11e JAARGANG WOENSDAG 18 MAART 1942 No. 26 WAARIN OPGENOMEN WIERINGER CQURANT van 1909 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Het Duitsche Rijk doorstond reeds de grootste vuurproef. „Het was de eenige hoop van het Kreml, om in dezen zelfs in Rus land nog nooit beleefden winter aan de Duitsche weermacht het lot van Napoleon in 1812 te be reiden. De Duitschers en hun ver bondenen hebben deze beproeving doorstaan en zoodoende overwonnen." BOLSJEWISTEN WORDEN DEZEN ZOMER VERNIETIGD. Ter herdenking van de gevalle nen van den vorigen oorlog van dezen oorlog heeft Hitier een rede gehouden, waarin hij aller eerst de oorzaken van het tegen woordige conflict besprak. Hij noemde in dit verband op afkeu rende wijze het proces van Riom. waarin alleen over de te geringe voorbereidingen voor den oorlog wordt gesproken. Hetgeen in den thans eindelijk wijkenden winter is geëischt van de mannen, die aan de fronten van Europa op post en in den strijd stonden, om ons werelddeel tegen chaos en overweldiging doo* vreemde machten te beschermen, leek méér, dan menschelijke krach ten konden verdragen. „Waar lijk," zoo bracht dit Zondag op oen Heldengedenkdag Adolf Hit- Ier onder woorden „onze soldaten én die onzer bondgenooten zijn de laatste vier maanden door de Voorzienigheid op vreeselijke wij ze getoetst op hun innerlijke waarde. Zij hebben deze proef echter zóó doorstaan, dat wel nie mand het recht heeft er aan te twijfelen, dat, wat het lot ons nog moge brengen, het altijd lichter te dragen zal zijn dan dat wat achter ons ligt Achter ons allen, ook achter ons in de geborgenheid der bur gerlijke samenleving, ligt een winter, die érgere beproevingen bracht, dan in eeuwen het geval was, een recordwinter onder d< record\ylnters. Tijdens deze win termaanden moesten de Duitsche en verbonden troepen aan het Oostfront aan hevige tegenaan vallen het hoofd bieden velen hunner brachten daarbij het hoogste offer, hun leven. Achter den beschermenden muur der frontsoldaten stond, hoeveel vei liger en geborgener ook, toch ook ten belasten, dat Adolf Hitier Zondag zeggen kon „Wij weten thans, dat reeds in 1935 en 1936 in Engeland, in Frankrijk vooral in de Vereenigde Staten het besluit tot een nieuwen oor log is genomen door de inder daad alleen toonaangevende Jood sche kringen en de daaraan on- derhoorige leidende groep", een oorlog, welke mét het nationaal- socialistische Duitschland tevens al die volkskrachten voorgoed moest fnuiken, welke de over- heersching en bedreiging door volksvreerifde, kapitalistische en bolsjewistische belangengroepen dorsten te weerstreven. Aan het einde van een winter campagne, welke gekenmerkt werd door ononderbroken zware verdediging§ge vechten in een ..bewegingsoorlog op de plaa dat wil zeggen in een diepe frontzone, waarin zich 'n aaneen gesloten loopgravensysteem had ontwikkeld, als tijdens den oor log 1914-1918, staat het front pal en als eeen beschermende muur voor het achterland, waar de toe bereidselen worden getroffen voor den komenden veldtocht. Hetgeen de Fuhrer daarover zeide, zal in en buiten Europa diepen indruk maken Thans weten wij echter reeds één ding de bolsjewistische horden, die ons en de met ons verbonden soldaten i n dezen winter niet vermochten te overwinnen, zullen in den ko menden zomer tot de vernieti ging verslagen zijn. De bolsje wïstische kolos, dien wij in zijn geheele, wreede gevaar eerst thans kennen, mag - dit is ons onwrikbaar besluit - de geze gende landouwen van Europa nooit meee betreden, doch moet verwijderd hiervan zijn definitieve grens vinden." piMMrui is'den openbaren weg te verplaatsen BINNENL. NIEUWS. "^Ziekenwagens, rolstoelen, e.d. zijn OUDSTE INWONER VAN NEDERLAND OVERLEDEN. Populaire figuur in de haringstad. Te Enkhuizen is Zondag de oud ste inwoner van Nederland, Mar- tinus Siebert, geboren te Gene- muiden in den ouderdom van 103 jaar en 11 maanden overleden. „Oude Siebert", zooals de ha ringstad