W8ERI WIERIf^GER COURANT van 1909 11e JAARGANG ZATERDAG 7 MAART 1942 No. 23 WAARIN OPGENOMEN WAARTOE WAAROM NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Hoofdredacteur Corn. J. Bosker, Wleringen. BUREAU Hippolytushoef Wleringen Telefoon Intercomm. No. 19. Bijkantoor Brugstr. 23, Middenmeer. Tel. 23. Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs per 3 maanden f 1.30 TER OVERDENKING. En naar wij Liefde's vurige kolom Door 't barre land zijn hooger nageklommen daagt ons al meerder heiliging rondom, oase en groen aan alle horizonten en koele meren onder blauwèn dom F. van Eeden. Bedenk u éénmaal, vóór ge geeft, tweemaal vóór ge aanneemt en duizendmaal vóór ge vraagt, j M. von Ebner-Eschenbach.' Want dit heeft God mij wel geopenbaard, Dat Zijn wil meer is dan der i menschen prijs In hoogste Liefde 't hoogst I gebod op aard. F. van Eeden. Het zijn vragen, die in ons menschenhart zoo dikwijls tot ui- ting komen, ja, vele malen onbe wust, als zouden we daar ook een onmiddellijk antwoord op willen ontvangen. Vooral in oogenblikken van diepe smart, van zware druk, als 't al duister om ons heen is en we met ons zelf geen uitweg we ten, dan is er onrust van binnen, een worstelen om 't „waarom" aan vragen we zonder berekening, als een kind dat kan doen tot z'nj moeder, die telkens tegenover dat vragende kind een juist antwoord moet schuldig blijven, ja verbaasd staat, hoe 't kind tot zulk een vraag komt. En het kind vraagt door, bedelt om een antwoord, maar in de ou dere mensch komt 't langzamer hand in 't bmnenste tot rust, tot „berusting", en wordt» er geboren de andere vraag „is er achter mijn eigen leven een onzichtbare wereld, een ander bestaan, een hoogere werkelijkheid? Is er een macht die mij van druk bevrijden, van onrust, verlossen kan Zoo is de vraag naar God geboren in ons verdeeld hart, in ons onrustig le ven, in onze smart. Het is niet vanzelfsprekend, dat een mensen naar God vraagt. „Ik zou u nooit gezocht hebben, wanneer Gij mij niét reeds gevonden had" neeft iemand gezegd. Dat wij naar God vragen komt, omdat God naar ons heeft gevraagd. Wie God zocht mag weten, dat de deur reeds geopend werd toen God naar óns zocht en óns vond. Niet langs den weg van 't denken, of 't verstand, doch langs den weg van 't gansche hart een roep doen om verlossing, om kracht, een ge bed om vrede, om vergeving, dan* worden we gesterkt om op onzen weg voort te gaan. Dan komen de vragen tot rust en wordt het leed gedompeld in Gods barmhartig heid. Dan kunnen we antwoorden Gij wacht niet tot wij vragen, voorkomt zelfs onze beê, Gij helpt niet enkel dragen, maar draagt ons zeiven mee. Gij heelt zelfs in uw plagen, vertroost ons in het wee, en onder alle slagen schenkt Gij aan 't hart uw vreê. Van U zijn alle dingen, van U, o God, alleen, Van U de zegeningen, o hoorder der gebeén Uw liefd' en trouw omringen mijn wankelende schreên, En wat w' ooit goeds ontvingen, het is van U alleen Duitschland Europa. strijdt voor Mislukte Sowjetaanvallen in Donetsgebied. Militaire werken in Kroonstad met succes beschoten. BRITSCHE HAVENS GEBOM BARDEERD. Hoofdkwartier van den Füh- rer, 5 Maart, (D.N.B.) Het Op perbevel der Weermacht maakt bekend In het Donetsgebied werden nieuwe, met pantserwagens on dernomen aanvallen van den vijand in verbitterde gevech ten afgeslagen. Tezamen met Duitsche troepen onderscheid den zich in de gevechten der laatste dagen ook Waalsche vrij- willigers-regimenten. In de overige sectoren van het Oostelijke front ieed de vij and bij talrijke vergeef sche aanvallen zware bloedige ver liezen. Aan het omsingelingsfront van Leningrad beschoot zware artillerie van het leger militaire werken in Kroonstad met goede uitwerking. De luchtvloten aan het Ooste lijke front ondersteunden met sterke strijdkrachten de gevech ten van het leger en zetten de vernieling van de bolsjewisti sche spoorwegverbindingen voort. Gevechtsvliegtuigen, die voor gewapende zeeverkenning rond om Engeland waren opgestegen, bombardeerden havenwerken aan de 'Z.O.