11e JAARGANG WOENSDAG 1 APRIL 1942 No. 30 WAARIN OPGENOMEN WIERINGER COURANT van 1909 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Euitschland strijdt voor Europa. Geslaagde luchtaanvallen op alle fronten. Vijand overal met zware bloedige verliezen terugge slagen. Hoofdkwartier van den Fuhrer, 29 Maart. D.N.B. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend Op het schiereiland Kertsj hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen vijande lijke concentraties van pantserwa gens uiteengedreven. Bij luchtaan vallen op het havengebied van No- worossisk werden bomtreffers ge plaatst op twee koopvaardijschepen alsmede op spoorweginstallalies. In het Donetsgebied sloegen Duit sche en Roemeensche troepen op en kele plaatsen sterke vijandelijke aan vallen af. Ook in verschillende sec toren aan het overige deel van het Oostelijke front zette de vijand zijn vergeefsche aanvallen voort. In de hevige afweergevechten werden den vijand wederom zware- bloedige verliezen toegebracht. In het zeegebied van de Noord- kaap beschadigde de luchtmacht een torpedojager en vier koopvaar dijschepen van een krachtig be schermd convooi door bommen. De haven van Moermansk werd over dag en 's nachts met bommen be stookt. In Noord-Afrika wederzijdsche ac tiviteit van verkenningstroepen. Suc cesrijke luchtaanvallen waren ge richt op de vesting en de haven van Tobroek alsmede de Britsche auto colonnes en tentenkampen. Op Malta werd vooral de staats- werf van La Valetta gebombardeerd. Aan de Kanaalkust schoten Duit sche jagers uit een vijandelijke for matie zeven jachtvliegtuigen neer. Ten Westen van St. Nazaire hebben gevechtsvliegtuigen overdag in scheervlucht een Britsche torpedo boot tot zinken gebracht. Britsche bommenwerpers hebben in den afgeloopen nacht enkele plaatsen in het Noord-Duitsche kust gebied aangevallen, met name de stad Lubeck. De burgerbevolking leed eenige verliezen. Nachtjagers, luchtdoelartillferie en de artillerie van de marine schoten 12 der aan vallende bommenwerpers neer. Het kraakt in Engeland. N.D.B, Van tijd tot tijd bereiken ons weinig verheffende berichten over de behandeling der Nederland- sche zeelieden, van wie Churchill zich indertijd wederrechtelijk mees ter heeft gemaakt. Deze berichten bevestigen telkenmale wat we hier in Nederland reeds wisten hel bo tert allesbehalve tusschen onze volks genooten en hun Britsche opdracht gevers. Thans bereikt ons een „offi- ceele" mededeeling van den zich noemenden minister van handel in het Nederlandsche operette-kabi net te Londen, den heer P. A. Kerstens, waarin verklaard wordt, „dat de noodzakelijkheid is ontstaan in Londen een Nederlandsch ge rechtshof te vestigen." Bedoeld „gerechtshof", blijkbaar een soort raad voor de scheepvaart, blijkt ten doel te hebben onze va rende volksgenooten te vonnissen, die weigerachtig zijn ten genoegen van het perfecte Albion hun huid te verkoopen door onder Britsche vlag de zeeën te bevaren, welke het on omstreden jachtgebied der Duitsche onderzeebooten en bommenwerpers zijn geworden. Wij beklagen van harte deze Ne derlandsche zeelui. Te onzaliger ure zijn ze in den greep van Churchill geraakt, die de meest brute Engel- sche methoden van willekeur bot viert op deze lieden, die hij volgens beproefd recept „bondgenooten" ge lieft te noemen. De zaken staan al dus ze Rebben eenvoudig te kie zen óf in Britsch convooi te varen óf in een Britsch concentratiekamp terecht te komen, met alle gevolgen van dien. Dergelijke gevallen zijn schering en inslag, hetgeen nu weer blijkt uit het feit, dat men het noodig heeft gevonden een speciaal ge rechtshof in te stellen, dat dergelijke delicten zal moeten berecht* :n. Aan dit typische strafrechterlijke mon strum wordt nu op de gebruikelijke manier een officieel tintje gegeven door het Nederlandsche emigranten comité, dat, als dienstwillige die naar van Churchill, door den heer Kerstens in allen ernst laat verkla ren „Onze Engelsche bondgenoo ten hebben ons