WIERINGERMEERBODE M 1 11e JAARGANG ZATERDAG 7 FEBRUARI 1942 No. 15^1 WAARIN OPGENOMEN WIERINGER COURANT van 1S09 EERBIED VOOR DEN OUDERDOM. J NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. TER OVERDENKING. 't Is zeker dat vele ouders wat men noemt „hun best doen" voor hunne kinderen. Zij werken voor hen, geven ze een opvoeding en zorgen voor een goede positie, maar vergeten daarbij, dat dit „leven", dat zij het aanzien ga ven, niet alleen om voedsel vraagt, doch dat de spil waar 't alles om draait is nadenken en dat begint met den eersten hart slag. Recht is Gods compas tot het einde aller tijden. Er zijn enkele bevoorrechte na turen, die volkomen hun even wicht behouden, de hand van den Algoede overal merken en' daardoor zich hun geheéle leven door een kinderlijke blijmoedig heid onderscheiden. Als zonneschijn hebt gij het huis vervuld. En alles was door uwen glans beschenen. Dat nog zooveel door wolken was omhuld Zag 'k later eerstgij waart toen lang reeds henen. Heinrich Seidel. Eerbied voor den ouderdom zou men het cement der samenwer king kunnen heeten. Wee ons, in dien wij in dezen eerbied te kort schieten Wee ons, indien de ou derdom zijn eerbiedwaardigheid heeft verloren Waar dit het ge val is, verkeeren wij in gevaar „wortellooze individuen" te wor den en onze persoonlijkheid, die slechts in een organische verbon denheid met de samenleving zich kan ontvouwen, te verliezen. En] daarmee hebben wij ons hoogste goed, den zin van ons mensch zijn,1 verspeeld. Immers wat beteekent ons leven, indien het „verloopen". moet en zonder de kroon des levens verloopt het onherroepe lijk in een jacht naar brood, naar succes, naar geld Wat voor zin heeft ons leven, indien het zijn natuurlijke rijpheid niet erlangt, maar zich als het ware eigenhan dig van zijn vruchten berooft De wijsheid van den ouderdom kun nen wij te midden van de bewo genheid van ons leven niet mis sen. Wee ons, zoo wij haar woor den niet meer verstaan Wee ons, zoo het onverstand van den mensch, die zijn lot niet wil dra gen, er voor in de plaats is geko men Wij worden dan als schepen zonder roer, die stuui-loos rond zwalken op de hooge zeeën, le vend bij de kortzichtige wijsheid van den dag, die genoeg heeft j aan zijn eigen kwaad. Vóór ons noch achter ons zien wij een ho rizon. De nevelen van het heden omsluiten ons. En zoo brengen wij ons leven door. Bolsjewisten leden nabij Leningrad zware verliezen. Poging van den vijand om de in deze stad ingesloten troepen te ontlasten, mislukt. Hevige ge vechten bij een koude van vaak 30 graden onder nul. VIJAND VERLOOR 7000 MAN AAN DOODEN. Berlijn, 4 Febr. (D.N.B.) Sedert weken hebben de Bolsjewisten met en door welks verraad aan Noor wegen hij zijn vaderland in het grootste gevaar zag. Noorwegens weg zal in de toe komst aan de zijde van Duitsch- land naar het komende Europa voeren. Deze grondstelling zette Vidkun Quisling eenigen tijd ge leden in een redevoering duidelijk uiteen. Hij bewees eerst, dat Noor wegen in den huidigen strijd slechts voor Duitschland, dus tegen Engeland stelling nemen kan. Want het is absoluut onmogelijk, den, van de 61 zwaar gewonden verkeeren er nog tien in zeer ern stig levensgevaarbovendien wor den nog steeds eenige personen, die mogelij k.J&c tot de dooden gerekend zullen moeten worden vermist. Dat van Britsche zijde dit Ne- derlandsche bloed wordt vergoten, heeft voor de oorlogvoering geen enkel nut. Het is ook in dit geval, gelijk reeds vele malen geschied is, met volkomen preciesheid te eonstateeren. Op grond van een gehouden on derzoek kunnen wij mededeelen, dat bij den