Nieuuu Italië heeft gekozen vóór de republiek Sjahrir doet tegenvoorstellen 5 Minuten tusschen stak(k)ers EBfflêEBBa© Voor Alkmaar en omgeving Bureaux Besprekingen in laatste stadium? Buitengewone zitting Staten-Ceneraal VICTORIE-PARADE IN CROOTSCHEN STIJL Het zesde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel Auto's voor artsen PRINS EN PRINSES NAAR LONDEN Het gezinsprobleem (2aalste nieuws Zwarte handel en zoet hout Hoofdredacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland p Sigon. Abonnementsprijs f 3.40 per kwartaal: 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 13 et. p. m.m.-, minimum 2.50; in alle edities 26 et. p. m.m.; minimum 4.—. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct NoorcUiollandsch Dagblad m Buiten God. is '1 nergens veilig (Vondel) WOENSDAG 5 JUNI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10946 ALKMAAR: Langestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank //r\E INDRUK, dien ik van de besprekingen met de leiders U van de nationale concentratie heb gekregen, is, dat, volgens het algemeen gevoelen, de Nederlandsche voorstel len ver beneden de verwachtingen zijn gebleven", zoo ver klaarde Sjahrir tijdens een persconferentie te Batavia, na zijn bezoek aan Soerakarta. Hij voegde er aan toe, dat een van de voornaamste redenen voor de teleurstelling was geweest, dat de Nederlanders hadden geweigerd de onafhankelijkheid van Sumatra de facto te erkennen, ofschoon er ook nog andere punten zijn. Hij zal nu een begin maken met het ontwerpen van tegenvoorstellen. Dit ontwerp zal hij ter goedkeuring ver volgens aan Soekarno voorleggen. Hoe de Nederlanders op deze tegenvoorstellen zouden reageeren kon hij zich niet voor stellen. Vervolgens had hij een bij eenkomst gehad met Soekarno en Hat A, met wie hij van ge dachten gewisseld had over de reorganisatie van de regee ring en de departementen. Ook waren daarbij de Nederland sche voorstellen besproken, alsmede de versterking van het kabinet nu er drie minis ters waren afgetreden. Hij zeide, dat hij nog geen lijst met namen van de nieu we ministers ontvangen had, Soekarno had n.l. beloofd de ze te zenden na de besprekin gen met de partijleiders en de nationale concentratie. Rij stle vering. Volgens Sjahrir heeft het In donesische kabinet „alle moge lijkheden, die zich zouden kun nen voordoen, indien d'e Neder landers de Indonesische tegen voorstellen niét zoudcta aanvaar den. overwogen." Met betrekking tot de radio toespraak van den radiospreker Soetemo, waarin gezegd werd, dat de Indonesiërs klaar stonden om binnen enkele dagen Soera- baja enBatavia aan te vallen, zeide Sjahrir, dat Soetomo niets met dé TRD of eenige andere of- ficieele organisatie te maken heeft. Sjahrir was van meening, dat men in het .binnenland in het al gemeen niet sympathiek stond tegenover de rijstleverancies aan de geallieerde gebieden, omdat de algemeene indruk was. dat de besprekingen met die Nederlan ders waren mislukt. Hij wachtte thans" nadere rapporten over de algemeene houding ten aanzien van dit vraagstuk af. Wat betreft de bezetting van Tangerang, ten westen van Ba tavia, d'oor Nederlandsche troe pen, wordt gezegd, dat de Ne derlanders deze plaats dagenlang met artillerie en mortieren heb ben beschoten. Met betrekking tot de evacuatie van de RAPWI ver klaarde Sjahrir, dat hij tot op heden nog geen klachten had ontvangen, ais zou het tempo niet snel genoeg zijn. Laatste stadium. De algemeene indruk na de conferentie is. dat men verwacht dat de onderhandelingen thans het laatste stadium zijn ingegaan. De uiteindelijke regeling is ech ter nog niet in het zicht. Deze kan siechts na interventie van de UNO tot stand komen, ver klaarde een hooggeplaatst Indo nesisch ambtenaar. Op eenvoudige wijze heeft de Minister van Binnenland- sche