de instelling van een Nederlandsch gerechtshof te Lon den alsmede van een aantal kanton gerechten in het Vereenigd Koninkrijk toegestaan." Gerechtshof, kantongerechten, toe geslaan....! Het is een slecht ge slaagde camouflage van leelijke din gen, die de slavenhouder Churchill invoert en die door zijn gevangenen, de Nederlandsche emigrantenregeer ders, moeten worden uitgevoerd. Tevens is het een nieuw symptoom de reeds herhaaldelijk geconsta teerde sluipende crisis, die het gan- sche Britsche staatsbestel thans aan tast. Het kraakt in Engeland in het imperium - voor zoover nog aan- vezig - en in het moederland even eens. Met onwillige honden is het slecht hazen vangen, zegt een goed Nederlandsch spreekwoord. Onze in Engeland verzeilde volksgenooten, die onder Churchill's druk zuchten, eten dit ook Za, san tegemoet te komen en h spook der werkloosheid zoovc-, mogelijk uit de drukkerijen te weren, heeft de Overheid bepaald, dat de advertentieprijzen over de heele linie door alle periodieken moeten worden verhoogd. Het is te hopen, dat binnen af zienbare tijd de papiernood min der nijpt dan thans het geval is,' cpdat die prijsverhooging weer kan vervallen en ook ons blad weer in zijn oude omvang kan verschijnen. DE DIRECTIE. LANDBOUWER GEDOOD. gekregen gezamenlijk ons volk komt. tot heil van Volk en Va- Op den bewaakten overweg bij Els van voedsel te voorzien als vrije rierland. Applaus. l\j werd de 44-jarige landbouwer boer en zelfstandige visscher. Het J. II. Dols, door een uit de richting mag niet zoo zijn, dat wij artikelen Leider van de afdeeling Bunde komende losse locomotiel, voortbrengen om den handel aan' visscherij" N. Roskam, antwoord- toen hij met paard en kar den over- winst te helpen. De handel zal er de den Boerenleider „Tot nu toe uiin nm nn» vnnrthr/mocolon te' weg passeerde, overreden, van kar geslingerd en gedood. zijn om onze voortbrengselen verplaatsen voor een rechtvaardl ge belooning. Boeren en visschers zijn door één macht gekweld, en zij zullen j hun vrijheid en eer moeten her- van den Nederl. Landstand.l knJigm d°or herstel ,an de oude rechten. Principieel behooren de Installatie afd. „Visscherij' PROVINCIAAL NIEUWS. Belangrijke mededeeling. VEERDIENST ENKHUIZEN— STAVOREN HERVAT. Van de zijde der Ned. Spoor wegen wordt medegedeeld, dat de veerdienst EnkhuizenStavoren volledig wordt hervat. DOODELIJK ONGEVAL TE DE RIJP. Dezer dagen vond een tragisch ongeval plaats, wat aan een in gezetene van De Rijp het leven kostte. Tijdens het lossen van een' vrachtauto, geladen met balen stroo, kreeg de heer B., die op dat moment passeerde, een baal op het hoofd. Ernstig' gewond werd' hij naar het ziekenhuis te Pur- merend overgebracht, waar hij kort daarna aan de gevolgen is overleden. De deelneming is het Als gevolg van de papier- schaarschte heeft de overheid de pers nieuwe beperkingen moeten opleggen, aan alle bladen, dus ook aan de Wieringermeerbode, I dorp *s algemeen. Voorloopig zullen we Woensdags' nog met vier pagina's mogen] verschijnen, maar ook Zaterdags' godsdienstonderwijzer te Zuid- zal de omvang met grooter dan! scharwoude, die benoemd is to vier pagina's mogen zijn. Mede voorganger van den Ned. Protes- zijn ten aanzien van de adverten-1 tontonnnnn itp Hcivrlprvunlf ksi.! fies maatregelen afgekondigd. BENOEMD. heer C. A. Korndörffer, Eenige tijd geleden werd reeds een maximum-grootte, zoowel van öe advertentieoppervlakte als van de daarin te gebruiken letters, voorgeschreven. Thans is tevens bepaald, dat slechts een zeker ge deelte van de krant met adverten ties mag worden gevuld. Wanneer het toegelaten aantal kolommen advertenties bereikt is, moeten daarna inkomende advertentie opdrachten worden geweigerd. Nader omschreven annonces sul len voorrang hebben. Tevens worden alle Nederland sche kranten en tijdschriften ver plicht, hun advertentieprijs te verhoogen. De officieele circulaire, welke ons d.d. 25 Maart bereikte, ver meldt „De volgende verhoogingen zijn voorgeschreven