11e JAARGANG ZATERDAG 28 FEBRUARI 1942 No. 21 WAARIN OPGENOMEN WIERINGEÜ COURANT van 1909 RUST MIJN ZIEL NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. TER OVERDENKING. Wie een Gethsemané doorleeft, dien staat ook een versterkende - engel terzijde. Zoodra men den arbeid lief krijgt, wordt het leven gelukkig. De wereld is vol ellende en leed. Wij moeten helpen dragen. Hoe kan men zijn hoofd gerust neer leggen en heengaan van hier, als men geen cijfertje heeft afgetrok ken van de groote som van schuld en smart, die op deze wereld weegt. De tijden veranderen en wij veranderen met hen. Als er één spreekwoord waarheid bevat, dan is het wel dit. De mensch staat vandaag midden in het daveren de, jachtende, voortrazende leven van dezen tijd en hij krijgt per uur meer emoties te verwerken, dan vroeger in een heele week of misschien wel in een heele maand. Er zijn er, die alles langs zich heen laten glijden, weer anderen die de gebeurtenissen kalm kun hen verwerken, doch bij velen die intens met alles medeleven en wier gemoed ontvankelijk is en gevoelig als de naald van een weerglas, bij hen kunnen de tijds omstandigheden zoo ingrijpend het innerlijk wezen beïnvloeden, dat zich dit ook in hun uiterlijk doet gelden. Men zegt wel eens, dat de oogen de spiegels zijn der ziel, doch men kan ook wel zeggen, dat de gela ten de spiegels zijn van den geest. Is het bijvoorbeeld niet meer dan natuurlijk, dat het gezicht van den overgrootvader, die zijn le ven sleet in een tijd, die rustig voortvloeide als een zacht kabbe lend beekje, een sprekend contract vormt met het bewogen, nerveuze gelaat van den achterkleinzoon van 1942 De vraag is echter of de men- schen deze worsteling in 't inner lijke te boven kan komen; dat hij gedachtig is aan het woord van Christus „Die zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mijner niet waardig. Zoo ja, dan zal hij de vraagstukken des tijds onder de oogen durven zien, dan zal zijn zielestrijd hem louteren en ten slotte rust en overtuiging de boventoon voeren. tenissen van groote mannen uit onze historie zullen worden ver kocht. Laat de herinnering aan hen u de beslissing gemakkelijk maken. Zij hebben niet gepraat, maar gedaan. Maak hen niet be schaamd. Doe zooals zij en zet u in voor Uw volk. Twee mogelijkheden staan voor U open. Offert. Offert, omdat tienduizenden wachten en ook van Uw beslissing afhankelijk zijn. Meldt U als collectant of collectrice, om anderen het offe ren mogelijk te maken. Doch het best dient ge Uw volk, door geld en tijd ter beschikking te stellen. Offert en meldt U, opdat ons devies op 27 en 28 Februari be waarheid worde „Voor het volk, door het volk." Den Haag, 23 Febr. 1942. PIEK. BINNENL. NIEUWS. DAGORDER VAN DEN DIREC TEUR-GENERAAL VAN WINTERHULP NEDERLAND Landgenooten, Juist in dezen tijd, nu de win ter ons terdege laat voelen, wat koude werkelijk beteekent, spreekt de nood van onze behoeftige landgenooten wellicht sterker tot u dan ooit het geval is. Het is verblijdend dat juist in dezen tijd, nu tal van landgenoo ten verstoken zijn van warmte en het meest noodzakelijke voed sel, Winterhulp Nederland op zoo veel plaatsen kan ingrijpen, dank zij den inzet van jongeren en ouderen, die ondanks de weersomstandigheden er op uit trekken om hulp te verleenen daar waar het noodig is. Deze vrijwillige medewerkers hebben het begrip gemeenschaps zin tot werkelijkheid gemaakt en ik doe een dringend beroep op hen om onvermoeid door te gaan en zich met alle krachten in te zetten. Doch verder zou ik allen, die nu nog aarzelend aan den kant staan, willen vragen om te be slissen. Beslissen om zich mede in de gelederen te scharen van ons groote W.H.N.