Nieuw ER? GEBLOKKEERDE SALDI ZIJN GEEN GELD! GROEIT INDIE WEER NAAR DE NEDERLANDERS? Nog tienduizend gevangenen in Spanje 7 BERICHT PISTE lende en g ishouding inist ten 'ichting skerk KKEN asscherij aeafer 7 Voor Den HelderSchagen en omgeving nergens v(f^del] Bureaux: Maar wel vermogensbestanddeel Truman's noodwet aanvaard Italiaansche vliegers bij Z.H. den Paus Moeilijke situatie in alle gewesten Spanning in Italië en Frankrijk Z.H. de Paus voor de radio (2aatste nieuws AZERBEIDSJAN WIL GEEN GEWELD Lijst F 14 van het Roode Kruis 31 MEI 19 <Q Brieven on- r. v. blad >oruitzichten. naalkade 12. ide 101.- Am- van Fa. P. ^RICHTING reding een en LEN RAAD ca.) worden of van ge- Brieven eiding, staat digste inge- traat 87; te géén zijde, tlauw laten eit verfstof ;deren kun- entrum. IMAAR Zaterdag uur en 9 LLIVAN sche 8 jr. Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum f 1.50, in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum 4. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct Noordhollandsch Dagblad Buiten God is 't ZATERDAG 1 JUNI 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10943 ALKMAAR: Langestraat 42A tel 2048 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lünen DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erbank CPREKEND voor de radio, over het geblokkeerde geld „voor de rechthebbenden een ongezellig bezit" zei minister Lieftinck Vrijdagavond in een rede, dat de kansen op deblokkeering steeds geringer zijn geworden en bezig zijn geheel te verdwijnen. De Minister waarschuwde met name tegen twee misvattingen. Eenerzijds zijn er velen, die ge neigd zijn hun geblokkeerde saldi nog steeds als geld te beschou wen, en die aan de omstandigheid dat zij dit zoogenaamde geld voor hun bedrijfsvoering noodig heb ben, het recht meenen te ontlee- nen op automatische deblokkee ring. Met nadruk, aldus spr., merk ik op dat deze opvatting het wezen van de blokkeering miskent en dat geblokkeerde saldi bij de financie ring van het bedrijf niet als be schikbare middelen kunnen wor den beschouwd Anderzijds zijn er landgenooten, die vreezen, dat geblokkeerde sal di voorgoed voor hen verloren zijn en dat hun bezit feitelijk door de overheid is geconfiskeerd, ook dit is onjuist: het geblokkeerde geld vormt wel degelijk een vermo gensbestanddeel, en wanneer gij in de gelukkige omstandigheid verkeert, dat ge geen zware be lastingaanslagen hebt ontvangen of hebt te .verwachten, vertegen woordigt het een waardevolle re serve, waarvan gij straks onge twijfeld het bezit zult leeren waardeeren. Dat oogenblik zal eerst recht aanbreken, wanneer ge uw geblokkeerde tegoed zult kun nen omzetten in vrij geld. Daartoe staat slechts één weg open, nl. door met uw geblokkeerde geld een inschrijving te koopen in het Grootboek 1946 De gelegenheid daartoe zal worden opengesteld van 4 tot 14 Juni a.s. Deze inschrijving is de tweede gelegenheid, die u worde geboden om uiteindelijk te geraken uit de geblokkeerde sfeer. Midden Januari van dit jaar werd de mo gelijkheid tot inschrijving op het Grootboek voor de eerste maal ge opend Daarvan is toen door bijna 155000 landgenooten gebruik ge maakt, voor een bedrag van ca. 1 milliard gulden. Zij, die dit heb ben gedaan, maken od deze wijze reeds vele maanden 3°/o rente van hun geld, hetgeen hooger is dan eenige bank of spaarbank thans kan vergoeden. Zeer velen, en in het bijzonder zij, wier geblok keerde rekening sindsdien is ge stegen, zien met verlangen uit naar de komende inschrijving Het komt mij