A. De prijzen der z.g. kleine advertenties (Treffers, Zoekers, Speurders, Doelpuntjes, Luidspre kers, Vuurtorentjes, enz.) worden met twintig pet. verhoogd. Hier van zijn uitgezonderd de adver tenties van werkzoekenden en van aangeboden betrekkingen in deze rubriek. Voor deze advertenties moet de huidige prijs gehandhaafd blijven. B. De prijzen van alle overige advertenties worden verhoogd met veertig pet." Op grond van deze lastgeving is de prijs van de -Vuurtorentjes op 60 ct. gesteld (voor „adres te be vragen" en „brieven onder no." 20 cent extra.) Voortaan dienen de advertenties niet meer met een z.g. regelmaat te worden gemeten (voor de Wie ringermeerbode gold de z.g. gal- jard-maat, 8 punten) maar met een duimstok, verdeeld in millime ters. Voor de Wieringermeerbode is de regelprijs vastgesteld op 5 ct. per milimeter. De minimum—grootte voor advertenties blijft ongewij zigd. Ingevolge voornoemde kennisge ving is de verhooging voor alle kranten en tijdschriften j.1. Maan dag, 30 Maart, ingegaan. De pers heeft de laatste tijd met groote problemen te worste len. De opbrengst der advertentie kolommen is schrikbarend terug- geloopen en zou door de voorge schreven beperking nog aanmer kelijk verder dalen. 1'en einde hier- tantenbond ite Harderwijk, zijn werk in de nieuwe functie aanvaarden op 7 Juni, na daartoe te zijn ingeleid door ds. mr. J. A. Oosterbaan, doopsgez. predikant te Barsingerhorn. BINNENL. NIEUWS. RISTRIBUTIE VAN ROOKARTIKELEN. Naar wij van de zijde van de Departementen van Handel, Nij verheid en Scheepvaart en Land bouw en Visscherij vernemen, wenscht het Rijksbureau voor Tabak, dat de producten via den winkelier bij den consument ko men. Winkeliers zijn er tiendui zenden in den lande en hier ligt een uitgestrekt terrein vol moei lijkheden waar de vrijheid met haar ongewenschte nevenver schijnselen van willekeur, prijs- verhoogingen en allerlei meer nog hoogtij viert. Het middel om daar aan paal en perk te stellen en de billijkheid t.a. van de consumen ten te verzekeren was niet ge makkelijk te vinden, doch thans staat vast, dat maatregelen op korten termijn zullen worden ge nomen om de gewenschte orde ook op dit gebied te verkrijgen en er zorg voor te dragen, dat de in ons land beschikbare hoeveelheid tabaksartikelen rechtmatig onder de bevolking wordt verdeeld. Strenge straffen voor kettinghandelaren. Shag en sigaren van extra prijsklasse. Amsterdam, 31 Maart. Ook in de afgeloopen week heeft de Inspecteur een aantal straffen opgelegd wegens prijsopdrijving in tabak. Een tiental personen, welke betrokken waren in een uitgebreiden kettinghandel in shagtabak, allen wonende in de omgeving van Haarlem, werden ver oordeeld tot boeten varieerende tus schen de f 80 en f 90, terwijl als bij komende straffen de door hen duur betaalde shag verbeurd werd ver klaard. In een tweede geval van ketting- handel, ditmaal in sfgaren, eveneens te Haarlem, heeft de Inspecteur strengere straffen opgelegd. Twee der betrokkenen werden beboet met f 450.- en verbeurdverklaring der in- beslaggenomen tabaksartikelen, de an dere drie tot lagere boeten. Bij een van deze laatste werd bovendien een bedrag van f 900,— „handels- geld" verbeurd verklaard. tVan den specialen L.S.P.D.- verslaggever.) N. Roskam uit Zwartsluis als| leider van de afd. Visscherij geïnstalleerd. Utrecht, 27 Lentemaand 1942. In het stemmige zaaltje van het Landstandgebouw, Kromme Nieu- f we Gracht, te Utrecht kwamen Vrijdagmiddag vele vooraanstaan de figuren uit de visscherswereld vele genoodigden en officieele ver tegenwoordigers, maar ook vele eenvoudige visschers uit de bin nen- en kustvisscherij bijeen, om getuige te zijn bij een gebeuren, I van historische beteekenis voor de geheele Nederlandsche vissche rij en voor het geheele Neder landsche volk. Eenvoudig en sober I was de zaal versierd, zooals het gaat in het kader van het vis- scherslevennetten en fuiken sierden op passende wijze de wan den en drukten weer opnieuw het