11e JAARGANG WAARIN OPGENOMEN WIERINGER COURANT van 1909 WOENSDAG 25 MAART 1942 No. 28 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Duitschland strijdt vooi* Europa. BRITSCHE TORPEDO JAGER BIJ SOLLOEM GEZONKEN. In verscheidene sectoren van het oostelijke front heerschte leven dige gevechtsaetïvitcit. Buit- sche offensieve ondernemingen' werden met succes bekroond. Op het Schiereiland Kertsj werden nieuwe Sowjetaanvallen afgeslagen. BRITTEN IN NOORD-AFRIKA TERUGGESLAGEN. Uit het Hoofdkwartier van den Führer, 22 Maart. (D.N.B.J Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend Op het schiereiland Kertsj zijn nieuwe aanvallen van den vijand afgeslagen. Ook in ver scheiden andere sectoren van de rest van .het oostelijke front le vendige, wederzijdsche gevechts bedrijvigheid. Offensieve onder nemingen van Duitsche troepen hadden succes. De beschieting- van voor den oorlog belangrijke installaties te Leningrad werd met waargenomen uitwerking- voortgezet. De luchtmacht bombardeerde de haveninstallaties van Kertsj en mengde zich vooral in het Donetsgebied, in den centralen sector van het oostelijke front en ten Zuiden van het Ilmen- meer doeltreffend in den strijd op den grond. Bij luchtaanval len op spoorweginstallaties wer den 24 intendancetreinen dei- bolsjewisten-zwaar getroffen en werden vernielingen veroorzaakt op losstations. Gisteren verloor de vijand aan het oostelijke front 51 vliegtui gen. Aan het front aan de Swir vernielden Finsche luchtstrijd krachten Vrijdag gemotoriseer de vijandelijke colonnes. In Noord-Afrika zijn Britsche strijdkrachten teruggeslagen bij een poging om zich toegang te verschaffen tot de Duitsch-Ita- aansche stellingen. Door bom men en beschieting" uit vliegtui gen werd een vrij groot aantal Britsche verkeiiningspantser- wagens vernield, twee —batte rijen werden huiten gevecht gesteld en verscheidene vliegtui gen werden op den grond be schadigd. Op Malta hebben sterke for maties Duitsche duikbommen werpers den geheelen dag mili taire installaties aangevallen. Hierbij werden de vliegveldin stallaties van La Venezia zwaar getroffen en zes Britsche vlieg tuigen op den grond vernield. Vier andere vijandelijke toestel len werden in luchtgevechten neergeschoten. In de Middellandsche Zee heeft een Duitsche duikboot een krachtig beveiligd Britsch con- vooi aangevallen en voor Sol- loem een torpedojager van de „Jervis"-klasse tot zinken ge bracht. Bij de ondernemingen tegen vijandelijke oor logs- cn trans portschepen. ter hoogte van Cyrenaica heeft de onderzeeër onder bevel van den luitenant ter-zee der eerste klasse Kraus zich bijzonder onderscheiden. BINNENL. NIEUWS. WIE IS ER VANDAAG JARIG? Dat is een vraag, die iederen dag weer wordt gesteld „Wie as er vandaag jarig En waarom deze vraag wordt gesteld Wel, wie jarig is, heeft den plicht deel te nemen aan de ver jaardagstorting, u weet wel, een storting, van even zoovele dub beltjes, kwartjes of guldens op di girorekening van de Nederland- sche ambulance. Vergeet u het niet Jarige Nederlanders Doet mee aan de verjaardagstorting op giro rekening 87600, Nederlandsche Ambulance, Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. BORINGEN NAAR PETROLEUM. Naar de „Oost-Geldersche Volks bode" verneemt, treft de Bataaf- sche Petroleum Maatschappij voorbereidende maatregelen voor een nader ondeizoek naar de aan wezigheid van petroleum in den bodem onder de gemeente Win terswijk. Zooals men zich zal her inneren, is indertijd bij een diep teboring vanwege den Rijksop sporingsdienst van Delfstoffen te Corle in ieder geval een hoeveel heid aardolie uit het boorgat ko men vloeien. Men zal thans door proefboringen trachten te weten te komen, of er eenig perspectief voorhanden is om aan practische exploitatie te denken. In dit verband kan er tevens cp worden gewezen, dat onlangs door een andere maatschappij