bovengenoemden lucht aanval geen enkel militair doel is getroffen, dat onder de dooden, gewonden en vermisten geen en kel persoon van Duitsche nationa liteit voorkomt en de slachtoffers uitsluitend Nederlandsche burgers barkruk bevolkte, tot een dier fa milies behooren Hij was een geestig man, een bijzonder vlot causeur en als je hem zoo recht aankeek, had hij wat je noemt een echt leuken kop. En een heer, I cp en top je zou trouwens van iemand uit zijn kring niet ander? verwachten. Zij vond hem zoo J aardig, zoo charmant, dat ze graag I in ging op zijn voorstel, de Ken nismaking voort te zetten. „Waar gaan wij heen vroeg dat, waar het om het lot van het sterke troepenmassa's getracht op' geheele continent en zijn bewoxxérs te rukken ten einde de in Lenin- j eaat,, zich heden nog een staat in grad ingesloten Bolsjewisten te Europa afzijdig zou houden. Maar ontlasten. de hooP blijft, dat, na het beëin- De Duitsche afweer gevormd di§en van bet conflict met de wa door Oldenburgsche en Holstein-j Pens- bet inzicht doorbreekt en sche troepen heeft echter tot vol- de volkeren van het Noorden sa- ledig succes geleid. Den Bolsjewis-, menwei'ken, en dan eindelijk de^ ten werd de mogelijkheid oxxtno-' lanS gewenschte en op verschil- zijn, en dat Nederlandsch cultuur- men om het ingesloten Leningrad lende wÜze voorbereide eenheid goed van waarde vernield werd te ontlasten. Iin de Scandinavische ruimte ver- zoo liep o.a. het Museum Boymans - De artillerie van het Duitsche kl'egen wordt. Daaruit vloeien niet een schade op, die van deskundige leger zet de beschieting van voor' aH-een voor Noorwegen, maar voor zijde op ruim een ton gouds ge- den oorlog belangrijke doelen in geheel Scandinavië in het nieuwe schat werd. En had niet de lucht- Europa groote mogelijkheden bescherming zoo krachtig gehol- voort. pen bij het beperken der schade Wanneer eens de geschiedenis en het blusschen van branden, dan al die namen noemen zal, die in zou de Nederlandsche schade het bewustzijn van de gevaren, die wij herhalen uitsluitend Neder- Europa bedreigden, hun volksge- landsche schade nog grooter nooten tot den gemeenschappelij- geweest zijn. ken strijd opriepen, dan zal ook Vidkuxx Quisling genoemd worden. En zeker niet als laatste. BINNENL. NIEUWS. oe belegerde stad nog steeds voort. De troepenmassa's der Bolsjewis ten hebben 123 maal in de afge- loopen weken storm geloopen op de Duitsche linies en zijn 123 maal met bebloede koppen teruggesla gen. Bij een koude van vaak 30 gra den onder nul deden de Duitsche infanteristen in zware gevechten van man tegen man de Bolsjewis tische aanvalsgolven stranden. Het vuur van het Duitsche geschut verstikte elf andere aanvallen van den vijand reeds tijdens de voor bereiding. Bij de steeds herhaalde bestormingen hebben vijf Bolsje wistische divisies en twee Bolsje wistische brigades bijzonder zwaar geleden. Voor de Duitsche linies liggen 7000 doode Bolsjewisten. Er wer den 979 gevangenen gemaakt, terwijl de Bolsjewisten 2100 ge- t J land en wel naar en van wonden nxet meer met zxch mee konden nemen. De gevangenen deelden mede, dat het aantal bevrorenen MET DE BONNEN OP STAP. Op het politiebureau te Zwolle meldde zich een 17-jarige jongen uit Amsterdam. De jongeman had nog slechts één cent op zak en zag geen uitkomst meer. Hij was Zaterdagmiddag door zijn pleeg moeder uitgestuurd om boodschap pen te doen met 11 peulvruchten bonnen, 4 jambonnen en f 3.5(f. In plaats van naar den winkelier Uitwisseling van Jongens en Meisjes met Duitschland. Evenals in vroeger jaren ge schiedde door bemiddeling v. d. landbouworganisaties, wordt