Nieuuu Weer optimisme te Parijs het Consumenfencrediet Vier millioen gegadigden voor Italië verliest zijn aanspraken op de koloniën Voor Den HelderSchagen en omgeving nergens v(fj%del) Bureaux: Bij den verjaardag van den Prins Mijnontploffing te Velsen Geen audiëntie De tegenvoorstellen MAJOOR BREUNESE TREEDT AF De Fransch-ltaliaansche grenskwestie beslist Verbetering voor groote gezinnen bepleit Koloniale probleem niet in vredesverdrag Staking bij de Droogdok Maatschappij opgeheven Overheidspersoneel weer aan het werk Leert van Mij Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland F. Slgon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; f 1.20 per maand, Inclusief Incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 et. p. m.m.; minimum t 1.50; ln alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum 4.—. Fam. ber. 20 et. p. m.m.; in alle edities 30 ct NoonUiollandsch DaqLlad Buiten God is 't VRIJDAG 28 JUNI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10965 ALKMAAR: Larigestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80: tel. K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noörderbanlc /V) de verjaardagen van de leden van ons Koninklijk Huis is het altijd verheugend om te zien hoe Vorstenhuis en Volk zich met elkaar verbon den voelen. En dit blijkt niet in het minst op den verjaar dag van Prins JBemhard, dien wij morgen, den tweeden keer sinds de bevrijding vieren. Tijdens den oorlog was de Prins den steun en rechter hand van H.M. de Koningin in den strijd tegen de over weldigers. Maar ook nu er nog zoo ontzaggelijk veel ge daan moet worden voor her stel en vernieuwing op gees telijk en stoffelijk gebied, toont, de jarige Prins in aller lei vorm zijn daadwerkelijke belangstelling voor de nooden van ons volk. Door zijn een voud en gemoedelijkheid heeft hij een blijvende plaats in veler harten veroverd. Ge lukkig een volk, dat een Ko ningshuis bezit, dat het devies volgt; Alles voor het Vader land. Het was de wensch van den Prins zijn verjaardag dit jaar tot een anjer-dag te maken ten bate va»' het Prins Bern- hardfonds, dat tot doel heeft ons volk geestelijk en cultu reel weer sterk te maken. VIJF MARINEMANNEN EN EEN BURGER GEDOOD Een in Velsen wonende arbei der J. Stork, had Woensdagavond ia een weiland, nabij den Am- sterdamschenweg aldaar, ongeveer ter hoogte van den tunnelbouw ren mijn gevonden. Deze zou gis terenmorgen om 9 uur door den ®ijnenopruimdienst gedemonteerd Worden. De mijn ontplofte echter, Het het noodlottig gevolg, dat 6 Personen, n.l. een officier en 4 fan van den Mijnenopruimdienst et de arbeider, die de mijn ge vonden had en meegegaan was de plaats aan te duiden, op slag gedood werden. Daar alle Seiuigen van het ongeval om het 'even kwamen, kon de oorzaak ervan niet worden vastgesteld slachtoffer S. laat een vrouw en een dochter na. ,De marine-slachtoffers zijn: luitenant ter zee 3e klasse C. schriel; matroos der le klasse A. Witvliet en de matrozen der 2e «asse G. Raithel, W. T. C Kreg- tlnü en W van dér Geest. Dit farine-persó.neel behoorde tot de "i IJmuiden geplaatste afdeeling van den Mijnenruimdienst der koninklijke Marine. Laten wij daarom vandaag, door het dragen van de anjer, niet alleen onze vreugde too- nen maar ook onze vaste wil om mee te werken aan den heropbouw in velerlei vorm van ons zoo zwaar geschonden vaderland. Z. h. Exc. de Bisschop van Haarlem zal Dinsdag 2 en Woensdag 3 Juli géén audiëntie verleenen. In de eerste officieele verkla ring, welke te Batavia is ver strekt na de overhandiging van de Indonesische tegenvoorstellen, heeft een woordvoerder van de Nederlandsch-Indische regeering de Indonesische onderhandelaren ervan beschuldigd hun aanvan kelijke verlangens naar een rege ling te hebben gewijzigd in een weigering om d'e Nederlandsche souvereiniteit te erkennen over de eilanden, welke onderwerp van de gevoerde bespreking zijn geweest. Bij het actie-comité voor de Vierdaagsche te Nijmegen is gisteravond het officieele bericht binnengekomen, dat Majoor Breu- nese in overleg met het bestuur van den N.B.V.L.O, heeft beslo ten af te zien van het leiderschap van de Vierdaagsche voor dit jaar in verband met de order van den Minister van Oorlog, waarbij aan militairen werd verboden deel te nemen aan de Vierdaagsche, wan