-kust en de West kust van het eiland. Vliegvelden en vlootsteunpun- ten op het eiland Malta werden opnieuw overdag en des nachts met bommen bestookt. Bijzondere prestaties Nederiandsche vrijwilligers aan het Oostfront. Tezamen met de Duitsche troepen hebben zij tijdens de wekenlange gevechten aan het front ten N. van het ümennieer alle op hun stellingen ondernomen bolsjewis tische aanvallen afgeslagen. TEGENSTANDER LEED ZWARE VERLIEZEN. Berlijn, 4 Maart (D.N.B.) Vol gens mededeeling van het opper bevel der weermacht hebben vrij willigers van het „Legion Nieder- lande" tijdens de wekenlange ge vechten aan het front ten Noor den van het Ilmenmeer zich op bijzondere wijze onderscheiden. Tezamen met andere troepen van het Duitsche leger hebben zij alle op hun stellingen ondernomen bolsjewistische aanvallen afge weerd. Onwrikbaar en taai hebben zij het door hen verdedigde gedeelte van het front behouden. Tijdens talrijke tegenaanvallen hebben de Nederlanders den tegenstander zware verliezen toegebracht. Gedurende een op omzichtige doch kranige wijze ten uitvoer ge legden aanval van een stoottroep hebben zij eind Februari ver voor de eigen voorste linie een sterk bezette stelling in een bosch opge rold. De bolsjewistische bezetting werd tijdens een zwaren strijd van man tegen man vernietigd en er werden meer dan 100 dooden ge teld. Een aantal zware granaatwer pers en machinegeweren brachten de vrijwilligers als buit in hun stellingen terug. Voortgaande opmarsch derft-cnhms vervoerd een derde ar- ridder kwam met den schrik vrij. Japanners op Java. Op West-Java hebben zij nieuwe troepen aan land gezet. Van Ned.-Indische zijde geeft men het verlies toe van Krawang, Poerwa- karta, Tangerang, Solo en Bodjenegoro. VLIEGVELD KALIDJATI BIJ BANDOENG BEZET. Stockholm, 5 Maart. (A.N.P.) Naar Reuter in een aantal extra- berichten uit Bqndoeng meldt heb ben de Japanners op West-Java nieuwe troepen aan land gezet, waar hevige gevechten aan den gang zijn. De Nederlanders onder namen krachtige tegenaanvallen. Zij zijn echter numeriek in de minderheid. Naar Reuter verder meldt, van Nederlandsch-Indische zijde het verlies van Krawang, Poer- wakarta en Tangerang op West- Java, alsmede het verlies van So lo en Bodjonegoro op Oost-Java toegegeven. Verder hebben de Ja panners het vliegveld van Kalid jati in de nabijheid van Ban- doeng veroverd. Zij gebruiken dit vliegveld thans, naar Reuter meldt, om de geallieerde troepen uit de lucht aan te vallen. Volgens den Britschen berichten- aienst is „de druk der Japansche troepen op Java de laatste 24 uur zeer aanzienlijk toegenomen.' In het door den Britschen be richtendienst bekend gemaakte bericht van het Nederlansch-In- dische hoofdkwartier op Java van Donderdag wordt verklaard, dat de Japansche opmarsch on onderbroken voortgaat. Over het geheel genomen, al dus het bericht verder, hebben de Japanners de numerieke meer derheid en rukken zij onophoude lijk verder op. Verder wordt in het bericht ge sproken van de „besliste superio riteit in de lucht" van de Japan ners, die mede bijdraagt tot hun successen. BINNENL NIEUWS. AANBESTEDINGEN. Het hoofd van den dienst der Zuiderzeewerken