i X 11e JAARGANG ZATERD FEBRUARI 1942 No. 19 ROEPING. WAARIN OPGENOMEN WIERINGER COURANT van 1909 1 i. ji I -J&21 TER OVERDENKING. Want het ding, waaraan de Mensch iets geeft aan zijn ziel, groeit in schoonheid boven alle andere schoonheden uit. Als wij niet groot zijnwat zouden wij groot doen Wij zijn klein, en wij doen klein. Als wij kleintjes-weg goed doenis dat al niet een beginEen stre ven. Voor later. Nooit voelde ik zoo waarachtig, dat alle dingen van het leven twee zijden hebben, dat de grootste ramp zoowel zijn zwarte schaduw, als zijn helderen lichtkant heeft. De tijden zijn zwaar en duister, zoo is de weeklacht van zeer ve len, en wanneer zullen wij de drempel tot een betere en vreed zame wereld mogen overschrij den Het is vooral de „verstands- mensch" van vroeger die in wel vaartstijden alles wist uit te puz zelen en te verklaren „het wat en hoe," die nu deze uitroepen het meest slaakt en zijn verlegenheid niet de baas kan worden, omdat hij zijn verstand alleen maar had geconstueerd aan de oppervlakte, en het Geloof aan een Almachtig Godsbestuur, geheel had uitge schakeld. Doch de schatting van eigen dunk en eigenwaarde van deze „verstandsmensch" wordt minder, naarmate hij bij zijn zwijgen tot het diepere gemoedsleven indaalt en tracht zich bewust te worden van de heiligheid van Gods we zen, die wij met ons verstand niet kunnen benaderen, maar waar naar wij hebben te streven en ons loven te richten. Men staat ook weer stil voor het wonder dat het leven is. Mer. heeft heeft weer leeren zwijgen en zelfs de geleerde conversatie zwijgt, ais, ja als God zelf weer spreekt ook door aardbevingen, oordeelen en gerichten, ook door Zijn openbaring in de diepste stil te, als men stom is geslagen, als de geschapen mensch weet" Lot zijn begin en beginsel komt. God-is- God. Deze eenvoudige, geweldige waarheid leert onze cultuur weer door verschrikking, beproeving en inkeer heen. Doch Gods heiligheid ic geen waarheid, die men beschouwend cri als toeschouwer zou kunnen vaststellen. Een goddelijke heilig heid, die ons gegeven ware om onze wereldbeschouwing te ver volledigen en af te ronden, zou waarlijk niets meer en niets be ters zijn dan hetIdeaal dei- zedelijke wereldorde. Neen, Gods heiligheid leeren wij kennen den strijd des geloofs, daarin, dat wij, geloovende, door Gods open baring geheiligd worden. In Gods crisis voelen alle diepe re geesten hoe de geheimen zich vermenigvuldigen het mysterie is er weer en dan ook de openba ring. Alleen bij Gods heerlijkheid is de ware roeping te vinden. De roeping die doorzet en overwint naar den geest. Zoo ploegt Gods vrees in de wereld en de zaaier gaat uit om te zaaien. In het vuur van Gods heiligheid straalt de zon Zijner liefde. Deze heilige liefde allen slaat ons en roept ons en zendt ons. Echte profeten zijn ook altijd apostelen. En in de stormen schuilt ook zegen „ICK DIEN" IN PLAATS VAN HET „IK MOET VERDIENEN." De Arbeidsdienst zal onzen jongen mannen en meisjes moeten leeren, dat wij voor ons volk opnieuw een weg moeten banen. MUSSERT SPREEKT VOOR HET KADER VAN DEN ARBEIDSDIENST. In de rijk versierde zal van Pul- chri Studio heeft Woensdagmid dag Mussert, de leider der N.S.B. gesproken voor het kader van den Nederlandschen Arbeidsdienst. Aanwezig was, behalve het hoo- ger en midden kader van den Ar beidsdienst, zoowel voor mannen als meisjes, o.m. een aantal func- tionnarissen van het hoofdkwar tier der N.S.B. Mussert begon zijn rede met in het geheugen te roepen den tijd van meer dan tien jaren geleden, den tijd bekend als het begin van