WIERINGER COULANT van 1SOS 11e JAARGANG WOENSDAG 25 FEBRUARI 1942 No. 20 WAARIN OPGENOMEN NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Duitschland strijdt voor Europa. SOWJETVERLIEZEN SEDERT 1 JANUARI. Duitschers maakten dit jaar aan oostelijk front reeds bijna 57.000 gevangenen de bolsjewieken verloren een veelvoud van dit aantal aan dooden en gewon den en bijna 1200 vliegtuigen, 960 tanks en 1800 kanonnen. CIJFERS VAN OPPERBEVEL DER WEERMACHT. Berlijn, 22 Febr. (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt in een extra-bericht mede Sedert het invallen van den winter en de daarmede verband houdende stopzetting van de Duitsche aanvalsoperaties heb ben de bolsjewieken zonder reke ning te houden met verliezen aan menschen en materiaal ge tracht ons front in het Oosten door voortdurende massa-aan- vallen te doen ineenstorten. Ondanks ontzaglijke bloedige offers is het voornemen mislukt. Op de onbuigbare hardheid der Duitsche troepen en de superi eure samenwerking van de for maties van het leger en het luchtwapen zijn talrijke aan vallen van den vijand voor onze systematisch betrokken winter- stellingen mislukt. Waar echter de tegenstander ten gevolge van de langgerekte frontsectoren plaatselijk kon binnendringen, is de Duitsche leiding er steeds weer in geslaagd door vastbera den tegenaanvallen het initia tief te nemen en den vijand vernietigende slagen toe; te brengen. In den tijd van 1 Januari tot 20 Februari 1942 werden aan het oostelijke front 56.806 gevange nen binnengebracht. De bloedi ge verliezen van den vijand be dragen een veelvoud van dit aantal gevangenen. In denzelf den tijd werden 960 tanks en 1.789 kanonnen buitgemaakt of vernield, talrijke andere tanks en kanonnen werden door lucht aanvallen achter het vijandelij ke front vernield. Het luchtwa pen vernietigde in den tijd van '1 Januari tot 20 Februari 1942 8.170 voertuigen van allerlei aard. 59 locomotieven en 43 spoortreinen. Talrijke spoorweg- trajecten der Sowjets werden door systematische bomaanval len verbroken. Het Sowjetlucht- wapen verloor in denzelfden tijd699 vliegtuigen in lucht gevechten, 159 vliegtuigen door afweergeschut en 331 vliegtui gen door vernieling op den grond. Tegenover dit verlies van 1.189 vijandelijke vliegtuigen staat een verlies van 127 Duit sche vliegtuigen. BEKENDMAKING. 's Gravenhage, 23 Februari. Door het SS- en Politiege- recht in Nederland zijn drie Ne- derlandsche staatsburgers, on der wie een halfjood, we gens het vervaardigen en ver spreiden van verboden druk werken, waarin wordt aange spoord tot sabotagehandelingen tegèn Duitsche belangen, ter dood veroordeeld. Het vonnis is door middel van den kogel vol trokken. PROVINCIAAL NIEUWS. Boer Saai over de taak der Dorpsboerenraden. L.S.P.D.) Boer Saai, de boeren leider der provincie Noord-Hol land van den Nederlandschen Landstand heeft Zaterdag een rede voor de radio gehouden, waarin hij naast de algemeene historische lijnen der wording van den Landstand in het bijzonder nog eens de taak uiteenzette, wel ke op de dorpsboerenleiders en de dorpsboerenraden rust.. Uit dit betoog, dat voor het geheele plat te land van het grootste gewicht geacht kan worden, brengen het volgende naar voren Om een inzicht te gtven over de taak van de Dorpsboerenraad, het noodzakelijk te weten, dat de plaats die de Dorpsboerenleider en raadsman inneemt een geheel an dere is dan een voorzitter en be stuurslid van een vroegere land bouworganisatie, aldus ving Boer Saai aan. De taak van de Dorpsboerenra den dient er op gericht te zijn, hun dorpsbewoners de noodzake iijkheid van kolonisatie bij te brengen, ze voor oogen houdende, dat, wanneer ze 2 maal 24 uur reizen van moeders pappot dur ven gaan, hun levensmogelijkheid verzekerd is en dat ze zoodoende medehelpen aan de Voedselvoor ziening van ons Volk. Zij, die