-corps, dat reeds in staat was tienduizenden en nog eens tienduizenden in den lande te helpen. Op 27 en 28 Febr. zal wederom een straatcollecte worden gehou den, een collecte waarbij de beel PERSONENAUTO'S SLECHTS TE GEBRUIKEN VOOR VITALE BELANGEN. Nieuwe beperkende voor waarden voor het verlee nen van rijvergunningen. Zij gelden ook bij rijden op gas of vaste brandstof. De Secretaris-Generaal van Waterstaat maakt bekend Teneinde het gebruik van per sonen-auto's zooveel mogelijk te doen geschieden te algemeenen nutte en ten behoeve van wichtige belangen, moeten verde re beperkingen worden ingevoerd Personenauto's zullen, zoowel in den openbaren dienst als in het economisch leven en het ove ïige verkeer, slechts mogen wor den gebruikt ter wille van vitale belangen. Tijdbesparing alleen rechtvaardigt het gebruik van 'n personenauto niet. Dit geldt in het bijzonder ook voor ritten over groote afstan den. Ritten, welke slechts ten doel hebben,, op gemakkelijkere of aangenamere wijze te reizen, zijn ten eenenmale ontoelaatbaar Het ligt in het voornemen ALLE vergunningen voor perso nenauto's, welke zijn verleend op grond van het eerste uitvoerings besluit van den Secr.-Generaal van het Departement van Water staat betreffende het vervoer van personen, met ingang van 1 April 1942 in te trekken en te overwegen, in hoeverre een nieu we vergunning kan worden ver leend. Voor zoover nieuwe vergunnin gen worden gegeven, zal dit ge schieden onder nadere aan de vergunning te verbinden voorwaar den. Deze voorwaarden zullen inhou den, dat geen personenauto's zul len mogen worden gebruikt voor: a. Ritten' op Zaterdag na 18 uur of op Zon- en feestdagen b. Ritten over meer dan 75 Km. van de standplaats (hemels breedte gemeten) c. Ritten binnen stedelijk ge bied, voor zoover openbare ver voermiddelen kunnen wox-den ge bezigd d. Ritten tot het bezoek van theaters, concerten, bioscopen, le zingen, vergaderingen, café's, res laurants e.d. e. Ritten uitsluitend tusschen woonhuis en plaats van werk zaamheid. Deze voorwaarden gelden ook voor het gebruik van personen auto's in den openbaren dienst, voor zoover niet met betrekking tot de ritten, bedoeld onder a en b nadere dienstvoorschriften wor den gegeven. De voorwaarden onder a, c en e gelden niet voor artsen, en vee artsen, mits zij op de voorruit het gebruikelijke kenteeken voeren, vroedvrouwen, verplegers en ver pleegsters, in de uitoefening van hun beroep. Voorts kan de Rijksinspecteur van het Verkeer, op verzoek, uit zonderingen op de voorwaarden toestaan. Er wordt in het bijzonder op gewezen, dat deze voorwaarden ook gelden voor personen-auto's, die op gas of op vaste brandstof rijden. Teneinde de bovengenoemde voorwaarden reeds vóór de uit gifte van de nieuwe vergunningen toepassing te doen erlangen, wor den zij, door dezen, als aanwij zing ingevolge de verordening nr. 15/1940, betreffende het ver voer van personen en goederen bekend gemaakt. De aandacht wordt ef op ge vestigd, dat overtreding van deze aanwijzing er toe kan leiden, dat geen nieuwe vergunning wordt verleend. De naleving van bovengenoemde voorwaarden zal cioor verscherpt politietoezicht worden gecontroleerd. KINDEREN DOOR KOUDE OMGEKOMEN. T>vee slachtoffertjes te Wapenveld. In twee gezinnen te Wapenveld zijn, ten gevolge van de koude, twee pas geboren kinderen om het leven gekomen. Een der kleinen