de ineenstorting der welvaart, maar tevens als het hoogtepunt NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. van de geestelijke verwildering, den tijd, die den opmarsch van het, communisme voorbereidde. Hoe ver het daarmee reeds stond, blijkt uit het door de Christelijke regeerders toegelaten anti-gods dienstige geschrijf van de „Tribu ne", uit het gebeurde met de „Ze ven Provinciën", uit de wijze, waar op een man van formaat als ge neraal Snijders, ondanks zijn on- vermoeiden strijd tegen den geest des tijds en de afbraak van alle geestelijke en moreele waarden, over boord werd gezet. I n dezen tijd waarin de leu zen opgeld deden „Liever bloo- jan dan doojan", „Liever lui dan moe," Godsdienst is opium voor het volk," „Proletariërs hebben geen vaderland" werd voor het eerst het woord „Arbeidsdienst' temidden van het Nederland- sche volk geworpen als een ge biedende eisch voor de hernieu wing van dat volk, n.1. op 14 December 1931 in het pro programma der N.S.B. Zelf voortdurend naast zijn schoolopleiding geoefend in han denarbeid, heeft spreker gron dige minachting voor labzwan sen de Arbeidsdienst, wiens eerste en meest ijverige propa gandist hij is, ligt hem zeer na aan het hart. Spreker behandelt de moeilij ke eerste schreden van den Ar beidsdienst, als opbouwdienst be Bonnen met de resten van het vroegere Nederlandsche leger, met duizenden die geen liefde tot den arbeid en wier gevoel voor de volksgemeenschap totaal onvoldoende was, maar die toch is doorgezet ondanks alle moei ten en teleurstellingen. De leider der N.S.B. zette ver volgens: de beteekenis uiteen van de revolutie, welke zich in Europa voltrekt, niet alleen als reactie op de zgn. Fransche revo lutie, maar als een nieuw tijd vak in het leven der volken 'n tijdvak waarin klassenstrijd en klassenwaan worden uitgeroeid om te komen tot de noodzakelij ke volkseenheid een tijdvak ook, waarin elk volk weer wordt erkend als werkgemeenschap, ge- basseerd op den arbeid en op het besef dat arbeid de grond slag vormt van 'smenschen be staan. Hij betoogde hoe reeds in het grijs verleden bepaalde ar beid, n.1. eentonige en zeer zware arbeid, die men door slaven later door hoorigen kon laten verrichten, werd beschouwd als koopwaar, en hoe, na de offici- eeie afschaffing van de slavernij, een nieuwe vorm van slavernij ontstond, doordat zij, die geen kapitaal hadden, verplicht waren hun arbeidskracht aan den meest biedende te verkoopen, op straffe van aan den honger te worden prijsgegeven. kig, maar meer nog in verhoo- Het is niet langer toegelaten, de schuur gemakkelijk bereiken. ging van natuur- en steden- wanneer in het iijsselmeer met De eigenaar liet daarom een al- schoon, in behoud van monu- een dwarskuil,^n kwakkuil of armschel aanbrengen. Hiermede menten, waardoor tevens de een garnalenkor wordt gevischt,. bleek hij succes te hebben. Een liefde tot den bodem en voor. de vangst ongesorteerd naar de, dezer avonden rinkelde de bel de schoonheid van ons vader land wordt aangewakkerd. In de opvoeding van den mo dernen jongen mensch is de Ar beidsdienst slechts een schakel. Na de opvoeding aanvankelijk aoor de moeder alleen, daarna door de ouders, in de scholen, waar ouders en kerk hun natuur lijken en rechtvaardigen invloed hebben, maar waarbij de Jeugd storm het volksbindende element zal vormen en vervolgens in den Arbeidsdienst, komt, als sluit stuk de militaire dienst. In het nieuwe Europa zal er een streng onderscheid zijn tusschen degenen, die al of niet de wapenen mogen dragen, en het Nederlandsche volk als Germaansch