voor in uw aller belang te zijn het voorbeeld der eerste 155000 deelnemers t' volgen. Gij kunt uw Grootboekinschrij- ving in de eerste plaats aanwen den tot betaling van een u opge legde zekerheidstelling en van uw aanslagen in de vermogensaan- wasbelasting en straks in de ver mogensheffing ineens. Voorts opent de aankoop van een inschrijving op het Grootboek, zooals ik zoojuist reeds opmerkte den weg om uw geblokkeerde te goed in vrii geld omgezet te krij- TRUMAN'S NOODWET De Senaat heeft na een zitting, die tot na middernacht d'uurde, president Truman's noodwet op den arbeid met 61 tegen 20 stem men aangenomen. De wet is een sterk gewijzigde versie van het wetsontwerp, dat door het Huis van Afgevaardig den werd aanvaard. Eenige po gingen om de bepalingen inzake de vervolging van stakers en vakvereenigingsleiders te schrap pen hadden geen resultaat Wel heeft de Senaat reeds eerder de bepaling omtrent het mobili- seeren van stakers, die weigeren onder leiding van de regeering in de bedrijven door te werken, verworpen en uit 'het wetsont- gen. Dit begeerenswaardige doel i verwiiderd ^e .noodwet Iron aoVifnr nrxft ruol +orctnn rl ixrr»T*_ -* kan echter nog niet terstond wor den bereikt Ingevolge de lee- ningsvooovaarden zal daarmede een perioue 'van maximaal 7.V? jaar gemoeid zijn. Intusschen zal in het kader van de inning der bij zondere heffingen een beperkte mogelijkheid worden geschapen om reeds eerder de Grootboekin schrijving om te zetten in vrij geld- Voor de nadere bijzonderheden wordt naar de komende publica ties verwezen. zal nu in een conferentie tus schen beide huizen worden be handeld. Pius XII ontving op Hemel vaartsdag een groep van dui zend Italiaansche militaire vlie gers tot wie de H. Vader woor den van vermaning richtte. Hej bezoek van H.K.H. Prinses Juliana aan Nd..Brabant. Te Tilburg woonde de Prinses een vergadering van het Comité Brabantsch Volksherstel bij. ftJ'h.r.: mej. Mr. Tjeenk Willink; seer. Ned. Volksherstel; Jhr. Smits van Uyen, Commissaris der Koningin in Nd..Brabant; II.K.H. Prinses Juliana; Mr. F. J. van Thiel; voorzitter Brab. Volksherstel; Mr. Baron van Voorst «®t Voorst, Burgemeester van Tilburg en Mgr. Hendrikx. als een werktuig der Jappen. Te vens zeide hij, dat in Sept. j.l. een zekere Goesti Poedja door'Soekar- no tot Gouverneur van Bali was benoemd. Maar de Balineezen waren van deze Japansche „voetenbank" niet gediend en dat bracht de spanningen teweeg op hej eiland. Daarom ook heeft Mader besloten om, na de landing van de Neder- landsch-Indische troepen zijn lot met de Nederlanders te verbin den Ook de groote invloed tan de Anak Agoeng van Boeleieng heeft een ommekeer ten goede gebracht. Hij is van meening dat men de medewerking der Neder landers noodig heeft en helpt hen op actieve wijze. Anak Agoeng en Mader hebben beiden hun eigen sfeer, zij het met een volkomen verschillenden achtergrond, maar beiden verwerpen de 'gedachte van een toekomstige Javaansche regeering over Bali Zij zien in de handhaving van de betrekkingen met de Nederlanders de beste waarborg voor Bali's vrije ontwik keling. Verwarring op Sumatra De toestand op Sumatra wordt gekenmerkt door de grootste ver warring en onzekerheid. In de stadscentra berust het gezag in naam bij de republikeinen, doch de werkelijke macht geraakt steeds meer in handen van het volks front, dat sterk onder communis- tischen invloed staat De Neder landers wonen in beschermde wijken onder het bestuur van de Rapwi. De extremisten zijn in de dor pen geconcentreerd