ook h« naar 2Ün Patroon om z>in nu een mooie gelegenheid geboden ™"foon te halen. Toen kocht hg voor boerenzoons en boerendoch- een aP°orkaartje haar Arnhem, ters tot uitwisseling met Duitsch- waar hiS den nacht 111 een l0Se" Olden- ment doorbracht, terwijl een an- burg, Westfalen, Hannover, het dere d<= Ponnen voor Rijnland en het Weser-Emsgebied. hem verkocht' Als eisch wordt slechts gesteld, Vervolgens reisde hg naar Zwol- Hij, man van de wereld, had di reet 'n plannetje klaar. Maar, er was een maar.en hij zette een bedenkelijk gezicht. „Wat is er „Dat kan ik je zoo niet zeggen." „Toe, zeg het maar gerust. Of mag ik het niet weten Hij liet zich vermurwen. Het geld... toevalligerwijs was hij slecht bij kas. Maar omdat ze nu graag een uitstapje wilden maken v/as er misschien wel iets op te vinden. Ze vonden oplossjng. Zij zou het wel even voorschieten. Hij vond het toch niet erg Neen. hij zou zorgen, dat zij het zoo spoedig mogelijk terugkreeg. Het bleef niet bij één uitje, het werden er meer, vroolijke uitstap jes, waarbij zij niet keken op geld, geld, dat zij telkens weer had voorgeschoten. Doch op een goe den dag werd zij wantrouwend, zij begaf zich alleen naar het Leidscheplein, ditmaal echter naar het politiebureau, waar zij uiting gaf aan de vrees haar geld nooit terug te zullen zien. De recherche heeft den adelijken heer eens naar zijn antecedenten geïnformeerd en toen bleek hij een gewoon, een doodgewoon Utrechtsch burger, te zijn. In de cel heeft hij thans gelegenheid om over zijn vroolij ke uitstapjes na te denken. dat de jongelui goed gezond zijn. le' waar weldra tot de ontdek- enorm moet zijn geweest, daar M s m|nstens en d(_ king kwam. dat zgn geldvoorraad de Bolsjewisten zonder beschut- gens m|nstens jaar oud zljn was uitgeput, tmg m de sneeuw en koude Na oaschen omstreeks half ADrll De politie heeft den jongeman voor de Duitsche stellingen la gen. Aan materiaal verloren de Bols jewisten 33 pantserwagens, 121 stukken geschut, 28 granaatwer- pers, 47 machinegeweren en een gx'oot aantal andere infantewa- pens, die alleen in het gebied van een divisie in den tijd van vier weken werden buitgemaakt of vernietigd. Na paschen omstreeks half April zal de uitwisseling plaats hebben. op transP°rt gesteld naar Amster- Men gaat voor den tijd van één dam- jaar, waardoor er gelegenheid be staat elkanders bedrijven goed te leeren kennen. SLUIKHANDEL IN GRANEN. In samenwerking met ambtena- De Nederlandsche meisjes ruilen met jongens of Duitsche de ren van den C.C.C.D, heeft de ma rechaussee een onderzoek inge- van huls. dus wederzgdseh wordt steld naar het '"handelen van VIDKUN QUISLING. men geheel in het gezin opgeno men. Aanmeldingen worden tot 10 Februari 1942 aangenomen doorPeJ^e[a" den Nederlandschen Landstand. rogge en tarwe buiten de wette lijke voorschriften om te Oude Het onderzoek wees uit, dat van Wij moeten den ouderdom niet langer verachten en wij moeten de dagen onzer grijsheid niet lan ger vreezen. Beide is noodig, willen wij genezen van de geeste lijke onvruchtbaarheid van ons bestaan, die ons steeds verder naar den afgrond van het zinloo- ze drijft. Hoe zullen wij dezen eer bied voor den ouderdom leeren Door zoowel onszelf als onze kin deren in woord en daad tot dezen eerbied op te voeden, ook tegen over het verleden van ons volk, dat, niet het minst in zijn letterkunde, schatten aan levens wijsheid bevat, die ons volkomen vreemd zijn geworden. En hoe zul len wij persoonlijk „onzen" ouder dom aanvaarden Door ons leven niet te richten naar een tijdelijke, maar naar een „eeuwige" jeugd, die aan allen geschonken wordt, wier leven heeft opgehouden blin delings om de eigen as te cirke len. Hoofdredacteur Oom. J. Bosker, Wieringen. BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telefoon Intercomm. No. 19. Bijkantoor Brugstr. 