Nieuuu Het Eucharistisch Congres EüEaZESQ O Kaarten op tafel met Indonesië E.V.C. CONTRA REGEERING Voor Den Helder, Schagen en omgeving nergens v(f*del) Bureaux: H. Sacrament als bron van wetenschap i T Prins Bernhard te Londen Ongeval bij vervoer van munitie Dan is er nog niets verloren DE K. L. M. RIJGT WERELDDEELEN AANEEN Echte anjers op den Anjerdag (2aatsie nieuws HARING VOOR 10 CT. Candidaten voor de Eerste Kamer HOE BESTAAT HET! Pauselijke gelukwensch aan ,,De Tijd" 1946 Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland p. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal: 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum f 1.50, in alle edities 23 ct. p. minimum 4.—. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.: in alle edities 30 et Noordhollandscli DaqLlad Buiten God is 't ZATERDAG 22 JUNI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10960 ALKMAARLangestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erbanlc Nadat Sacramentsdag, evenals elders, te Amsterdam op plech tige wijze in alle parochiekerken was gevierd en Mgr. Huibers, omringd door vele geestelijken het H. Sacrament in processie door den feestelijk versierden Ba- gijnhof had rondgedragen, wer den gisterenmorgen de eigenlijke Congreszittingen wederom in het Concertgebouw voortgezet. Ook op dezen dag gaf onze Bis schop blijk innig met de herden kingsfeesten mede te leven en was bijna den geheelen dag aan wezig. Prof. W. Asselbergs opende de zitting met de mededeeling dat hij wegens ongesteldheid van Mgr. van der Burg dien dag het congres zou leiden. De opkomst was niet zoo groot als men ver wacht had, doch het feit dat er in de stad nog verscheidene plech tigheden plaats hadden, zal daar aan wel niet vreemd geweest zijn. Ook Dom Huyben OSB, de eerste spreker, was wegens ziekte ver hinderd. Gelukkig had het comité in Dom Scheerman OSB een waardigen plaatsvervanger kun nen vinden. Het H. Sacrament in de Liturgie. Dom Scheerman ving zijn rede aan met de woorden: „Terwijl zij aten nam Jezus brood, brak het en zeide „neemt en eet, dit is Mijn lichaam", daarna nam Hij den kelk zeggende: drinkt allen hier uit, dit is Mijn bloed, doet dit ter Mijner gedachtenis". Heel de Liturgie is volgens spr. uit deze woorden opgebouwd; daar zijn echter eeuwen mee heen gegaan. Uit de oudste tijden zijn ons weinig liturgische texten be kend; de kern daarvan was: het laatste avondmaal. Men sprak niet van mis opdragen, doch van brood breken, hetgeen beteekende voor de eerste christenen, brood uitdeelen. In een uiterst leerzame rede gaf de bij uitstek bevoegde Benedic tijner monnik nog een overzicht van de ontwikkeling der Liturgie in verband met de H. Eucharistie en vestigde er de aandacht der aanwezigen op, dat pas in de 12e en 13e eeuw de Eucharistie meer en meer op den voorgrond gaat treden en ook buiten het H. Mis offer vereerd wordt. De gewoonte om de H. Hostie na de Consecratie op te heffen kwam nu pas in gebruik. Dom Scheerman eindigde met de hoop uit te spreken dat Chris tus altijd voor ons allen de weg, de waarheid en het leven zal mo gen zijn. Het H. Sacrament als bron van twist met andersden kenden. De Franciskaan Dr. Polman gaf op een overzichtelijke wijze weer welke rol het H. Sacrament heeft gespeeld in den geloofsstrijd tus- schen katholieken en andersden kenden, vooral wat den penne- strijd betreft. De inzet was de wezenlijke tegenwoordigheid van Christus in Zijn Sacrament, die door alle hervormers werd ont kend. Waar in het begin de strijd op een hoffelijke wijze werd ge voerd, ontaardde deze tijdens den Spaanschen oorlog in een felle scheldpartij, terwijl de politiek een voorname factor werd. Spr. schetst verder de ontwikkeling van pamflet via hagepreek tot beeldenstorm. In dezen heelen strijd baseerden de protestanten zich op bijbelteksten, de katholie ken aanvankelijk niet, later com bineerden ze die met de geschrif ten der kerkvaders. Bekende fi guren uit het protestantsche- kamp waren Marnix van St. Aldegonde en Arminius, de Leidsche hoog leeraar. Na 1600 beperkt de pole miek zich in een strijd van man tegen man; het gaat minder om ideeën dan om personen. Den laatsten tijd, zoo consta teerde dr. Polman, is er een toe nadering tusschen katholieken en protestanten, die niet anders dan zegenrijk voor ons land kan zijn. Nadat Prof. Asselbergs beide sprekers had bedankt voor hun leerrijke uiteenzettingen, werd de