Nieuw Duizenden londgenooten Zou het zoo gegaan zijn? Vischhandelaren weigeren haring te verkoopen leven nog in kippenhokken schuren en bunkers Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: PRINSES VOOR DE RADIO „Volk in nood" Jackson legt zijn functie neer De Kabinets formatie P. O. D. tegen de Ochtenpost HITLER SLIEP TOEN DE INVASIE BEGON Tanks werden te laaf ingezet1 Zwitsersch kampioen verongelukt DE RIJKSCONFERENTIE UITGESTELD? TWEE STEDEN IN BRAND Boschbranden op New Foundland De gevaarlijke klip: Triëst Saaiste nieuws VEILINGEN GAAN WEER DRAAIEN Meerkerk voer in „vrij" water De ramp bij de Zeeverkenners Hoofdredacteur! H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland p. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 11.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum f 1.50, in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum 4. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.j in alle edities 30 ct Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) DINSDAG 18 JUNI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10956 ALKMAARLangestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K2240) Bankrelatie: Noord erbank DUIZENDEN LANDGENOOTEN leven nog in kippenhokken, schuurtjes, bunkers enz. heeft H.K.H. Prinses Juliana gis teren in een radioreed in haar kwaliteit van presidente van N.V.H. gezegd. Zij heeft haar bewondering geuit voor allen, die in ons eigen land zelf hebben aangepakt en die door eigen krachtsinspanning en initiatief al het verwoeste nie- mansland in Nederland weer bewoonbaar en vruchtbaar hebben gemaakt. H.K.H. vervolgde daarna al dus: Gij allen luisteraars, die nog rustig in uw oude omgeving zit of tenminste vele van uw vertrouw de bezittingen behouden hebt, be seft ge hoe zeer ge bevoorrecht bent boven deze verjaagde en be rooide landgenoolen? Gij tobt met de algemeene oorlogsgevolgen en zijt misschien geneigd te meenen, dat ge genoeg hebt aan uw eigen moeilijkheden, die ik niet wil on derschatten, maar die ge zelf toch zeker minder zwaar telt, zoodra ge u verplaatst in den noodtoe stand van anderen. Het is bijzonder leerzaam, om eens een kijkje te nemen in de kippenhokken, schuurtjes en bun kers, waarin ook nu nog duizen den van onze landgenooten leven zonder veel lucht of daglicht, zon der electriciteit, waterleiding of gas, zonder comfort en desondanks (of misschien juist daardoor?) te- vredener dan menig beter be deelde. Deze menschen, die zoo veel verloren hebben zijn ook niet veeleischend en nemen het leven eenvoudiger dan anderen Probeert u zich eens voor te stellen, hoe u zich zoudt gevoelen als u met uw gezin van vader, moeder en vijf kinderen moest leven in een kippenhok met een gemiddelde hoogte van 1.60 M. en een uwer was ernstig ziek zonder voldoende verpleegd te kunnen worden Kunt u zich indenken in het leed van de vrouw, die door het oorlogsgeweld haar man ver loor en bij terugkomst in haar dorp vrijwel niets meer terugvond van haar ruime woonhuis en flo- reerenden winkel? En toch heeft ook dit gezin den moed niet opgegeven, ook al moe ten de moeder en haar 4'zoons en dochters van 1622 jaar samen in een varkensstal slapen, die zoo vochtig is, dat zij allen aan rheu- matiek zijn gaan lijden. Dit alles en nog ontstellend veel meer ellende bestaat op dit oogen- blik in ons land. Het particulier initiatief heeft niet de taak en ook niet de moge lijkheid, om de bewoners van bun kers, kippenhokken en te kleine noodwoningen weer een normale huisvesting te geven Maar het kan er wel zeer veel toe bijdragen, om hun moeilijke ievensomstandigbe- den te verzachten. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de ge zinszorg, de wijkverpleging, de kleuterzorg, vacantiezorg voor huismoeders en kinderuitzen ding, die door vrijwillige or ganisaties worden behartigd en in de noodgebieden tot de grootst mogelijke activiteit moeten worden gebracht. Daarnaast is het van het aller grootste belang dat het eigen ver- eenigingsleven ter plaatse weer tot volle ontplooiing komt en af wisseling en fleur brengt in het grauwe bestaan. Hiervoor is veel geld noodig dat door de berooide bevolking in de noodgebieden niet kan worden opgebracht, maar door de rest van Nederland moet worden verschaft Wij Nederlan ders mogen dezen plicht ten op zichte van onze getroffen landge nooten niet afschuiven op het bui tenland. Ons volk is thans weer zoover gekomen, dat het zichzelf kan en moet .helpen en niet op hulp van buitenaf mag blijven rekenen Volgens Radio Koblenz in de Amerikaansche zone van Duitschland heeft rechter Tack- son, de voornaamste Ameri kaansche aanklager in het proces voor oorlogsmisdadi- gers^te Neurenberg, zijn func tie neergelegd. Thans meldt de Haag- sche correspondent van de „Volkskrant", dat de kabinetsformateur dr. Beel met de Katholieke Volks partij en de Partij van den Arbeid overeenstemming heeft bereikt inzake het Regeeringsprogram. Zooals men weet heeft in de „Ochtendpost" een reeks artike len gestaan die belastend waren voor enkele rechercheurs van den toenmaligen POD te Velsen. De hoofdredacteur de heer Ro- drigues Lopes, heeft het echter hierbij niet gelaten en een be schuldiging ingediend bij den of ficier van justitie te Amsterdam. Als gevolg daarvan stonden ^gis teren een vijftal leden van den PÖD te Velsen in kort geding voor den president der arrondis sementsrechtbank aldaar tegen over de hoofdredacteur en de uitgevers van de „Ochtendpost" de firma Kappee. Ondanks het verzoek van de pers, die zich beriep op de openbaarheid der zittingen, werd deze zaak met gesloten deuren behandeld. De rechercheurs van den POD eischen onmiddellijke staking der publicaties en verlangen, zoo de „Ochtendpost" toen doorgaat met het plaatsen van voor hen onaangename publicaties een schadevergoeding van f 20.000. ..Toen op 6 Juni de invasie begon, was men van Duitsche zijde volkomen verrast. Rommel was. ondanks het door Hitier uit gevaardigde verbod tot het ne men van verlof, naar Ulp gevlo gen om den verjaardag van zijn vrouw te vieren en zijn stafchef moest hem telefonisch trachten te bereiken om hem van het ge beurde op de hoogte te stellen. Tegelijkertijd werd het bericht aan het oppercommando van de weermacht medegedeeld. Men waagde het echter niet, met het oog op het vroege morgenuur, generaal Jodl te wekken, zoodat deze pas om 9 uur 's morgens het bericht van de invasie vernam. Jodl, op zijn beurt wachtte nog een uur. alvorens Keitel op de hoogte te stellen en zoowel Jodl als Keitel hielden zich aan het bevel den slapenden Hitier niet te wekken. Eerst des middags vernam Hitier dat de invasie be gonnen was. Achter den atlanticwal stonden tanks opgesteld, wier taak het was de landingstroepen te ver nietigen. Het inzetten van deze tanks moest door Hitier zelf ge schieden. Noch Rommel, noch Rurdstedt mochten het bevel tot aanvallen geven. Toen Hitier eindelijk het bevel tot den aan val kon geven was het reeds 2 uur 's middags Inmiddels had' de Amerikaansche luchtmacht de spits van dit tankkorps voor het grootste deel uitgeschakeld, zoo dat de tegenaanval veel te laat en zonder het noodige élan werd uitgevoerd! De bekende Zwitsersche schaat senrijder Ritzi is enkele dagen geleden tijdens een trainings- vlucht boven Zwitserland met zijn vliegtuig neergestort en op slag gedood. Van eind Juni tot half September zullen te Tegelen voor het eerst na 1910 weer de Nederlandsche Passie spelen worden gehouden, waaraan door rnim 500 inwoners van Tegelen wordt deelgenomen. Tijdens de ge_ nerale repetitie maakten wij bovenstaande opname, voorstellende het H. Avondmaal Ass. Corr. P. Naar verluidt is men in ge zaghebbende Nederlandsche kringen te Batavia van mee ning, dat de Rijksconferentie, die half Augustus bijeen zou worden geroepen en waar naar zoovelen vol verwachting uitzien, nog wel eenigen tijd zal moeten worden uitgesteld. Er moeten n.l. in Batavia gedurende de maand Juli nog vele besprekingen tusschen diverse autoriteiten plaats heb ben, alvorens de vertegen woordigers voor de conferen tie gekozen kunnen worden. Men acht het niet waarschijn lijk, dat