Zaken, dr. L. J. M. Beel, gistermiddag één uur de bui tengewone zitting der Sta- ten-Generaal (oude Eerste en nieuwe Tweede Kamer) geopend. In den nacht van 5 op 6 Juni, nu juist twee jaar geleden, staken niet minder dan vierduizend schepen van eiken aard' en grootte het En- gelsche Kanaal over om den aanval op het Europeesche continent tegen den Duitschen overheerscher met alle macht in te zetten. Tienduizenden parachutisten verduisterden den maanlichten nacht en zwermen vliegtuigen beschermden dezen overweldigenden aan val. De invasie waarop millioenen geknechten in Europa jarenlang halsreikend hadden uitgezien, was begonnen, de invasie die den grondslag vormde voor onze uiteindelijke bevrijding van bijna een Jaar later. Allerwege heerscht er thaus in Londen groote activiteit ter voorbereiding van de VB- Parade. Vlaggestokken verrij zen overal als paddestoelen uit den grond Van het groote Nelson-monument op Trafal gar Square slingeren zich groote guirlandes van vlaggen naar het plein. Op de Theems liggen ta1 van kleine booten, die fonteinen van water zullen opspuiten. De „Big Ben" en de parlementsgebouwen zijn omzoomd door batterijen schijnwerpers, die de gebouwen in een zee van licht zullen zetten. Steeds meer contingenten van allerlei Engelsche buitenlandsche legeronderdeelen komen in Enge land aan ter deelneming aan de parade Ook het Nederlandsche contingent is Zaterdag in Harwich aan land gegaan en zal deze week een speciale training voor den parade-marsch beginnen. Londen maakt zich in groeten stijl op voor de V-parade, waar van men verwacht, dat zij door 10 millioen bezoekers zal worden gade geslagen. Ter gelegenheid van het zesde eeuwfeest van het H Sacrament van Mirakel zal bij Urbi et Orbi te Amsterdam een gedenkboek verschijnen onder den titel: „Het vierenswaardig Wonder". Het rijk geïllustreerde gedenkboek wordt ingeleid door den eeuwzang: „Het vierenswaardig Wonder", 25 son netten van Anton van Duinker ken. Aan de tot standkoming van het gedenkboek hebben verder medegewerkt: pastoor W. Nolet, K J. H. Lautenschütz, dr. J, van Breen, prof, B, H, Molkenboer O,P., J. M. Vaissier S,J., dr, K, Smits, prof, dr, G, Brom, J M. Sterck-Proot. Van de zijde van het Ministerie van Verkeer en Energie wordt medegedeeld, dat voor het geval de 3000 nieuwe Nash-personen- auto's buiten de gewone allocatie door Amerika voor de medische verzorging van Nederland be schikbaar worden gesteld, deze ook inderdaad aan de artsen zul len worden verstrekt Nog is de officieele eind uitslag van de Italiaan- sche verkiezingen niet be kend, doch desondanks is wel met zekerheid te con- stateeren, dat de christe lijke democraten verreweg in de meerderheid zijn. Dit kon ook moeilijk an ders in een land met een zoo overwegend katholie ke bevolking. Driekwart der uitgebrachte stemmen zijn thans geteld en de katholieken leiden thans met bijna zeven millioen stem men tegen ruim vier millioen op de communisten en even- zooveel op de socialistische partij. Dat zijn dus na eenige decennia fascisme de drie groote uitloopers geworden. En al stemt het eenerzijds tot verheugenis, dat het ka tholieke blok het grootste aan tal stemmen tot nu toe heeft behaald, is het anderzijds be schamend, dat het communis me zooveel stemmen op zich heeft kunnen verwerven. Het is de wrange vrucht van drie en twintig jaren dictatuur. Opmerkelijk ook, doch niet tegen de verwachtingen in, zijn in het referendum over de vraag monarchie of republiek officieus een millioen stemmen méér ten gunste van den laat- sten regeeringsvorm uitge bracht. Het ziet er dus naar uit, dat Italië met de monar chie heeft afgedaan. Ook hier aan is de roode invloed merk baar. En „II Populo" mag dan schrijven, dat de verkiezings- Prinses Juliana en Prins Bern- hard zullen zich Vrijdag a.s. in den