volk zal dit recht stellig ontvangen. In het komende Europa zullen de Germaansche volken, als zijn de van eenen bloede, lotsverbon- den op leven en dood, schouder aan schouder naast elkander staan. Velen verstaan dit nog niet, maar het is een historische noodzakelijkheid en het Neder landsche volk worde zich van de ze rol bewust. EVEN GOED SOLDAAT. De dagen van 10-14 Mei heb ben getoond, dat een afzonder lijke Nederlandsche weermacht geen reden van bestaan heeft in de toekomst zal de Nederland sche soldaat deel uitmaken van dc groote Germaansche weer macht om zijn vaderland te ver dedigen waar dit behoort te ge schieden, n.1. aan de grenzen van Europa, beurt i: ■- ha aven te vervoeren en eerst daar na de ondermaatsche exemplaren vrij te laten. Thans moet dadelijk worden ge sorteerd, en alleen gedurende den nacht is eene uitzondering toege laten. Eene zeer belangrijke wijziging is nog, dat voortaan voor het vis- schen met alle vischtuigen in het IJsselmeer eene schriftelijke ver gunning van het Districtshoofd is vereischt. Slechts het visschen met cén hengel is hiervan uitgezon - aerd. Slager hield zich niet aan de prijsvoorschriften. Beboet met f 150. Amsterdam, 18 Februari 1942. Sedert de nieuwe prijsvoorschrif ten voor vleesch, vleeschwaren en siachtafvallen van kracht zijn ge- een koe een veehouder aangehou-j worden, worden bijna dagelijks den. Circa 60 kg. vleesch kon nog overtredingen van de prijsvoor- worden achterhaald en in beslag schriften geconstateerd. De slagers vragen prijzen, welke boven de toelaatbare liggen de goede niet te na gesproken. Welke gevolgen óit kan hebben ondervond de sla ger A. K. te Badhoevedorp, die de prijsvoorschriften overtrad en deswege door den Inspecteur voor de Prijsbeheersching is beboet met C 150.—. NIEUWE BON BOTER- EN VETKAART. Verlenging van eenige dagen. De secretaris-generaal van Land bouw en Visscherij maakt bekend: dat gedurende het tijdvak van Donderdag 19 Februari tot en met Vrijdag 27 Februari elk der met „09" genummerde bonnen van de Zooals in Rusland ge- botSrkaart recht geeft op het koo. zal hij ook elders too-j pen van 125 gram boter of 100 nen een even goed soldaat te £ram rundvet Dit laatste kan zijn als de Duitsche. uitsluitend worden betrokken door hen, die in de periode van 2 tot Na aldus den Jeugdstorm te, hebben doorloopen, in den beidsdienst geschoold, deugdelijk! militair opgeleid, grootgebracht in godsvertrouwen, liefde voor volk en vaderland en eerbied voor den arbeid, zal straks de jonge Nederlander op zijn 21sten recht °P het ko°Pen van 125 boter zonder reductie of mar- en met 5 Februari j.1. bon 09 bij Gedurende het tijdvak van 19 I tot en me t 27 Februari geeft voorts elk der met „09" genum merde bonnen van de vetkaart jaar plechtig en feestelijk wor den opgenomen als volwaardig staatsburger in de Nederlandsche volksgemeenschap. Ons volk komt in grooten nood te verkeeren. Het in de 16de en 17de eeuw met groot doorzettings- \ermogen en ongekende kracht tot stand gebrachte net van handels nederzettingen over de zeheele wereld is in den loop der eeuwen geleidelijk verloren gegaan, waar bij steeds Albion erfde. En nu het Engelsche imperium ten gronde gaat, zal door de wijze waarop wij ons koloniaal bezit aan Engelsche garanties hebben gebonden, mo- Maar de revolutie van heden gelijk ook de laatste rest verloren heeft mede ten doel de af- afschaffing van deze slavernij door de eer van den arbeid te herstellen, een van de midde len daartoe is de Arbeids dienst, waar het trotsche de vies „lek dien" komt, in plaats van het „Ik moet ver dienen." Schakel in de opvoeding. Voorts behandelde Mussert de beteekenis van den Arbeids dienst als schakel in de opvoe ding van den modernen jongen mensch, niet alleen voor den werklooze of voor de zonen van Jan boezeroen, met vrijstelling van de vaderszoontjes, maar voor liet gansche volk. Ten eerste door het bijbrengen van orde, tucht en discipline, door de opvoeding tot netheid en frischheid, ten tweede door de ontwikkeling van den eerbied voor den ar beid, het uitdrijven van de lui heid, de vrees voor het vuilma ken van handen, ten slotte door de ontwikkeling tot gemeen- schapsmensch, tot sociaal voe lend wezen, tot zoon of dochter van ons volk, waardoor men leert, zijn aangeboren egoistische instincten in toom te houden. Het vinden van geschikte werkobjecten voor den Arbeids dienst zal moeilijkheden geven Men mag daarbij den gewo nen arbeid niet beconcurree- ren noch het natuurschoon aan tasten. Te veel reeds is dit laat ste door een niets ontziende kapitalistische wereld gebeurd. Zeker zal de Arbeidsdienst nog objecten kunnen vinden in landontginniing en, droogma- Arm en berooid zullen wij dus uit dezen oorlog komen en van grond af aan moeten her beginnen. Resoluut zal men daartoe de handen uit de mou wen moeten steken en aanpak ken, steunend op het eenige wat ons gebleven is, onze vaderland- sche bodem, en de volkskracht van 9 millioen menschen, met als eenig kapitaal de goede ei genschappen van hand er hoofd en hart van ons volk. Maar dc arbeidsdienst zal on- onzc jonge mannen en meisjes moeten leeren, dat wij voor ons volk opnieuw een weg moeten banen en hen daarvoor geschikt moeten maken. Aan het slot van zijn rede sprak Mussert een woord van dank tot den General-arbeitsführer Beth- man, die zich zooveel moeite geeft om het instituut van den Arbeids dienst ook hier te maken tot een voorbeeldig opvoedingsinstituut, voor al zijn moeite en zorgen. Hij sprak de verwachting uit, dat deze in zijn later leven met voldoening zal kunnen terugzien op zijn ar beid in de lage landen aan de zee. BINNENL. NIEUWS. Wijziging van visscherijreglementen. In de Nederlandsche Staatscou rant van 16 Februari is een Be sluit van Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij verschenen, waarbij eenige visscherij - reglementen worden gewijzigd. garine. Voorts wordt de geldigheidsduur der met „07" en „08" genummer de bonnen van de boterkaart en van de vetkaax-t verlengd tot en met 27 Februari. De geldigheidsduur der met „204" tot en met „208" genum merde bonnen van de bonkaart algemeen, welke tot en met 21 Febr. elk recht geven op 't koopen van 100 gram kaas, wordt verlengd tot en met Zaterdag 28 Februari. Ten slotte wordt er de aandacht cp gevestigd, dat de bon van de bonkaart algemeen, welke gewoon lijk wordt aangewezen voor het lcoopen naar keuze van havermout of peulvruchten, gedurende het vierwekelijksche tijdvak, dat op Zondag 22 Februari begint, uitslui tend recht zal geven op het koo pen van peulvruchten. Hengstenkeuring voor Landbouwtuigpaarden. De keuring van hengsten voor oekking, waar een premiekeuring aan is verbonden, door de Ver een. tot bev. der Paardenfokkerij in Nederland (V.L.N.), zal worden gehouden in de prov. N.H. op Donderdag 26 Februari a.s. te 11 uur op een Gem. keuringsbanen tc Hoofddorp. Naast de bekende, reeds eerder gekeurde hengsten zullen verschil lende nieuw ingevoerde deelnemen Zoo kocht de vereen. „Ons Be lang" een 3-jarige op de keuring in Aurich (Oost Friesland.) Verder komen ter keuring de twee bekende voshengsten uit de pvov. Utrecht