Nieuw OVERWELDIGENDE NATUURKRACHTEN ZULLEN WORDEN ONTKETEND HOOPVOLLE STEMMING TE PARIJS VERDWENEN Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: KAB IN ET-B EEL STAAT VOOR DE DEUR Lijst F. 16 van het Roode Kruis Zondagavond valt de atoombom bij Bikini... Initiatief van Molotof heeft geen succes KONING LEOPOLD (2aalsle nieuws Spion veroorzaakte Arnhemsch debacle Tribunaalkamer staakt1 Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland P. Sigon. Abonnementsprijs I 3.40 per kwartaal: 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.1 minimum I 1.50, in alle edities 26 ct. p. num.; minimum 4. Fam. ber. 20 ct. p. num.; in alle editie3 30 ct Noordhollandsch Daqblad Buiten God is nergens veilig (Vondel) DONDERDAG 27 JUNI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10964 ALKMAAR: Langestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erb ank Verschillende bladen geven min of meer uitvoerig uiting aan de vermoedens van hun parlemen taire redacteuren ter zake van de komende Kabinetsvorming. Som mige gaan daarbij zeer ver en heel voortvarend toonde zich al het blad „Trouw", dat minister Beel vandaag reeds de Kamer binnen zag komen met een regee- ringsverklaring op zak en een compleet team ministers achter zich.Dat was zelfs hoogere Haagsche instanties te bar en zoo liet men de radio gisterenavond een paar maal omroepen, dat er van een regeeringsverklaring in de Tweede Kamer op hedenmid dag .,in geen enkel opzicht sprake is". De berichten, dat minister Beel gereed zou zijn met de vor ming van een kabinet, „moetgn op zijn minst genomen voorbarig ge acht. worden". Niettemin worden een serie namen genoemd, waarvan er zeker eenige wel „raak" zullen zijn. Andere staan nog geenszins vast. Voor bepaalde posten worden nog wel twee of drie namen genoemd. Zoo kan men het natuurlijk altijd raden. Ihtusschen kan wel worden aangenomen dat de formatie zich vrijwel in de volgende richting zal ontwikkelen: Ministerpresident en minister van Binnenlandsche Zaken: dr. L. J. M. Beel. Justitie: mr. J. H. van Maarsse- veen. Financiën: mr. P. Lieftinck of dr. G. W. Huysmans Onderwijs: dr. J J. Gielen. Oorlog: majoor H. J. L. Fiévez. Handel en Nijverheid: dr. G W. Huysmans of ir. Vos. In elk geval kan worden aan genomen, dat in deze portefeuilles de vijf katholieke ministers zijn opgenomen, die in het nieuwe ka binet een plaats zullen krijgen. Sociale Zaken: W. Drees. Landbouw: S. L. Mansholt. Verkeer: L. Neher of ir. Tromp. Overzeesche Gebiedsdeélen: ,mr. H. W. van Helsdingen. Openbare Werken: ir. Ringers of ir. Vos. Zonder portefeuille: mr. van Kleffens. Voor Buitenlandsche Zaken houdt men aan zekere zijde hard nekkig vast aan jhr. van Tjarda van Starkenborg Stachouwer. Voor Marine, aangenomen dat dit departement weer een eigen minister krijgt weet men nog geen oplossing. En zoo wachten we maar weer af. Wat de "nieuwelingen" in dit lijstje betreft, kan worden medegedeeld, dat dr. Gielen inspecteur van het Lager Onderwijs te Nijmegen is. De heer Neher is directeur_generaal van de P.T.T., de heer Huysmans was mi_ nister in het kabinet, dat de heer Gerbrandy na de bevrijding in het Zuiden samenstelde; hij was direc_ teur van de coop, centrale boeren, leenbank te Eindhoven. K'olonel Fiè_ vez is een katholieke militaire specia. liteit en mr. van Maarseveen is lid van de Tweede Kamer voor Utrecht. Zijn uitverkiezing tot minister zou tot gelukkig gevolg hebben, dat de ka_ tholieke Kamerfractie weer een vrou welijk lid in haar midden kreeg, in de persoon van mej. mr d'e Vink, die in het noodparlement