hier straks de vertegenwoordigers zul len zijn van hun boerenvolk moe ten goed begrijpen, dat hun taak is het dienen van het volk in zijn geheel en de boerenbevolking ii het bijzonder. Straks zullen ir ieder dorp de boerenraden toe zicht houden op den goeden gang van zaken in hun dorp en verant woordelijk zijp voor de juiste uit voering van de maatregelen die noodig. zijn voor een goede pro ductie en distributie. De Dorps boerenraden hebben ervoor t< zorgen, dat aan smokkelen er frauduleus slachten een grondig eind wordt gemaakt. Want alles, wat hierdoor aan de bevolking wordt onttrokken, is misdaad. De Dorpsboerenleider zal zeer veel met den Burgemeester moeten sa menwerken. Het is echter ge- venscht, dat tegenover de dorps bewoners de Burgemeester als au toriteit wordt hoog gehouden, ook wanneer de Burgemeester een andere meening is toegedaan dan de Dorpsboerenleider. Wanneer een Burgemeester niet met bns samenwerkt, zooals wij dat wel zouden wenschen, is het de plicht den provinciaal Boerenleider hiervan in kennis te stel len, zonder zelf hiertegen op te treden. De .1 Dorpsboerenleiders zullen met hun raad een nauwe samenwerking moeten hebben en zorgen, dat de harmonie tusschen allen er een is van kameraadschap en samenwerking. Zij allen moe ten hiervoor een harde leerschool door en steeds zullen zij als Dorpsleider hun prestige moeten bewaren. Steeds trouw, openhar tig en eerlijk tegenover hun dorps bewoners en weten, dat de taak in de dorpen is het oude dorpsle ven, de dorpsgemeenschappen in het leven te roepen. Veel misver stand en verkeerd inzicht zal over wonnen moeten worden en be denk, dat niet allen, tegelijk begrij pen, waar het om gaat. Wij moe- allen die nu nog vijandig tegen over ons staan, niet zien als onze vijanden, want er zijn er velen, die lijden aan een ziekte, die wij Engelsch zouden kunnen noemen. Gij kunt voor genezing zorg dra gen, door hen ervan te overtuigen, dat het noodig is dat hun gezicht 180 graden moet wenden, dus van West naar Oost! Zoo dienen de Dorpsboerenraden hun taak te zien, wetende, da t het groote werk nu pas gaat beginnen. Wanneer wij echter aanp akken en werken zoo als ik heb geschetst, ben ik ervan overtuigd, c.at wij zullen slagen. Veel zal -er worden gevraagd en teleurstellir gen zullen wij nog be leven, maar bedenk dat het werk dat wij thans gaan beginnen een taak is, dif; schoon kan zijn. BINNiENL. NIEUWS. GROO TE PARTIJ JAM GESTOLEN. Te Noords .charwoude is uit twee' spoorwagon,! j, geilden, met stuk goederen, bestemd voor den Lan- gendijk, een belangrijke hoeveel heid consumptie-goederen gesto len. De dieven hebben de wagens, welke op het laadterrein van de Ned. Spoorwegen bij de veiling te Noordscharwoude stonden, nauw keurig geinspecteerd en alles wat van hun gading was, voornamelijk etenswaren uitgepakt en meege nomen. O.m. wordt ongeveer 1100 pond jam, verpakt in potten en bussen, vermist en voorts een hoeveelheid koek. De ledige em ballage werd in de wagens achter gelaten. ZUIVELF ABRIKANT KRIJGT f 1500.— BOETE. In verband met de schaarsch- te aan taptemelk in Arnhem in het laatste najaar, hebben ver schillende melkslijters naar ande re leveranciers uitgezien. Zij kwa men daarbij ook bij een zuivelfa briek in de gemeente Duiven- drecht. De fabrikant wilde wel melk leveren, maar onder voor waarde, dat de slijters de fabriek in de vervoerkosten van Duiven- drecht naar Arnhem tegemoet zou komen. Door deze voorwaarde was hij in overtreding van het Prij zenbesluit, waarbij de prijzen voor levering franco huis, detaillist, classicaal zijn vastgelegd. Daar de fabrikant in dit na jaar bijna 300.000 liter gestandaar diseerde en taptemelk aan de Arn- hemsêhe melkhandelaren heeft heeft afgeleverd, beliep zijn on rechtmatige winst een aanzienlijk bedrag. De inspecteur van de prijsbeheersching te Arnhem