is nog naar een ziekenhuis te Zwolle gebracht, doch dit heeft niet meer mogen baten. Naar het medisch onderzoek heeft uitgewe zen. heerschte in beide woningen een zoo lage temperatuur, dat het den kleinen noodlottig is gewor den. ie^V.ng en v ARBEIDSKAMERADEN INSTEDE VAN TEGENSTANDERS. REDE H. J. WOUDENBERG. in de dageiijksche persconferen tie te 's-Gravenhage heeft Woens dag gesproken de heer H. J. Wou denberg, Commissaris van het N.V.V., over „De toekomst van de Nederlandsche bedrijven." De heer Woudenberg begon zijn voordracht met een korte uiteenzet ting van het feit dat het N.V.V. thans de eenige organisatie van ar beiders in Nederland is. Nu het N.V.V. een monopolie-positie heeft gekregen en verscheidene vérstrek kende maatregelen zijn genomen, is echter het einddoel nog niet be reikt. Daar is veel meer voor noo dig. Het doel is namelijk het Neder landsche bedrijfsleven zoo te doen verloopen onder een socialen vrede, dat het tot zijn grootst mogelijke ontplooiing kan komen. Groote sociale en economische problemen staan voor ons. Wanneer men zich niet eerst zet aan de op lossing van het sociale, dan zal men het economische niet overmeesteren Men geve er zich rekenschap van dat er in Nederland 250 menschen per Km2 wonen tegen b.v. in Duitschand 144. Wij weten nu niet wat er van Indië en onze scheep vaart zal worden en het is noodza kelijk, dat iedere arbeider en iedere Nederlandsche bedrijfsleider de moge lijke consequenties daarvan beseft. Maar gelukkig ligt er een perspec tief in de nieuwe Europeesche ruim te, die is ontstaan, maar de arbeids problemen zijn daarmede op zich zelf nog niet opgelost. Klassentegenstellingen Voor Duitschland is het probleem van de klassenstrijd wél, voor ons nog niet opgelost. Daar is de mas sa weer volk geworden, bij ons is men nog niet zoo ver. Intusschen is hier wel het stakingsverbod en dat van uitsluiting gekomen. Ande re belangrijke maatregelen zijn geno men, maar de gedachte van den klas senstrijd is op zichzelf nog niet opge heven. Men herinnert zich hoe het vroe- irganisaties van werkge- werknemers stonden in beginsel tegenover elkaar. Soms von den zij elkander wel, soms niet. Het einde van de krachtproef was dan staking en uitsluiting. Altijd was men gebaseerd op tegenstellingen. Men heeft dit probleem hier te lande zien groeien tot allerlei excessen ongeveer 5C0.CC0 werkloozen eener- zijds en vernietiging van levensbehoef ten aan den anderen kant. Het groote vraagstuk is nu hoe uit die oude tegenstellingen te komen. Tegenstanders moeten, men heeft voor en na een zelfde belang, arbeidskameraden wor den. Dat is geen ideëel gedweep. Men kan bij onze Oosterburen zien, hoe die gedachte is doorge drongen, met als gevolg een ge weldige toeneming van de volks kracht, die vooral in dezen tijd uit alles blijkt. Hoe moet het hier 7 Hoe moet het hier Men moet beginnen daar, waar de menschen van nature op elkander zijn aange- in het bedrijf, bij den arbeid zelf. Daar groeit een natuurlijke verbondenheid in den arbeid van menschen, die naast en tezamen met elkander werken. In dit bedrijf be- erlce men dus allereerst den socia :n vrede. Het sociale vraagstuk beteekent van den materieelen kant dat de werkende mensch ook de vruchten zijn arbeid plukt en ten tweede dal hij erkenning voor zich en zijn arbeid krijgt. Dat is de sociale zijde de zaak Zonder het sociale is het materieele niet op te lossen. Niet tegenover, doch naast elkaar De moeilijkheid is nu dien mensch op te voeden, zoowel bedrijfsleider als