een en ander voor half Augustus zijn beslag zal krijgen. Zopdoende zullen dus ook de afgevaardigden later dan aanvankelijk in de bedoe ling lag naar Nederland af reizen. Meer dan 30 boschbranden woe den sinds gisterenavond over een groote uitgestrektheid' van New Foundland. Twee steden staan in brand en vier andere worden bedreigd. Brandweerlie den brachten den brand tot staan toen deze de grens van een vliegveld had bereikt. Het vuur dat waarschijnlijk door vonken van een locomotief is ontstaan, dreigt de afmetingen van een ramp aan te nemen tenzij zware regenval onmiddellijk intreedt. Triëst is de gevaarlijke klip in het Italiaansche probleem. Amerika acht dit punt van principieel belang en staat op het standpunt: Triëst aan Ita lië of onder internationaal be heer. Maar niet aan Zuid-Sla- vië. De toestand rondom de grens is volgens hardnekkige geruchten nogal gespannen. In Palestina komen hevige onlusten voor, Joodsche ter- reurtroepen hebben spoorbrug gen en werkplaatsen opgebla zen. - Onrust heerscht er in Athene in verband met de po litieke spanning en stakings plannen. - De Veiligheidsraad nam nog geen beslissing in zake Spanje. - De Vier Minis ters-conferentie te Parijs heeft overeenstemming bereikt in zake eenige ondergeschikte punten van het vredesverdrag met Italië. QEMELD WORDT, dat de loopende onderhandelin- gen intusschen tot resultaat hebben gehad, dat de vroege aardappelen weer als tuin bouwproduct beschouwd wor den. Over de prijzen duren de besprekingen nog voort. Mor gen zullen de veilingen weer draaien. De directie der Vereenigde Ned. Scheepvaartmaatschappij, eigenaresse van het Zaterdag nacht op een mijn geloopen stoomschip „Meerkerk", ver klaarde. naar aanleiding van eenige door de pers gestelde vragen, dat het niet aan te ne men is dat de gezagvoerder zonder loods en buiten de vrije zóne zou hebben gevaren. De kapitein staat volgens de directie als een zeer bekwaam en uiterst voorzichtig man bekend, die al tijd een zeer groot verantwoor delijkheidsgevoel tegenover pas sagiers en bemanning had. In een later ontvangen bericht meldde de gezagvoerder, dat zijn schip inderdaad tijdens de ramp in de voorgeschreven zone voer Wij vernemen nog nader, dat de bemanning van de „Meer kerk'" uit 91 koppen bestond, waarvan 74 Laskaren, d.i. Br.- Indische schepelingen, waren en de overigen Nederlandsche offi cieren. Voorts waren er op het schip 'nog 14 Ned. passagiers, waaronder twee kinderen. De namen der slachtoffers zijn nog niet bekend In een vergadering van verte genwoordigers van bij den ha ringverkoop betrokkenen werd vastgesteld dat het onmogelijk is, maatjesharing voor den prijs van 8 cent te verkoopen, waarbij ten hoogste volgens de jongste ministerieele bepaling, voor het schoonmaken van de iharing 1 cent per stuk mag worden bere kend. Een geroutineerde kracht kan ongeveer 50, maximaal 60 harin gen per uur schoonmaken. De verdiensten uit dien hoofde van f 0.50 tot f 0.60 per uur worden veel te laag geacht. Wel is de inkoopsprijs voor den detailhan del 5 cent per haring, maar de verkoopsmarge van 3 cents kan ten hoogste de algemeene onkos ten dekken. Besloten werd aan den minister het voorstel te doen, voor het schoonmaken 4 cent te mogen be rekenen. waarbij dan de ver koopsprijs voor schoongemaakte haring op 12 cent per stuk zou, komen. Ook in een druk bezochte ver gadering van vischwinkeliers, vischhandelaren en vischventers te Scheveningen is gisterenavond besloten geen haring van de bin nengekomen of binnen te komen schepen af te nemen, alvorens een wijziging is gebracht in den prijs van de maatjesharing, die op 8 cent per stuk is vastgesteld. De namen van de vermiste Zeeverkenners zijn; C. Mijnster, 13 jaar, Diergaardesingel- A. Zandbergen, 16 jaar van Waer- schutstraat; G. A. Soensson, 14 jaar, van der Poelstraat; B. Val, 27 jaar, Hugo Molenaarstraat! A. J. Koekman, 26 jaar, Roehus- sensfraat allen te Rotterdam. De lijken van de slachtoïïerS zijn tot nu toe nog niet gebor gen kunnen worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1