23, Middenmeer. Tel. 23. Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs per 3 maanden f 1.30. van deze gelegenheid om kennis Wie Vidkun Quisling, den lei- te maken met de Duitsche bedrij- der van de „Nasjonal Samling," ven en standgenooten willen pro- de groote Noorsche vernieuwings- fiteeren. Spoedige aanmelding is beweging, ziet, heeft niet den in- daarom dringend gewenscht. druk een man voor zich te heb- (L.S.P.D. ben, die het midden van de vijftig reeds bereikt heeft. Energiek zie< deze voormalige majoor van he! Noorsche leger en latere minister van defensie eruit, en men krijgt dadelijk de overtuiging deze man weet, wat hij wil, hij weet, wat goed is voor zijn Noorsche vader land. Wie hem ziet, weet echter ook deze man is geen verrader van Noorwegens zaak, zooals gevluchte Noorsche regeering. En geland en de joodsche machtheb bers hem probeeren voor te stel len. Quisling heeft veeleer vanuit een hooger inzicht, met begrip .voor het Europeesche toekomstige doel gehandeld, toen hij zich aan het hoofd van de nationale bewe ging van zijn land stelde en er sedert het binnenmarcheei-en dej Duitsche troepen in Noorwegen voortdurend naar streefde, de sa menwerking met de bevoegde Duitsche instanties in Noorwegen zoowel als met het Groot-Duitsche Rijk zelf tot stand te brengen en deze samenwerking te vex-zekeren. „De Duitsch-Europeesche over winning in de Sovjet-Unie en een E-uropeesch-continentale nieuwe ordening zullen aan de oorlogsver wikkelingen op het Europeesche continent in dezen historischen tijd een einde maken en de basis vormen voor een vrede in Europa." Uit zoo'n overtuiging, zooals hij deze eerst onlangs weer in een massabetooging in Oslo uitsprak, leeft en handelt Quisling. Zijn strijd berust op het heldere inzicht, dat ook Noorwegens toekomst slechts veilig kan zijn, wanneer het bolsjewisme, dat ook voor Noorwegens poorten stond, uitge roeid wordt. Tegelijkertijd geldt echter zijn geheele strijd Engeland, dat hij „als den vijand van de afd. Landjeugd Zeestraat 71b, Den! den 00^st 1941 meer dan 100 hl- Haag. Ongetwijfeld zullen velen 1 door de fraude aan de normale NAMEN LEVENDE LEDEN KONINKLIJK HUIS. Mogen niet meer zijn verbonden aan straten, parken, scholen, enz, Weldra naamsverandering. Van bevoegde zijde vernemen wij het volgende De commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie heeft onder verwijzing naar de verordening van den commissaris-generaal voor de Veiligheid, resp. naar het verbod van het gebruik van na men van levende leden van het huis Oranje-Nassau van 17 Sep tember 1941, per 3 Februari 1942 door het afkondigen van een be sluit aan de secretarissen-generaal in de Nedex-landsche ministeries verordend, dat straten, pleinen en waterwegen, alsmede publiekrech telijke lichamen, privaatrech telijke lichamen, waaraan een publiekrechtelijk lichaam verbon den is, of inrichtingen dienende voor openbare doeleinden als scholen, ziekenhuizen, te huizen voor uden van dagen, enz., voor welker kenmerking de namen van levende leden van het koninklijke huis zijn gebruikt, een nieuwe be naming moeten krijgen. Ter uitvoering van deze veror dening zullen de bevoegde Neder landsche dienstinstanties in den allernaasten tijd tot de noodige naamsveranderingen overgaan. REEDS 59 DOODEN BIJ LUCHTAANVAL OP ROTTERDAM Geen enkel militair doel getroffen; uitsluitend Nederlandsche