of combinatie diverse boringen zijn verricht in de buurtschap Kotten en wel naar de cenomane kalk, welke daar dicht of vrij dicht aan de oppervlakte ligt. DOOR AUTO OVERREDEN. Dezer dagen probeerden eenige jongens in de Nicolaas Tulpstraat den Beauftragte für Noord-Hol-, Daarom is het gewenscht, dat, land en door den Voedselcommis-^ae Burgemeesters worden uitge- saris, ir. Dekker. Tnoodigd voor de vergaderingen. De heer Jst. Bakker, Hoofd van' opdat de verhouding Burgemees- Afd. I Noord-Holland van den| ter-Dorpsboerenraad zoo harmo- Nederlandschen Landstand, zette' nisch mogelijk wordt, in een gloedvolle rede de taak vanl Laat 00k de verhouding tus- den dorpsboerenleider uiteen en schen alle dorpsbewoners zoo goed vestigde in het bijzonder de aan-! mogelijk zijn. Doet tegenstanders dacht van de aanwezigen op het' niet aan wat zij U indertijd heb- belang van de Afdeeling Volk en! ben aangedaan. Bodem. Wanneer de dorpsboeren leiders hun dorpsboerenraad gaan vormen, dienen zij er vooral voor te zorgen dat een plaats wordt aangewezen aan een landsvrouw en dat ook de groep landarbeiders vertegenwoordigd zal moeten zijn. Tegenover het plattelandsvolk hebben wij den plicht de jeugd van heden op te leiden voor het nieuwe. Wie aan zijn toekomst bouwt, vergete zijn jeugd niet De Nationale Jeugdstorm zorgt voor de jongeren onder de 18 jaarwij zullen zorgen voor de Agrarische Jeugd. Het is de uit drukkelijke wensch van den heer Bakker, dat de onderafdeelingen Landarbeiders, jeugd en lands vrouwen binnen den kortst moge lijken tijd normaal zullen werken. Of wij nu Nationaal-Sociaiist zijn of niet, we zullen allen nog heel veel moeten leeren en het zal noodig zijn dat we meer gaan let- len op het algemeen belangw< zullen er altijd aan moeten den ken, dat er niet alleen een boer is, maar dat daarachter nog vele an deren staan. Door de stichting van den Ne- derlandschcn Landstand is er licht gekomen voor de boerenzij zul len voor hun idealen moeten wer ken en strijden en mogen niet vergeten dat hunne plichten, even Hierna deelt de Provinciale Boe renleider mede, dat er een huis is gehuurd waarin de Landstand wordt gevestigd. Er is afgesproken met den Voedselcommissaris, dat binnen 3 x 24 uur de Dorpsboeren leiders moeten opgeven, welke boeren onmiddellijk stroo noodig hebben. Vervolgens worden de benoe mingen als Dorpsboerenleider uit gereikt. Wordt de taak niet goed verricht, dan kan deze benoeming onmiddellijk worden ingetrokken. De heer Dekker dankt den Boe renleider voor de geboden gele genheid om hier aanwezig te zijn, Spreker begrijpt dat de Dorpslei ders er naar hunkeren om aan den slag te kunnen gaan. Even- v. el niet te optimistisch, daar er nog veel tegenstand is te over winnen. Er komen nog veel klach ten èn deze behooren allen te worden behandeld door den Dis trictscommissaris. Een eerlijke behandeling voor alle bedrijven is gewenscht. De heer Kooijman vraagt of \iet noodig is, dat er personeel wordt aangenomen door den Dorpsboerenleider. De Prov. - Boerenleider ant woord We zijn géén gesalarieer de ambtenaren, maar de Dorps leiders en -raad kunnen den tijd welke zij hiervoor besteden, ver zwaar wegen als hunne rechten. Het egoïsme zal moeten worden! goed krijgen, losgelaten het boerenvolk is erl Verder adviseert de heer Dek te Leeuwarden op een vrachtauto om geheel ?ns volk te dienen, ook ker alle vragen en bezwaren aan te klimmen. Een hunner, de öe DorPsboerenleiders zullen in den Provincialen Boerenleider 7-jarige Jacobus v. d. Wey, kwam dezen geest hun taak moeten op- daarbij te vallen en geraakte met v aj^er^ zijn hoofd onder de achterwielen/ De Provinciale Boerenleider, De jongen was op slag dood. BRAND OP VARENDE PONT TE VELSEN. Saai, richtte daarna het woord tot de aanwezigen en zeide, dat allen het bijzonder op prijs stellen, dat de Voedselcommissaris, ir. Dekker, t