WIERI ^EER' 11e JAARGANG WOENSDAG 11 FEBRUARI 1942 V No. 16 WAARIN OPGENOMEN WISRiNGSR COURANT van 1SD9 li NIEUWSBLAD VOOR DE WIERING Duitschland strijdt voor Eoropa. Sowjet-troepen lijden zware verliezen. Britsche verkenningsaanvallen in Notrd-Afrika afgeslagen. Uit het Hoofdkwartier van den Führer, 9 Febr. (D.N.B.) Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend In het Oosten zette de vijand zijn aanvallen voort, ondanks het feit, dat hij zware verliezen leed. Bij de gevechten aan het Donetsfront verloor de vijand in het tijdvak van 14 dagen al leen in den sector van een infan- terie-divisie meer dan duizend man aan gevangenen, verschei dene duizenden dooden, 17 vechtwagens, 52 stufeken geschut, alsmede 87 mitrailleurs en mor tieren. In Noord-Afrika werden vijan delijke verkenningsaanvallen af geslagen. Gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers .vernie tigden Britsche voertuigcolon nes in het oostelijke deel van de -Marmarischc woestijn. Bij luchtgevechten in dit gebied schoten jachtvliegtuigen zonder eigen verliezen tien vijandelijke jagers omlaag. Aan de kust van de bezette gebieden in het Westen alsmede aan de kust van Noorwegen ver loor de Britsche luchtmacht gis- teen vijf vliegtuigen. Japansche troepen geland op eiland Singapore. Ook het eiland Oebin in de straat van Johore, door Japanners bezet. Zondag waren de Japansche luchtaanvallen op en de artillerie actie tegen Singapore buiten gewoon hevig. Vechlwagenafdeelingen straat van Johore overgestoken. Stockholm, 9 .Febr. (D.N.B.) De Britsche nieuwsdienst maakt melding van een officieel commu niqué uit Singapore, volgens het welk Japansche troepen op het westelijke deel van het eiland Singapore zijn geland. Domei bevestigt in een bericht uit Johore-Baroe, dat Japansche troepen Maandagochtend op het eiland Singapore zijn geland, na de straat van Jdhore te zijn over gestoken. Domei meldt uit Saigon Van het front op Malaka wordt verno men. dat terstond na de eerste golf Japansche troepen, die op het eiland Singapore zijn geland, Ja pansche vechtwagenafdeelingen onder dekking der artillerie de zeestraat van Johore zijn overge stoken en thans in het woedende vijandelijke vuur hun terreinwinst uitbreiden. Een Reuterbericht uit Singapo re luidtSingapore meldt offici eel, dat de Japanners Zondagnacht met sterke strijdkrachten op de westkust van het eiland Singapo re zijn geland. De strijd duurt voort. MINISTER Dr. TODT VERONGELUKT. Tijdens dienstreis neergestort met een vliegtuig. Berlijn, 8 Febr. (D.N.B.) Rijks minister Dr. Todt is Zondag bij het vervullen van zij& soldaten- plicht tijdens een dienstreis als gevolg van het neerstorten van zijn vliegtuig, doodelïjk veronge lukt. Op last van den Führer zal hij een staatsbegrafenis krijgen. Het D.N.B. teekent hierbij aan, dat het Groot-Duitsche rijk in Dr. Todt een van zijn markantste persoonlij kheden verliest. Zijn schitterende prestaties op ieder gebied, waarop hij de leiding had als gevolg van het vertrouwen, dat de Führer in hem stelde, be wijzen, dat hij een van de geni aalste organisators van dezen tijd swas. De autowegen, de aanleg van den „Westwall" en de aanleg van dc versterkingen aan den Atlanti- schen Oceaan, drie reusachtige ta ken, waarvan hij zich met succes kweet, zullen zijn naam voor al tijd in de geschiedenis doen voort leven. Zijn verdiensten op het ge bied van de concentratie der Duit sche bewapening zullen pas in de toekomst ten volle worden beseft. e V J Vóorzitte WIERINGEN EN OMSTREKEN. eerste plaats fouten, welke jf Voorzitter, den heer B. Biesheu- tueel bij het aanwijzen van Jr vel Azn., welkom geheeten Dr. schillende te scheuren perceel :n Erands, algen*. secretaris, en Ir. BINNENL. NIEUWS. OPDRACHTEN VAN