heeft, rekening houdende met deze om standigheid, den zuivelfabrikant veroordeeld tot een geldboete van f 1500. GEHEELE OOGST IN BESLAG GENOMEN. Krachtig- optreden tegen saboteurs der voedselvoorziening. Onlangs werd aan vijf landbou wers in Limburg verplichte inle vering van den oogst opgelegd. Te Tungelroy werd bij een landbou wer de geheele oogst in beslag genomen, daar de man niet wilde meewerken aan een spoedige af- dorsching. De oogst werd daarna door een loondorscher op kosten van den teler gedorscht. Deze wijze van optreden heeft tot gunstig resultaat geleid, want in de daaropvolgende week werd in de omgeving van genoemde plaats terstond honderd procent meer gedorscht door de landbou wers. MUZIEKPROGRAMMA'S TIJDIG INZENDEN. Welke muziek mag niet worden uitgevoerd Het departement van| Volks voorlichting en Kunsten wijst er op, dat de programma's voor mu ziekuitvoeringen minstens drie v/eken voor de uitvoering plaats heeft, dienen te worden ingezon den. Dit geldt niet alleen voor de ernstige muziek, doch ook voor ae lichte, zoodat amusementsver- eenigingen eveneens aan deze be palingen zijn onderworpen. De beroeps - amusements gezelschappen kunnen volstaan met het inzenden van het re pertoire, waarbij er nog eens op wordt gewezen, dat het uit-j voeren van muziek van Engel-' sche, Amerikaansche, Russi sche en Poolsche componisten en-of bewerkers, uitgezonderd Chopin, or.der de huidige om standigheden niet is toege-j staan. Voor Hawaii-ensembles geldt de bepaling, dat oorspron-l kelijke melodieën op het pro-; gramma kunnen blijven, mits het geen Engelsche en Ameri-| kaansche bewerkingen zijn.l Hetzelfde geldt voor Zuid-Afrij kaansche liedjes van Neder landschen oorsprong. Ten slotte dient er de aan dacht op te worden gevestigd, dat in de programma's de namen der solisten en componisten of bewerkers moeten staan vermeld ,-v>.et voornamen of voorletters. IjïQor het weglaten van deze ge gevens kan vertraging in het na- deel van de uitvoering onstaan. STROOVLAS. De Provinciale Voedselcommis- saris voor Noordholland maakt den telers van stroovlas en handela ren in stroovlas erop attent, dat momenteel te weinig stroovlas aan de bij de Stichting Nederlandsche Stroovlas Exporteurs aangeslote nen ten verkoop wordt aangebo den. Zooals reeds eerder medege deeld, kunnen aan de Exporteurs die namens de Nederlandsche Ak kerbouw Centrale van bovenge noemde Stichting een machtiging hebben ontvangen, op vertoon van deze machtiging vlas verkocht en c«,fgeleverd worden. Den telers en handelaren, die tr.ans nog beschikken over onver kocht stroovlas, wordt nogmaals dringend aangeraden hun vlas aan bovengenoemde Exporteurs te ver- koópen, aangezien anders, indien mocht blijken, dat op 1 Maart a.s nog niet voldoende vlas voor ex port disponibel is, tot vordering van de nog onverkochte partijen zoowel bij telers als handelaren zal worden overgegaan. Ten overvloede deelen wij nog mede, dat telers, die tevens vlas ser zijn en hun geheele voorraad zelf bewerken, hieronder niet val len. Wederom rundvet op een boterbon. De secretaris-generaal van het departement van Landbouw en Yisscherij maakt bekend, dat op bon 13 van de boterkaart, welke geldig zal zijn gedurende het tijd vak van Dinsdag 17 Maart a.s. tot en met Woensdag 25 Maart 1942. naar keuze boter of rundvet verkrijgbaar zal worden gesteld. Fer twee bonnen zal men een hoe veelheid van 250 gram boter of 200 gram rundvet kunnen betrek ken. Zij, die op genoemd bonnum mer rundvet wenschen te betrek ken, dienen de met 13 genummer de bonnen vooraf bij hun slager in te leveren in de week van Zon dag 22 Februari tot en met 28 Fe bruari 1942. De slagers moeten de in laatst genoemd tijdvak van hun klan ten ontvangen bonnen op Maan dag 2 Maart a.s. ter verkrijgen van een toewijzing voor vet bij den plaatselijken distributiedienst