namiddag per vliegtuig naar Londen begeven in verband met de Victory Parade aldaar, op Za terdag 8 Juni uitslag zulk een evenwicht in de groepeering der krachten heeft opgeleverd, dat een groo te stabiliteit in de regeering en wetgevende vergadering te voorzien is, de praktijk van de nabije toekomst zou wel eens uit een ander vaatje kunnen tappen. Wél heeft het volk gekozen, maar of déze keuze het land in de richting zal stuwen die voor hem onontbeerlijk is, op den weg naar herstel en rust, is een vraag die niet zonder gevaarlijke speculatie bevesti gend is te beantwoorden. UEBT U zoo'n last met Uw groote kinderen? Zoeken ze hun vreugde buitenshuis? Begin dan eens niet met een jeremiade over „die moderne jeugd", maar stel Uzelf eerlijk de vraag: is de gesprektrant in Uw gezin misschien zoo on benullig, dat Uw kinderen el ders wat voedzamer kost voor hun geest gaan zoeken? Is het misschien Uw altijd zuur ge zicht en een dagelijksch gezeur óver kleinigheden, dat hen dwingt om elders vreugde te zoeken? Laat gij hen mis schien wel de ketting der on derdanigheid maar niet de zachte band der liefde voelen, zoodat zij elders genegenheid zoeken? Heusch, Pruisische tucht en uitgestreken gezich ten maken een gezin wel stom-v er velend, maar niet christelijk. De jeugd veraf schuwt in het algemeen de orde niet, wanneer de tucht maar door christelijke liefde en onderling respect wordt gedragen. MARCUS Op het Nederlandsche kor vet „Famworth", dat in de ha ven van Sydney ligt, is brand uitgebroken. Vijf en dertig personen zijn door de Britsche autoriteiten in Duïtschland ge arresteerd onder beschuldiging van illegale politieke actie. Tienduizend Amerikaansche zeelieden zullen per 15 Juni het werk neerleggen als hun eischen voor dien tijd niet zul len zijn ingewilligd. (Van onzen%eigen redacteur) VRAAG je aan de Rotterdamsche havenarbeiders waarom zij eigenlijk staken, dan weet het gros het zelf niet. Het liefst praten zij het E.V.C.-bestuur na, dat het een sympathie staking is voor de zeelieden. Maar waarom zij sympathie moeten hebben voor deze staking weet geen hunner te ver tellen. Zij laten de morfine-inspuitingen van de E.V.C. rustig op zich inwerken. Zij staken, omdat de E.V.C. het dicteert en de Eenheidsvakcentrale dicteert het, omdat zij in deze presti- ge-kwestie niet de verliezer wil zijn. En om dit rood wagentje gesmeerd te laten loopen, weige ren honderden om schepen te laden en te lossen, werkt men dus den opbouw van het land tegen, gaan schepen met kost bare lading voor ons land voor goed verloren, graaft de blinde E.V.C.-volgeling dus indirect zijn eigen graf. AAN HET D.P-station troffen wij een groepje Delftsche studen ten, die door de politie werden afgehaald. Zij hadden zich be schikbaar gesteld, spontaan, om de kostbare lading niet voor ons land verloren te doen gaan. „On derkruipers" loeide het van het balcon van lijn tien „Kijk maar uit, aan de haven wachten een paar honderd man om je kopje onder te drukken." Daarin vond een der begeleidenden aanleiding om ad rem te antwoorden, dat er aan de haven ook minstens zoo veel agenten waren om de mo- lestanten af te drogen. Zoo trekken eiken dag honder den toekomstige ingenieurs uit Delft, studenten van de Handels- hoogeschool en MTS-ers uit alle deelen van het land naar Rotter dam, om het werk dat gedaan moet worden van de stakers over te nemen. Er is enthousiasme ge noeg voor en Zaterdag jl. waren er al vrijwilligers teveel Met een bewonderenswaardig élan en on begrijpelijk uithoudingsvermogen ploeteren deze „fijngebouwden" in overall tusschen pijpaarde, bovenop de hijschkraan of gebukt onder loodzware baaltjes bloem. En 's avonds bij de terugreis zier* zij er smeriger uit dan de kolen* sjouwer, die bij hen thuis komt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1