hem kende, was nog kras, dat men hem, niet zoo heel lang geleden, op straat zijn wan delingetje kon zien maken. Zijn honderdste en volgende verjaar dagen stonden vanzelfsprekend in het-middelpunt der belangstel ling en de oude baas zelf genoot nog ten volle van de feestelijkheid waarmee men zijn verjaardagen omringde. Zijn gezichtsvermogen liet langzamerhand te wenschen over en zoo is „oude Siebert" op een van zijn wandelingen eens ln het water gevallen. Men had hem echter spoedig op het droge alle voorspellingen ten spijt, dat de 102-jarige zulk een koud bad wel met een noodlottige ziekte zou moeten betalen, zag men hem al spoedig weer, kwiek en wel op zijn dagelijksch „rondommetje' De derde strenge winter in suc cessie heeft het „oude Siebert," echter moeilijk gemaakt en in de maand Maart waarvan voor de hoogbejaarde immers geldt„Ko men we door het Maartje, dan le ven we weer een Jaartje" is voor hem het einde gekomen. Zóó stellige, voorspellende woor den spreekt Adolf Hitier alleen «an uit, wanneer hij volkomen ™r 4«e_penoae d»s geen Bon voor boter, vet of margarine aangewezen. Voor het tijdvak 1726 Maart. De secretaris-generaal van het departement van Landbouw Visscherij maakt bekend, dat durende het tijdvak van 17 tot en met 25 Maart elke met „13" ge nummerde bon van de boterkaart :oowel als van de vetkaart recht zal geven op het koopen van 125 gram boter zonder reductie of margarine, of 100 gram vet. Ook „zekerheid" bezit. In dezen oor log, waarbij aan de zijde van het Duitsche volk Italianen en Ja panners en vele andere bondge nooten staan, zal het bolsjewisme „als machtsfactor" tenminste op! het Europeesch-Aziatische vaste- tand worden vernietigd. Dat het ™ar 1-" genoegen onderscheid gemaakt tusschen de bonnen van de boterkaart en die van de vetkaart. Men zal er even wel rekening mee moeten houden, dat het niet steeds mogelijk zaï zijn juist datgene van zijn lever ancier te betrekken, hetgeen men elders, maar dan in Engeland en de Vereen. Staten, wellicht zal herijzen, is een ook door Hitier genoemde „mogelijkheid." De kracht, waarmede de wreed ste beproevingen der natuur in het Duitsche binnenland aanj dezen winter zijn doorgestaan, zware beproevingen bloot, nxo-j rechtvaardigt het rustig vertrou- reel en materieel, want, het deel] wen, waarmede Adolf Hitier op de met zijn frontsoldaten één lot tjezen Heldengedenkdag de ge in dezelfde vuurproef, een vuur-1 sneUvelden herdacht, proef, zooals Hitier kon vaststel len, welke het Duitsche volk aan het front en in het binnenland onwrikbaar heeft doorstaan. Hoe verbleeken tegenover de grootheid dezer volkskracht het klatergoud en het raffinement der democratiën Tezelfdertijd, dat aan het Oostfront mannen pal staan en mannen sneuvelen, om Europa tegen chaos en bols jewisme te beschermen, begint men in het onbezette Frankrijk te Riom een proces, niet tot be straffing der misdadigen en roe- keloozen, die de Europeesche sa menwerking saboteerden en de zen oorlog ontketenden, maar tot bestraffing dergenen, die de de voorbereiding tot dien oorlog niet energiek zouden hebben be dreven Scherp hekelde Adolf Hitier dit Zondag in bewoordin gen, weike men goed zal doen in het onbezette Frankrijk - en de bezette gebieden van West-Eu ropa - ter harte te nemen. Te meer, omdat ook ten aanzien van de ooriogsschuld zóóveel be trouwbare gegevens bekend zijn geworden welke onweerlegbaar figuren als Churchill en Roose- velt als oorlogsstokers terwille van achter hen staande duistere mach Verschrikkelijk somber moet deze tijd zijn voor hen, die de c-ogen niet vermogen te openen voor zijn grootheid Een wereld wordt thans opnieuw gevormd,, tegenover de machten der onder wereld stellen zich opwaarts stre vende krachten van jonge, ster ke volken. Goethe's woord „Stirb und werde" heeft dieperen zin gekregen en blijkt, méér dan poëzie, een levenswet te zijn Duizenden dappere mannen heb ben gebracht en brengen het of fer van hun