DE WEERMACHT VOOR SCHOEN HERSTELLERS. Wagon laarzen in Den Haag aangekomen. Zaterdagochtend is in Den Haag de eerste wagon uit Duitschland aangekomen met militaire laar zen, welke hier te lande zullen worden hersteld. Door bemiddeling van het front van Nering en Ambacht wordt namelijk aan Nederlandsche schoenherstellers gelegenheid ge geven, orders der Duitsche weer macht uit te voeren. Aangezien hun tevens de benoodigde mate rialenworden verstrekt, wordt op deze wijze voorkomen, dat onze schoenmakers wegens gebrek aan materiaal hun onderneming zou den moeten sluiten. De ruim 3.000 paren laarzen, welke heden in Den Haag zijn aangekomen, worden vanuit een centrale opslagplaats onder de schoenen-herstellers verdeeld. Ook in Amsterdam en Rotterdam wordt aan' Vreedzaam bijeen stonden zouden zijn gemaakt, dus zoo wel gevallen, waarin verzuimd werd ten aanzien van uitste kend voor scheuren geschikte stukken gronds de verplichting op te leggen, als de gevallen, waarin jperceelen aangewezen zijn. welke niet voor scheuren deugen. Natuurlijk kunnen alleen die gevallen, waarin de onjuistheid behoorlijk gedocumenteerd, aan getoond kan worden, voor over leg met den productie-commis saris in aanmerking komen. Den plaatselijken voorzitters wordt nu verzoch^ gevallen, als hier be doeld, voorzien van een dergelij ke toelichting ter kennis van den gewestelijken voorzitter brengen. In verband met de ur gentie van deze aangelegenheid is spoed gewenscht. De betrokkenen dienen inmid dels, met ^inachtneming van de dienaangaande gestelde regelin gen, in beroep te gaan bij den secr.-gen. van Landbouw en Vis- scherij. In deze werd de gelegen heid tot hooéer beroep openge steld, waarvan in deze gevallen uiteraard in de eerste plaats ge bruik dient te worden gemaakt SCHAPEN IN DE BAKKERIJ. Een rechercheur, belast met d( opsporing^ van economische mis drijven, deed, tijdens een bezoek aan een bakkerij te Ede, een ver rassende ontdekking. De deur dei- bakkerij ging open envier paar oogen keken hem trouwhar tig. doch wel wat schaapachtig een dergelijke werkverruiming ge organiseerd. DISTRIBUTIE VAN BOTER EN MARGARINE. Bonaanwijzing 's-Gravenhage,'. 9 Febr. De Secretaris-Generaal van het De partement van Landbouw en Vis daarvier schapen. De bakker wist van niets. De schapen waren niet van hem. Hij bewaarde ze slechts voor een an derDie qnder verklaarde het tegendeel, verzekerde, dat hij aan den bakker geen schapen in depot had gegeven, waarom de recher cheur, wegens den onwaarschijn- scherij maakt bekend, dat geduj Uitat uitleS van den hakker dezen lende het tijdvak van Dinsdag' maar in arrest nam- Toen moes' 10 Febr. t.m. Woensdag 18 Eebr. ten de schaapjes nog mee. De re- a.s. de met 08 genummerde bonchercheur bond een exemplaar van de boterkaart recht geeft op het koopen van 125 gram boter. Gedurende genoemd tijdvak geeft de met 08 genummerde bon van de vetkaart naar 1 keuze recht op het koopen van 125 gr. boter zonder reductie of 125 gr. margarine. RUYEN KAMPIOEN OP DE SCHAATS. De .kampioenschappen in jhet hardrijden op de schaats, welke Zaterdag en Zondag te Zutpfen gehouden zijn, heeft Buyen, den winnaar van het vorige jaar, op nieuw den titel opgeleverd. Twee de werd Havekotte, die twee bui tengewoon verrassende presta ties verrichtte, door de 5000 en 10.000 meter te winnen. Roos werd winnaar op de 500 meter en Buyen leverde den beslissen- den slag op de 5000 meter. Het totaalklassement luidt als volgt 1. Buyen 216,052 punten. 2.{ Havekotte 216,340 punten 3. Keyzer 216,822 punten. 4. Langendijk 219,168 punten. 5. Roos 219,168 punten. 6. Zwanenburg 220,550 punten 7.Scheer 221,868 punten. 8. Akerboom 222,292 punten 9. Van Hoorn 223,455 punten. 