Nieuw EUCHARISTISCH CONGRES GESLOTEN Bidault vormt nieuwe regeering F Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: jk V/aardig eind van verheven feestviering Saaiste nieuws AMNESTIE IN ITAL|ë Eischen der communisten in beginsel aanvaard Van Mook en Sjahrir Beraad in Londen Reactie te Batavia OVERAL KWESTIES Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Pr. Otten; binnenland P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum 1.50, in alle edities 26 et. p. m.m.; minimum 4. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct Noordhollandsch BacrMad Buiten God is nergens veilig (Vondel) MAANDAG 24 JUNI 1946 41e JAARGANG NUMMER 10961 ALKMAAR: Langestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erbank (Van onzen specialen verslaggever) TERWIJL de zon reeds haar eerste stralen over de oude nog sluimerende Amstelstad uitgoot,, maakte katholiek Neder land zich op om getuige te zijn van de grootsche manifestatie waarmede de eeuwfeestviering van het H. Sacrament van Mirakel zou worden besloten. Door de nog stille straten trok ken op dezen onvergetelijken Zondag reeds vroeg de eerste bezoekers, die met extra treinen en autobussen naar het hart des lands waren gekomen, op naar de met geelwitte vlaggen rijk versierde Stadion. Daar waren reeds duizen den, aangespoord door de be zielende stem van Rector H. Drost, bezig zich voor te be reiden tot de H. Communie. Zij werden gewezen op de be- teekenis van het groote won der, dat door dit feest, dat zij misschien nooit meer zullen meemaken en dat het vorig Eucharistisch Congres, nu 22 jaar geleden, verre in de schaduw stelde, werd her dacht. Sinds den tijd dat God door de kracht van het vuur op te heffen het wonder wrochtte dat wij nu gedenken, zijn er velen hun geloof on trouw geworden en tot een anderen godsdienst overge gaan. „Jullie moeten dus", al dus Rector Drost, „bidden dat je altijd aan je geloof trouw zult kunnen blijven". Na een inleidend orgelspel, waaronder de Schola Canto rum van het Ignatius College o.l.v. Pater Smits van Waes- berghe S.J. en een groot aan tal misdienaars zich hadden opgesteld, betrad Mgr. Hui- bers onder het zingen van het „Sacerdos et Pontifex" de tot een kerkgebouw herschapen vlakte om, geassisteerd door kanunnik C. Henning en eeni- ge paters Jesuiten, de Pontifi cale Hoogmis op te gaan dra gen. Onder de H. Mis werden de wisselende gezangen uitge voerd door de Schola, terwijl ruim 12.000 kinderen o.l.v. Louis Schwirtz de IVe Mis zongen. Een veertigtal priesters, door vele misdienaars begeleid, betra den met de ciborie in de hand het veld en begaven zich naar het altaar. Misdienaars en pad vinders stelden zich rond de 40 communiebanken die in het rond waren geplaatst en de muren van het kerkgebouw voorstelden, op. Voor de consecratie werden de 40 cibories op het altaar ge plaatst. Langzaam voorbijdrijvende wolken wierpen af en toe don kere schaduwen, die spoedig weer door zonnestralen verdre ven werden, over het veld. In momenten van stilte drongen klokketonen vanuit de stad tot de biddende menigte door. On der de consecratie brachten Bra- bantsche vendelzwaaiers een vlaggengroet onder doodsche stilte. Treffend schouwspel. Onder leiding van een groot aantal padvinders begaven de kinderen zich naar de: communie banken waar veertig priesters hun de H. Communie uitreikten. Het was een roerende demon stratie van kinderlijke liefde tot God in Zijn H, Altaarsacrament die duizenden en duizenden kin deren eerbiedig en ingetogen tot de H. Tafel te zien naderen. Een half uur lang trok een onafge broken stroam van kinderen naar Christus in Zijn H. Sacra ment. De priesters die de H. Hos tie uitreikten liepen onder een gele parasol waarmede een acolyth de ciborie tegen felle zon of stof beschermde. Achter de kinderen volgden nog duizenden en duizenden geloovi- gen. die eveneens ter H. Tafel naderden. Ook het zien van al deze menschen, waaronder vele Eerw. Zusters en Broeders, voorts groepen padvinders, poli tieagenten. verpleegsters en gid sen was voor velen ontroerend. Intusschen had Mgr. Huibers het H. Misoffer beëindigd en, na zich van de H. Gewaden te heb ben ontdaan, in aanbidding voor het altaar neergebogen. On der de tweede H. Mis, door de vicaris van hét bisdom, Mgr. Ammerlaan opgedragen, bad Lector Drost de dankzegging voor. Met een kort woord