Nieuw OPSTAND IN HET KAMP DUINDORP De vroege aardappelenkwestie Agenda met struikelblokken Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: u Were/ spoedig onderdrukteen doode, drie gewonden en brandstichting Korporaal bij ongeluk gedood Uitspraak inzake K. Helder E52EEEB223 O De Paus niet naar Casfel Gandolfo MEERKERK LOOPT OP EEN MIJN Er worden twaalf opvarenden vermist De Kabinets formatie Twaalf jaar voor Dr. Carp Molotof bezorgd voor Italië Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland p. Sigon. Abonnementsprijs I 3.40 per kwartaal; f 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum 1.50, in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum f 4. Fam. ber. 20 ct. p. num.: in alle edities 30 ct Noordhollandsch Daqblad Buiten God is nergens veilig (Vondel) MAANDAG 17 JUNI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10955 ALKMAAR: Langestraat 42A tel. 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K2240) Bankrelatie: Noord erbank ""N HET INTERNEERINGSKAMP „DUINDORP" bij Den Haag 1 is Zondagavond het tooneel geweest van een opstand, welke echter spoedig onderdrukt kon worden. De ongeregeld heden vonden haar oorzaak in het feit, dat enkele gedeti neerden de onbewapende binnenbewaking zijn gaan sarren. Toen één der bewakers met een klap reageerde, ontstond een gevecht, waarbij de NSB-ers de bewakers met tafelpoo- ten, dakpannen en stukken ijzer te lijf Cfingen. De buitenbewa king ging tot vuren over, waardoor eén NSB-er gedood en enkelen gewond werden. Een mededeeling van het kampeommantlo. Het kampcommando van Duin dorp deelde mede; Zondagavond ca. 19 uur heeft een 10-tal gede tineerden in het bewarings- en verblijfkamp Duindorp te 's-Gra- venhage getracht oproer in het kamp te verwekken. Met behulp van een groote groep op sensa tie beluste gedetineerden werd een blokpost bestormd en een brandje gesticht. Aangezien het aanvankelijk den schijn ver wekte. dat een massaal oproer dreigde te ontstaan, zijn door de direct ter plaatse zijnde kamp leiding en den d'etachements- .commandant zeer uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen. Dank zij de voortreffelijke sa menwerking tussehen militai ren en binnenbewaking, waarbij bleek, dat ieder zijn opgelegde taak begreep was de rust zeer snel hersteld. Door het be- heerschte optreden, is het aan tal slachtoffers beperkt gebleven tof T doode en 3 gewonden (al len gedetineerden) een zeer groot aantal gedetineerden heeft daad werkelijk getoond het niet met deze oproerige actie eens te zijn. Het „brandje" schijnt nogal raak geweest te zijn, want het begon om 7 uur en de drie spui ten van de Haagsche brandweer rukten om kwart voor tien in. Er is op meer dan één plaats brand geweest. Gezien het feit, dat er hevig geschoten werd, ging de politie over tot het ontruimen van een deel van den Kranenburgerweg en den Westduinweg. Een speciale verslaggever bracht een bezoek aan het kamp. Hij zag de blokpost. die be stormd en in brand gestoken was. Het vuur, aangestookt met stroo, waardoor men administra tieve bescheiden had pogen te vernietigen, werd' door de kamp brandweer, bediend door gein- terneerden. zelf gebluscht. De Haagsche brandweer behoefde slechts te controleeren. De ver nielde telefoon was reeds door een andere vervangen. Verkoolde sponningen, meubels en lichtlei- dingen werden vervangen en bij het ontwaken van het kamp was daar alles al vrijwel weer bij het oude. Op twee andere plaat sen, waar men gepoogd had brand te stichten, werd vrijwel geen schade aangericht. Voorts sneuvelden enkele straatlantaarns hetzij door kogels, hetzij door straatsteenen. die in het heetst van het „gevecht" door de lucht vlogen. De kampcommandant verklaar de overigens, dat de eigenlijke schuldigen zijn ongeveer 200 zgn. „brood'-NSB-ers," die op een relletje belust waren. De herrie werd aangestookt door een stuk of tien nieuwe geïnterneerden, die onlangs uit een ander kamp bij ons werden geplaatst. Deze menschen stonden voor het mee- rendeel in hun eerste kamp ook niet al te best bekend en zij hebben hier veel kwaad weten te bewerkstelligen. De geest was hier goed'; enkele kwalijke indi viduen kunnen echter veel last