Nieuut Vorrink stelt voorwaarden Spoorweg-chaos in Ver. Staten Melkprijs moet 17 cent zijn! Bureaux: RECHT VOORUIT! Een kwart-millioen arbeiders staakt DEKEN v. d. BURG Geheim Kamerheer van den Paus Prinselijk Paar weer te Soestdijk Maar oppositie acht hij kruidenierspolitiek Koningin ontvangt de Groote Vier BOEREN IN ZD.-HOLL. DREIGEN TE STAKEN En critiseeren de Stich ting voor den Landbouw Vergeten Hoofdredacteur: h. n. Smits: rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland p Sigon. Abonnementsprijs f 3.40 oer kwartaal: 11.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 13 ct. p. m.m.i minimum t 2.50; in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum I 4.—. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct. Noordliollanclscli Dagblad Buiten God is 't nergens 'veilig (Vondel) VRIJDAG 24 MEI 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10938 ALKMAAR: Langestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank ONZEKERHEID EN SPAN NINGEN ziet het Vrije Volk in verband met de komende ka binetsformatie. Wij zien die niet, tenminste niet'in de kringen van de Katholieke Volkspartij. Wij kunnen ons die onzekerheid en die spanningen voorstellen bij anderen, die een heel anderen uitslag hadden gedroomd en daarop allerlei verwachtingen hadden gebouwd Inderdaad, wanneer dat alles anders uitvalt, dan raakt men wel even de kluts kwijt. Voor onzekerheid behoeft bij ons geen enkele reden aanwezig te zijn. Niet alleen ons program, dat op principieele basis gesteld, volkomen duidelijk is in zijn vooruitstrevendheid op sociaal en economisch terrein, maar ook de toelichtingen in de propagan da, ook van de vooraanstaande candidaten, die in heel het land redevoeringen hielden, lieten aan duidelijkheid niets te weten over. Daarom wordt het verve lend en op het kantje van onbe hoorlijk, in enkele politieke orga nen maar steeds te lezen, dat men nog altijd niet weet, wat men aan de Katholieke Volks partij heeft. Wie niet ziende blind en hoórende doof is, weet dat blikskaters goed. Tenslotte gaat het toch niet aan, de onaangename en soms pijnlijke gevolgen van een teleur stellenden uitslag aan de tegen partijen te wijten en die der halve in een soort wraakneming voor de stukken te laten op draaien, die men zelf gemaakt heeft! Het wordt tijd, de heeren, niet het minst aan" de zijde van de Partij van den Arbeid, te herinneren aan de werkelijke beteekenis van dezen op volko- men-demopratische wijze ver kregen uitslag Men heeft daar altijd zoo hoog'opgegeven van de waarde der democratie, welnu, de democratie heeft in onze stembus gesproken en nu brengt de consequentie mee dat men de gevolgen van die uitspraak aan vaardt. Zonder twijfel is die uitspraak geweest, dat het volk zich in meerderheid gekeerd heeft tegen enkele hoofdpunten van het be leid van het kabinet-Schermer- horn, waarmee de Partij van den Arbeid zich in groote mate ver eenzelvigd heeft. Te laat hebben sommige bladen.' als b.v. Parool, ingezien, dat het op die manier wel eens fout kon loopen en toen heeft men er op gevonden „de democratie, in den aanval'' te zetten Maar toen was het al te laat Het volk heeft blijkens den uitslag een andere democratie bedoeld. Een deel heeft, aange stoken door een verklaarbare ontevredenheid bij een groote groep, die niet verder nadenkt, de zijde van de communistische agatatie gekozen. Een ander deel, dat veel en veel' grooter is, koos voor de gezonde democratie, die zonder twijfel ook in de grootste groep van de Partij van den Ar beid nog gekoesterd wordt. Voor die gezonde democratie is dus stellig een meerderheid in het nieuwe parlement. En ook kan gezegd worden, dat er een vol doende sterke meerderheid is voor die vooruitstrevendheid ook op sociaal en economisch gebied, die ons land thans stellig be hoeft, Het schijnt ons onjuist de keuze te zien als eene tusschen „links" en „rechts" Dit onder scheid te willen aanbrengen in de Katholieke Fractie is politiek on luist. Voor ons is er maar één weg: niet links, en niet rechts, maar recht vooruit Dit noemen wij vooruitstrevend: als men recht vooruitstreeft. Op een beproefden grondslag en 'een dui delijk program. Wanneer er in de „nieuwe" partijen nog iets over gebleven is van het oorspronke lijke ideaal, dat tot deze vernieu wing den stoot gaf, het z.g. per sonalistisch socialisme, dan'moet men dat daar toch willen inzien. Ook al kan men, mede op grond