nml. „Ugoldman" en „Anton." Ook voor twee fokproducten uit de prov. N.H. zal getracht worden het goedkeurings brevet te ver brij gen. Wij wekken alle paardenfokkers en liefhebbers op deze, vooral in de tegenwoordige tijd nu het paard in de volle belangstelling staat, belangrijke keuringen ts bezoeken. ERWTEN GESTOLEN. De alarmschei verried een tweede aanval. Uit de schuur van den landbou- JAPANSCHE VORDERINGEN OP SUMATRA. Voorhoede der Japanners rukt van Palembang uit verder cp langs dc spoorlijn naar Telok Betong. De kleine Scenrta-eilanden op verschillende plaatsen gebombardeerd. VELE VLUCHTELINGEN UIT PALEMBANG TE BATAVIA AANGEKOMEN. Stockholm, 18 Febr. (D.N.B.) volgens een United Press-bericfct uit Batavia in de „Nya Dagligt Allehanda" rukt de Japansche voorhoe-, de van het op Sumatra gelande leger van Palembang uit op langsj cie spoorlijn naar Telok Betong. Volgens hetzelfde bericht hebben Japansche bombar',0'np,ntsvlieg I tuigen een aantal aanvallen gedaan op verschillende plaatsen Kleine Soenda-eilanden. Naar het A.N.P. uit Batavia meldt zijn vele vluchtelingen uit Pa lembang aldaar aangekomen. Zij deden aangrijpende verhalen over de branden welke in de olie-instaUaties woedden. Volgens de mededeeling van Europeesche vluchtelingen bleven de inheemschen nagenoeg onverstoorbaar onder de bezetting van Palem-^, bang. De ambtenaren van het binnenlandsch bestuur in Palembang en omliggende streken zijn op hun post gebleven. Volgens Radic Mundial wijdt het „Nieuws van den Dag van Ne- „j. derlandscn-Indië" een hoofdartikel aan de Amerikaansche hulp in van het frauduleus slachten vanj oen Pacific. Daarin wordt o.a. geschreven ,Het geheele Amerikaan- J sche leger staat klaar om naar een tropisch front te worden gezondenI Het lijkt echter onwaarschijnlijk, dat dit Java zal zijn. Juist gej durende den tijd dat de Ameikaansche soldaten ingeënt worden Jien tegen tropische ziekten immuun te maken, hebben de verteger.i woordigers eener politiek die een terugtocht naar Australië aanbe4 veelt de overhand gekregen." Dc oorrespondent van de Columbia Broadcasting Company heefil in een zijner berichten uit Sydney naar de Vereenigde Staten reedsf duidelijk aangeduid dat Java er goed aan zou doen niet langer d i een maand meer vol te houden. Voor zoover ons bekend is, schrijft het blad, is de Australische I geering het met dit standpunt niet eens. De Australische pers heeft er altijd weer op gewezen dat om stralië te houden, het absoluut noodzakelijk is de tweede verdra gingslinie Sumatra-Java intact te houden. zijn woning. Hij spoedde zich toen zoo vlug mogelijk naar de schuur,! waar bij zijn komst drie mannen,' de vlucht namen. Eén hunner wist hij vast te grijpen. Deze rukte zich echter los. Hij werd echter opnieuw vast gegrepen en aan de politie overgegeven. Het bleek een inwoner dezer gemeente te zijn. Naar de beid e andere personen wordt een onderzoek ingesteld. FRAUDULEUS GESLACHT. Als verdacht van het frauduleus slachten van een schaap werd aoor de politie te Twisk een 23- jurige arbeider aangehouden. Reeds eerder schijnt deze zich aan een dergelijk feit te hebben schul dig gemaakt. Hij zal ter beschik king van de justitie worden ge steld. Te Texel werd op vermoeden genomen, maakt. Procesverbaal is opge- Bevordering tucht en zedelijkheid. De burgemeester van Leiden, mr. R. N. de Ruyter van Steve- ninck, deelde in een persconferen tie mede, dat hem uit ingewonnen rapporten bij de politie en den Voogdijraad was gebleken, dat de criminaliteit onder de jeugd den laatsten tijd sterk is toegenomen. Een groot