veroorzaken. (Vanzefsprekend koml de vraag naar voren, waarom die gein- terneerden, die niet al te best bekend stonden, naar dit kamp, waar de geest goed was, van el ders werden overgebracht, om hier de boel te bederven? Dit spreekt ook vanzelf, dat deze vraag niet zonder reden wordt gesteld! Red.) Een tragisch ongeval geschiedde Zaterdagmiddag op het perron van het station te IJmuiden, waar eenige soldaten van de gezags- troepen op de trein stonden te wachten. Sommigen van hen waren gewapend met sten-guns. In de veronderstelling dat. zijn wapen ongeladen was haalde een der soldaten de trekker over, met het noodlottig gevolg dat een schot knalde en een der soldaten, de 32-jarige korporaal J. P, K„ wo nende te Rotterdam, in de borst getroffen werd. De ongelukkige overleed bijna onmiddellijk na het ongeval. Uitspraak doende in de zaak tegen K. Helder, oud-inspecteur van politie te Den Helder, ver oordeelde de President van het Bijz. Gerechtshof te Amsterdam den verdachte tot drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van een jaar. TENEINDE ONJUISTE ge volgtrekkingen en een verkeerde beoordeeling in deze aangelegenheid te voorkomen, meen ik goed te doen de heele ontwikkeling hiervan kenbaar te maken. Het is een zaak, die zoowel het algemeen- als het tuinbouwbelang raakt en daarom hoop ik, dat al zal ik zoo beknopt mogelijk zjjn de papiernood niet zal belet ten het juiste licht op deze zaak te laten schijnen. Is de vroege aardappel een tuinbouwproduct? Ja, want het is een van de hoofdproduc ten van den tuinbouw; in de landbouwbedrijven neemt z'j een zeer ondergeschikte posi tie in. Welnu, als stelsel voor de tuinbouwproducten is in dit jaar de vrije prijsvorming ge kozen met een bodem in de markt. Het gevolg is geweest, dat de primeurs van andere tuinbouwproducten in prijs tot een practisch onbeperkt maxi mum konden oplcopen. Hetzelfde zagen wij bij de eer ste vroege aardappelen. Ik voor mij heb steeds den consument, die, terwijl er nog volop goede late aardappelen verkrijgbaar waren, een gulden of nog meer over had voor een kilo vroege aardappelen, niet begrepen. Maar enfin, dat 'is de zaak van dien consument. En de teler had een primeur, die voor deel gaf om latere-nadeelige fac toren in zijn bedrijf te compensee- ren. Heel anders wordt het als de vroege aardappelen moeten dienen voor de werkelijke voedselvoorzie ning van ons volk. Ook de tuinder begrijpt dan dat een ongelimi teerde prijs uit een oogpunt van algemeen belang niet te verdedi gen is.- Wij (hiermede bedoel ik de Stichting van den Landbouw) leefden in de veronderstelling, dat er nog ruimschoots late aardappe len waren en een tijdelijk vrij la ten der prijzen kon dus moeilijk een inbreuk maken op de voedsel voorziening. Op 31 Mei 1.1, vergaderde de afd. Tuinbouw van de Stichting en tijdens de vergadering verna men wij, dat een rooiverbod voor vroege aardappelen was ingesteld. De vergadering besloot onmiddel lijke opheffing hiervan te vragen en de prijzen vrij te laten. Er werd verder medegedeeld, dat het even tueel in de bedoeling zou liggen op 24 Juni de vaste-prijzenrege- ling te laten ingaan, te» beginnen met f 17.in afloopende schaal met een of enkele dubbeltjes per Ook dit jaar en thans voor de zevende maal sedert zijn pontificaat, zal de Paus dezen zomer in het Vaticaan door brengen. Men acht het meer dan waarschijnlijk, dat Pius XII Rome niet wil verlaten om naar Castel Gandolfo te gaan, nu de internationale zoowel als de Italiaansche toestanden zoo onevenwichtig zijn. Voor de grootste suikerraffinaderij in Europa te Dinteloord in Nd.Brabant liggen thans 30 schepen; geladen met ruwe suiker; welke in zoo kort mo. gelijken tijd bewerkt zal worden; zoodat het netelige suikerprobleem in ons land spoediger kan worden opgelost. (Anefo P.) Het stoomschip „Meerkerk" metende bruto 7995 ton, op weg van Rotterdam naar Australië is gisterennacht om kwart over 2 in de Zeeuwsche wateren ter hoogte van den middenstenbank (in de buurt van Westkapellej op een mijn geloopen Het schip had geen loods aan boord en bevond zich buiten het vrij gegeven vaarwater. Het schip is in tweeën gebro ken; de bovenbouw houdt zich drijvende. De Vlissingsche loods boot 