toch hebben wij bijna driehonderd duizend stemmen behaald van de ruim 700.000 geldige stem men, welke nu méér dan in 1937 zijn uitgebracht. Dit is prachtig, maar het had, juist in verband met de toename van het aantal jongere kiezers (320.000) grooter moeten zijn. Wij hadden, volgens goede be rekeningen, zeker 150.000 stem men meer moeten uitbrengen. Het grootste deel daarvan is zonder twijfel naar de P. v. d. A. gegaan, een veel kleiner deel naar de P. v. d. Vr., en nog een moeilijk na te speuren contingent naar de communis ten. De oorzaken van een en ander zullen wel min of meer na te speuren zijn. Het groote „lek" van den geloofsafval, met name in de groote steden, is er één van, hoewel Amster dam en Den Haag het gemid delde landspercentage van de K.V.P. een eind overschrijden. In het Zuiden blijven met na me Den Bosch en Limburg achter, terwijl ook het per centage toename yan de P. v. d. A. in de drie Zuidelijke kies kringen wijst op het feit, dat er een flinke groep Katholie ken op deze Partij moet heb ben gestemd. Voor den typi- schen achteruitgang in Lim burg is deze factor blijkbaar geen voldoende verklaring. Wij hoorden althans, dat een deel van deze verlaging verklaard moet worden door het feit, dat er onder de 70.000 afwezige militairen eenige tienduizen den katholieken zijn, die niet in de gelegenheid waren, hun stemplicht te vervullen door hun militairen dienst. Zoo zijn er meer verklaringen. Naar de oorzaken moet objectief ge zocht worden, voor zoover dit mogelijk en noodig is. Wij hebben niets te vreezen. Want en dit is bij de scha duw, die wij meenen te zien, het groote verheugende feit onze Partij heeft zich volko men gehandhaafd en meer dan dat. En dit is, afgezien nu van het stemmenaantal e.d., daar om zoo verheugend, omdat dit bereikt is in een vernieuwde, nauwelijks gerestaureerde Par tij, die felle aanvallen te ver duren heeft gehad en wier grondslagen zelf, ook uit het eigen katholieke kamp, met zekere hartstocht werden be streden. De'politieke omstan digheden hadden de Katholie ke Partij vrijwel in het de fensief gedrongen. Zij heeft den aanval schitterend en vol komen afgeslagen en kan nu weer tot het offensief over gaan. U/IJ WETEN NU, waar wij met onze Kath. Volkspar tij aan toe zijn. Zij staat in de Nederlandsche Volksgemeen schap rotsyast en zij kan met een glimlach voorbijgaan aan de beweringen van sommigen, dat zij overbodig is en eigen lijk niet in het belang van de politieke verh judingen van het land. Men kan tenslotte het feit van een Partij met om streeks vijfhonderdduizend le-' den en een kiezersaanhang van bijna anderhalf millioen niet negeeren. Wie dergelijke evi dente feiten ontkent, doet als de man, die voor een bunker staat, en, de aanwezigheid daarvan ontkennend, den waan van een luchtledig probeerend te onderzoeken, met zijn hoofd tegen een stuk beton loopt, tengevolge waarvan hij de be grijpelijke gevolgen op pijnlij ke wijze zal ondervinden. Neen, al hebben wij niet het maximale maximum behaald, wat mogelijk ware geweest, de Katholieke Volkspartij heeft zich, na een onderbreking van vele jaren, weer stevig gemeld en in den verkiezingsstrijd haar rol duidelijk gespeeld. Dit mo ge ook hen tot overdenking stemmen, die gemeend hebben, den vooruitstrevenden koers van de K.V.P. te kunnen mar keeren door politieke actie buiten die partij om en in een andere partij. De gevolgen zijn averechts. Wie den koers van de K.V.P. vooruitstrevend wil helpen bepalen, doet uiteraard het best, zich m die Partij te begeven en daèr zijn krachten te wijden aan de tweeledige taak: in Nederland een poli tiek te verzekeren, die én po- sitief-christelijk is èn dus vooruitstrevend. Niet het een of het ander, maar het een èn het ander. De kracht van de Katholieke Partij is ongebroken. Wij zijn nog of wil men: weer de grootste partij. Onze leiders zijn bereid, de rechten en de plichten, daaruit voortvloeiend te aanvaarden, in de weten schap, dat het katholieke volk van Nederland achter de Ka tholieke Volkspartij staat, wier traditie van een halve eeuw, in het kroonjaar der gouden programherdenking, schitte rend is bevestigd. Vrijdag hebben de Mi nisters hun portefeuilles ter beschikking van de Koningin gesteld. De Ko ningin heeft deze terbe