zitting had en wier aftreden algemeen betreurd werd. De Engelsche "Times" heeft ook 'n onthulling gedaan. Zij wist te vertel len, dat als minister van Overzeesche Gebiedsdeelen in aanmerking kwam de heer dr. Lovink, hoofd van de af- deeling voor Chineesche aangelegen heden der Ned'erlandsch Indische Re geering te Batavia. Dit is de heer mr. van Helsdingen, die oud_voorzitter Van den Indisehen Volksraad is; ook. Tenslotte heeft minister Drees op een congres voor Sociale Verzekering gisteren gezegd, dat men er op mag Vertrouwen, dat het nieuwe kabinet een verdere uitbreiding van de so ciale verzekering zal bewerkstelligen. De Lijst F. 16 van het Ned. Roode Kruis vermeldende de na men van personen die zich buiten <3e geallieerde gebieden op Java bevinden ligt op onze Bureaux voor een iedier ter inzage. Het Amerikaansche depar tement van Marine heeft me degedeeld, dat als tijdstip voor het bij wijze van proef neming laten vallen van een atoombom bij het eiland Bi kini voorloopig is vastgesteld: Zondag 30 Juni aanstaande 22.30 uur gmt. Dit tijdstip is uitgezocht door meteorologen, die aannemen, dat de weers omstandigheden alsdan het meest gunstig zullen zijn. De Usis meldt nader, dat de atoombom zal worden afgeworpen door een Amerikaansch B-29 Super-vliegend fort op een vloot van ongeveer 100 Amerikaansche en veroverde Japansche en Duit- sche marine-vaartuigen bij Bikini in de Marshall-eilandengroep. Een tweede atoombom zal tot ontploffing worden gebracht op een nader te bepalen datum in Augustus. De bommen die bij deze proeven worden gebruikt zijn van het „standaard"-type, dat bij Nagasa ki toegepast werd, omdat dit het beste en krachtigste soort is dat Amerika beschikbaar heeft. De natuurkrachten die bij deze proeven ontketend worden zijn overweldigend. Geleerden ramen dat de aanvangssnelheid van de wind in de naaste omgeving van de explosie zooiets als 1000 mijl per uur kan bedragen. Er kunnen golven ontstaan van 100 voet hoogte, al zullen de omringende eilanden en riffen de golven aan zienlijk reduceeren voordat zij de open zee bereiken, terwijl ze nog lager zullen worden tegen den tijd, dat ze de observatie-schepen bereiken. De temperatuur waartoe het water zal worden verhit zal in dê buurt van 1.000.000 graden liggen. De explosie van de bom zal, volgens experts, geen nasleep van vergiftiging van langen duur op het omringende zeegebied hebben. De dichtstbijzijnde mensche- lijke waarnemers der proefne mingen zullen op tien mijl af stand blijven, echter door lood en beton beschut, met zulke on doorschijnende brillen, dat het zonlicht nauwelijks door de gla zen heen kan dringen. Plat op den grond, met hun voeten naar Bikini toe, zullen ze op de sig nalen wachten, die gegeven zul len worden. De hoofdgroep der waarnemers zal zich op ongeveer 20 a 30 mijl afstand bevinden. Van Washington tot het hart van den Pacific naderen de voor bereidingen voor de proef, offi cieel genaamd „Operation Cross Roads en onder leiding van den Amerikaanschen vice-admiraal W. H P. Blandey, snel haar vol tooiing. De 167 inboorlingen van Bikini zijn voor hun veiligheid geëvacueerd naar een eiland meer dan 100 mijl ver weg, Geschoren geiten en varkens De schepen zullen rustig voor anker liggen, op de vastgestelde afstanden van elkaar, met het oranje-geschilderde Amerikaan sche schip „Nevada" als doelwit in het midden. De bemanning van Guineesche biggetjes is op den gevechtspost: 4000 witte rat ten in de gevechtstorens, aan dek, op de commandobrug, en in de machinekamers: 200 geiten, sommige geschoren, sommige met een nieuwe