heeft aanbesteea het voltooien van de aardebaan en het aanhrengen van een gewalste verharding op deze aardebaan voor het wegvak Kampen—Rams- pol op het Kampereiland, met bijkomende werken. Laagste in schrijver W. Schotanus te Harlin- gen voor f 279.000. Groote partij sigaren en tabak gestolen te Nieuwe-Pekela. Toen het personeel van de sigaren fabriek Albatros [de firma R. H. Koning) te Nieuwe-Pekela, Zater dagmorgen in de fabriek kwam, bleek, dat er 's nachts bezoek was gebracht. Bij onderzoek kwam vast te staan, dat een groote partij siga ren, namelijk 41000 stuks en een groo partij tabak, welke voor verzen ding gereed stonden, waren ont- reemd. Onmiddellijk werden de po litie en maréchausse gewaarschuwd welke een onderzoek instelden, tot dusverre zonder resultaat. SPOORWEGARBEIDERS ONDER EEN LOCOMOTIEF Een hunner overleden. Op het stationsemplacement te Zwolle is Donderdag een onge luk gebeurd, dat aan een arbei der het leven heeft gekost, ter wijl een ploegbaas werd gewond. Naar de oorzaal* van het onge luk wordt nog een onderzoek in gesteld, maar reeds is komen vast te staan dat de slachtoffers, die ter hoogte van het kolen- depot werkzaam waren, onder 'n achteruit rijdende locomotief zijn geraakt. De arbeider J. W. Evers werd zoo zwaar gewond, dat hij kort na het ongeluk is overleden De ploegbaas G. Hollander werd gewond en ia naar een zie ACIIT MILLE UIT POSTZAK VERDWENEN. Dezer dagen is men pp het hoofdkantoor der P.T.T. te Til burg een verduistering op hét spoor gekomen van 8000 gulden uit een postzak, afkomstig van het kantoor te Hilvarenbeek. Als verdacht van dezen diefstal heeft de marechaussee een 20-ja- rigen postbeambte gearresteerd, werkzaam te Tilburg. Diefstal na een jaar aan het licht gekomen. Voor duizenden guldens ijzer artikelen ontvreemd. Bij het opmaken van de balans over het afgeloopen jaar kwam bij een ijzerhandelaar te Venlo aan bet licht, dat in dat boekjaar in zijn ma gazijnen voor duizenden guldens ijzerwaren zijn ontvreemd. Vermist werden o.m. een fornuis, 1200 Kg- lood en tin, diverse honderden vee- voederrlepels, mestvorken en spaden De zaak is thans in handen van de politie, die tracht in deze myste rieuze zaak klaarheid te krijgen. RECHTZAKEN." Economische Rechter. Bergenaar veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf. Ta! van hooge geldboetes. In Bergen woont de zuivelfabri- kant J. Houtman, die in den vori- gen zomer er lustig op los knoei de met zijn melk en kans zag om naar schatting een 16000 L. melk aan de normale distributie te onttrekken. Natuurlijk liep dat op een gegeven oogenblik fout en het geVolg was, dat Woensdagmorgen verschillende personen voor den economischen rechter terecht stonden. Daar was in de eerste plaats Houtman zelf. De zuivelfabrikant had de 16000 1. melk tot boter ver werkt en deze aan verschillende afnemers geleverd, en dat tegen een prijs van f 2.50 tot f 3. pond, alzoo een winst makende van in elk geval meer dan 100' Verdachte bekende het hem ten laste gelegde, waarna de officier, oir. de Bruyes Tack, een scherp requisitoir uitsprak. Spr. wees er op, dat men hier te doen had met iemand, die uitsluitend, uit winst bejag de distributie en dus de ge meenschap benadeeld had en waa; men hier bij de bron van veel kwaad was aangeland tal van anderen zijn thans de dupe ge worden van verdachtes handelin gen eischte hij vijf maanden gevangenisstraf. Mr. Ubbens wilde nog rekening houden met de boetes, waartoe verdachte reeds is veroordeeld 500 door de crisistuchtrecht- spraak en f 2100 door den inspec teur der prijsbeheersching en ver oordeelde Houtman