en doen her haaldelijk uitvallen in het door de Britten bezette gebied. Het land buiten de steden biedt daarom een aanblik van onbe- schrijflijken chaos en verschrikke lijke ellende, vooral aan de zoo rijke oostkust Te Medan verblij ven nog ongeveer 5000 Nederlan ders, die weinig uitzicht op eva cuatie hebben. Aan de westkust terroriseeren de extremisten de bevolking' en in sommige gebieden heerscht een ware wanhoopsstem- ming. Op Atjeh ontwikkelt zich het nationalisme langs religieuzen weg Twee naaste medewerkers van den republikeinschen gouver neur Hassan, Amir en Mansoer, hebben hun post opgegeven en zich onder bescherming van de Nederlanders gesteld. Zij zijn er DE BERICHTEN die uit Indonesië tot ons vloeien zijn te vaag en te onvolledig om zich een juist beeld te vor men van den toestand. Wel kan men van de repatrieeren- den uit Indië vernemen wat men aan recente gebeurtenis sen heeft meegemaakt, maar per saldo is Java lang niet geheel Indië en zoolang men geen overzicht heelt van den grooten Oost, blijft het gissen over de algemeene situatie, al is het dan niet moeilijk, aan te voelen, dat die allesbehalve rooskleurig is. Uit Bali kwamen dezer dagen nogal bemoedigende berichten binnen. Vooral in de hoofdstad Singaradja schijnt het normale leven volkomen hersteld ie zijn, terwijl nog slechts enkele weken geleden de geheele streek door extremisten onveilig werd ge maakt. Op het geheele eiland zijn onder leiding van een zekeren Mader de bewoners eut actie be gonnen onder de naam v m „anti- pembrentak" (tegen de revolutie) Mader en zijn volgelingennoemen zich nationalist, maar weaschen Bali's individualiteit te bewaren en de betrekkingen met de Neder landers te handhaven. Desge vraagd betitelde Mader, Soekarno Uit Milaan wordt vernomen, dal de politieke spanning in Ita lië met het uur toeneemt in het zicht van de a.s Zondag te hou den algemeene verkiezingen voor de constitueerende vergadering en het referendum dat beslissen moet over de vraag: monarchie of republiek. Het eerste teeken van die spanning viel heden ochtend te bespeuren, toen solda ten en burgers in de stad met elkaar in botsing kwamen, waar bij twee soldaten gewond wer den Er zijn 29 millioen kiezers, incl. de vrouwen, die voor het eerst mogen stemmen. In Frankrijk werden de laat ste toebereidselen getroffen voor de algemeene verkiezingen van a.s. Zondag, waarin voor de tweede maal een constitueerend'e vergadering tot stand moet ko men voor het ontwerpen van een grondwet, nadat in het referen dum van 5 Mei j.l. het socialis- tisch-communistische ontwerp door het kiezerskorps was ver worpen In kerkelijke kringen te Rome verwacht men, dat de radio-rede, welke Z.H de Paus heden zal uitspreken, terwijl de besprekin gen omtrent de vredesvoorwaar den voortduren, een groote weer klank zullen vinden. Ook het feit dat de Paus de feesten ter ge legenheid van zijn naamdag heeft vervroegd, teneinde deze niet te doen samenvallen met de ver kiezingen in Frankrijk en in Italië heeft de aandacht getrok ken. Deze radio-red'e wordt te 8.45 mgt. uitgezonden, terwijl te 915 de vertalingen daarvan zul len volgen De Antwerpsche dokwerkers zullen alleen goederen uit Neder- landsche schepen lossen, bestemd voor België. Goederen welke in Holland gelost hadden moeten worden blijven dus onaangeroerd. Onder druk van Engeland zal Roemenië verkiezingen houden. Stakingen in Canada vertragen het graantransport naar Europa. Op 4 Juli zal de onafhankelijk heid van de Philippijnen worden uitgeroepen. Mary