euvel daarbij is voor al bijzonder sterk op den voor grond getreden door het steeds doelloos op straat rondslenteren van tal van jeugdige personen, hetgeen de bandeloosheid in de hand werkt en den hartstochten vrijen teugel laat. Het is daarom, dat de burge meester zich genoodzaakt heeft gezien verschillende maatregelen te treffen ter bevordering van tucht en zedelijkheid in de hoop daardoor jeugdige personen zoo veel mogelijk van de straat te we ren en binnenshuis te doen ver blijven, hetgeen ongetwijfeld het gezinsleven ten goede zal komen. De genomen maatregelen hebben een tweeledig karakter. De eerste betreffen de bevorde ring van tucht, zedelijkheid en orde op straat, de andere de bevei liging van jeugdige personen, spe ciaal meisjes. Ten aanzien van het eerstge noemde wordt de Verordening op de straatpolitie aangevuld met een drietal bepalingen, welke hier- of. neerkomen 1. Een algemeen verbod om te „beurzen," d.w.z. op hoeken en straten, tegen huizen of in portie ken rond te hangen 2. Een verbod van ruimer strekking om bepaalde straten anders dan als verkeersweg te ge bruiken. Op deze straten is dus b.v. ook het voortdurend ljeen en weer loopen (pantoffelparade) verboden. Als zoodanig worden hiervoor alleen de Stationsweg en de Stoenstraat aangewezen. Een verbod, om ten aanzien van bepaalde straten tusschen zons ondergang en zonsopgang op of aan den openbaren weg te zitten cf te liggen met iemand van de xndere kunne. Hiervoor worden de «egen met een landelijk karakter <ange wezen. Bovendien is een verordening afgekondigd, houdende bepalingen ter bevordering van tucht en ze delijkheid van jeugdige personen. Deze verordening houdt in Een verbod voor minderjarigen beneden den leeftijd van 18 jaar zich op den door den burgemees ter vast te stellen avonduren op straat te bevinden. Deze uren zul len voorloopig zijn van 812 ujr. Op dit verbod zijn verschillende uitzonderingen toegestaan. Zoo b.v. wanneer dergelijke personen zich onder geleide van hun ouders bevindende of in gezelschap van een anderen meerderjarige, die aan door den burgemeester te stel len eischen voldoet, of wanneer kinderen in het bezit zijn van een van door den burgemeester te stel len eischen voldoend bewijsstuk, b.v. voor het bezoeken van lessen, catechisatie of deelneming aan het vereenigingsleven. 2e. Een verbod voor meisjes be reden 18 jaar om café's te bezoe- wer S. te Blokker werden in de ken en na 7 uur 's avonds in bi- eerste week van Februari eenige oscopen of verlofzaken te komen, zakken met groene erwten ont- Ook hierop zijn als sub le. uit- vreemd. Doordat de slooten dicht zonderingsbepalingen toegestaan. Alle Amerikaansche bladen publiceeren met bezorgdheid d( pansche verovering van Palembang en den nieuwen terugtocht Engelschen in Birma. Terwijl de Japanners klaarblijkelijk de Sumatra behaalde successen zooveel mogelijk zullen uitbuiten, de Engelschen in Birma teruggetrokken. Daar pogen zij staiw i- houden, ofschoon hun nieuwe verdedigingslinie veel zwakker l de vorige aan de Salwin. In bevoegde Amerikaansche kringen verheelt men niet, dat\ verovering van Singapore ook voor de Ver. Staten een zwarer be teekent. De verovering van Sumatra door de Japanners wori"-d>- als een feit beschouwd, waarop men in ieder geval mo^. Naar men in deze kringen verklaart, moet men thans alle k< inspannen om Java te verdedigen om het gevaar voor Australiëm lang mogelijk tegen te houden. i 4 worden geschreven op een door de politie te verstrekken formulier. Aan caféhouders, enz. is het bovendien verboden deze meisjes