10. v.d. Heiden 224.123 punten. HET SCHEUREN VAN GRASLAND. Onjuiste gevallen zullen worden onderzocht. In verband met de bezwaren van enkele zijden tegen de rege ling van het scheuren van gras land ingebracht, zullen op ver zoek van den Directeur-Gene raal van den Landbouw fouten, welke door de plaatselijke voor zitters van de commissie dr. Post huma worden geconstateerd, dooi den voorzitter der gen. commis- sie-dr. Posthuma met den pro ductie-commissaris worden be handeld. Dit betreft in de aller- aan een touw en ging op pad. Wat hij gedacht had. geschiedde de drie overige tippelden er doodleuk achteraan. De rechercheur-herder had met zijn kudde veel bekijks. MAXIMUMSTRAF TEGEN OPLICHTER. De rechtbank te Zutphen heeft uitspraak gedaan in de zaak te gen een 23-jarigen kellner uit Delfii, die een vrouw uit Steen.de- refi op schandelijke wijze had op gelicht. Hij had haar bewogen tot afgifte van een bedrag van f 400 en van eenige kleedingstukken door haar te vertellen dat haar man, omtrent wiens lot zij in het onzekere verkeerde, nog leefde en bij hem huisvesting genoot. Hij beloofde haar verder voor hem te zullen zorgen, totdat de omstan digheden het zouden toelaten dat de man weer naar huis kon gaan. Later was haar gebleken dat het geheele verhaal was gelogen en clat haar man reeds overleden was. Ter zitting werd de verdachte zoowel door den president mr. A. H. van der Giesen als door den officier van justitie mr. J. W. M. des Tombe, op het intens gemeene van zijn daad gewezen. De recht bank veroordeelde hem, conform den eisch, tot drie jaar gevange nisstraf met aftrek der preven tieve hechtenis. PROVINCIAAL NIEUWS. Vergadering van de Afd. Noordholland der V. L. N. Deze werd gehouden te Haar lem in Café Brinkmann op Maan dag 2 Februari j.1. Aanwezig 30 le den. Deze matige belangstelling moet toegeschreven worden aan de slechte weersgesteldheid en de daarbij gepaard gaande reisgele genheid. Bij de opening wordt door den de Vries, Rijksveeteelt consulent. De notulen der vorige vergade ring worden gelezen en onveran derd vastgesteld. Het jaarverslag, opgesteld door den afgetreden secretaris den heer W.-Slob, geeft de vooruitgang der afd. aan door de vermeerdering van het ledental van 257 op 354 en het aantal ingeschreven merriën van 67 in 1940 op 136 in 1941 De heeren J. Breebaart Kzn. en L. Zijlmans worden herkozen als bestuursleden der afd., terwijl we gens bedanken van de heeren H. F. Buitmam en O. de Kok worden gekozen de heeren P. K. Kistema- ker en R. W. Winter. Voor plaatsvervangende leden in de commissie voor opname van merriën in het stamboek worden gekozen de heeren L. Zijlmans en D. Rempt. De rekéhing van 1942 zal wor den nagezien door de heeren van Arendonk Sr. en R. W. Winter. Tot afgevaardigde naar de al- gemeene vergadering te Utrecht wordt benoemd de heer F. A. Mel- chior en als plaatsvei-vanger de heer D. v. Wielingen. De rekening en verantwoording, nagezien door de kascommissie, bestaande uit de heeren C. Bulk en R. W. Winter, wordt goedge keurd, terwijl de begrooting 1942 geen aanleiding tot bespreking geeft. Bij de behandeling der agenda voor de algem. vergadering t< Utrecht licht Dr. Brands de finan- cieéle toestand der vereeniging toe. De voorstellen van het hoofdbe stuur, betreffende de begrooting 1942 werden aanvaard. Ook het voorstel der afd. Overijsel om de afdracht per gedekte merrie op f 1.50 te bepalen zal gesteund wor den. Het afd. bestuur van N.H. had reeds bij het hoofdbestuur een voorstel ingediend om de afdracht op f 2.te bepalen, teneinde meer geld beschikbaar te krijgen voor de prov. merriekeuringen, maar wegens de late indiening was dit niet overgenomen. Bij acclamatie wordt besloten de herverkiezing van den heer v. Eeuningen als algem. Voorzitter te steunen. Ook