tot 3 maan den gevangenisstraf. Een der slachtoffers. Een der slachtoffers van Hout man was mej. C. M. de Waard, eveneens te Bergen woonachtig. Trien de Waard is melkbezorgster van beroep en kocht van Houtman tenminste 150 pond boter buiten de distributie om. Deze boter ver kocht zij naderhand weer aan haar klanten. Zij had volgens den offi cier wel niet de hoofdrol gespeeld m deze affaire, maar toch een zeer belangrijke rol. Hij eischte daarom een maand gevangenis straf, waarna mr. Ubbens haar veroordeelde tot drie weken ge vangenisstraf. Dezelfde verdachte had even te voren terecht gestaan voor het feit, dat zij onbevoegd-boter voor handen had en deze buiten dé dis tributie om verkocht had. De eisch was hier f 300 of 40 dagen, maar mr. Ubbens wilde rekening houden met het feit, dat zij al f 150 ha£ te betalen aan boete, opgelegd door den inspecteur der prijsbe- hcesching en veroordeelde haar tot f 100 boete of 20 dagen. Eenige afnemers van Trien de Waard waren er natuurlijk ook gloeiend bij. Zoo A. M. de Lange ie Bergen, die een 40 tot 50 pond van deze boter gekocht had ad f 3 per pond. De eisch luidde te gen hem f 750 of 60dagen en het vonnis was f 500 of 50 dagen. Zekere Dirk Hiidering te Ber gen had een 40 pond van deze boter gekocht en werd thans -ver oordeeld tot f 250 of 30 dagen, een mevr. LJ. de JongWielsma-' te Amsterdam, die in Bergen in pen sion* was geweest, had 35 pona gekocht en daarvan 15 pond voo* zich zelf behouden. Zij kwam ei af met f 150 boete of 30 dagen mevr. H. SmitDronkert uit Am sterdam werd eenzelfe boete op gelegd voor het koopen van 21 pond. meyr. C.'MolenaarWelage pensionhoudster te Bergen, moe oenzelfde bedrag betalen wegen, net overnemen van mevr. de Jont van 20 pond boter, W. P. v. d Sluis, veehouder te Bergen, kwan er met f 125 of 20 dagen af, dc veehouder B. L. Koopmans te Ber gen mag f 200 betalen of 30 dagei zitten en J. Kollenberg, eveneem veehouder te Bergen, kreeg f 41 of 10 dagen voor ongeveer 4 ponc boter. Frauduleus slachten kost veld maanden'. C. v. d. Erve te Midden-Beemstei had een koe geslacht en het vleesch verkocht tegen den nor malen prijs. Verdachte gaf hei hem ten laste gelegde feit toe maar voerde tot zijn verdediging aan, dat hij in zijn zaak voortdu rend tegenslagen had gehad. Dat nam echter niet weg, dat de offi- ciev het gebeurde scherp veroor deelde en 7 maanden eischte. Mr Ubbens maakte er zes maanden van. Nog. heel wat erger maakte W Berkhout te Medemblik het. Die nad tien schapen geslacht en daarmee totaal f 135 verdiend ELsch en vonnis 10 maanden met bevel tot onmiddellijke gevangen neming. Eveneens werd direct gevanger genomen K. Hart te Medemblik die Berkhout had aangezet, om de schapen te slachten. Hij had het vleesch verkocht en er volgens hem zelf heel weinig aan ver diend. In de totaal ontvangsten van f 1865 zou n.1. slechts een 4f gulden winst gezeten hebben. Eiscte en vonnis waren 10 maanden. GEMEENTE WIERINGEN. BEKENDMAKING. De Burgemeester van Wieringen ter waarneming van de taak var. Burgemeester en Wethouders brengt ter openbare kennis, dat de aanvrage om plaatsing op dt scholen voor het nieuwe school jaar, aanvangende 1 April 1942, vóór 18 Maart a.s. moet worden gedaan aan het hoofd der desbe treffende school, door de ouders of verzorgers van de leerlingen voor wie toelating wordt gewenst De leerlingten moeten bij de toelating tot de school de leef tijd van 6 jaren hebben bereikt. WIERINGEN, 2 Maart 1942. De Burgemeester voornoemd, L. C. KOLFF. De Secretaris, VAN DUIN FILMNIEUWS. CINEMA DE HAAN Zaterdag en Zondagavond en Zon dagmiddag 3 uur