leven, opdat hun volk, opdat Europa gered worde, zichzelf blijve, eigen aard en cultuur behoude, opdat de ver eenigde krachten der Europee sche volken in tucht en orde nieuwe welvaart en duurzamen vrede zullen verwerven. Deze oor log eindigt dan, als de voorwaar de daartoe is bereikt, dus bij de vernietiging' van Europa's vijan den. Dat is het huidige tot strijd en offers voorbestemde geslacht verplicht aan al diegenen, die in vertrouwen het hoogste offer, hun leven, voor dit doel hebben gebracht zal moeten nemen met wat de leverancier in voorraad heeft. Voorts kunnen zij, die bon „13" van de boterkaart vóór 28 Febru ari bij hun slager hebben ingele verd, gedurende het tijdvak van 17 tot en met 25 Maart per bon 100 gram gesmolten rundvet be trekken. DISTRIBUTIE RIJWIELEN BEGONNEN. hieronder niet begrepen en mo gen dus, eveneens als rijwielen, waarvan de framehoogte minder dan 16 inch bedraagt zonder bon gekocht, verkocht of afgeleverd worden. Onder transportrijwielen in den zin van de distributierege ling worden verstaan rijwielen welke voorzien zijn van twee wie len en al dan niet van transport- dragers en welke speciaal gebouwd zijn voor het vervoer van goede ren. terwijl onder carriers alle rij wielen, welke Voorzien zijn/ van meer dan twee wielen en welks speciaal gebouwd zijn voor het vervoer van goederen, worden be grepen. Ook frames op den bon. Zooals hierboven reeds werd medegedeeld, vallen ook frames voor de genoemde soorten rijwie len onder de distributiebepalingen De aandacht wordt er echter op dlstrlbutiedienst worden ingele- gevstigd, dat dit alleen geldt voor verd. Aanvraagformulieren voor frames voor reparatie-doeleinden.! transportrijwielen en carriers moe- Frames voor montage-doeleinden j ten in tweevoud bij de plaatselij zullen uitsluitend kunnen worden ke afdeeling van de rijksverkeers- betrokken op een koopvergunning Inspectie worden ingeleverd, van het bureau voor de metalen- gesteld onder a of b. en zijn oude Hoofdredacteur rijwiel inlevert. j Corn. J. Bosker, YVieringen. 3. Aanvrager is in het bezit van banden, doch niet van een rijwiel, hij komt alleen in aanmerking voor een rijwielbon, indien hij vol doet aan de voorwaarden, gesteld onder a of b. 4. Aanvrager is in het bezit van een onbruikbaar rijwiel met bruik bare banden hij komt in aan merking voor een rijwielbon, mits hij zijn oude rijwiel (zonder ban den) bij den leverancier van het nieuwe inlevert. Voor invalidewagens is de over legging van een doktersverklaring vereischt. Bonnen voor Trames zullen al leen worden afgegeven, indien het aan te schaffen frame voor repa ratiedoeleinden is bestemd. Het oude moet worden ingeleverd. Aanvraagformulieren voor rij wielen moeten ingevuld bij den BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telefoon Intercomm. No. 19. Bijkantoor Brugstr. 23, Middenmeer. Tel. 23. Verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs per 3 maanden f 1.30. Üsseimeervisscherij heeft een goed jaar achter den rug -VERVOLG.) verwerkende industrie. Deze ver gunning zal echter niet aan het pubhek, doch slechts aan grossiers, die rijwielen samenstellen uit on derdedenwelke zij van derden betrekken, worden gegeven. Er zijn voor deze distributie twee soorten bonnen ontworpen, n.1. een voor rijwielen en een voor fra mes. Iedere bon bestaat wederom uit twee gedeelten, n.1. en bestel bon en een koopbon. De eerste kan door den detaillist worden ge- .bruikt indien hij het verlangde model niet in zijn bezit heeft. Is dit wel het geval dan dient de rij wielhandelaar den koopbon te bewaren en kan hij op den bestel bon zijn voorraad aanvullen, bin nen 'n maand na den op den bon vermelde datum, die aangeeft tot wanneer de bon geldig is. Voor sport- en racerijwielen zul len geen bonnen worden afgege ven. Voorwaarden. Als algemeen vereischté om voor een rijwielbon in aanmerking komen, is in de eerste plaats ge steld. dat de aanvrager niet over een bruikbaar rijwiel