legenwoordig is by deze mstalla- Op een der ponten te Velsen i i-ie. ornaat allen die hier aanwezis brak brand uit, toen dit vaartuig zijn m de toekomst zeer veel met geladen met wagens en personen,» hem te maken zullen hebben. U voor te leggen. Nadat nog enkele opmerkingen zijn gemaakt, wordt de vergade-j ring door den Boerenleider Saai gesloten. VELE NEDERLANDERS ONDERSCHEIDEN. Op het oogenblik vertoeft de commandant der W. A., mr. A. Zondervan, die alsUntersturmfüh- rer is ingezet bij het Nederland sche Legioen aan het Oostfront, in ons land, waar hij zich Vrijdag j.1. bij den leider der N. S. B. heeft gemeld met een bijzondere op dracht van den Reichsführer S. S. Een bijzondere berichtgever van „Het Nationale Dagblad" heeft met den commandant, die de versierselen van het IJzeren Kruis 2e klasse draagt, een onder houd gehad. Commandant Zondervan is, al dus de berichtgever van „Het N. D.", vol lof over de mannen, waar mede hij nu al eenige maanden lang, lief en leed deelt. Zij strij-1 den ten Noorden van het Ilmen- meer, zooals ook reeds door het dcn berichtgever, deelde comman opperbevel der Duitsche weer-! dant Z™dervan mede, dat hij op macht is medegedeeld, op een wij- ^*en verjaardag van den Leider - ze, die den eerbied en de bewon- 11 Mel a's' weer het commando dering afdwingen van een ieder. van z^n h°0Pt te hebben die de legionairs heeft zien vech- overgenomen, maar zoolang hij I de opdracht, die hem naar het I vaderland voerde, nog niet heeft volbracht, acht hij het uit den kleedingstukken had men siga retten verborgen, terwijl ook tal- looze hartelijk gestelde briefjes in de kleeding getuigenis afleg den van het begrip van velen in het vaderland voor het offer, dat de mannen aan het Oostfront voor Europa brengen. Tijdens den frontdienst kennen de mannen geen ontspanning. Al leen de brieven van thuis geven liun een afwisseling, waarnaar zij eiken dag opnieuw weer verlan gen. Er heerscht een ware feest vreugde als de post aankomt en commandant Zondervan legt er clan ook den nadruk op, dat ie der, die familie of kameraden aan het front heeft staan, niet mag nalaten hun veel en uitvoe rig te schrijven Op desbetreffende vragen van ten. De mannen zijn waargaloos; dapper en zetten alles op alles om' het veroverde terrein voor Ger- manje te behouden. Zij zijn daarin dan ook volkomen geslaagd. Geen der stellingen, welke door het le gioen bezet werden gehouden, behoefde ontruimd te worden. In tegendeel. Met t taaie volharding werd iedere bolsjewistische aan val afgeslagen en de Russen moesten, voor zoover zij niet ge vangen genomen werden of ge dood, weer op hun stellingen te rugtrekken. booze op den tijd vooruit te loo- pen. Wel zal binnenkort onder banleider Van der Hout naar Ne derland terugkeeren om zijn taak bij de afdeeling vorming en voorlichting der W.A. weer op zich te nemen. Voorts wijst de commandant der W.A. nog op de woorden, die hij uitsprak bij het afscheid van zijn kader, n.1. dat Nederland her Vol trots haalt commandant boren zal worden uit den geest zich op het Noordzeekanaal be vond. Door een steekvlam uit een gasgenerator geraakte en wagen met stroo in brand, die spoedig in lichter laaie stond. Het wild geworden paard maakt de situa tie voor de passagiers angstaanja gend. Onmiddellijk keerde de pont naar den* oever terug, op dat men de gevaarlijke branden de lading zoo gauw mogelijk kwijt wilde zijn. Inmiddels tracht ten omstanders het vuur te blus schen dopr eenige balen branden de stroo in het kanaal te werpen Een tweede wagen met stroo wist men nog juist bijtijds op een vei liger plaats te brengen. Op den oever heeft men de brandende balen stroo van den wagen ge trokken en den brand weten te localiseeren. Hoewel men aan boord van de pont hevig ge schrokken was, zijn er gelukkig- geen persoonlijke ongelukken ge> beurd. Ds. E. K. GROENEVEL