schikkingstelling in over weging genomen en den Ministers vezocht inmid dels al datgene te blijven verrichten, wat zij in het landsbelang noodig ach ten. Giral, de minister-president van de Spaansche republikein- sche regeering in ballingschap, heeft in antwoord op de vragen die tijdens de bespreking van de Spaansche kwestie ijl den Vei ligheidsraad' zijn gesteld, een me-, morandum ingediend, dat giste ren is gepubliceerd. Giral tracht hierin aan te toonen, dat de Spaansche kwestie geen binnen- landsche aangelegenheid is, die alleen Spanje aangaat, dat het verbreken van de diplomatieke betrekking enmet Franco geen inmenging beteekent in Spaan sche in'erne kwesties en dat wanneer een dergelijke toestand! voortduurt, dit een gevaar voor den internationalen vrede en veiligheid vormt. ontstellende bericht door, dat, terwijl heel de wereld naarstig zoekt naar een basis voor een soliden vrede, in Per- zië de wapens kletteren. De spreektrompet van de Aserbeidsjaansche autonomis- ten, radio Tebris, kondigde aan, dat de troepen van de Centrale Iraansche regeering den aanval hadden ingezet. Latere berichten zijn nogal' verward, doch bevestigen alle, dat ,in de Aserbeidsjaansche hoofdstad Tebris de staat van beleg is afgekondigd en een bereids gevormde militaire re geering de macht in handen heeft genomen. Familieleden van Fransche gevallenen kwamen dezer dagen te Goes aan, waar zij door den burgemeester, den heer ten Cate, werden ontvangen. Zij brachten êersj een bezoek aan het graf te Goes, waar 'n herdenkingsplechtigheid plaats vond Er zijn scherpe maatregelen afgekondigd. Zoo wordt er b.v. geschoten op iedereen, die zich na 11 uur des avonds op straat bevindt. Het naitonale leger van Aserbeidsjan zou reeds we ken geleden bevel hebben ontvangen, toe te slaan, in dien het zou worden aange vallen. Veertien dagen gele den dreigde de oorlog reeds, toen de onderhandelingen in Teheran met den „minister president" van Azerbeidsjan over den status van deze pro vincie binnen het Iraansche rijk, mislukten. De Iraansche regeerihg heeft de laatste dagen troepen sa mengetrokken van Irak tot aan de Kaspische Zee, welker sterkte men op tienduizend man schat. Azerbeidsjan, de dichtstbevolkte provincie van het land, heeft naar schatting meer dan het dubbele daar tegenover staan, terwijl dit aantal nog met eenige tien- duizehden vermeerderd zou kunnen worden. Juist vandaag zou de Vei ligheidsraad bijeen komen om de Iraansche kwestie vreed zaam te liquideeren. De wet tige regeering heeft daarop niet kunnen of willen wach ten. En de laatste berichten die binnensijpelen, spreken over gewapende activiteit van beide zijden. De formeele oor logstoestand schijnt dus inder daad in een feitelijken te zijn overgegaan. Plotseling is er tot opperbevelhebber van het Iraansche leger een nieuwen (communistischen) generaal benoemd en de tragedie der ideologieën begint ach af te spelen. Iran en Azerbeidsjan zijn legerplaatsen geworden. En de groote brandende vraag is, of nog te elfder ure voorko men kan worden dat de ver kennende schermutselingen uitqroeien tot een waren Moe digen oorlog. Intusschen voert Rusland achter de coulissen van de marionettenregeering van Te bris een drama op. En daar van dreigen volkeren de dupe te worden. Het is te hopen, dat men nog bijtijds, vóór vuur en vlam zullen rondwaren, tot bezin ning komt en het (bolsjewis tische) gevaar zal bezweren. Want daarin ligt de kern der verwikkelingen. Hooge officieren van het Brit- sche miliaire bes uur in Duitsch land hebben verklaard, dat 9 millioen menschen in de Britsche zone >van Duitschland binnen 6 maanden van honger zullen om komen, indien de schepen met graan niet voor het einde van deze maand zouden arriveeren. Doordat er geen broodgranen meer voorradig waren in de Britsche zone', is de toestand zoo ernstig geworden, dat mogelijker wijze he' huidige rantsoen voor den normalen verbruiker tegen begin Juni van 1.050 tot 400 a 500 calorieën gedaald zal zün. Zelfs met het huidige rantsoen, zoo verklaarden de officieren, kam een mensch het, globaal geschat, 6 maanden uithouden, maar da dood *kan alleen afgeweerd wor den d'oor gebruikmaking van particuliere voorraden en den zwarten handel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1