inleveren. Met nadruk wordt er de aan dacht op gevestigd, dat de afle vering zoowel van rundvet als van boter op bon 13 eerst geoorloofd is met ingang van Dinsdag 17 Maart a.s. AANPLAKBILJETTEN VAN S.S. EN NAT. JEUGDSTORM. Moeten op verzoek in sclioolge bouwen worden aangebracht. De secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, We tenschap en Cultuurbescherming heeft aan de directeuren en hoof den van openbare en bijzondere onderwijsinrichtingen de volgende circulaire doen toekomen „In den laatsten tijd stelden rectoren, directeuren en hoofden van onderwij s-inrichtingen mij herhaaldelijk de vraag of gevolg moest worden gegeven aan tot hen van de zijde der SS of den Nationale Jeugdstorm gerichte verzoeken om toe te staan, dat aan of in de schoolgebouwen aan plakbiljetten van een dier organi saties werden aangebracht. Nd dienaangaande met de Duit sche autoriteiten in overleg te zijn getreden kan ik die vraag thans bevestigend beantwoorden. Derhalve dienen verzoeken van vorenbedoelden aard voortaan te worden ingewilligd." PROVINCIAAL NIEUWS. SLUIKHANDELAARS LIEPEN IN DE VAL. Inwoners van Den lip verkoch ten in de hoofdstad aan een hun' onbekend persoon een, complete koe tegen den zelfs in siuikhan- delaarskringen opgekend hoogen prijs van 2.10 gld. per pond. De transactie geschiedde in een ca- fétje op den Nieuwendijk en eeni- ge dagen later zou de aflevering volgen. Op het afgesproken tijdstip ver voegde de kooper zich met zijn auto voor de woning van een der leveranciers, die het koebeest reeds hadden geslacht en er ook voor zouden zorgen, dat de bouten werden opgeladen. Even voordat de wagen weg zou rijden, liet de kooper zich evenwel in zijn ware gedaante zien. Het bleek een rechercheur te zijn, die tegelijk zijn drie leveranciers arresteerde en met hen de terugreis aanvaard de. DORPSBOERENLEIDERS" IN NOORD-HOLLAND. L. S. P. D. Tot Dorpsboerenleiders van den Nederlandschen Landstand in Noordelijk Noord-Holland zijn voorgedragen Joh. Parlevliet, voor Texel, Hal- lerweg 7, den Burgvoor Zijpe, A. v. d. Sluis, St. Maartensvlot- brug voor Koegras, H. Hoorns man, Schoolweg, Julianadorp voor Barsingerhorn N. Donaber- ger, Waardpolder. Kolhornvoor Oude Niedorp K. v. fl. Oord, Wes ter Moerbeek, Oude Niedorp voor Nieuwe Niedorp J. Zijp, Moer beek, Nieuwe Niedorp voor Scha- gen S. Grootes, Nes Schagen voor Wieringerwaard N. W. Kaan, Tweewegen, Wieringerwaard voor Winkel Ab. Schenk, Groetpolder Winkelvoor Wieringermeer O. J. Bosker, Wiezingenvoor Heer Hugowaard A. Volkers, Zuid G. 223< Heer Hugowaard v. Haren- karspel Jer., Kossen, Harenkars pel voor Koedijk Jb. Stam Ka naaldijk 123, Koedijk voor St. Pancras C. Groen, Benedenweg 81b. St. pancras voor Langedijk P. Kostelijk A. 277, Oudkarspel voor Warmenhuizen J. Barsinger horn. Dorpsstraat 127, Warmen huizen voor Abbeke'rk W. Kiste- maker, Abbekerkvoor Berkhout C. Nap, D. 126, Bobeldijk voor Hensbroek K. Gelder, A. 85, Hens broek voor Hoogwoud C. Donker, Pade, Hoogwoud voor Obdam, K, Schuurman, Obdam voor Op meer S. v. d. Deure, E. 11, Op meer voor Spanbroek N. Bruin, Dorpsweg B 3b, Spanbroek voor Sijbe karspel W. Kaper, „Rozen hof", Benningbroekvoor Wog- num P. Kooiman, Zomerdijk, Wog- num voor Andijk en Wervers- hoof C. Boeyer, Hoekweg Andijk W.) voor Blokker K. Broertjes Jr., B 291, Blokker voor Boven- karspel en Enkhuizen S. Brouwer, Doelelaantje 17, Enkhuizenvoor Grootebroek G. Buysman G. 425, Grootebroekvoor Hoogkarspel en Westwoud J. Brander, A 210, Hoogkarspelvoor Hoorn C. Vis ser B 170b, Hoorn, post Blokker voor Midwoud en Nibbixwoud G. Peetoom, M 21, Midwoud|; voor Medemblik en Opperdoes M. Veen, Nieuwstraat 54, Medemblik voor Schellinkhout D. Koele, No. 40, Schellinkhoutvoor Twisk K. Zijp, K 51, Twiskvoor Venhui zen J. ten Hofstede, No. 124, Ven huizen voor Wijdenes J. Bakker, D 