Nieuw Hooger consumentencrediet voor groote gezinnen België door algemeene staking bedreigd GOUDVONDST in Rotterdamsche haven Italiaansche protesten tegen het besluit van Parijs Voor Alkmaar en omgeving Bureaux: Wetsontwerp in de Tweede Kamer aangenomen Tito loot Triëst niet los VAN ACKER OVER DE TOESTAND Een waarde van anderhalve ton De Oostenrijksche regeering Bericht Staat van beleg in Indië DE NICOLA PRESIDENT VAN ITALIë Toscanini weigert op te treden „De Tijd" eert haar stichter Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 13 et. p. m.m.; minimum 2.50; in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum 4. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct. NoortUiollandsch Dagblad J Buiten God is '1 nergens veilig (Vondel) ZATERDAG 29 JUNI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10966 ALKMAARLangestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank -Te Zeist werd een landdag van L.O. en L.K.P. gehouden^ waarbij op indrukwekkende wijze de slachtoffers van het verzet werden herdacht. Een overzicht tijdens de plechtigheid. Anefo/'t Sticht IJ ET CONSUMENTEN- n CREDIET is door de Tweede Kamer aangenomen, nadat eenige amendementen van den heer Andriessen en een van den heer van Lien- den, resp. KVP en PvdA, enkele verbeteringen hadden aangebracht. De Minister is over zijn aanvankelijke be zwaar tegen verhooging van het crediet voor groote gezin nen heengestapt en de Kamer nam dit amendement aan, dat het mogelijk maakt, elk lid van een gezin boven het aan tal van vier, inplaats van 100 gulden crediet, f 125,te ge ven. Het voornaamste bezwaar, ook tegen een ander amendement, was, dat het opnemen van die veran deringen vertraging zou opleve ren en de minister wil in elk ge- Evenals kardelj, de vice-premier van Joego- Slavië en leider van de dele gatie van dat land op de Pa- rijsche conferentie, die het door Molotof geopp_erde plan van een gemeenschappelijke souvereiniteit over Triëst door Italië en Joegoslavië van de hand heeft gewezen, heeft thans ook Maarschalk Tito verklaard geen genoegen te zullen nemen met eenige halfslachtige beslissing in zake Triëst welke schadelijk is voor Joego-Slavië. Wij kunnen niet afzien van onze souvereine rechten, aldus Tito, om de stad Triëst te behee- rën. Evenmin kunnen wi.j er ac- coord mee gaan, dat de recht vaardige eischen van het Joego slavische volk het onderwerp van een stemming zouden worden op de Vredesconferentie of in de zit ting van de V. N. Het Joego-Slavische volk, zoo besloot Tito, is helaas genoodzaakt te zeggen, dat er aan de zijde van de groote Westersche mo gendheden. onze bondgenooten in oorlogstijd, een volkomen gebrek aan begrip heerscht voor de bil lijke verlangens van Joego-Slavië en de geweldige offers en bijdra gen die ons land tijdens den oor log heeft gebracht. val de regeling met 1 September doen ingaan. Het tweede amendement, dat na steun van uit de Kamer zonder h. s. aangenomen werd, beoogde voor bijzondere gevallen, bijv. voor repatrieerenden, den termijn binnen welken men zich voor het crediet moe; aanmelden, te ver lengen. Harder was de strijd om het amendement van den heer Andriessen, om gezinnen, die ab soluut niets terug kutmën krij gen, vrijstelling van terugbetaling te geven. Voorts, om den Centra- len Raad een bedrag te doen vast stellen, dat- niet Behoefde te wor den terugbetaald, en tenslotte, dat de Stichting voor den Arbeid in die Centrale Raad een evenredige plaats zou krijgen. De heer An driessen bereikte niet het volle pond, maar trok zijn amendement in, nadat de Minister eenige wij ziging in zijn ontwerp gebracht had, die een eindweegs aan de verlangens van den Katholieken afgevaardigde tegemoet kwam. Nadat de Kamer nog een amen- dement-van Lien den had overge nomen, beoogende de instelling van aparte districtsraden voor be paalde bevolkingsgroepen, bijv. mijnwerkers, is het geheele