en geheime be scherming, 200 varkens met een geschoren huid, ingesmeerd met vet en lotion (waardoor de men- schelijke huid zooveel mogelijk benader^ wordt). Uitbarstingsterker dan tientallen orkanen. Wanneer de uit de lucht afgewor pen bom geen "blindganger" is, zal een straal, die het menschelijk oog over een afstand van 20 en meer mij len verblindt, een uitbarsting' ontke. tenen, die sterker zal zijn <Jan tien tallen orkanen. Golven van honderd, ja misschien wel van een paar hon derd voet hoog zullen over de ko_ raal-boog (ïe Oceaan in rollen. Een vloedgolf zal over den Oceaan slaan, die waargenomen zal kunnen worden door gevoelige instrumenten in Slranghai en aan de Oostkust van Chill, in Australië en in Nieuw Zee land, in San Francisco en zelfs aan de Atlantische Oceaankust van het Amerikaansche vasteland. De aarde zal door den bodem van de zee heen verafgelegen seismographen in tril ling' brengen. Brandende hitte en on stuimige winden zullen zich ver spreiden, terwijl een veelkleurige wolk zich ziedend een weg zal banen naar de sub-stratosfeer. Wat er met de schepen zal gebeuren, weet nie mand. Na de eerste controle van de auto matische verslagen der instrumenten, zullen de orders van vice-admiraal Blandey de machinerie in beweging zetten, waarvoor alle voorbereidin gen zijn getroffen. Vliegende booten zullen over de lag'une bulderen amper 40 voet boven de woest kol kende zee. Het is hun taak om de radio-activiteit te meten, die nog in het gebied is en de eerste ooggetuige, verslagen over te brengen, hun be manningen behooren tot de weinige menschelijke wezens, die blootgesteld zijn aan ernstige gevaren. Indien zij verslag uitbrengen en wanneer dat verslag gunstig is, zul len twee helicopteres omlaag flad deren en monsters nemen van het water dat 'door de atoomkracht be roerd is. Daarna zullen 6 kleine ka_ nonneerbooten over de golven naar de lagune scheren alweer om de radio-activiteit te meten. De geiten, varkens en ratten zullen verzameld en snel overgebracht wor den op een speciaal uitgerust schip, waar dokters de uitwerking zullen beginnen te bestudeeren van de döo_ dende gamma-stralen op de levende lichamen. Tenslotte zal een leger van na tuurkundigen en onderzoekers het eiland' binnendringen, verlangend om te zien wat de bom heeft aange richt. Maandenlang zal L'ikini van de rest der wereld geïsoleerd blijven totdat elk spoor van de atoomsplit sing' zal zijn verdwenen. WAS MEN in den loop van Woensdag door het on verwachte voorstel van Mo lotof tot het houden van een informeele zitting van de vier ministers van Buiten landsche Zaken tol het be handelen van alle vitale kwesties en vooral van Trlëst wat hoopvoller gestemd ge worden, deze hoop is weer - den bodem ingeslagen door de bekendmaking van van nacht, dat de ministers, na gisterenavond gedurende 2 uren het probleem Triëst besproken te hebben, niet tot overeenstemming zijn geko men. Het Sovjet-Russische compro mis-voorstel kwam hierop neer, dat Triëst een autonoom gebied zou worden onder Joegoslavische souvereiniteit, te besturen vol gens een door de groote vier goedgekeurd Statuut. Als uiter ste concessie zou Molotof zich willen neerleggen bij een door de J' egoslaven en Italianen geza menlijk uitgeoefende souverei u» teit. Byrnes en Bevin drongen er tee sterkste op aan, d'e kwes'-'e te laten regelen door de vredes conferentie van de 2i naties, daar de groote vier voer een bot sing tusschen twee verschillende inzichten stonden. Molotof verklaarde, dat hij zijn opvatting omtrent d'e regeling der grens tusschen Italië en Joego