Nieuuu PRINSES JULIANA DANKT HET ZWITSERSCHE VOLK De honger in het Verre Oosten overwonnen NIEUWE CRITIEK OP. HET FINANCIEEL BELEID Bureaux: HOE GAAT HET OP 29 MEI? De leiders onzer nieuwe Tweede Kamerfractie Toediening van het H. Vormsel En zegt iets over vrouwenkiesrecht EERVOL ONTSLAG Dr. H. M. Hirschfeld Vrije invoer van bloem bollen in Engeland EERE WIEN EERE TOEKOMT Een pluim voor Den Helder Legervliegtuig te pletter gevlogen Overigens situatie nog niet rooskleurig Vermogensheffing en begrootingsevenwicht moeten samen gaan Roeping Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland p Sigon. Abonnementsprijs 1 3.40 per kwartaal: ƒ1.20 per maand; Inclusief Incasso. Advertentie-prijs: per editie 13 ct. p. m.m.; minimum 2.50: in alle edities 26 ct p. mm.; minimum 4. Fam. ber. 20 ct p. m.m.; in alle edities 30 ct Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) DINSDAG 21 MEI 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10935 ALKMAAR: Langestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsiixgel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHAGENMolenstraat 52 tel 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank ER IS OOK WEER uitgere kend, hoe de Provinciale Staten en bijgevolg de Eerste de verkiezingsuitslag van 17 Kamer er zou uitzien, indien Mei op deze colleges van toe passing zou zijn geweest. Dan zouden de partijen in de provincie Noordholland als volgt worden verdeeld: Partij van den Arbeid 26 (30), Ka tholieke Volkspartij 18 (18), Anti Rev. 8 (8), Christ. Hist. 3 (5), Partij van de Vrijheid 5 (6), Communisten 17 (6). Nu moet men er zich wel rekenschap van geven, dat bij een dergelijke verkiezing de verhoudingen dikwijls anders liggen dan bij de Tweede Ka merverkiezing. Statenverkie zingen spreken nu eenmaal niet zoo sterk tot de bevolking dan de algemeene verkiezin gen voor het Landsparlement. Er zijn andere candidaten, meestal van dichter bij huis. Persoonlijke invloeden van candidaten spelen hier een rol. Daarnaast staat juist op dit gebied echter weer een ele ment van groote onzekerheid, omdat de Staten in ruim vijf jaar niet meer gefunctioneerd hebben. Een bepaalde uit spraak over het Provinciaal beleid is dus niet mogelijk. Er heeft wel een college van Ge deputeerde Staten gefunctio neerd, dat echter niet geko zen, maar benoemd is, vrijwel op de basis der oude verhou dingen. Vast staat echter dit, dat ook In het beleid van de Provincie gere kend moet worden met de moreele normen, waarover wij de laatste weken zooveel hebben hooren spreken. Vast staat ook, dat wij op de candidatenlijsten van de Provinciale Statenstemming be kende figuren ontmoeten, die in het verleden hun plicht hebben gedaan, toen de Staten nog wel functioneerden en in oude tegen stellingen een beslissende keuze moest worden gedaan. Men kent bovendien de belangrijke taak van de Staten, die nu weer in vrijheid zelf hun college van Gedeputeerde Staten gaan kiezen en straks het ia deze dagen zeer belangrijke college van de Eerste Kamer zul len moeten kiezen. Al met al is er alle reden voor onze partij, om de komende dagen alles 'op alles te zetten, om niet alleen onze successen van 17 Mei te bevestigen, maar ze ook te ver sterken Als wij ons best doen, bestaat de mogelijkheid, dat we geen 18, maar 19 zetels krijgen. We zijn toch niet voor niets 2.54 procent vooruitgegaan met ons stemmenaantal? De vraag, hoe het 19 Mei zal gaan, moet dus dóór onze partij onverbloemd worden beantwoord met dit klinkende antwoord: Wij vervolgen ons succes en stemmen met man en macht lijst zes. De nieuwe R. K. Tweede Ka merfractie heeft tot haar voor zitter benoemd prof. mr. C. P. M. Romme en tot ihaar secretaris dr L. G. Kortenhorst. Gp Drievuldigheids-Zondag 16 Juni a.s. des avonds half 8 zal Z. H. Exc de Bisschop van Haarlem het H Vormsel toedie nen aan vowassenen in de Ka thedrale Kerk te Haarlem. Ook de volwassenen die buiten de stad wonen en nog niet het H. Vormsel .ontvangen hebben, kun nen van deze gelegenheid gebruik maken. I ICHTBEWOLKT was de hemel toen gisterenmorgen te 10 uur 53 het Dakota-vliegtuig, met Prins Bernhard zelf aan den stuurknup- pel en Prinses Juliana als passa- giere, op het vliegveld Cointrin bij Genève landde. Nadat