zitting onderbroken tot den mid dag Z. K. H. Prins Bernhard is, vergezeld van eenige officieren in Londen aangekomen. Het ligt in de bedoeling, dat hij. als in specteur-generaal van de Kon. Landmacht, in de komende da gen verschillende ondërdeelen van het Nederlandsche leger, die hier in opleiding zijn. zal in- specteeren. Bij het vervoeren van munitie van Schiermonnikoog naar een vaargeul bij Engelsmanplaat is bij het overboord werpen een kist afgedreven. Toen op de kist werd geschoten, volgde' een ontplof fing tengevolge waarvan drie Duitsche krijgsgevangenen zwaar gewond werden. „QE KAARTEN op tafel ter- wille van Indië", dat is de ondergrond van een uit eenzetting voor de pers, die den directeur van Philips, ir. Otten, gisteren in den Den Haag, zoojuist teruggekeerd uit Indië, heeft gegeven. Pessimistisch ging hij, zui ver als de zakenman van het Philips concern, naar Indone sië en veel optimistischer kwam hij terug. Er is in Indonesië nog niets verloren, zoo meende hij, wan neer thans de zaken zonder dra len worden aangepakt. Doet men dit op de juiste manier, dan zullen wij zeker de overgroote meerder heid der Indonesiërs meekrijgen in een Rijksverband. Het ontbreekt echter tot-nu-toe hoofdzakelijk aan juiste en vol doende voorlichting. Onze soldaten in Indië krijgen vaak van vrienden en familie in het moederland brieven met de vraag: „waarom doen jullie niets? Dat is het, wat hen daar langs den Evenaar verbitterd maakt. Daarom hebben zij het moeilijker dan de Amerikaansche soldaat het- in het heetst van den strijd in de Pacific ooit heeft gehad. Wat zij noodig hebben is een geestelijke D-day. De jongens aan het front moeten eindelijk eens weten: waarom, waartegen, waarvoor. Het is beroerd werken en vech ten, waneer men het volk niet achter zich weet. „Aan Nederlandsche zijde" zoo zei de heer Otten, „ontbreekt het aan goodwill en vertrouwen; aan den anderen kant aan orde aan gezag." Een ander drama dat zich in Indië heeft afgespeeld noemde ir. Otten, dat van de propaganda. De meesterlijke Jappenfilms hebben haar uitwerking op de bevolking niet gemist Op een Nederlanders waardige manier dient ook naar die zijde informatie te worden ge geven, omdat men andes onze zaak niet begrijpt. Ten opzichte van het buitenland vooral heeft de Nederlandsche voorlichting ge faald. Wordt de zaak in Amerika op de juiste wijze gepresenteerd, dan zal men er daar begrip voor hebben. „Geef den Engelschman of Amerikaan toch de keiharde feiten, dan zal men ons in de Nieuwe Wereld niet de deur wij zen", aldus ir. Otten. „Er is nog niets verloren als men thans niet langer draalt, or de en gezag te herstellen. Mits In dië goed wordt geleid kan er weer welvaart, komen en door Indië in Nederland De nieuwe skymaster, de „Paramaribo", heeft gisteren den luchtdoop ondergaan. Bij die gelegenheid heeft de heer Plesman groote plannen van de K.L.M. medegedeeld. Men gaat, te beginnen met Novem ber, driemaal per week Am sterdam New-York Cu racao vliegen. In October ook tweemaal per week Amster dam Lissabon Dakar Buenos Aires, en twee maal per week Miami Parama ribo Rio de Janeiro Bue nos Aires. Zoo zullen tien mo- chines drie werelddeelen aan eenrijgen. Zuid-Afrika, ardere lijnen door Azië en tenslotte ais sluitstuk een heel stelsel van hierop aansluitende ver bindingslijnen. De Zuid-Ame- rikaansche gebieden van Ne derland beloven wonderlijke ontplooiing voor Nederlands energie in de wereld. Op initiatief vanv de georgani seerde bloemenwinkeliers zullen er op den verjaardag van ZKH Prins Bernhard ten bate van het Prins Bernhardfonds naast de papieren anjer-embleempjes ook echte anjers verkocht worden. Deze anjers worden tegen den vasten prijs van f2.50 per stuk verkocht, welk bedrag geheel ten goede komt van het PBF. De winkels waar deze echte anjers te koop zullen zijn, zijn kenbaar aan een speciaal biljet op de winkelruit. Bovendien zullen zich op sommige plaatsen ook collectanten met den verkoop van deze echte anjers belasten. De E.V.C verwijt de regeering dat zij aan de E.V.C. den eisch zou hebben gesteld voorstellen, die zij aan de reeders heeft gedaan, terug te nemen Naar aanleiding hiervan deelt de voorlichtingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken het volgende mede: Onlangs heeft de Minister van Sociale Zaken tweemaal .bezoek ontvangen van een tusschenper- soon. De eerste maal toen hij overigens niet uitdrukkelijk als zoodanig