burgers gedood. Een ten schade voor Boymans. Naar het Hbld. verneemt is het aantal slachtoffers van den jong- sten luchtaanval op Rotterdam op nieuwe orde in Europa" beschouwt 28 Januari j.1. gestegen tot 59 doo- distributie waren onttrokken. Hier bij waren betrokken twee mole naars, zes bakkers en 50 landbou wers, allen te Oude Pekela. Het onderzoek is nog niet beëindigd. Reeds zijn eenige personen in ar rest gesteld. BOERDERIJ AFGEBRAND. Donderdag is de kapitale boer derij van den heer C. Hoogscha- gen te Callantsoog tot den grond toe afgebrand. De geheele inboedel, waaronder groote voorraden hooi en stroo, alsmede vele landbouwwerktuigen, ging verloren. Met moeite kon de veestapel, bestaande uit ongeveer vijftig stuks, in veiligheid worden gebracht. De oorzaak is de uit breiding van een niet tijdig be merkten schoorsteenbrand. Verzekering dekt gedeeltelijk de schade. ELFDUIZEND SIGAREN GESTOLEN. In een sigarenmakerswerkplaats aan de 2e Tuindwarsstraat te Am sterdam hebben inbrekers een kijkje genomen. Zij vonden er een partijtje van 300 sigaren, dat tot goeden prijs werd verklaard. Heel wat omvangrijker was het roo- kertje, dat in een tabaksopslag plaats, gevestigd aan de Van der Hoopstraat, werd buitgemaakt. Hier verdwenen niet minder dan 11.000 sigaren en 8200 sigaretten. De dieven waren binnengekomen door verbreking van de sloten van de straatdeur. DE ADELLIJKE KENNISMAKING. En de alledaagsche ontnuchtering. Het was niet de eerste de beste met wien zij kennis had gemaakt in een voornaam vermaaksétablis- sement bij het Leidscheplein te' Amsterdam. Zij kende verschillen- de adellijke families in den lande en laat nu toch die heer met zijn gedistingeerde uiterlijk, die zoo kennelijk op zijn gemak de Alkmaarsche Rechtbank. Zitting van Dinsdag 3 Februari. RijwiEldieven. Er moesten heden weer eenige fietsendieven terecht staan. De Haarlemmer N. B., die in de Wie- ïingermeer werkte en steeds van het station Anna Paulowna naar zijn werk moest fietsen en zelf geen goede fiets meer had. „leen de" de fiets van C. Vlaar. Veel geloof vond het verhaal van verdachte niet, omdat hij verdacht werd van nog meer fiet sendiefstallen. De officier vorderde de gebrui kelijke straf van 1 jaar gevange nisstraf. De verdediger, mr. Les- terhuis, bepleitte, op grond van verdachtes beweringen, vrijspraak. De fabrieksarbeiders K. J. B. uit Wormerveer en C. J. J. T. uit Zaandijk, waren op een avond in November door Akersloot komen fietsen. Ze zagen ergens een goe de fiets staan, toebehoorende aan J. Goudsblom, en namen die mee, en onder Uitgeest sloopten ze de banden er af. De fiets lieten zij langs den kant van den weg ach ter. De officier vorderde tegen ieder hunner 1 jaar gevangenisstraf. De arbeiders C. G. uit Den Hel der en C. G. D. uit Anna Paulowna hadden zich schuldig gemaakt aan diefstal van drie konijnen en twee fietsen te Anna Paulowna Beiden bekende. We konijnen had-1 een ze zelf opgegeten, na ze in kaarsvet te hebben gebraden. De officier vorderde tegen G. anderhalf jaar gevangenisstraf en tegen D. 1 jaar en 3 maanden. De verdediger van G., mr. C. A. de Groot, zei, dat zijn cliënt door bepaalde omstandigheden van den goeden weg was afgeraakt daarover veel berouw had. Hij on dersteunde het verzoek van ver dachte, om dezen tijdens den straftijd het timmervak te laten leeren. Mr. Sluis, die D. verdedigde, meende, dat D. door den ander v/as verleid. Hij drong aan op cle mentie. Uitspraak in alle zaken over aocht dagen. PROVINCIAAL NIEUWS. Heiloo's Secretaris de heer W. J. Bruul neemt afscheid. VERVOLG. De Burgemeester van Heiloo aan