in hun inrichtingen toe te laten. Zooals van zelf spreekt rekent dc burgemeester bij de uitvaardi ging dezer verordeningen op de volledige medeVerking der ou ders. Waar deze niet wordt ver leend, hoopt hij de jeugd tegen zich zelve te beschermen door een gestrenge handhaving dezer bepa lingen. De eerste verordening treedt 20 Februari in werking, de laatste op 17 Maart. BUITENL. NIEUWS. KOUDE IN WEST-EUROPA. Wolvenplaag in Spanje. Uit Stockholm wordt aan de „Giornale d'Italia" gemeld, dat tengevolge van de strenge vorst in Skandinavië alle scheepvaart is gestremd. Een viertal vrij groote schepen, die in het ijs en de sneeuw waren vastgeloopen en S.O.S.-seinen gaven konden door een reddingsploeg niet worden be reikt. Men heeft getracht de equi page van een der geblokkerd sche pen door middel van een vliegtuig te bevrijden, maar ten gevolge van; de koude kon dit niet opstijgen. De strenge vorst in Denemarken heeft de geheele vischvangst in de Deensche Archipel stilgelegd. Het eiland Anholt is door het ijs a! meer dan 3 weken geïsoleerd en liet moet per vliegtuig geapprovi andeerd worden. Ter voorziening van een ander eiland met levens middelen heeft men te voet een reis van 30 km over de bevroren zee moeten afleggen. Er zijn 20 slachtoffers van de koude geval len. In Roemenië was de tempera tuur einde Januari gedaald tot 30 gr. onder nul. De hoeveelheid sneeuw, die gevallen is, is grooter dan men zich bij menschenheuge- r.is kan herinneren. In de straten van Boekarest hebben zich enor me sneeuwhoopen gevormd. Uit Agram komen berichten, dat het verkeer in geheel Kroatië door de vorst veel moeilijkheden ondervindt. De treinenloop heeft langdurige vertraging. De stad Li ka is geïsoleerd door de sneeuw. Te Agram kon het tramverkeer grootendeels niet functionneeren. j Uit Madrid verneemt de „Gior- uit de bergen van de Siërra rena, de groote Vi-}v vincie Jean onve^j moeten aanzienhjPS^^^e ben veroorzaakt. Oin verdrijven worden des de wakers groote brandend1 sen gebuikt. De stallen wan vee worden door troepen van twintigtal wolven aangeval!*:: LEGER NEEMT .iUTlW. IN BESLAG. New York, 19 Febr. Radio dial). De aan boord van hei tugesche schip ..Guinee" ge. veerde lading banden is dcoi Amerikaansche legerautorité: in beslag genomen. De bladen richten hierover, dat het op j oogenblik zoo goed als onmeg- is in een zaak in de Veie.- Staten een autoband te ko gevroren waren, konden de dieven De verleende toestemming moetnale d'Italia" dat troepen wolven Dnitschland/ voor Europol Sterke Sowjetfor# ingesloten^ 1 Britsche (luikboot e levaartuig tot zinkj Hoofdkwartier «I- rer, 19 Febr. (D. perbevel maakt ba-t- Aan het OosteIiLen den tal van aanvf.en- vijand afgeslagen| gn- tralen frontsectoi dere sterke deeleL on- and ingesloten, fpogin danks wanhopig^^ogehi* gen in een zoo t n oaan gebied samengeqnpT De hun ondergai bolsjewieken 44 vliegtuigen* vliegtuig wordt vermist. In Noord-Afrika aan weers kanten activiteit van verken ners. In de wateren om Engeland beschadigden gevechtsvliegtuigen overdag een groot koopvaardij schip door bommen en brachten een Britsch patouillevaartuig tot zinken. Duitsche marinevaartui gen brachten voor de kust van Noorwegen een vijandelijke duik boot tot zinken. Britsche vliegtuigen, die den afgeloopen nacht de Duitsche Bocht binnenvlogen. werden door" het vuur van de luchtd~r' artillerie genoodzaakt tej keeren. Luchtdoelgeseïy de een vijandelijken werper neer. V iamenge<f et. 00 1 i dergang gisteten l eken 7 één eigen tuigen*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1