neer deze onder leiding stond van Majoor Breunese. Nadat Woensdag aan alle optimisme over de conferentie van Parijs een einde was gekomen door de verwerping van het Russische compromis voorstel in zake Triest, is men gisteren op verschillende punten tot overeenstemming gekomen. Zeo besloot men de Dodekanesos aan Grieken land terug te geven en wer den de Fransche eischen tot wijziging van de Fransch- ltaliaansche grens ingewil ligd. Het gebied van Tenga en Briga in Noord-Italië komt aan Frankrijk. De Bulgaarsche Marine zal worden ingekrompen tot 7.250 ton en een personeelsbezetting van totaal 310 man. De Roemeensche activa in het buitenland zullen worden ge bruikt ter vereffening van de Geallieerde vorderingen op daft- land. Tot het bereiken van deze over eenstemming heeft Molotof veel bijgedragen. Hij verklaarde zich nu bereid De tweede kamer is begonnen met de behan deling van het Consumenten- crediet, dat is officieel het wetsontwerp: „Maatregelen ten einde tijdelijk in dringen de gevallen door de verlee ning van Consumentencredie- ten de aankoop van onont beerlijke duurzame gebruiks goedéren te vergemakkelijken. Er waren nog al wat wen- schen, waarvan zich in het bijzonder de heer Andriessen van de K.V.P. tot tolk maakte. Er zullen, zoo weet men, ter uitvoering van de regeling districtenraden worden inge steld door de gemeenten. De heer Andriessen wilde nu, dat ook groote bedrijven dit kon den doen, zooals de mijnen en groote fabrieken. Terecht vroeg deze spreker in deze raden ook een plaats voor de huismoeders. Verder vroeg hij, of de Volks- credietbanken worden ingescha keld en of de voorwaarden niet bekend gemaakt kunnen worden, waaraan gegadigden moeten vol doen en die in het ontwerp niet zijn bekend gemaakt De heer Andriessen diende verschillende amendementen in en stelde o.m. ook de vraag of de Kinderbijslag niet verbeterd kan worden. Overigens kwam uiteraard de belangrijke kwestie van de span ning tusschen loonen en prijzen ter sprake. Minister Drees wees er op, dat deze spanning zich in alle landen voordoet en dat de regee- hebben andere sprekers ook in het licht gesteld. Feitelijk gaf minis ter Drees deze klacht toe, toen hij zei, dat de Stichting van den Arbeid reeds kort na de bevrij ding met een suggestie inzake dit crediet was gekomen. Intusschen is een jaar .voorbijgegaanDe heer Schmal had overigens bere kend, dat er voor het crediet 500 millioen noodig zal zijn en dat er wel vier millioen gegadigden zullen komen. Hij zou de waarde bonnen kosteloos willen verstrek ken. In het algemeen ..kon de Kamer zich zeer wel met het wetsontwerp vereenigen. Zelfs de heer Hacke van de Partij van de Vrijheid was er glad voor en wilde bepaalde normen stellen, volgens welke credieten eventueel niet terugbetaald behoeven te worden. Anderen hadden ook al niet veel vertrouwen in die terug betaling en berekend was al, dat er van de 500 millioen misschien maar 125 millioen zou terugko men. De heer Andriessen bepleitte ver_ betering van de credieten voor groo_ tere gezinnen en stelde o.a. ten aanzien daarvan een amendement in het uitzicht, dat vandaag behan_ deld zal worden. Het groote gezin komt no? steeds in de verdrukking zei de heer Andriessen terecht, doeltreffende maatregelen moeten worden genomen, het voeren van 'n juiste gezinspolitiek is noodig. De heer Hoogkarspel vond loons_ verhooglng* beter dan de nu voor gestelde credieten. Maar de minis ter van Sociale Zaken verklaarde, dat dit economisch niet verantwoord was en wees er bovendien op, dat ook anderen dan loontrekkenden ge holpen moeten wordem Minister Lieftinck wees er vooral op, dat de voorgestelde maatregel er een van verschaffing* van koopkracht is, die niet mag uitgaan boven de hoeveel heid goederen. Hij zei, dat men zich daarover niet te veel illusies mag maken. Aan gezinnen met de laag ste inkomens en aan groote gezinnen zal tegemoetkoming verleend wor den bij de terugbetaling. De in het ontwerp genoemde bedragen te ver_ hoogen; raadde de minster sterk af. Intusschen diende de heer Andries sen terzake een amendement in Naar te Parijs wordt vernomen heeft Wysjinski de vertegenwoor diger van de Sovjet-Unie, Woens dag in de vergadering van de geallieerde commissie inzake de Italiaansche koloniën er op aan gedrongen, dat Italië