15 was onmiddellijk ter plaatse en mocht er in slagen 100 personen te redden, die behouden aan land zijn gebracht en ln Vlis- singen zijn ondergebracht in het strandhotel. Zij worden door de HARK van kleeding voorzien. Tien leden der bemanning, on der wie de gezagvoerder, zi.ir. op het. schip achtergebleven. Vijf hunner zijn daarna door de red dingsboot uit Breskens, naar laatstgenoemde plaals overge bracht, zoodat zich thans nog vijf personen aan boord bevirden. Van de twee leden der bemanning, de vierde machinist Jansen en de assistent machinist Verduyn, die onmiddellijk na de explosie over boord zijn gesprongen is niets meer vernomen, terwijl tien In- landsche schepelingen, Lascaren, vermist worden. Vermoedelijk zijn dus twaalf slachtoffers te betreuren, twee Nederlanders en tien Lascaren. Volgens de parlementairen redacteur van het „Vrije Volk" zal de Indische kwestie het roomsch-roode accoord bij de kabinetsformatie niet remmen. Het economisch beleid vormt nog een punt van overleg. De fractie van de Partij van den Arbeid is niet Vrijdag bijeen gekomen, maar zal vandaag beraadslagen over het pro gram van den formateur. Er bestaat in de kringen van de P. v. d. A. vertrouwen in het welslagen van de pogingen van den formateur, om tot sa menwerking tussehen K.V.P. en P. V-. d. A. te komen. Met vernietiging van de sen tentie van het bijzonder ge rechtshof te 's-Gravenhage, waarbij dr. J. H. Carp, gewe zen president van het Vredes- gerechtshof te Den Haag, was veröordeeld tot 18 jaren ge vangenisstraf, heeft de Bijzon dere Raad van Cassatie hem heden, overeenkomstig den eisch, veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf, wegens samenwerking met den vijand. In Parijs is overeenkomst bereikt tussehen de ministers van buitenlandsche zaken in zake de samenstelling der agenda. De vredesverdragen met Ita lië, Roemenie, Bulgarije, Hon garije en Finland staan daar bij voorop. Daarna volgen Duitschland en het struikel blok Oostenrijk en tenslotte op verzoek van Molotof, de poli tieke ontwikkeling in Italië. Rusland maakt zich blijk baar nogal erg druk om den binnenlandschen toestand van Italië. Molotof noemde de Ita liaansche monarchisten pro- fascistisch. Hij meende dat de volkeren, die de declaratie van Moskou en de nieuwe wapenstilstands voorwaarden voor Italië heb ben geteekend, verantwoorde lijk zijn voor het aanmoedigen van de democratische regee ring in Italië. Bevin had tegen het laatste punt geen bezwaar, doch wilde eerst de Oostenrijk- sche kwestie behandelen. Byr nes had evenmin bezwaren doch zeide dat volgens de Amerikaansche Inlichtingen dienst de Italiaansche regee ring den toestand meester was, zoodat de besprekingen over den politieken toestand in Ita lië konden worden uitgesteld tot na de behandeling der agenda. Molotof ging hiermee ac coord, doch behield zich het recht voor om de zaak opnieuw aanhangig te maken, zoodra dit door de ontwikkeling ge rechtvaardigd mocht worden. Molotof wilde met de behan deling van de Oostenrijksche kwestie wachten, totdat alle andere punten waren bespro ken, doch hij ging accoord met een voorstel van Bidault om deze kwestie, evenals het Duit- sche probleem op de agenda te houden tot voor de algemeene voorbereidende besprekingen. Dit wilde echter nog niet be- teekenen, dat hij ook bereid zou zijn besprekingen te voe ren over het ontwerpen van een vedrag met Oostenrijk, doch slechts, dat hij erin toe stemde de algemeene situatie te bespreken. Aan het einde der bijeen komst stelde Molotof voor Italië te raadplegen over de economische clausules in het verdrag. Bevin wilde daar ech ter eerst de andere 21 volkeren in kennen. „Moeten wij ze soms vragen of ze bereid zijn herstelbetalingen te doen?" De sfeer, waarin de bespre kingen werden gevoerd, was ditmaal zeer vriendschappelijk. Hedenmiddag verklaarde Molotof, dat zijn voorstel, om de Italiaansche politieke situa tie te behandelen, beruste op een verzoek van de twee geal lieerde mogendheden, j3ie di rect met dit vraagstuk betrok ken waren. Hij zinspeelde er op. dat ingrijpen noodzakelijk kon zijn om te voorkomen, dat Italië naar een burgeroorlog ging.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1