van de niet mis te verstane taal van de stembus, niet de 100 pro cent van zijn progressieve ver langens verkrijgen, waarop men gehoopt had, men zal, in een CEN KWART MILLIOEN arbeiders van ruim driehonderd spoorwegmaatschappijen in de Vereenigde Staten zijn gis teravond in staking gegaan, nadat de leiders der vakbonden met president Truman geconfereerd hadden en geen overeen stemming hadden kunnen bereiken. Daarmee heeft de uitbar sting plaats gehad van een conflict, dat reeds het vorig jaar Juni begon, toen de vakbonden eischen tot loonsverhooging stelden, die tot 2,5 dollar per dag bedroegen. Eerst geleek het er op, dat men door arbitrage tot een ver gelijk zou komen. Die hoop ver dween dezer dagen als sneeuw voor de zon, toen de president van den machinistenbond, Aiavn- ley Johnston, op 'hef Witte Huis mededeelde, dat Truman's voor stel ongunstig was beoordeeld. En gisteren hebben de vak bonden den knoop doorgehakt. Tweehonderd en vijftigduizend spoorwegmannen zijn gaan sta ken En het behoeft geen be toog, dat een dergelijk aantal, zelfs voor Amerika, te groot is, om geen chaos in het transport wezen te weeg te brengen. De spoorwegmaatschappijen moesten noodgedwongen ettelijke doorgaande treinen uit laten val len, zoodat tienduizenden reizi gers niet verder konden. In New-York vochten de reizi gers om een plaatsje in de laat ste treinen, die nog vertrokken en er heerschte volkomen ver warring en ware veldslagen woedden er tusschen hen, die de treinen in, en zij die er uit wil den. Alle Long Island-t'reinen, die dagelijks 250.000 arbeiders naar hun werk vervoeren,waren even eens uitgevallen, zoodat ook het productieproces van meerdere industrieën dreigt vast te loopen In het Witte Huis was meri een oogenblik overdonderd, doch nu men zich voor een fait ac compli gesteld ziet, heeft de re geering krachtig ingegrepen en maatregelen getroffen, om al thans het vervoer van levens middelen en mail doorgang te doen vinden. Volgens de laatste berichten van hedenmorgen wordt in wel ingelichte kringen gevreesd, dat deze staking zijn uitwerking m» zal missen op den export naar Europa. Dat zou een dubbele ramp zijn, vooral nu men over de geheele wereld zijn uiterste best doet de touwtjes der voed selvoorziening vooral, aan elkaar te knoopen Arabische strijdkrachten, die deel zullen nemen aan de Vic torie-parade te Londen, trekken om hun opmerkelijken hoofd tooi veel bekijks. Het heeft Z H. Paus Pius XII behaagd te benoemen tot Geheim- Kamerheer van Z. F., den Hoog- eerw Heer Monseigneur G P. J. van den Burg, Deken var, Am sterdam. Nadat gisterenmorgen het Prin selijk paar in gezelschap van den chef protocol, den heer Cuttart, een bezoek had gebracht aan het internationale Roode Kruis te Genève en ook het bureau had den bezocht, dat de belangen dér krijgsgevangenen behartigt, werd omstreeks vier uur in den na middag den terugtocht naar Ne derland' aanvaard vanaf 't vlieg veld Cointrin bij Genève. Ook ditmaal bestuurde de Prins het foestel zelf. Na een zeer gunstige vlucht van ongeveer twee en een half uur zijn Hunne K.H. te half zeven op Soesterberg geland. De Prins en Prinses hebben zich na aankomst onmiddellijk naar het paleis te Soestdijk begeven. Z. H Exc. de Bisschop van Haarlem zal Dinsdag 28 en Woensdag 29 Mei géén audiëntie verleenen. combinatie waarin het samen gaan van Katholieken en Socia listen den toon aangeeft, van zijn eigen politieke idealen in 's lands belang, meer bereiken dan wan neer men zich mokkend terug trekt in een oppositie. Die mag misschien ook dat blijft ris kant! zekere successen be halen voor de Partij, voor de zaken van 's lands belang is dat onvruchtbaar. In een te Almelo gehouden vergadering van de P. v. d A., heeft de voorzitter, de heer Koos Vorrink, de politieke situatie ge schetst, die na de verkiezingen ontstaanis. Met den meesten na druk betoogde spr.. dat zijn par tij nooit en té nimmer zal deel uitmaken van een nationaal ka binet. De tijd van een nationaal ka binet is voorbij. Dat was goed, toen het alerzwaarste werk moest geschieden en toen de ministers in het kader van het herstel werk eigenlijk niet veel anders waren dan mestruimers en puin ruimers. dus geen nationaal ka binet met de Partij van den Ar beid'. Het meest voor de hand lig gende is een samenwerking met de Katholieke Volkspar tij. Er zijn partijgenooten, aldus zeidé hij, die zeggen mogen, dat anderen het nu maar