van Mgr. Huibers tot de kinderen en vol wassenen werden de ochtend- plechtigheden besloten. VERVOLG PAGINA Te Alphen aan den Rijn zijn honderden gevallen van vleesch- vergiftiging gecnstateerd. Jos. Veltman, hoofdbestuurder van de K.A.B. wordt lid van Gedepu teerde Staten van Utrecht. Het ligt in de bedoeling de atoom- kwestie voor de Vereenigde Vol ken te brengen. De Britsih- Indische Congrespartij heeft de voorstellen van Engeland verwor pen. In Amsterdam dreigt weer een bakkersstaking. De Parij- sche ministersconferentie kon nog niet tot overeenstemming komen over het vaststellen van een datum voor de vredesconferentie. Er is overeenstemming bereikt tusschen Nederland en het Ameri- kaansche hoofdkwartier te Frank furt aangaande de levering van groenten aan de bezettingstroepen in Duitschland. Vermoed wordt, dat minister Mansholt zal aanblij ven als minister van Landbouw. In. verband met het uitroepen der republiek in Italië zullen vonnissen wagens misdaden, be halve moorden met voorbedach ten rade. begaan door leden der Italiaansche illegaliteit worden vernietigd. Ook de vonnissen van fascisten zullen worden ver minderd of kwijt gescholden, be halve ten aanzien Van personen, die zich aan grove misdrijven hebben schuldig gemaakt of die een vooraanstaande plaats heb ben ingenomen. De amnestie was oorspronkelijk uitgevaardigd, door koning Umberto ter gele genheid van diens troonsbestij ging. Officiëel is medegedeeld, dat Bidault een regeering gevormd heeft. Bidault zelf zal, behalve als minister-president ook als minis ter van buitenlandsche zaken op treden. De twee vice-presidenten zijn Maurice Thorez (communisti sche leider) en Felix Gouin (so cialist). Verder hebben in ie re geering o.a. zitting FVaucisque Gay (MRP) en Alexander Va- renne (Verzetsbeweging) als mi nisters van staat, Robert Schu man (MRP) als minister van fi nanciën, Edouard Depreux (socia list) als minister van binnenland- sche zaken. De overige portefeuilles zijn verdeeld over vijf katholieken, zes communisten en vier socialisten; staatssecretaris bij het bureau van den president is Andre Colin. Bidault zal ook het ministerie van voorlichting overnemen Een minister van voedselvoorziening moet nog aangewezen worden. De socialisten hebben in deel- Van Mook heeft Soetan Sjahrir verzocht nadere toelichting te geven op de laatste Indonesische tegenvoorstellen, zoo wordt uit niet-officieele bron te Batavia bericht. Na de bijeenkomst, die. naar verluidt op neutraal gebied bij den geallieerden verbindingsoffi cier is gehouden, is geen commu niqué verstrekt, doch men neemt aan ,dat Sjahrir naderhand een onderhoud heeft gehad met G. Mackereth. d'en Britschen consul- generaal. neming aan de regeering toege stemd op de volgende voorwaar den: ratificatie van Leon Blum's te Washington gesloten overeen komst, het houden van de eerst volgende verkiezingen op 15 Oc tober aanstaande, bespoediging van het opstellen van een grond wet en regeling van de kwestie der loonen bij voorkoming van prijsstijging. Ook heeft Bidault in beginsel de eisch der communisten tot een onmiddellijke algemeene verhoo ging van salarissen en pensioenen aanvaard. De communisten had den hun deelname aan het kabinet afhankelijk gesteld van het aan vaarden van dezen eisch. (Van een parlementairen medewerker) QE SLUIER over een ge heimzinnig vertrek van minister dr. Beel, den kabi netsformateur, is eenigszins opgelicht. De minister en for mateur vertrok Vrijdag naar Londen, waar hij minister van Kleffens zou ontmoeten, die reeds eerder daar was aange komen en er een bespreking zou voeren met minister van Royen. Ook minister Drees is naar Londen gereisd. In par lementaire kringen is men overtuigd, dat een en ander verband houdt met de Indi sche kwestie, die in een min of meer acuut stadium is ge komen, na de bekendmaking der laatste tegenvoorstellen van Sjahrir, welke hun stem pel dreigen te gaan drukken ook op de kabinetsformatie. Men wil wel beweren, dat de aanwezigheid van verschil lende ministers te Londen aan een toeval is te wijten, maar dit kan dan hoogstens slaan op de aanwezigheid van mi nister Meynen, die ook al de zee overgestoken is. Dit houdt verband met militaire bespre kingen, waaraan ook Prins Bernhard, die inspecteur-ge neraal van de Koninklijke Landmacht is, en de sous-chef van den Generalen