het Prinselijk paar zich met eenige autoriteiten had on derhouden, begaf het gezelschap zich naar een met bloemen ver sierde hangar, waar een verver- sching werd gepresenteerd. Het Prinselijk paar reed vervolgens, voorafgegaan door Zwitsersche militaire auto's, via Lausanne naar Bern. Groot was het enthousiasme op de reis van het Prinselijk Paar door Zwitserland, na de ontvangst te Genève. Een juichende menigte begroette Prinses Juliana en Prins Bernhard bij de aankomst bij het Paleis van den Bondsraad In de zaal van den Bondsraad heeft de president H.H.K.K.H.H, verwelkomd Prinses Juliana heeft het. Zwitsersche volk daarna in een rede dank gebracht voor de hulp, aan Nederland in de bange oorlogsjaren verleend. Op een persconferentie bracht de Prinses deri dank van Nederland nog eens onder woorden. Op verschil lende vragen van journalisten gaf zij snedige antwoorden. Zoo ver klaarde zij op een vraag van een journalist wat zij dacht van vrou wenkiesrecht, met een herinne ring aan een uitlating van een man: de mannen hebben al zoo veel bedorven, laat de vrouwen het nu ook maar eens probee- ren. De Bondsraad heeft aan het De ministers van Handel en Nijverheid en van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening hebben eervol ontslag met wacht geld toegekend aan dr. H. M. Hirschfeld, secretaris-generaal van de beide voormalige depar tementen. In de motiveerinig wordt ge zegd, dat hoewel aan zijn trouw aan Koningin eu vaderland niet val'1 te twijfelen, hij door zijn aanblijven een belemmerenden invloed heeft uitgeoefend op het verzet. (Het Prinselijk Paar op het vliegveldwaar het verwel komd werd door den Zwitser- schen minister van Buiten- landsche Zaken, dr. Max Pe- titpierre). Prinselijk Paar een diner aange boden Prinses Juliana hield een tafelrede. Het Prinselijk Paar heeft vervolgens den Bondsraad ontvangen op het landgoed „Lohn", dat door de Regeering ter beschikking van H.H.K.K.H,H, ge steld is. Het Britsche Ministerie van Handel heeft medegedeeld, dat van 1 Juli 1946 tot 31 Maart 1947 bloembollen, gerokte knollen en knollen zonder vergunning uit Nederland mogen worden inge voerd. De totale hoeveelheid is vastgésteld op 6000 ton. Het Tweede Kamerlid de heer Jac. Groen uit Akmaar atten deert ons terecht op het door het ANP onjuist doorgegeven ver- kiezingscijfer van den Rijkskies kring Leid'en, waardoor den Katholieken van dezen kring on verdiend een pluim op den hoed wordt gestoken. Wij hebben nJ. een percentage KVP-stemmen van 38,35 ver meld. Een blik op het getal der stemmen wijs'1 echter nader wel uit, dat dat 28,35 pet, moet zijn. zoodat de vooruitgang in procenten niet 11.75, doch slechts 1,75 bedraagt. Hierdoor komt de eer van den grootsten vooruit gang niet den Kring Leiden, doch dón Kring Den Helder toe. Deze boekte n.l. een toename van 2.54 procent en staat daarmede nummer één van de westelijke kieskringen en zelfs als nummer twee van alle achttien Rijks- kringen van ons land, direct ach ter den kring Nijmegen die een sprong van 5.48 pet maakte. Niet Leiden, maar den Kring Den Helder is is d'us favoriet. Eere wien eere toekomt! In New York is een leger vliegtuig te pletter gevlogen e- gen de twintigste verdieping van een wolkenkrabber, welke uit 90 verdiepingen bestaat. De vier inlzitt enden, drie mannen en een vrouw kwamen om het leven. HET HONGERSPOOK is nog niet verdreven. Voor zoover het met conferenties kan worden overwonnen, staan de kansen voor de menschheid er best voor! Te Washington begon bereids een internationale landbouw- en voedselconferentie waaraan 18 landen meedoen. Rusland natuur lijk weer niet. Rusland heeft ook afwijzend beschikt op een verzoek van Truman, om mee te doen met het offensief tegen den wereld- honger Engeland en Amerika zijn het samen eens geworden, om alles wat mogelijk is be doen, om den honger te bestrijden. Naast Washington is ook Londen nu het beeld van een internationale land- bouwconferentie. Op deze conferentie is medege deeld, dat het gevaar voor hon gersnood in het Verre Oosten als geweken kan worden beschouwd. In Washington is een voorstel aanhangig gemaakt, om met in gang van 1 September te komen tot de oprichting van een inter nationaal Voedselbureau Oud-President