ont werp z.h.st. aangenomen. Het eer ste breedere overleg tusschen de nieuwe Kamer en deoude Re geering had een succesvol verloop gehad. De stakingen in België heb ben een grooten omvang aangenomen. Vooral in het gebied van Luik is de toe stand ernstig. In alle groote ijzerfabrieken wordt gestaakt. Ook de tramlijn LuikSe- raing is stilgelegd. Er wordt geen enkel incident gemeld en overal in het industriege bied heerscht groote rust. Op een gewestelijk congres van het Belgisch Vakverbond te Charleroi werd een motie aan genomen, waarin het congres zijn sympathie betuigt met de Luiksche stakers en de zeer drin gende bijeenkomst van de natio nale arbeidsconferentie eischt, om den algemeenen toestand te onderzoeken en van gedachten te wisselen. Het verzoekt zijn man datarissen uit te gaan van de resolutie, die op het congres van 15 Juni werd aangenomen. Het besloot Maandag a.s. op nieuw bijeen te komen en be vestigde zijn voornemen, na raadpleging van de arbeiders, de algemeene staking uit te roepen. In geval de natio nale arbeidsconferentie niet plaats heeft, of indien haar resultaten niet bevredigend zijn. Deze motie werd door alle aanwezige leden, min 57 stemmen aangenomen. Minister Van Acker deelde in een persconferentie mede, dat het werk is neergelegd in 26 mij nen, §0 metaajfabrieken, 6 elec- trische eentrales, 1 tramweg maatschappij en 14 verschillende andere ondernemingen. In totaal zijn er in het Luiksche gebied 36.000 stakers. Speciaal in Luik. aldus de minister, waren de sta kingen voorbereid met het doel een algemeene werkstaking te doen uitbreken. De moeilijkheden begonnen in de staalindustrie, doch het eigenaardige is dat de salarissen aldaar wel voldoende zijn, in tegenstelling met andere industrieën in andere districten. De minister beschuldigde de Trotzkisten openlijk het op een revolutie aan te sturen en de ontevredenen van wape nen te voorzien. Bovendien Uit de pijpleiding van den zand zuiger Sliedrecht 9, welke in de Merwedehaven zand spuit ten behoeve van op te hoogen gron den is een staaf goud le voor schijn gekomen. Het zanc\ waar in de staaf verborgen lag. is af komstig van baggerwerken iru den Nieuwen Waterweg ter hoog te van het Kruithaventje. Vermoedelijk is men den goudschat op het spoor, die een loodsboot in de Meidagen van 1940 voor de Nederland- sche Bank naar Engeland zou brengen, zonder haar doel te bereiken. Want zij werd door Duitsche aanval lers in den grond geboord. Men houdt rekenipg met de mogelijkheid, dat ook de andere staven van den goudschat, dertig in totaal, zich daar bevinden. Reeds zijn maatregelen genomen om het onderzoek onmiddellijk ter hand te nemen. De gevonden slaaf goud moet een waarde ver tegenwoordigen van 150.000 voor- oorlogsche guldens. VRIJWEL ONAFHANKELIJK Gisteren is in de geallieerde bestuursraad voor Oostenrijk een overeenkomst geteekend', waarbij aan de Oostenrijksche regeering alle bevoegdheden in handen wordt gelegd behalve die betreffende de bezetting. De Oostenrijksche regeering heeft het recht gekregen zonder geal lieerde toestemming internatio nale overeenkomsten af te slui ten en diplomatieke, alsmede consulaire relaties met landen, die lid zijn van de vereenigde naties, aan te knoopen. Tot de kwesties, welke niet tot de com petentie van de Oostenrijksche regeering zullen behooren, zijn die der verplaatste personen en die van de demilitairisatie. zijn de raddraaiers vreemde lingen, die misbruik maken van de gastvrijheid. Salarisverhooging is thans onmogelijk. Een herziening kan evenwel plaats hebben, doch men moet daarvoor een gunstig moment vinden. Met de voorbereiding er van kan men echter reeds een aanvang nemen. De minister hoopt dat de sta kers het werk zuilen hervatten. Mocht dit niet het geval zijn, dan gaat de arbeidsconferentie niet door. De regeering tracht ten spoe digste de salaris-index in rede lijke verhouding tot de