de film KORA TERRY. Een gegeven met MARIKA RöKK op haar best. Het is een grootsch-opgezet film werk geworden. Zelden zagen we zulke fraai opgezette en met raffi nement en smaak uitgewerkte scè nes als in deze film Het is een avonturenflm geworden omdat het weinig solide leven van Kora de handeling voortdurend ver rassende wendingen geeft en het is tevens een variëléfilm geworden, omdat de sfeer van het amusements bedrijf hier uitstekend is getroffen. Naast de milieu-schildering, die in lk geval, ook door tanlelijk •xoiti- sche dansen en shows, interreisant is treft deze film vooral het spel van Marika Rökk, die de wel zeer verschillende karakters der gezus ters Terry met groote virtuositeit uitbeeldt, terwijl de film op het ge bied van wonderlijke fotografische kunststukjes bij dubbelrollen' steeds verbluffender staaltjes blijkt te kunnen leveren. De muziek bij deze aitgesprokea .-rijkfilm is van Peter Kreader. Dat zegt genoeg. ZANG- EN OPERETTE UITVOERING door het Gemengd Zangkoor „Excelsior" (dir. J. v. Glabbeek) op Zaterdag 14 en Zondag 15 Maart %s. Medewerking ver leend de Jeugdafdeeling- van ..Excelsior", die zal opvoeren het bekende sprookje van Doorn roosje „Roza de schoone slaap ster." Voorwaar beloven dit wederom •een paar pracht avonden te wor den, en wij willen er met nadruk op wijzen om tijdig Uw plaatsen te bespreken. Het Gemengd Zang koor bestaat thans uit 94 leden. Het Dameskoor bestaande uit 60 leden zal tevens zingen n.1. het bekende „Standchen" van Schu- bert en het Wiegelied van Mo- zart. Het kinderkoor zingt een drietal liederen en -na de Pauze nullen zij dan de Operette opvoe ren. Kosten noch moeiten zijn voor deze uitvoering gespaard. De costumes, pl.m. 70, worden geleverd door de fa. Ridderrlk- hoff te Hoorn, welke firma te vens de grimage en kapwerk ver zorgt. De muzikale begeleiding van de operette is in handen van Mw. Kuit - Mosk. De spe ciale decor'si zijn vervaardigd door de heeren J Gorter en J. Bruul. Ook heeft het bestuur gemeend om voor de kinderen een special* uitvoering te geven, n.1. op Zon dagmiddag 15 Maart, alwaar dan ook de Kinder-Operette op gevoerd zal,- worden. Een ieder is thans nog in d« gelegenheid zich op te geven als Donateur a f 1.00 per jaar. Het opgeven kan geschieden bij bestuur en leden der Zang- vereeniglng, doch vóór Dinsdag 10 Maart. Voor plaatsbespreking en kaar- tenverkoop verwijzen wij U naar onze advertenties op Woensdag 11 Maart. Nader meldt men ons, dat het gemengd zangkoor dit jaar weder om zal deelnemen aan het Groot Nationaal Zangconcours dat met Pinksteren te Amsterdam gehou den zal worden. Zij, die zich nog als werkend lid wenschen op te geven kunnen zich hiervoor Dinsdagsavonds op de re petitie-avond aanmelden. Laten ^ij alle mede werken zoo dat Oost-Wieringen niet alleen met muziek, doch ook met koorzang zijn naam zal hooghouden. Predikbeurten Wieringen. ZONDAG 8 MAART. NED. HKRV. GEMEENTE. (Verbeterde opgave.) Den Oever GEEN dienst. Westerland 2Vs u. D6. v. Beek. DOOPSGEZ. GEMEENTE. H.-hoef 10.30 u. Ds. Lugt. EVANGELISATIE. H.-hoef 10.30 u. de hr. O. Deen. Den Oever 4.30 u. de hr. O Deen. R. K. KERK H. HIPPOLYTÜi. (Hoofdstraat) Zondag 8 Maart Derde Overweging ever het Lijden van O. H J. Chris tus. Het onderwerp zal zijn Herodes Het schrikkelijke zwijgen van Je zus over de wereld van heden en ovèr ons. Iedereen is van harte welkom H. H. Missen Zondags 7.30 eri om 10 uur de Hoogmis. Dinsdagavond 7 uur Oefening v q. Kruisweg. Woensdagavond 7 uur St. Jozeflof. Donderdagavond 7 uur Saera- m entslof.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1