beschikt en dat hij in het bezit is van de be- noodigde buiten- én binnenban den of van de bonnen, om deze banden te kunnen aanschaffen. In verband hiermede zijn dan ook voor het verkrijgen van rijwielen dezelfde voorwaarden gesteld, als voor banden gelden De aanvrager moet om zich naar zijn werk of tfe school te be geven, dagelijks van zijn rijwiel gebruik maken, terwijl de afstand van de woning tot het werk of de school of, indien van een open baar middel van vervoer gebruik kan worden gemaakt, de som van de afstanden van de woning tot de dichtstbijzijnde tram-, bus- of Ook fiames zijn op den bon. treinhalte en van den afstand van 's-Gravenhage 14 Maart. Do <-e tram-, bus of treinhalte, waar secretaris-generaal van het de- uitgestapt wordt, tot het werk of partement van handel, nijverheid de sch°°l ten minste 5 km. (voor en scheepvaart maakt bekend, kinderen beneden tien jaar ten dat op 16 Maart een aan vang is gemaakt met de distribu tie van rijwielen. Dit houdt der- minste 3 km.) bedraagt. b. Indien het rijwiel ten be hoeve van de uitoefening van het halve in, dat vanaf dezen datum be™ep of bedrijf van aanvrager rijwielen uitsluitend mogen wor-»°rdt gebruikt, moet de dagelijks den gekocht, verkocht of afgele-1 °P dl' rÜw'el af tb le&eeI> afstand verd, indien hierbij een geldige ten minfte 20 KM. bedragen, ter- bon wordt ingeleverd. Op de bon nen zal men het complete rijwiel, echter zonder banden, kunnen aanschaffen. Het tijdelijk verhu ren van rijwielen blijft toegestaan. Onder de distributie vallen tourrijwielen, sport- en racerijwie len, invaljdfiwagens, fcransportij - wielen, carriers en onderstellen voor carriers, alsmede frames voor genoemde rijwielen, invalidewa- gens en carriers. Onder tourrijwie len worden in dit verband verstaan alle soorten dames-, heeren- kindertourrijwielen, voor zoover de framehoogte 16 inch of meer bedraagt. Onder invalidewagens worden de zg. invalide 3-wielers verstaan, welke door invaliden worden gebruikt, om zich langs wijl het voorts moet vaststaan, dat de aanvrager niet van een open baar vervoermiddel gebruik kan maken. Oud rijwiel inleveren Er kunnen zich nu de volgende gevallen voordoen 1. Aanvrager is niet in het be zit van banden en ook niet van een rijwielhij komt in aanmer king voor een rijwielbon voor het aankoopen van een rijwiel ten ei gen behoeve, indien hij voldoet aan de voorwaarden, gesteld on der a. of b. 2. Aanvrager is in het bezit van een onbruikbaar rijwiel, zon der banden hij komt alleen voor een rijwielbon in aanmerking, als hij voldoet aan de voorwaarden, Nieuwe kolenbonnen aangewezen. De secretaris-generaal van het departement van handel, nijver heid en scheepvaart maakt be kend, dat gedurende het tijdvak van 15 Maart 1942 tot en met 14 April 1942 de bon „09 H.K." van de bonkaarten J. en K. („haarden en kachels), de bonnen „29 C.V.' „30 C.V.", „31 C.V* en „32 C.V. van de bonkaart L. („centrale ver warming"^, alsmede de met „brandstoffen een eenheid gende periode" gemerkte bonnen van de zoogenaamde periodebon- stellen recht zullen geven op hei koopen van een eenheid vaste brandstoffen. Met ingang van dien datum zul len de distributiediensten boven dien aan de groot-verbruikers B, C en D tegen afkruising van het 9e vakje van hun „identiteits- ïeitskaart vaste brandstoffen' toewijzingen voor die periode uit reiken. De aandacht wordt er op ge vestigd, dat hierna geen nieuwe bonnen meer voor het stooksei- zoen 1941/1942 zullen worden aangewezen. Tengevolge van de verkeers moeilijkheden en de daaruit voortvloeiende ongunstige kolen- positie zal het in vele gevallen niet mogelijk zijn op de nieuw aangewezen bonnen onmiddellijk brandstoffen te betrekken dit behoeft echter geen ongerustheid te wekken, daar in tegenstelling tot het vorige jaar toegezegd kan worden, dat de hoeveelheden, waarop deze bonnen recht geven, in ieder geval zullen worden ge leverd. Het is hiertoe echter noodzake lijk, dat alle