wordt bij acclamatie beslo ten de aftredende leden der com missie tot keuring van hengsten, de heeren M. Wink en E. v. Binds- bergen opnieuw te verkiezen. Bij punt 10 licht Dr. Brands de vergadering uitvoerig in over de waarde van geregistreerde afstam ming in de fokkerij. Het voor en tegen van geheele sluiting van het hulpboek wordt besproken, met het resultaat dat okk dit voorstel zal worden gesteund. Ook punt n vindt genade, hoe wel naar voren wordt gebracht dat leden merriehouders van de V.L.N. nimmer de dupe mogen worden van nalatige hengsten- houders. Tenslotte komt het afd. premie- plan 1942 ter sprake o.a. de wij zigingen in de merrtekeuringen, n.1. het niet meer primeeren van guste paarden. Ook hulpboekmer- riën worden uitgesloten. Uit de vergadering wordt naar vorén gebracht, dat bij primeering van 4 tot 7 jarige merriën met veulen om het andere jaar, de aantrekkelijkheid der keuringen minder wordt wegens het uitval len van de helft. Hiertegenover staat dat niet ieder jaar het zelf de paard de eerste plaats kan bezetten. Daar eerst het volgend jaar deze maatregel tot uiting kan ko men zal in 1943 nader worden beslist. Het al of niet verplichtend stel len der deelname van premiemer- riën aan de verrichtingsproeven bracht -vele tongen los. Uit het Noord, gedeelte der prov. was men algemeen voor verplichte deelna me, terwijl het Zuid. gedeelte, waar de paarden zelden alleen naar altijd in het span arbeiden,'den kostbare visch aan boord heesch tegen verplichting was. Daarbij de takel gebroken, door het scheu- werd gewezen op de verrichtingenren van de kuil. in'het landbouwbedrijf en zoo mo gelijke controle daarop. Mede in verband met de ver-; voersmoeilij kheden zal niet tot' verplichting worden overgegaan.' Voor het Noord, gedeelte zal be-' keken worden om de verrichtings keuring in een meer centraal ge legen plaats te houden. Het bestuurvoorstel om een proef te nemen met het invoeren van tperrieveulens, welke publiek onder de leden zullen worden ver-' kocht, wordt met meerderheid van stemmen aangenomen. Bij de rondvraag komt nog terj sprake dat het stamboekmateriaal1 vrij is van taxatie maar verkocht] moet worden aan iemand met een aankoop-vergunning. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dank zegging voor het vlotte verloop, de vergadering. L* W. Biesheuvel Bzn., Secr. KAMPIOENSCHAP VAN NOORDHOLLAND VOOR PAREN. De uitslagen van de nationale wedstrijden om het kampioen schap van Noordholland voor pa ren waren: 1. C. P. Timmerman en mevr. Schoorl-Keetman 2. J. Kuperus en mevr. Loggers-Boon- tjes3. G. Blaauboer en mej. L. Schipper. Juniores 1. J. C. Klerk en mej. T. Koelemey J. J. Blaauboer en mevr. Noels-Bakker3. J. Kolf en mevr. de Jager-Wortenhorst4. J. Bakker en mevr. Haak. De belangstelling voor de wed strijden was enorm. De baan was schitterend en er waren veel me dedingers. OP HEETERDAAD BETRAPT. Toen dezer dagen twee recher cheurs van de handelsrecherche te Velsen controlediensten ver richtten, ontdekten zij dat in een schuur achter een woning aan den Koningsweg een koe werd geslacht. Het hok was vervuild en diende mede als verblijfplaats voor vier biggen, die onbevoegd waren ge houden. De beide personen, die op het frauduleuze slachten van de koe werden betrapt, de 31-ja- rigé P. B. en de 24-jarige P. van H., béiden wonende te Beverwijk, werden geai-resteerd. Tegen den eigenaar van de varkens werd proces-verbaal opgemaakt. Deze dieren werden in beslag genomen. IN BESLAG GENOMEN. Controleurs van den crisis-con troledienst hebben in een niet in gebruik zijnd hok te Ilpendam zeven geslachte varkens en een geslachte koe aangetroffen, die alle in .beslag werden genomeh. HOE GESTOLEN FIETS TERECHTKWAM. Vrijdagavond had de heer