het woord. De Burgemeester van Heiloo. de heer G. C. Bos, sprak een alge meen welkomstwoord, en' hij dacht aan de vele vroede vade ren, die Heiloo had tijdens de ambtsperiode van den heer Bruul, en hij constateerde, dat zij evenzoovele dankbare Hei- looërs zijn, voor wie de secretaris steeds bereid was hen bij te staan op de moeilijke paden van de administratie. En dan rele veeerde spr. hen, die thans als burgemeester of secretaris, ont vanger of commies een plaats in de maatschappij innemen, nadat hun eerste schreden als volon- taris door den heer Bruul waren geleid. Denkende aan de jegens den secetaris gekoesterde gevoelens van dankbaarheid, noemde spr. tenslotte alle Heilooërs. Gij vaart altijd bereid tot raad steun, een vraagbaak voor velen en altijd toonde U groote gemoe delijkheid en bescheidenheid. Geen verschimmelde capaciteiten. Dr. Barnhoorn, die als raads lid, als wethouder en als waar nemend burgemeester het langst en het meest intensief met den heer Bruul had samengewerkt, xïchte, mede op verzoek van den burgemeester, het woord tot den scheidenden secretaris. Hij noem de diens loopbaan lang, vrucht baar, rijk aan kleine en groote daden in het belang der gemeen schap, een loopbaan, waarvoor duizenden menschen hem dank baar moeten zijn en waarop hij zelf met tevredenheid mag terug zien. Met de bede, dat de Alwijze Be stuurder van het heelal den heer Bruul en zijn familie in de thans aanbrekende jaren moge zegenen, besloot spr. zijn af scheidswoord. De loco-secretaris aan het woord. De heer Schuij tem aker. loco- secretaris, sprak namens het secretariepersoneel en stelde vast, dat eigenlijk slechts weinig men schen weten wat een secretaris beteekent voor een gemeente. Voor de ambtenaren ter secx-e- tarie noemde de heer Sch. dezen dag één om niet licht te verge ten. Zij begrijpen, dat het den heer Bruul, die sinds 1917- den scepter zwaaide ter secretarie (de laatste jaren over zeven me dewerkers), niet gemakkelijk zal vallen een ambteloos leven te lei den. Hij moge echter bedenken ten eerste het woord van Hölder lin hoe goed het is „von Freuden des Tages zu ruhen" en ten twee de wat het beteekenen kan voor hem, die aan den dalenden heu velkant is, als de opkomende jon; geren goed over hem denken. De oud-bui'gemeester, Jhr. N. van Foreest,| gevoelde behoefte om den schei denden secretaris te danken voor hetgeen deze voor hem heeft beteekend in de afgeloopen 24 ja x-en en voor wat hij in dien tijd heeft gedaan in het belang van Heiloo. De rust, die nu voor u be gint, komt u toe en ik hoop dat u nog vele jaren met echtge- noote en kinderen daarvan zult mogen genieten en wij samen nog vele keeren zullen mogen terugdenken aan onze samen werking. Namens collega's uit de omliggende gemeenten werd het woord gevoerd door den heex (A. Koelma, der gemeente Alkmaar, die aan ving met het saamhorigheids gevoel te schetsen, dat leeft on der de collega's. Spr. dankte den heer Bruul voor de wijze, waarop hij contact zocht met de gemeente Alkmaar, ten aanzien waarvan hij begreep, dat zulks in het voordeel van Hei loo was evenzeer als in dat van Alkmaar. Spr. bood ten slotte aan mevr. Bruul een bloemstuk aan als er kenning van haar verdiensten voor de gemeente, doordat zij zoo vaak haar echtgenoot heeft af gestaan voor het werk in het be lang van Heiloo. Wij wenschen u en de uwen nog een lang leven met vele prettige indrukken in het schoone Heiloo. Andere sprejf De heer Jb. Beemster, voorn van het fanfarekorps Eensgrjj heid, dankte den heer 1 diens warme belangs' .ihg de muziekkennis, Spr. oaüf, i de heer B. ook in de toeko/ blijven