verbruikers alle nog in hun bezit zijnde geldige bon nen uiterlijk 14 April a.s. bij den leverancier, bij wien zij zijn inge schreven, inleveren. Na 14 April a.s. zijn deze bonnen niet meer geldig voor het koopen van vaste brandstoffen. Dit houdt dus in, dat de geldigheidsduur der bon nen, welke oorspronkelijk tot 30 April 1942 liep, is ingekort tot 15 April 1942. Nogmaals wordt er de aandacht op gevestigd, dat dit slechts beteekent, dat den handel verboden is, na 14 April deze bon nen nog in ontvangst te nemen. In ieder geval zullen op de bon nen, welke op of vóór 14 April 1942 bij den leverancier zijn ingeleverd, vaste brandstoffen worden gele verd. De bovenomschreven garantie, dat in ieder geval op de vóór 15 April ingeleverde bonnen zal wor den geleverd, is echter niet van toepassing ten aanzien van de af levering van turf op bon „0.8 H.K." van de kaart K. (Haarden en ka chels). Aflevering van turf op genoemden bon is met ingang van 15 April a.s. verboden. Dc 40 vaartuigen te Lemmer die vol gens de bijslagregeling ingevolge de Zuiderzee-steunwet visschen, hebben in 1941 een gemiddelde besomming van bijna 7000 gulden gemaakt. Het IJsselmeer heeft in bet afgeloopen jaar alleen in dit eene dorp voor een kwart milli- oen gulden in het laatje gebracht Dat is voor zulk een kleine plaats van groote economische beteeke- ris. Ter vergelijking diene, dat de gemiddelde besomming per vaar tuig in 1937 nog niet meer dan I 051 gld. beliep. Men bedenke ech ter wel, dat in 1941 ook de onkos ten- veel hooger waren. De vloot van Kuinre is nooit groot geweest. In 1920 telde zij negentien kleine vaartuigen nu zijn het er nog geen zes. Maar de kust voor Kuinre-is droogge vallen en de zes Kuinder viss- schers zouden ten hoogste nog wat achtergebleven aal en snoek baars in de gebaggerde kanalen van den polder kunnen vangen. Dat houdt echter spoedig op. Voor Kuinre is het met de vis scherij afgeloopen. Nog kleiner is de visscherij - vloot van Blokzijl zij telt nog drie scheepjes, maar in 1920 wa ren het er - ook niet meer dan acht. De Blokzij Iers zijn geen vis- schers. Heel vroeger hebben zij wel de walvischvaart beoefend en zij zijn steeds uitstekende zeelie den geweest. Maar gevischt heb ben zij nooit in beteekenende mate. De verdwijning van de vis- herij is dus noch voor Kuinre nóch voor Blokzijl een vraagstuk het is het natuurlijke gevolg van ie geografische verandering ter plaatse. Andei's ligt het weer voor Vol- lenhove. Daar bestond vóór de af- luiting een vloot van 97 bonzen. Dat aantal, is verminderd tot 31 daarvan zijn er 13 in bezit van bejaarde visschers, die een gelde lijke tegemoetkoming in gevolge de Zuiderceesteunwet ontvangen. De meesten dezer visschers zullen geen opvolgers hebben, als zij hun bedrijf staken. De overigen varen i-olgens de bijslagregeling. Zij heb ben in het afgeloopen jaar een gemiddelde ^besomming gemaakt, die waarschijnlijk wel iets boven de 7000 gulden ligteen goed jaar, een reeks van bedroevend slechte. Voor een deel is dit resul taat te danken aan het feit, dat zij goede vangsten konden doen in den droogvallenden polder. Deze achttien visschers hebben de ge legenheid hun bedrijf te blijven uitoefenen, maar het is de Vraag of zij in dat geval in Vollenhove, dat nu wel erg ongunstig ligt. kun nen* blijven wonen. Wat Kampen betreft, daar zijn nog 23 vi'sschersvaartuigen, maar acht zijn er tot verdwijnen ge doemd. Van de overige varen er acht jn de bijslagregeling. Zij heb ben dit jaar «ook goede besommin gen gemaakt, maar zij waren toch lager dan die der Lemsters en Vol- lenhovenaren. De Kampenaren hebben dan ook niet in den droog- allenden polder gevischt. Urk ten slotte, dat in 1920 212 botters telde, bezit nu een vloot van 112 IJsselmeer- en ongeveer dertig Noordzeevisschersvaartui- gen. Van de vaartuigen, die de Üs seimeervisscherij beoefenen, zijn er zeven, die niet in de bijslagrege-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1