arbeider, tot de gemeenschappe iijke laak, de taak van de volksge meenschap. Dal wil zeggen dat bei den moeten opgaan in een sociale gemeenschap, waarin zij niet tegen over, maar naast elkander staan dat is socialisme. De mechanisatie der bedrijven eischt van den mensch veel mecha- ische handelingen. Het is noodig dat na den werktijd en in den vrijen tijd de invloed hiervan wordt wegge nomen en dat zij, die mechanischen arbeid verrichten, in hun vrijen tijd hun lichamelijk en geestelijk weer standsvermogen en veerkracht be houden en verhoogen door lichame lijke en geestelijke ontspanning en cultureele verdieping. Dit moge voor vele Nederlanders nog utopis tisch klinken, bij onze oosterburen zien wij, dat deze opvatting is door gedrongen. Daar zijn de bedrijfslei ders dan ook ware socialisten, daar is 'n werkelijke arbeidsgemeenschap ontslaan len bate der volksgsmeen schap. Bedrijfsgemeenschap moet groeien. Dit nu geldt ook voor de Nedf;- lar.dsche volksgmeenschap. Hoe dc bedrijfsgemeenschap hier zal ont- slaan, (de gedachte aan een toekom 'slig arbeidsfront wordt gekoesterd), zij zal niet ontstaan door wet of ver ordening. Men kan voor het huwe lijk allerlei wetten en regelen geven vol van rechten en plichten, maar men kan geen gelukkig huwelijk de- 1 creteeren. Dat moet ontstaan en uit- groeien. Zoo is het ook met de be drijfsgemeenschap, opdat men konu tot een gelukkiger volk. Een volk dat een hooge prestatie levert, om daardoor zijn plaats iu het komende Europa te verwerven. iEr bestaat een uitspraak een volk is zoo rijk als het zijn arbeid weet le organiseeren. Met grond stoffen, met handel komt men er niet. Het is duidelijk, dat voor een gelukkiger toekomsi Neder land zal moeten werken en zeer hard werken. Dat is geen troos teloze, maar een blijde b lid schap. Wij hadden hier geen oorlogen 'e doorstaan, geen verschrikkelijke infla tie en ontwrichting, gelijk in Duitsch land. Kort voor den oorlog kon nog een Nederlandsch staatsman den Nederlanders den raad geven gaat rustig slapen. Dat was voor ons volk een verademing, welk een staatsman Hij stelt geen proble men van strijd, hij verzekert ons alleen rust. Uit dien droom zijn wij ontwaakt en het is nu noodig dat wij kracht, moed en overtuiging bezitten om on ze tegenwoordige moeilijkheden te overwinnen. Vroeger werd men hier geboren, kreeg een baantje en te zijner tijd zijn pensioentje in de toekomst zal dat anders zijn, daar is arbeid en nog eens arbeid noodig. Want eenmaal zullen andere gene raties aan de onze vragen Wat hebt gij met de erfenis der vaderen gedaan Zij die voor Europa zijn, moeten helpen Nederlands plaats in het nieuwe Europa te helpen ver werven. Zij willen eenmaal mee be slissen over eigen lot. Er zijn posi tieve menschen in Nederland, die dat zoo zien. De Nederlandsche man nen, die het hoogste offeren aan het Oostelijke front in de eerste plaats. Die vrijwillige soldaten zijn de beste socialisten van onzen tijd. Er is vroeger veel gepraat over en in een Volkenbond. Die bond is een leugen gebleken. Maar nu is het streven te komen tot een werkelij- ken bond van Europeescne volken, een werkelijke Europeescna volken gemeenschap. Niet alleen om den oorlog te winnen is het noodzakelijk, dat in Oost-Europa ook ons bloed vloeit Duitschland had dat wellicht ook alleen afgekund maar het saam- vergoten bloed van vrijwel alle Europeesche volken is het ce ment eener betere volksgemeen schap. Onze toekomst is niet hopeloos. De uitstekende aanleg en eigenschap pen van ons volk zijn er een waar