optrad werd daarbij in hoofdzaak gesproken over het algemeene vraagstuk van een eventueel inschakelen der E.V.C. in het overleg omtrent arbeids- H.K.H. Prinses Juliana en de Prinsesjes volgen aandachtig de plechtigheid van het uitreiken der onderscheidingen van de Militaire Willemsorde, welke door H.M. de Koningin op het vliegveld Soesterberg werd verricht. A.N.P. P. voorwaarden, niet dus in het bij zonder bij het zeeliedenconflict. De minister gaf omtrent het standpunt der regeering te dien aanzien een zelfde uiteenzetting als onlangs in een communique aan de pers is verstrekt. De tweede maal werd den minister gevraagd te bevorderen, dat bij de opheffing der staking geen rancunemaatregelen zouden wor den genomen. Als daarop kon worden gerekend, zou de staking - worden opgeheven. Naar aanleiding hiervan ver zocht de minister den bevoegden Rijksbemiddelaar zich over dit punt met de werkgevers in ver binding te stellen. Daarbij bleek echter, volkomen onverwacht, dat tegelijkertijd andere besprekingen werden gehouden, waarbij de E.V.C. zich niet tot de kwestie der rancunemaatregelen beperkte, maar andere voorstellen deed. Gegeven deze wijze van hande len heeft de minister gemeend van voortzetting zijner bemoeiingen af te moeten zien. Achteraf is de voorstelling ge geven, alsof de opvatting van den minister onjuist was, dat de EVC zich bereid zou hebben verklaard de staking te beëindigen indien geen rancunemaatregelen werden genomen. In dezelfde dagen echter schreef het communistische blad ,,De Waarheid" in zijn Haagsche editie van 12 Juni 1946 in een artikel van de hand van den hoofdredac teur: „De E.V.C. is tot het uiter ste gegaan om tot een verge lijk te komen. Zij heeft ten slotte als eenige voorwaarde voor het opheffen van de staking gesteld, dat er geen rancune-maatregelen zouden worden genomen. Meer kan men van een vakbond, die zichzelf respecteert, en tege- Buitenlandsehe verloofden van Amerikaansche soldaten kunnen voor drie maanden naar Amerika. Zijn zij in dezen termijn nog niet gehuwd, dan moeten zij het land weer verlaten. De eerste groep Oostenrijksche joden is naar Amerika geëmigreerd. Argen tinië heeft de diplomatieke be trekkingen met Polen hervat. De (Nederlandsche) voorzitter van de voedselnoodbijeenkomst te Washington heeft een beroep ge daan op Sovjet-Rusland, zich bij de organisatie aan te sluiten. Het secretariaat van de vak groep detailhandel in visch deelt ons mede: Hoewel de vergoeding voor het schoonmaken van haring, welke vergoeding nu op twee cent per stuk is gesteld, niet voldoende is, om alle kosten en risico's voor den detailhan del in visch te dekken, zullen de handelaren toch overgaan tot aflevering van schoonge maakte haring a 10 cent per stuk, omdat het niet verant woord wordt geacht, zulk een belangrijk voedingsmiddel aan het publiek te onthouden. Voor de Provincie Zuidhol land zijn voor de K.V.P.-candi- daat gesteld voor de Eerste Kamer de heeren prof. dr. J. A. J. Barge te Leiden, mr. H. A. M. T. Kolfschoten te Den Haag, Tj M. de Jong te Bols- ward, H. J. Kuiper te Sint Maartensdijk en mr. A. H. J. Fievez te Der, Haag. De Vereeniging van Neder landsche Gemeenten vergader de te Utrecht en had er be hoefte aan, een telegram van hulde en aanhankelijkheid te zenden aan H. M. de Konin gin. Dit werd evenwel niet geaccepteerd, omdat... het te legram niet voldoende zakelijk karakter had! Zooiets gebeurt in Nederland in het jaar 1946! De betrokken ambtenaar dien de minstens een draai om z'n ooren te hebben. En dan is het nog de vraag, of de zaak daarmee als afgedaan kan worden beschouwd. Ter gelegenheid van het 100- jarig bestaan van ,.De Tijd" ont ving de directie van dit dagblad een schrijven van Z.H. de Paus waarin de H. Vader zijn geluk- wenschen aanbood en zijn zegen schonk. Tevens spoorde de Paus het blad aan om mede te blij ven werken aan het verwezen lijken van den socialen vrede en de grootsche taak het alge meen welzijn te dienen voort te zetten. lijkertijd ten volle oog heeft voor het landsbelang, niet verwachten. Als zulke ver gaande voorstellen om tot een compromis te geraken, niet worden aanvaard, dan moe ten er andere motieven in het spel zijn." Dit is duidelijk. Maar toen op dien voet overlegd werd, volgde de E.V.C. opeens weer een andere koers. Het slot is opnieuw geweest dat men zijn verwijten richtte tot de regeering.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1