zal afzien van zijn souvereiniteit over zijn koloniën ten gunste van de Groo te Vier. De Amerikaansche ver- "au uc icgs=c- i ie vier. me nviueriKauiisciie vee ring derhalve niet 'tot loonsver- I tegenwoordigers gesteund door hoogina durft overgaan. Met ditiJnwoiorvrt epwottpn zich tegen hooging durft overgaan. Met dit consumentencrediet wil men de moeilijkheden overbruggen. Zoowel minister Drees als mi nister Lieftinck hebben het ont werp van de Regeering, waar nog wel een en ander aan geschaafd zal worden, verdedigd, nadat eerst nog tal van afgevaardigden in een ouderwetsch debat van hun inzichten hadden getuigd. Over het algemeen vonden de sprekers de voorschotten, die verleend worden, te laag en men meende, dat het terugbetalen ervan te zware lasten legt op de schou ders van de gezinnen Zoo be toogde de heer van Lienden, dat een gezin van vier personen per jaar 250 gulden moet aflossen. De heer Schmal betoogde, dat het ontwerp te laat komt, en dat Engeland verzetten dit voorstel. De subcommissie der vier ministers-conferentie inzake het Amerikaansche voorstel om de regeling der Italiaan sche koloniën een jaar uit te stellen heeft echter het al- gemeene beginsel aanvaard, dat het vredesverdrag met Italië niet een definitieve op- tossing van het koloniale pro bleem zou bevatten, en dat Italië zonder meer van al zijn aanspraken op zijn vroegere gebieden zou afzien. De vier groote mogendheden zullen trachten binnen een jaar een oplossing voor de koloniale kwestie te vinden. 7"T??sr. Ms&X&lSmtL -x g Wie lust kersen, zacht en rood? In de Betuwe is de pluk van deze smakelijke roode vruchten ln vollen gang en manden vol vinden vla vei ling en handelaren hun weg naar de consumenten. Ass. Corr. P. zoowel de Grieksche als de Fran sche eischen le aanvaarden. Een en ander deed Byrnes zeggen, daf hij een oogenblik noodig had om op adem te komen. Molotof drong aan op garanties voor Italië, dat dit land een deel van de hydro-electrische kracht installaties in de streek van Ten- ga-Briga zou krijgen. Ondanks het feit, dat de bespre kingen over Triëst Woensdag zijn vastgeloopen, heerschte in confe rentiekringen gisteren een onver wacht optimisme. Toen Senator Van den Berg van de delegatie der Ver. Staten het Palais Lu xembourg verliet, verklaarde hij glimlachend: „Ik geloof haast, dat ilc mijn koffer kan beginnen te pakken." Op een gisteren gehouden ver gadering van de E.V.C. bedrijfs groep Metaalindustrie is besloten de staking, welke ruim 3 weken geleden bij de Amsterdamsche Droogdok Mij. is ontstaan en welke ruim 810 arbeiders omvatte, op te heffen. Zooals bekend was de oorzaak der staking de weigering van een aantal arbeiders een reparatie te verrichten aan een „besmet" schip De acht arbeidscontractanten en drie vaste arbeiders van de Ge meentelijke Handelsinrichting, die dezer dagen geweigerd hadden lossingswerkzaamheden in de Am sterdamsche haven te verrichten en dientengevolge met ontslag werden bedreigd, zooals de wnd. burgemeester, Bern. C. Franke aan de EVC-afge\aardigden uit drukkelijk heeft medegedeeld, hebben zich weer gemeld, zoodat geen overheidspersoneel meer in het havenconflict is betrokken. BIDDEND dat Jesus ons hart aan het Zijne gelijkvormig make, moeten wij uit geheel onze kracht naar deze gelijk vormigheid medestreven. Diep zinnige gepeinzen en hoogge stemde ontboezemingen zullen ons hiertoe niet voeren, in dien wij niet voor alles ware leerlingen van Jesus zijn. Wij moeten voortdurend leeren van Jesus. En wat wij van Hem moeten leeren, heeft Hij in tvjee woorden gezegd: „Leert van 'Mij, dat Ik zacht moedig en nederig van harte ben". Dit zijn de twee meest- bespotte, ook door vele chris tenen meest-verguisde deug den. Niet-opstuiven als op onze gevoelige teentjes wordt ge trapt, goede bedoelingen ver onderstellen bij hen, die ons „niet sympathiek" zijn, zeven maal zeven maal onze naas ten hun schuld vergeven, overtuigd zijn dat wij niets zijn uit eigen kracht dan dom me slechte wezens en dat som mige misdadigers misschien heiligen zouden zijn, indien hun dezelfde genaden waren geschonken als ons-.- Dat zijn gesteltenissen waar je in de wereld niet veel eer mee in legt. Doch zonder deze be- bestaat er geen gelijkvormig heid met Jesus. MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1