een steunpilaar gezindheid. j De heer W. van de Valt spn namens de Usbaan Heiloo De he Bruul was er de eerst" secreiafL van en als erkenning van 't "geen deze in die functie deeó. bood spr. hem een groote foto van de ijs baan aan. De heer J. Rus las een brief voor, welke door den heer W. vr.r. de Vall Jr„ als eerste ambtenaar - ter secretarie, thans verpleegd wordende in „Zonnestraal" te Hil versum, gericht was aan den heer Bruul en waarin getuigd werd van groote dankbaarheid voor het goe- 1 de voorbeeld de véértien jaren, de schrijver werkzaam is s ter secretarie. --.w De heer S. de Vri«sd met sprak als een vriend siiiAn- jaren. De heer J. P. Bruul. zoon den secretaris, dankte zijn voor wat hij persoonlijk aan di^, leiding had te danken. De schoonzoon van den Bruul, de heer Wolzak, directeur van den G. E. B. van Heiloo, dank te dezen voor zijn adviezeny- wenken ten aanzien van dit L meentelijk bedrijf, dat daardp^ tot grooten bloei kon komen. va. heer Een dankwoord van deu heengaanden ^cretUï.iB De heer Bruul, ten slotte z' aan het woord komende, noert» dezen dag een zeer bijzonderer op doktersadvies een leven v: plichten een einde neeihc.^»3ar baar was hij erover gestemd «i hij zich 'n reeks v. jaren in dien bon stellen van Heiloo en zijn in woners. Spr. betuigde zijn diepe erlv telijkheid voor de aanwezig" van zoovelen bij dit afscheid voor de waardeSrc-ïvd-z -trottfacf. hem gesproken, alsmede voor aangeboden cadeaux en bloeme, Bij voortduring beval spr. zich ei de zijnen in alier vriendschap' .'.ar waarna hij eindigde me'. M wenschen uit te spreken »on-> loo en zijn ingezetenen. Sch arden De Burgemeester siertoer de bijeenkomst met mede té' len, dat „wij iets blijvends v* aanbieden bij dit afscheid. 1 dat het nog niet klaar is." wilde echter reeds verklapper het een schilderstuk van ec- en hij vroeg daarvofr éent in de woning van den heef als herinnering aan dienf in de gemeente. AUTO TEGEN Dinsdagmiddag half zware vrachtauto, kunstmest, van de veevoeder en kunstir St. Maartensbrug, i een uit Schagen 1 rentrein. De auto over de helling spoorbx-ug aan nabij Schagen. den trein nie^ door de vrach spoorlijn wer<S> werd vernield. In de cabine bevond zich de chauffeur, de 23-jarige H. Pool uit St. Maartensbrug. Door de sterke remming derailleerde secxe axxs jocomotief cabine is. han gend aan de locomotief, ongeveer driehonderd meter meegesleept en zelfs nog over éerr spoorbrug ge gaan. De chauffeur heeft geen letsel opgeloopen. Een woord van een cud volontair. De heer J. T. Kunnen, burge- meeester van Sijbekarspel, die de eerste ambtenaar was ter se cretarie van Heiloo, overhandigde den heer Bruul een oorkonde, waarop o.a. de tijd werd aangege-' ven, gedurende welken spr. als volontair ter secretarie te Heiloo werkzaam was. NOORDSC1IARWOUDE. EEN KOUD BAD. Dat het ijs lang niet meer op; alle plaatsen betrouwbaar is on-,1 dervond een der arbeiders van do fa. Verburg toen hij een vat da' op het- ijs was gerold, zou .ejijpeijf Reeds de eerste stap was nood lottig. daar hij reeds toer- kennis maakte met het water. Toegesc-ho ten hulp bracht het slachtoffer, den heer J. Drost weer spoedig op het droge, waarna hij door de fa. Smit aan droge kleeren werd ge holpen. Een slee met kool geladen, wel- kê kwam aan glijden vanaf d Molenkade, geraakte op de Voor- burggracht door het ijs. welke een bewijs is hoe slecht het i:s is. DE VERLOREN SCtAPEN \J De door den veehoudri C. V. te Warmenhuizen vermis-/ 19 scha pen zijn weer terechtDe bees ten waren naar de Zij portui.' gewandeld. ,A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1