D. Ds. E. K. Groeneveld, NedHer vormd predikant te Haarlo en Waterhoek bij Borculo, heef t te gen 1 April eervol emeritaat .aan gevraagd, na een een-en-veertig jarige ambslvervulling resp. tCj IJzendijke, Zuid-Scharwoude, Oost' voorne, Lobith, Wieringerwaa. rd' en Haarlo c.a. Welke taak heeft een Dorpsboerenleider We lezen in „De Landstand" Na een plechtige installatie van den Boerenleider J. Saai, heeft op Vrijdag 6 Maart wederom een be langrijke gebeurtenis plaats ge vonden Ruim honderd Noord- Hollandsche boeren werden nl. door den Boerenleider Saai ge- installeerdi als Dorpsboerenleider, terwijl hun dien dag tevens de richtlijnen werden-verstrekt, vol gens welke zij hun nieuwe taak zullen moeten uitvoeren in het belang van het geheele Neder landsche Volk en in het belang van den Boerenstand. Deze instal latie werd bijgewoond door den heer Ufer als afgevaardigde van krijgt als Dorpsboerenleiders een zeer zware taak en U wordt door ons verantwoordelijk gesteld voor den goeden gang van zaken bij de boeren van uw dorp. U moet nu Leiders zijn en dat is nog heel wat anders dan heerscher zijn Zij, die meenen dat zij hu kun nen heerschen, zullen ter verant woording worden geroepen geen enkele daad, die in strijd is met het boerenleiderschap, zal worden geduld. Misschien zijn er onder U, die denken dat zij nu koning zijn op hun dorp, doch dit is geens zins het geval. Wij bouwen thans een Natio- naal-Socialistisch Nederland op en wanneer ge uw taak niet dezen zin opvat, zult ge uw plaats onmiddellijk moeten inruimen voor een ander. De Landstand heeft de macht, De Landstand heeft thans de macht over het geheele productie apparaat de Dorpsboerenleider Installatie Commissie van Advies Landstand. Boerenleider E. J. Roskam ei Gencraal-Adviseur Dr. F. Posthuma omschrijven de groote taak. De Berichtendienst van den Nederlandschen Landstand meldt Hedenmiddag heeft in het Agrarisch Huis te Den Haag de plechtige installatie plaats ge vonden van de Commissie van Advies van den Nederlandschen Landstand. Voor dit historisch gebeuren was het bekende gebouw Zeestraat 69 in een feestelijk kleed gestoken. Door het Hoofd van den Neder landschen Landstand, Boerenlei der E. J. Roskam, werd de Com missie geïnstalleerd en in be woordingen, die recht tot het hart spraken, droeg de Boerenleider aan den Genèraal-Adviseur van den Landstand, Dr. F. E. Posthu ma, de leiding op. Dr. Posthuma sprak op de kern achtige, hem eigene wijze en zet te duidelijk de taak van de Com- kan optreden tegen alle fouten,missie van Advies uiteen. dus ook tegen den ..zwarten han del." De crisiscontroleurs die hun taak verkeerd opvatten, zullen op onze voordracht worden verwij derd. Het moet nu uit zijn met dit gesmokkel en dan zullen de con troleurs vanzelf wel gaan oppas sen. Van het grootste belang is, dat de verhouding tusschen den Dorps boerenleider en den Plaatselijken Bureauhouder goed is, dan is er zeer veel te bereiken. Ook de sa menwerking met de Burgemeester dient door den Dorpsboerenleidcr tot stand gebracht te worden reeds bijna alle Noord-Holland- sche Burgemeesters hebben hun ne medewerking toegezegd en heb ben de Raadszaal in hunne ge- In de Commissie namen de vol gende leden zitfing Joh. M. Stevenson, Den Helder Mej. Tini H. Smit, Exloo (Dr.) Ir. J.H. C. Schröder, Utrecht; Prof. C. F. van Oyen, UtrechtE. J. Lankwarden, Hengelo, (O.) Prof. J. Jeswiet, Wageningen Ir. J. Heemstra; Groningen Dr. H de Haan, Wageningen Mr. J. Feitsma, Amsterdam Dr. Ir. W. Feekes, Kampen Dr. Ir. M. D. Dijt, HaarlemJac. Brouwer, MaastrichtProf. A. R. F. Bou- det, Utrecht. COMMANDANT ZONDERVAN VERTELT VAN HET OOSTELIJK FRONT. Het Nederlandsche legioen, dat meente beschikbaar gesteld voor aan het Ilmenmeer staat, weert de vergaderingen van den Dorps- zich geducht. W.A.