slavië handhaafde, waarbij klei ne wijzigingen Jen gunste van Italië mogelijk zouden zijn. Byr nes gaf hierop een gedetailleerd overzicht van de concessies, wel ke door de westelijke mogend heden reeds aan Joego-Slavië waren gedaan. Van gezamenlijke souvereiniteit van Italië en Joe- go-Slavië zeide Byrnes voortdu rende wrijving tusschen de twee gouverneurs, welke volgens Mo- lotof's voorstel zouden moeten worden aangesteld', te vreezeri. In een schrijven van den se cretaris des Konings, Pirenne, aan de voorzitters van de Bel gische Kamer en Senaat, wordt gemeld, dat Koning Leopold in principe het voorstel heeft aan vaard tot het benoemen van een commissie samengesteld uit vooraanstaande persoonlijkheden uit rechtsgeleerde kringen. Deze commissie zou tot taak hebben de stukken te verzamelen van Koning en Regeering, die een licht werpen op de houding van den Koning gedurende den oor log. De hier te lande vertoevende West_ Indische delegaties zijn door H-M. de Koningin ten paleize Het Loo onfcvan gen. De leden der delegaties voor het paleis. A.N.P. P. Verschenen is een rapport van het Instituut voor Volkshuisves ting over nieuwe woningpolitiek. Het bericht over vermindering van het kolenrantsoen uit Duitsch- land wordt tegengesproken. Een wetsontwerp is ingediend, om de bestaande afwijking van den wettelijken tijd een wettelijke basis te geven. Trygve Lie, de algemeen secretaris, sprak giste ren, op den verjaardag van het Handvest van de UNO over den algemeenen toestand en ontkende dat er ook maar een politiek leider was, die weer aan oorlog dacht. De voormalige minister van buitenlandsche zaken van Japan Matsoeoka is overleden. Duit- sche ouders protesteeren tegeii de ontvoering van Duitsche kinderen in de Russische zone. Te Hoek van Holland is een uitbraakpo- ging van veertien S.S.-ers nog net op tijd verijdeld. Juan Antonio Rios, de president van Chili, is overleden. De eerste „vooraf- klaargemaakte" woning is te Eind hoven in gebruik genomen. Een aartsschelm is dezer dagen door de Engelsche auto riteiten aan ons land uitgele verd, wiens spionnagedaden een geheel nieuw licht werpen op den titanenstrijd der Brit- sche luchtlandingstroepen bij Arnhem. De Rotterdammer, Chris- tiaan Lindeman, alias King Kong, wordt er van beschul digd den Duitschers waarde volle inlichtingen te hebben verschaft over de ophanden zijnde luchtlanding bij Arn hem op 17 Sept. 1944, zoodat het achteraf geen toeval blijkt te zijn, dat de Duitschers sterke strijdkrachten in de nabijheid hadden geconcen treerd. L indemGn heeft bij zijn spionnage werkzaamheden van twee ruiven gegeten Een paar jaar lang heeft hij in geal lieerden dienst werkelijk zeer t (.rdienstelijk werk gadam, maar kort voor de operaties in Nederland is hij naar de Duitschers overgeloopen met de klaarblijkelijk fatale gevol gen van dien. Men verwacht, dat deze min of meer mysterieuze zaak wel dra zal worden berecht. De tweede kamer van 't Zwol- sche tribunaal, heeft geweigerd haar werkzaamheden voort te zetten. Reden is de gang van zaken in het proces tegen den van colla boratie verdachten Kamper wijn handelaar J. W. Siebrand'. Het dossier van J. W. Siebrand. dat reeds door genoemde Tweede Kamer in studie werd genomen, is door den President van het Zwolsche tribunaal mr. Groenix van Zoelen, na een persoonlijk onderhoud met den verdachte, doorgezonden naar den procu reur-fiscaal bij 't Bijz. Gerechts hof te Arnhem, mr. des Tombe, die vervolgens onvoorwaardelijke buiten vervolging stelling gelast te. rfU A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1