moeten opknappen en dat de Partij van den Arbeid nu maar in de oppositie moet gaan en daarvan dan ook de voordeelen zal opstrijken, maar dat een kruidenierspo litiek, waarvan wij niets moeten hebben. Spr. gaf als zijn overtuiging te kennen, dat met de Katholieke Volkspartij samen te werken is, „ondanks den reactionnairen vleugel, die in die partij aan wezig is." Immers in die zelfde partij is ook een sterke radicale strooming aanwezig. Die betiteling „radicaal" geldt, volgens Vorrink, niet alleen voor de Christofoorgroep. die naar de Partij van den Arbeid is over gegaan, maar evenzeer voor de vooruitstrevenden. die in de K. V. P. gebleven zijn. Maar als er samengewerkt wordt met de K .V P., dan zal de Partij van den Arbeid dit uitsluitend' doen op den grond slag van bepaalde voorwaarden. In de eerste plaats nationalisa tie van de mijnen, nationalisatie van de Nederlandsche Bank, uit voering van het welvaartsplan en bepaalde maatregelen, zooals ze door minister Vos uitgestippeld' zijn. Die voorwaarden laten wij nimmer los en gaat men daar niet op in. dan zal de Partij van den Arbeid geen deel uitmaken van d'e nieuwe regeering. H.M. de Koningin heeft gisteren in verband met de Kabinetsvor- ming de heeren Prof. Mr C. P. M. Romme, voorzitter van de fractie der Katholieke Volkspartij, Jhr Mr. M. van' der Goes van Naters, voorzitter van de fractie van de Partij van den Arbeid, J. Schouten, voorzitter van de Anti-Revolutionnaire fractie en G. Wagenaar, voorzitter van de Communistische fractie, in de Tweede Kamer der Staten-Gene- raal ter bespreking op Paleis Soestdijk ontvangen. H.M heeft heden, Vrijdag, in verband met de kabinetsvorming, de heeren H. W. Tilanus, voor zitter der C.H. fractie, Dr. S. E. B Bierema, voorzitter der fractie van de Partij van de Vrijheid en Ds. P. Zandt, voorzitter der Staatk' Geref. Fractie van de Tweede Kamér ter bespreking ontvangen. De fractievoorzitter der K.V.P., prof. mr. C. P. M. Romme, arriveert ter bespreking ten paleize Soestdijk. Er is nogal reuring over den melkprijs. Het Landbouweconomisch Insti tuut heeft een prijs van 16 Vi cent gecalculeerd, de Regee- ring bepaalde de prijs op 15 ct. Hat is vreemd, maar er gebeu ren meer vreemde dingen in de wereld. Als compensatie heeft de regeering de vee- en vleeschprijzen verhoogd. De veehouders zijn daar niet mee content, maar begrijpen ten slotte wel, dat er beslissingen kunnen zijn, waarbij men zich moet neerleggen. Een deel van de consumptiemelkers kat zich echter met dit standpunt niet vereenigen Vooral in de consumptiegebie- den van Zuidholland is er veel oppositie onder de boeren Dit kwam tot uiting op een vergade ring van C.M.C.-boeren te Delft. Men bepleitte een melkprijs van 17 cent, zoowel voor Noord- als Zuidholland Stemmen gingen zelfs op, om, indien aan dezen eisch niet werd voldaan, de melk uit de consumptie te nemen en collectief te gaan kaas maken; de kaasfabrieken betalen 16 cent per liter. De directeur van het Ver koopbureau der Consumptie Meik- centrale te Den Haag betoogde, dat het ging om een loonencte prijs voor de boeren. Hij becriti- seerat de houding van de Stich ting voor den Landbouw, die met den prijs van 15 cent accoord is gegaan. (Wij meenen echter te weten, dat de Stichting met dien prijs niet accoord gegaan is, doch er in berust heeft.) De bewering van den directeur, dat de Stich ting met de problemen niet op de hoogte is, lijkt ons dan ook nog al vreemd te klinken. Overigens zei deze directeur, de heer Verhaar, dat de boeren, op den dag dat zij zouden gaan staken, het pleit ver loren. hebben. Tenslotte heelt de Delftsche bijeenkomst besloten, een telegram te zenden aan den Minister van Landbouw enz om den melkprijs te herzien en deze voor den zomer te bepalen op 17 cent per kilogram \IERGEVEN en vergeten hoo- ren bij elkaar. Wat ver getenbeteekent natuurlijk niet. dat men zijn herinnering zou kunnen uitschakelen. Maar wanneer iemand zegt: „Wat diè vent me heeft aangedaan, kan ik wel vergeven, maar niet vergeten!", dan bedoelt hij, dat hij wel vanuiterlijke wraak, maar niet van innerlijke wrok kan afzien. Doch „dien vent" er nooit meer op aanzien, dat hij verkeerd heeft gedaan, er geen woord meer over spreken en iedere gedachte eraan als een bekoring bestrijden, dat is het „vergeten", waardoor het vergeven eerst echt, zuiver, ondubbelzinnig wordt. MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1