Hoover heeft be toogd, dat. de hulpverleening tegen den honger niet moet geschieden op de basis van de liefdadigheid. Van andere zijde is opgemerkt», dat het voedseltekort nog zal duren tot den oogst van 1948 In Frankrijk is het eerste van een vloot van veertig binnenschepen met graan uit Nederland aange komen. In Italië is nog brood voor tien dagen Het dagrantsoen wordt verlaagd van 2 op IV2 ons. Er wordt uit ons land voedsel gezonden aan Nederlanders in Duitschland, die tekort komen. Er zijn in Duitschland nog 1900 Ne derlanders die geen tehuis hebben. In Engeland zal men waarschijn lijk ook tot broodrantsoeneering overgaan IN EEN ADRES aan Minister Lieftinck. onderteekend door Prof Dr J. R M. v. d. Brink, Tj. Greidanus, L. 'M A. Thole, Mr. Dr J P. v. Tienhoven, Prof. Dr. G, M. Verrijn Stuart en Prof' Mr' F. de Vries, wordt allereerst gewezen op de hooge verwach tingen, welke ten aanzien van de geldsaneering en het verdere ver loop van den financieelen toe stand oorspronkelijk waren ge wekt Vervolgens wordt een analyse gegeven van den huidi- gen teleurstellenden toestand op financieel gebied. In plaats van het gevolgde deblokkeerings- systeem hadden adressanten veel liever een politiek gezien, waar bij op korten termijn het geblok keerde geld zou zijn omgezet in verhandelbare, doch niet beleen- bare staatsschuld. Den eertijds vastgestelden wisselkoers acht men een inconsequentie, gelet op de hierin tot uitdrukking komen de sterke onderwaardeering van den gulden t.o.v het pond en den dollar Het grootste gevaar is echter het alle redelijke proporties te buiten gaande tekort op de staatsbegcooting, hetgeen geble ken is uit de onlangs gepubli ceerde millioenennota. Als de Regeerimg blijft' vasthouden aan den pondenkoers van f 10 6!». zal na verloop van tijd het prijspeil zijn aangeland op 200. vergeleken met vóór den oorlog. Aannemende dat het reëel (dus uit goederen bestaande) nationale inkomen wordt opgevoerd tot ca. 25 pet. beneden den vooroor- logschen omvang, is het gewenscht dat de loonen worden gestabiliseerd op gemiddeld 180 pet. van 1939. Door de prijsstijging en de uitgaven van uitbreiding overheidsdienensten zul len de totale uitgaven stijgen tot ca. 13 milliard of 28 pet. van het natio nale inkomen tegenover vóór den oor log 14.6 pet. Gezien de enorme begrootings- tekorten acht men het ontoelaat baar thans tot een algemeene vermogensheffing over te gaan; aangezien thans nog geen even wicht in de staatshuishouding is verkregen. Het effect zou immers verloren gaan; indien tegelijker tijd nieuwe schuld wordt aange gaan om het begrootingstekort te financieren. Teneinde eenerzijds een begroo tingsevenwicht te scheppen; ter wijl anderzijds de te hooge staats schuld blijft voortbestaan; willen adressanten een overgangsregeling ontwerpen; waarbij het budget reeds dadelijk wordt ontlast van den reuzelast van de staatsschuld die straks door een algemeene vermogensheffing moet worden vernietigd. Deze staatsschuld wil men op een afzonderlijke reke ning boeken; waardoor na ver loop van de overgangsperiode da begrooting in evenwicht zal zijn. WOOR het klooster moet je „geroepen" zijn. Maar voor een ander beroep is het alleen van belang of je er „zin" in hebt en of je er flink aan verdient en ermee op kunt snijden. Zoo meenen valsche- lijk vele heidenen van wie men nauwelijks iets anders kan verwachten, maar ook vele christenen die beter konden wetenIk ga nu het begrip „roeping" niet wijsgeerig om schrijven, maar zal een prac tise h voorbeeld geven: In een katholiek dagblad las ik dezer dagen de volgende adverten tie: „Waar blijft 't flinke meis- je, dat Mammie wil komen helpen. Wij viertjes zitten nog steeds te wachten. Kom je nu gauw? Mammie krijgt 't an ders zoo druk als 't nieuwe kindje komt. Huis. verkeer, liefst d. en n. Br. no. enz." Kijk, dat is nu een roeping! In die advertentie „roept" Jezus (in de personen van een ka tholiek gezin) een meisje, dat een zuiverder ideaal kent dan een marine-blauw of khaki- uniform en een „benijdens waardige positie". Smeekend klinkt die roepstem overal. Een meisje kan heilig worden, door een dergelijke roeping om Christus wille te volgen! MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1