17, Wijdenes voor Zwaag Lx. Houter, No. 215, Zwaag voor Ber gen A. J. Kuis, Natteweg 13, Ber gen voor Egmond Binnen S. Twisk, Heereweg 243, Egmond Binnen voor Schoorl J. v. Oord, B. 21, Catrijp voor Alkmaar A. van Diepen, Schermerpad 2. Alk maar. GROOTEBROEKER POLITIE SLAAT GOEDEN SLAG. Het is de marechaussee in sa menwerking met de gemeentepo litie van Grootebroek gelukt ee- mge jonge dieven te arresteeren.1 Zaterdag kreeg de politie bericht,1 dat bij een inwoner van deze ge-j meente een vat benzine was ge stolen'. Toen zij met de mare chaussee aan het speuren ging, kwam men tot de conclusie, dat hier een aantal jongelui meer van, aiwist zoodat men nu spoedig tot de arrestatie van een drietal per sonen kon overgaan. Uit 't ver hoor kwam vast te staan dat deze iongelui den diefstal hadden ge pleegd uit geldgebrek. Zij hadden dat vat benzine voor den prijs van f 135 verkocht. Het bleef echter niet bij benzi ne, want de daarop volgende da gen ging de politie ook nog over Lot inbeslagname van een groote partij schapen- en geitenvleesch, afkomstig van frauduleuze slach ting. Ook werd de hand gelegd op smokkelpartijen koffie, zeep, fietsbanden en sigaren. Tevens nam de politie dezer dagen een groote partij boonen in beslag, die afkomstig van een groote firma uit Enkhulzen, zonder geleidebil- jet werd vervoerd. (Dgbl. v. W.F.) Duitschland strijdt voor Europa. Convooi getroffen bij Sidi Barrani. Twee schepen tot zinken gebracht. Een derde maakte slagzij. Uit het Hoofdkwartier van den Fiihrer, 23 Febr. (D. N. B.) Het opperbevel der weermacht maakt bekend In het Oosten herhaalde de vijand in verscheidene sectoren van het front zijn vergeefsche aanvallen, waarbij zijn strijd krachten meedoogenloos in den strijd werden geworpen en zwa re verliezen leden bij luchtaan vallen in het Donetsgebied en in den noordelijken sector vap het oostelijk front werden 26 treinen der bolsjewisten zwaar getroffen. De vijand verloor gis teren aan het oostelijke front 44 vliegtuigen. In het tijdvak van 1 Janu ari tot 20 Februari 1942 werden aan het oostelijke front 56.806 gevangenen binnengebracht. De bloedige verliezen van den vij and bedragen een veelvoud van dit aantal gevangenen. In den zelfden tijd werden 960 vecht- wagens, 1789 kanonnen en meer dan 8.000 voertuigen van allerlei aard buitgemaakt of vernield. Verder werden nog talrijke- vechtwagens, kanonnen, trei nen enz. door luchtaanvallen achter het vijandelijke front vernield. De bolsjewistische luchtmacht verloor in denzelf den tijd 699 vliegtuigen in lucht gevechten, 159 door luchtdoel geschut en 331 door vernieling op den grond. Tegenover dit verlies van 1.189 vijandelijke vliegtuigen staat een verlies van 127 Duitsche vliegtuigen. In Noord-Afrika activiteit van yerkenningsafdeelingen in het gebied van el Mekilli. Italiaan- sche jagers vielen met groot succes een vijandelijk vliegveld in het oostelijk deel van Cyre- naica aan en vernielden daarbij 15 Britsche vliegtuigen. In het oostelijk deel van de Middellandsche Zee vernietigden Duitsche gevechtsvliegtuigen overdag bij herhaalde stoutmoe dige aanvallen ondanks krach- tigen afweer van jagers en van luchtdoelgeschut een door tor pedojagers beschermd Britsch convooi in het zeegebied ten Noorden van Sidi Barrani. Zij brachten twee vrachtschepen van tezamen 16.000 b.r.t. tot zin ken en beschadigden door bom- treffers ook het derde schip van het convooi zoo zwaar, dat het met slagzij bleef liggen. Op het eiland Malta werden vliegvelden alsmede werfinstal- laties en scheepsdoelen in de haven La Valetta door Duitsche gevechtsvliegers met succes ge bombardeerd. De Britsche luchtmacht drong in den afgelpopenj nacht met zwakke strijdkrachten het Noord-Duitsche kustgebied bin nen. Twee Britsche bommenwer pers werden neergeschoten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1