borg voor, dat wij zeer veel kunnen bereiken en een der vereischten daartoe is de sociale vrede, is de be drijfsgemeenschap. Ook daardoor zal Nederland een der beste volken binnen het kader der nieuwe Euro peesche ruimte kunnen worden. Een slager te Obdam is tegen de lamp geloopen wegens het verkoo- pen van rundvet tegen te hoogen prijs. VEEL KINKHOEST. Onder de schoolgaande kinderen le Hensbroek en Obdam heerscht momenteel abnormaal veel kink hoest, zoodat een groot aantal kin deren hierdoor absent is. Duitschland strijdt voor Europa. Zeven schepen van convooi tot zinken gebracht. Zes andere schepen zijn waar schijnlijk verloren gegaan. De met zekerheid vernielde 52.000 b.r.t. omvat twee groote tankschepen. Duikbooten voerden dagenlange gevechten. Uit het Hoofdkwartier van den Führer. 26 Febr. (D.N.B.) Het opperbevel der Duitsche weer macht maakt bekend het vol gende extra-bericht Duitsche duikbooten hebben in het midden van den Atlanti- schen Oceaan in hardnekkige gevechten, die dagen lang heb ben geduurd, van een krachtig beschermd convooi zeven sche pen (waaronder twee groote tankschepen) met een gezamen lijke tonnage van 52.000 b.r.t. tot zinken gebracht. Voorts werden 6 groote sche pen, waaronder een tankschip, zoo zwaar beschadigd, dat kan worden aangenomen, dat ook deze verloren zijn gegaan. ZWARE VERLIEZEN VOOR SOWJET-LUCHTMACHT. Ruim 400 Sowjet-vliegtuigen vernield tegenover 28 Duitsche. Uit het Hoofdkwartier van den Führer, 26 Febr. Het opper bevel der Duitsche weermacht maakt bekend In het Oosten werden talrijke aanvalsacties van vrij zwakke vijandelijke strijdkrachten te ruggeslagen. Zware artillerie van het leger nam doelen te Leningrad, die van belang zijn voor de oorlogvoering, doeltref fend onder vuur. In het hooge Noorden bom bardeerden formaties gevechts vliegtuigen overdag en des nachts deelen van den Moer- manskspoorweg en plaatsten treffers op de stationsinstallaties van Kandalaksja en Louhi. In den tijd van 15 tot 24 Februari verloor de Sowj et- luchtmacht 403 vliegtuigen daarvan werden er 265 in lucht gevechten en 44 door lucht doelartillerie neergeschoten de rest werd op den grond ver nield. In den zelfden tijd gin gen aan het oostelijke front 28 Duitsche vliegtuigen verlo ren. In Noord-Afrika sloegen Duit sche en Italiaansche verken- ningsafdeelingen Britsche ver- kenningsafdeelingen terug. De achterwaartsche verbindingen van den vijand tusschen Tobroek en Sidi el Barrani werden ge bombardeerd. In luchtgevechten schoten Duitsche jachtvliegtui gen drie Britsche vliegtuigen neer. De aanvallen uit de lucht op militaire doelen op het eiland Malta werden voortgezet. Zooals reeds in een extra- bericht werd gemeld, brachten Duitsche duikbooten in het mid den van den Atlantischen Oce aan in hardnekkige gevechten, die dagenlang hebben geduurd, van een krachtig beschermd convooi zeven schepen, waaron der twee groote tankschepen, met een gezamenlijke tonnage van 52.000 b.r.t. tot zinken. Voorts werden zes groote sche pen, waaronder een tankschip, zóó zwaar beschadigd, dat kan worden aangenomen, dat ook deze verloren zijn gegaan. Bij deze aanvallen heeft de duikboot onder bevel van den luitenant ter zee der eerste klasse Krech zich bijzonder onderscheiden. Britsche bommenwerpers heb ben in den afgeloopennacht ee nige plaatsen aan de Oostzee kust. onder meer de stad Kiel aangevallen. Het aantal slacht offers onder de burgerbevolking is gering. De vijand verloor vijf vliegtuigen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1