Quisling, de weduwe van den Noorschen verrader, is heden te Oslo gearresteerd. Op een persconferentie heeft Traman verklaard dat Stalm tweemaal heeft geweigerd een be zoek aan Washington te brengen Met de indienstneming van 28 nieuwe zenders heeft Rusland een nieuw radio-offensief ingezet. Sjahrir zou vandaag naar Bata via tcrugkeeren. In Engeland blijft de dienst plicht gehandhaafd. Vandaag verschijnt onze eourant met acht pagina's, daar het in verband met het formaat van de krant toegestaan is, om de veer tien dagen in dubbelen omvang uit te komen. De centrale commissie van de democratische partij van Azer- beidsjan heeft een motie aan genomen, wgarin zij zich uit spreekt voor een vreedzame re geling indien de regeering van Teheran d'e onderhandelingen hervat. Pogingen van Teheran om door geweld Azerbeidsjan van zijn democratische vrijheden te berooven zullen echter met de wapenen worden afgeslagen. De motie verklaarde voorts, dat de democratische beweging niet tot Azerbeids.iay beperkt zou blij ven, doch dat men zich alle moei te zou geven de beweging over geheel Perzië te verbreiden. In het Lagerhuis werd mee gedeeld, dat, naar gegevens van den Britschen ambassa deur in Spanje, op 't oogen blik nog 10.811 personen in Spanje gevangen worden ge houden voor tijdens den bur geroorlog begane feiten. 7200 van hen zijn wegens ge wone misdrijven veroor deeld en zullen dus niet dee- len in de politieke amnestie van October U. Nog 9000 personen worden gevangen gehouden voor feiten, sedert van overtuigd, dat slechts de Ne derlanders in staat zullen zijn, Sumatra van den chaos te redden. Een slag voor Nieuw- Guinea De snelle repatrieering der Ja panners was een zware slag voor Nieuw Guinea Men heeft daar nl. te kampen met een tekort aan ar beiders voor het herstellen van de oorlogsschade. De Nederlandsch- Indische regeering achtte eerst duizend man voldoende en nu de overige Japanners eenmaal ge- evacueerd zijn zit men met een rijpen oogst die niet is binnen te halen. Dat maakt het contact t.us- schen de Indonesiërs en de Ne derlanders vanzelfsprekend niet gemakkelijker Zoo is er dus in eiken boek van Indonesië nog betrekkelijke onrust en liggen de moeilijkheden overal anders, zoodat, het uitgesloten is, door het stellen van bepalingen voor geheel Indonesië een oplos sing te vinden. het einde van den burger oorlog begaan. 3266 van hen moeten nog berecht worden. Voor personen van de laatste categorie is nog geen amnestie afgekondigd In de gevangenis sen zou over het algemeen geen slechte behandeling voorkomen, doch dikwijls gingen Spaansche politie-ambtenaren bij de arres tatie wreed te werk. Den ambas sadeur was medegedeeld, dat aan de ondergeschikte politie-ambte naren herhaaldelijk instructie was gegeven ter waarborging van een goede behandeling van onder arrest gestelde personen. Men hadden ambassadeur ver zocht. van elke mededeeling om trent slechte behandeling van gearresteerden aan den betrok ken minister kennis te geven. Ook werden hem faciliteiten aan geboden tot het zenden van een vertegenwoordiger, die bij gevan genen zelf navraag zou kunnen doen Een vertegenwoordiger van de Britsche ambassade heeft toestemming gekregen om de be handeling van enkele recente rechtszaken tegen politieke ver dachten bij te wonen. De Lijst F 14 van het Ned. Roode Kruis, vermeldende de namen van personen, die zich. buiten de geallieerde gebieden op Java bevinden, ligt op onze Bureaux voor een ieder ter in-, zage.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1