-commandant boerenraad. I wellicht op 11 Mei weer in functie. Zondervan eenige dagorders voorschijn, waarop hij de namen van de mannen toont, die het IJ zeren Kruis 2e klasse, behaalden. Behalve die van commandant Zondervan zelf lezen wij de na men Peter van Vessem, Hugo Sinclair de Rochemont, Teunis Zijlman, Hendrikus van Elen, Jan W. Ferwerda, Johannes Cuypers, Jules Cuipers, Anaré Pieters, Jo- han van der Ven, Jacob Krijnen. Jan Kemkes, Andree Adams, Pie- ter Ringma en Matthias Smeets. Ook onderbanleider J. J. van der Hout.; hoofdopsteller van het blad der W. A. „De Zwarte Sol daat" en hoofd van de afdeeling vorming en voorlichting van het stafkwartier der W.A., heeft het IJzeren Kruis 2e klasse verworven cn vooral over hem is de Com mandant zeer tevreden. Steeds meldde hij zich vrijwillig aan voor verkenningstochten en onder scheidde hij zich door buitenge wone dapperheid, zoo betoogt de Commandant, en dit doet mij juist daarom zooveel genoegen, omdat hij degene is, die mijn W.A.-mannen geestelijk moet vor men en hen steeds weer er toe heeft aangezet in woord en ge schrift dienst te nemen bij het Nederlandsch legioen. Overigens wordt het IJzeren Kruis bij zeer hooge uitzondering uitgereikt en wel aan degenen, die zich in het gezicht van den vijand bij herhaling zeer dapper gedragen hebben. De Comman dant geeft ons dan ook de verze kering dat het één van de mooi ste oogenblikken uit zijn leven was, toen hem het eeremetaal op de borst werd gespeld. Sprekende over de tempera tuur, waarbij gevochten moet worden, deelt de commandant mede, dat het op de plaats, waai de Nederlandsche mannen zijn gelegerd, zeer koud is en dat een vorst van b.v. 50 graden Celsius geen zeldzaamheid is. Met ontroering hebben de sol-1 daten dan ook de goederen van de pels- en wolinzameling, welke aan het einde van het vorig jaai en het begin van dit jaar werd gehouden, in ontvangst genomen, omdat daaruit zoozeer de ver bondenheid spreekt, welke er be staat tusschen front en vader land. Alleen goederen van uitste kende kwaliteit hadden hen be reikt. Tusschen de truien en handschoenen en vele andere van het front, omdat de onwrik bare kameraadschap, dip daar wordt gesmeed, eens den grond slag zal vormen, waarop een to tale innerlijke revolutie zich in ens volk zal voltrekken. Eenige maanden frontdienst hebben kameraad Zondervan in deze overtuiging gesterkt. Daarom verwacht hij van alle nationaal-socialisten en in het bijzonder van hén, die deel uit maken van de W.A., dat zij zich zullen aanmelden voor dienstneming in het W.A.-le- gloen. Slechts een volk, dat getoond heeft niet terug te schrikken voor de hardheid van deze tij den, zal in het Europa van mor gen een woordje kunnen mee spreken. „Daarom", zoo besluit de commandant der W.A. het onder houd,, „zijn wij zooveel verschul digd aan diegenen, die hun leven offerden aan het Oostfront voor hun Leider, hun volk en vader land. Het offer, dat zij brachten, kan niet genoeg gewaardeerd wor den. Ik begrijp, hoe smartelijk het is voor ouders, vrouwen en verloofden als zij het bericht kry gen, dat zij den man, die hun zoo lief was, nimmer meer zullen te rugzien. Laten zij vooral begrij pen, dat dit offer noodzakelijk is voor de vrijmaking van ons volk" BEKENDMAKING. Het Rijkscommissariaat deelt mede Een Nederlander heeft, opgehitst door het gestook van de Engelsche radio in de maanden Maart en April 1941 verscheidene tegen de bezet tingsoverheid gerichte daden van geweld gepleegd, die thans zijn opgehelderd. Hij heeft zich. gebruik ma kend van de verduistering, schuldig gemaakt aan aansla gen op treinen en brandstich ting. Hij werd door het Duit sche Obergericht wegens over treding van par. 2 van de „Volksschaedlïngsverordnung" (misdrijven met gebruikmaking van de tot afweer van lucht- gevaar getroffen maatregelen), ter-dood veroordeeld. Het vonnis is door middel van den kogel voltrokken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1