prijs-in- dex te brengen. Terstond na de bevrijding was de eerste 160 en dë laatste tot 1000 gestegen. Al les wordt gedaan o_m de koop kracht op te voeren. Omdat het aan verschillende dagbladen toegestaan is in ver band met hun formaat om de veertien dagen in grooieren om vang te versrhijnen heeft dit nummer acht pagina's. Soekarno heeft thans den staat van beleg voor geheel Indonesia afgekondigd. Op 7 funi had Soekarno alleen voor fava den staat van beleg af gekondigd. Met 396 van de 504 stemmen heeft de Italiaansche Wetgeven de Vergadering Vrijdagmiddag den 68-jarigen Napolitaanschen staatsman Enrico de Nicola tot voorloopig president van de nieu we Itaiaansche republiek geko zen. Te voren waren de drie groote partijen (christen-demo craten socialisten en communis ten) het over deze keuze eens geworden. De Nicola, die zijn loopbaan als journalist begon, werd tot vier maal toe gekozen in de Kamer van Afgevaardigden voor de fascisten aan het bewind kwa men en trad als waarnemend mi nister van Koloniën en Financiën op in de kabinetten van Giolitti en Orlando. n de italiaansche Constitueerende vergade ring heeft premier de Gas- peri gisteren onder bijval van alle politieke groepeeringen geprotesteerd tegen de beslis sing van de vier ministers van Buitenlandsche Zaken inzake de overdracht van Briga en Tenda aan Frank rijk. „Ik hoop, dat dit nieuws niet officieel is" zeide de Gasperi onder applaus van de Kamer. „Wij hebben alle pogingen in het werk gesteld om dë Fransche di plomatie er van te overtuigen, dat het afnemen van deze val leien niets slechts een onrecht, doch ook een „vergissing voor de toekomst" van de Italiaansch- Fransche vriendschap zou zijn.'' Na den minister spraken de woordvoerders van alle partijen in den geest van diens woorden en verklaarden zich solidair met de Gasperi's protest. Het theater Champs Elyssees te Parijs was geheel uitverkocht toen namens Toscanini en het Scala-orkest van Milaan telefo nisch werd medegedeeld, dat men niet zou optreden. De prijzen der De nieuwste foto van z.K.H. Prins Bernliard plaatsen varieerden van 1000 tot 8000 fre^:. Men zal de toegangs prijzen aan de 2000 bezoekers moeten terugbetalen. De Fran sche radio bad reeds voorberei dingen getroffen om op talrijke plaatsen in Parijs luidsprekers op te stellen om alle Parij zenaars in staat te stellen naar het concert te luisteren. In de verklaring van Tosca nini en zijn orkest wordt ge zegd. dat het afzeggen van het concert geen „gebaar van naticnalismc is, maar een uiting van diepe droefheid over het nieuws, dat de mi nisters van Buitenlandsche Zaken een beslissing namen, die in het nadeel van Italië is". De verklaring zegt voorts: „Toscanini is werkelijk te bedroefd om naar Parijs te kernen". Ter gelegenheid van het eeuw feest van „De Tijd" is gisteren avond op de R.K. Begraafplaats „St. Barbara'' een monument voor den stichter mgr. J. Smits onthuld. De steen is door den heer N. Steenbergen vervaardigd'. In tegenwoordigheid van com missarissen, hoofdredactie, direc tie en personeel van „De Tijd" hield prof. Asselbergs (Anton van Duinkerken) 'n red» waar in hij de figuur van mgr. Smits schilderde, die zijn stempel druk te op de emancipatie van het ka tholieke leven in de vorige eeuw en groote talenten als mgr. Schaepman onderkende. Na deze rede hebben dë Iwee oudste leden van het personeel den gedenksteen onthuld, welke vervolgens door rector Henne- man, censor van „De Tijd" werd ingewijd. Om den steen stond een eerewacht, gerecruteerd uit het personeel van het jubileeren- de dagblad. Het R.K. koor de „Minstreelen" heeft de onthul ling omlijst met het zingen van religieuze liederen o.a. een spe ciaal door Hubert Cuypers ver vaardigde compositie. Irene Joliot-Curie en haar echtgenoot hebben het eere-doc- toraat van de Universiteit van Edinburgh ontvangen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1