Staf, gene- raai-rnajoor Doorman, zouden deelnemen, die ook verschil lende opleidingskampen van het Nederlandsche leger zou den bezoeken. Wanneer wij verder echter vertelien, dat ook de heer jhr. Tjarda van Starkenborg Stacliouwer in Londen werd verwacht, dan spreekt het vanzelf, dat men de plank niet ver mis is, met te veron derstellen, dat het beraad in Londen allereerst de proble men rondom Indonesië betrof. Niet alleen om de kwestie zelf, maar ook om het ver band, dat er bestaat met de formatie. Het vermoeden werd uitgesproken, dat er over de Indische problemen zelve ook contact gezocht zou worden met de Engelsche regeering, en het „Vrije Volk" weet te vertellen, dat ook de zg. an nexatiekwestie ter sprake zou komen. Dit werd dan aange duid als een bespreking van De eerste walvisclrvaarder; de "Will em Barendsz" van de Ned. Mij. voor walvischvaart wordt op de werf der Ned. Dok Mij. te Amsterdam gereed gemaakt; om in het komende najaar ter walvlschvangst in het Zuidpool, gebied uit te varen. Het gat in het achterschip; waarin de sul geplaatst zal worden. A.N.P. P. Bevoegde Nederlandsche krin gen te Batavia deelen de meening, welke uitgedrukt is in het com munique van den Regeeringsvoor- lichtingsdienst te Den Haag, vol gens welke de laatste Indonesische tegenvoorstellen een stap terug zijn, vergeleken met het ontwerp, dat werd overgelegd bij het laat ste verblijf van Dr v. Mook in Nederland. Genoemd ontwerp hield in, dat in de toekomst een Indonesische republiek gevormd zou worden, als onderdeel van den Indonesi- schen Federatieven Vrijstaat bin nen het kader van het Konink rijk. Nu doelt men op een Indo- nesischen Vrijstaat met wegla ting van de federatieve construc tie welke een bondgenootschap met Nederland zou sluiten. Ofschoon Nederlandsche krin gen zich den ernst van dit ver schilpunt bewust zijn, zien zij toch de mogelijkheid en wensche- lijkheid van verder overleg en besprekingen met de republikei nen in. Genoemde kringen zijn van meening, dat de goede resul taten van deze besprekingen in geen geval bij voorbaat uitgeslo ten of in twijfel getrokken moe ten worden. Volgens betrouwbare mededee- lingen heeft na de overhandiging van de tegenvoorstellen inder daad een inleidend semi-officieel contact plaats gehad tusschen de beide partijen. Dezelfde bron deelt mede, dat men kan aanne men, dat in de eerstkomende dagen dit semi-officieel contact vernieuwd zal worden. grenscorrecties. Dit zou er op duiden, dat de kwestie van de gebiedsuitbreiding bij de ka binetsformatie weer sterker op den voorgrond is getreden, hetgeen niet onmogelijk is, daar minister Beel uit het Zuiden komt, waar men over de gebiedsuitbreiding meer actieve opvattingen heeft dan in het kabinet-Schermerhorn bleken te leven. TEGENWOORDIG maakt men overal kwesties van. Majoor Breunese, die na de capitulatie in Mei 1940 eenigen tijd leider van den Nederlandschen Opbouw- dienst geweest is, schijnt volgens sommige autoriteiten nog niet zui ver te zijn. Hij was leider van de Vierdaagsche van den Ned. Bond van L.O. en nu hij dit blijft, is er niet meer of minder dan 'n leger order uitgevaardigd, waarbij het aan militairen verboden wordt aan de komende Vierdaagsche mee ie doen! Dit is toch nog al kras. In verband met deze legerorder vernemen wij, dat de Vierdaag sche te Nijmegen in elk geval zal doorgaan onder auspiciën van den N.B.V.L.O. en dat bij de bevoeg de autoriteiten de noodige stappen zullen worden gedaan om de Vierdaagsche in haar traditionee- len en opvoedkundigen vorm voor het Nederlandsche volk te hand haven. Eerlang kan een brochure verwacht worden, waarin de kwestie Breunese in het juiste licht gesteld zal worden. Zondag werd te Nijmegen een speciale wandelmarsch gehouden van de gouden kruisdragers; dat zijn de wandelaars, die meer dan tienmaal de vierdaagsche N.B.V. L.O.-marschen hebben geloopen. Bij hen hadden zich 2500 deelne mers aangesloten. De marsch stond onder leiding van Majoor Breunese, die van de wandelaars een spontane ovatie in ontvangst te nemen had. In principe werd besloten tot oprichting van een organisatie van gouden kruisdra gers ter propaganda van de vier daagse!^ en tot moreelen steun van Majoor Breunese! Zoo gaat men door Nederland in twee deelen te splitsen en ons land belachelijk te maken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1