G. Schotanus zijn rijwiel een oogen- blik bij het postkantoor te Den Burg neergezet om een pakje af te halen. Toen hij buiten kwam, was zijn karretje spoorloos ver dwenen. Nasporing scheen zonder resultaat te zullen blijven. Maar op wel heel toevallige wijze is de fiets weer terecht gekomen. Zondagmiddag werd de ge meenteveldwachter Loo-en bijna tegen de vlakte gereden door 'n wielrijder die door het ontbre ken van een bel geen signaal had" gegeven. De man kreeg, wat hem toekwam procesverbaal. Hij meende zich te kunnen veront schuldigen door te vertellen, dat het niet zijn eigen fiets washij had 'r aan De Koog gevonden. Dat kwam de veldwachter wel wat ver dacht voor, waarom hij de fiets maar in beslag nam. En wat bleek nu, toen de heer Schotanus van de vermissing van zijn fiets aan gifte kwam doen De in beslag genomen fiets was de zijne. Je moet maar boffen De man, die de fiets „vond", kwam van elders. Tex. Crt. Stoomtrawler verspeelde 130 manden visch. Op de laatste reis van den stoom trawler Mary IJm. 189 is, terwijl men den kuil met naar schatting 150 man Hoofdredacteur Corn. J. Bosker, Wieringen. BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telefoon Intercomm. No. 19. Bijkantoor Brugstr. 23, Miadenmeer. Tel. 23. Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs per 3 maanden f 1.30. ALS D£ VORST UIT DEN GROND IS-: ELK PLEKJE KULTUURGRGND BENUT. VOORBEREID DOOR DE COMMISSIE Dl}. POSTHUMA. (Van den specialen L.S.P.D.-medewerken.) De noodzaak uit eigen bo dem te voorzien in de eerst noodzakelijke levensbehoeften brengt onafwendbaar met zich: mee. dat elk plekje cultuurgrond benut dient te wordeq voor de voortbrenging van voedsel. Een niet onaanzienlijke opper vlakte cultuurgrond wordt ech ter in beslag' genomen door par ken, plantsoenen, bouwterrei nen, wegen en wegbermen, ka naalbermen, tramwegen, parti culiere tuinen, enz. Derhalve is door de Commis sie ter 'ondersteuning van de maatregelen, getroffen voor de regeling van de landbouwpro ductie (korter genoemd Com missie Dr. Posthuma) reeds voor eenigen tijd een onderzoek in gesteld naar het voorkomen van perceelen of van pereeltjes grond, welke naast den bestaan- den bouwgrond met voordeel zouden kunnen worden benut voor de Voedselvoortbrengmg. Ten vervolge op di£ onderzoek zijn onder leiding van de Di rectie van den Landbouw, hier bij krachtig gesteund door de plaatselijke functionnarissen van de Commissie Dr. Post huma, maatregelen getroffen om tot het in cultuurbrengen van deze hoeken grond te ko men. Onze bevolkingedichtheid (270 inwoners per vierkanten kilometer) laat niet toe, dat on -aqSipuBisiuo aSipmq ap Jap den nog bruikbaren grond on benut blijft. Het is daarom ten zeerste toe te juichen, dat- thans van wege den Secretaris-Generaal van het Departement van Bin nenlandsche Zaken in een rondschrijven aan de burge meesters der gemeenten, een dringende oproep is gericht door in cultuurbrengen van parken en braakliggende gron den, de voedselvoortbrenging zpoveel mogelijk te bevordere- ren. Inmiddels zijn in vele ge meenten, dank zij den reeds verrichten arbeid, reeds aan zienlijke oppervlakten cultuur grond aan de bestaande toege voegd, in sommige gemeenten zelfs wel 300 a 400 ha. In an dere gemeenten valt echter nog wel het een en ander te doen. Ook de medewerking van Rijks-, Provinciale- en Waterschapslichamen zal Veel kunnen bijdragen tot het be reiken van het doel. Elk plek je van den eigen bodem te be nutten. is thans de eerste eisch, welke voor de Nederlandsche voedselvoorziening te stellen is. Zoo gauw de vorst uit den grond is, dient alles erop te worden gezet tijdig met het scheuren, pipegen of omspit ten gereed te komen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1