stempel op deze bijenkomsteen gewichtige dag voor de visscherij. Reeds voor het aanvangsuur was de zaal flink bezet. De vergadering stond onder leiding van den Alge meen Secretaris, van de afdeling „Visscherij" van den Nederland sehen Landstand, H. Velthuysen, die in zijn openingswoord op het groote belang van deze vergadering voor de visscherij van Nederland wees. Hierop sprak het Hoofd van den Nederlandschen Landstand, Boe renleider E. J. Roskam, zijn rede uit. Rede Boerenleider Roskam. Het hoofd van den Nederland schen Landstand, Boerenleider E J. Roskam, ving aan met vast tc stellen, dat de landbouwers, vee houders, tuinders, kweekers er visschers, hoewel tezamen ge bracht in den Nederlandschen Landstand, niet allen precies de zelfde belangen hebben. Nog veel minder beteekent dit, dat er één schema gemaakt zal worden, waar naar al die bedrijfsgroepen moeten worden geleid. In den tijd, die nu voorbij is, waren de belangen zelfs zeer tegenstrijdig, hetgeen spr. aan de hand van verschillende voorbeelden aantoonde. Het volg van deze tegenstrijdigheid was, dat het scheen of de vrije boer en de trouwe visscher als steuntrekkers en stempelaars door het leven moesten gaan. Oppervlakkig beschouwd maak te het den indruk; of het bedrijfs leven zonder systeem maar door modderde in deze wereld. Maar wie speurde naar den achtergrond der dingen, ontdekte spoedig, dat er wel degelijk systeem in zat en dat er één macht was, die alle dra den in handen hield. Het was het internatonale grootkapitaal, dat zich heer en meester had gemaakt over het bedrijf van boer cn vis scher, want ook de prijs van de visch was steeds gebonden aan de booze wet van vraag en aanbod op de wereldmarkt. Boerenleider Roskam stelt hier tegenover, hoe de wet der Schep ping ons anders leert. Wij zijn ge roepen om eigen volk te voeden en de prijzen van onze artikelen moe ten bepaald worden met als grond slag een rechtvaardige belooning voor den arbeid onzer handen. De Landstand zal dan ook niet de bevolkingsgroepen van boven af tezamen brengen 1.ot een kunst matige éénheid. De Landstand zal de Wet der Schepping bewust aanvaarden als grond-slag voor den opbouw van onza olkshuishou- ding. Deze grondslag beteekent, dat akkerbouwer, veehouder, tuin der en visscher de taak hebben' boeren en visschers in één organi satie en ook practisch is dit nood zakelijk willen beide groepen sterk staan in den nieuwen tijd. Spr. tuont dit aan door een overzicht te geven van de wijze, waarop voor den oorlog de voedselvoorziening van ons volk plaats vond. Hoe wij toen gebonden waren aan buiten- landsche machten, die den boeren het brood uit den mond haalden en de visschers werkloos lieten. De Landstand wil niet enkel deze uit wassen bestrijden, doch het heele systeem uitbannen, opdat na den afloop van den oorlog dé hel niet opnieuw over ons zal losbarsten. Een gezonde ruilhandel zal er ko men, waarbij boer en visscher op elkaar aangewezen zijn, door twee groepen, in gezamenlijk overleg, de voedselvoorziening van ons volk- veilig moeten stellen en tevens zooveel exportartikelen op de markt kunnen brengen, dat wij voldoende kunnen ruilen voor die hulpstoffen, welke wij tekort ko men. Dit alles kan echter alleen, indien de productie zoo hoog mo gelijk wordt opgevoerd. Het in orde maken van onze gronden en vischwateren is dan ook niet een privaat belang van boeren en visschers, maar een nationaal belang, want onze nati onale zelfstandigheid en vrijheid zijn dan pas gewaarborgd, indien de werkers voor onze eigen voe ding kunnen zorgen. De Landstand is daarom een publiekrechtelijk lichaam, dat zijn eigen zelfstan digheid bezit en zijn rechten door zet. Indien wij vrij komen van de macht van het groot-kapitaal, dan moeten wij ook vrij zijn van het staatsabsolutisme en daarom staat nu reeds in beginsel vast, dat zeer veel arbeid, die tot nog toe dooi de overheidsorganen geschiedde, stuk voor stuk overgeheveld zal worden naar de organen van den Landstand. Het apparaat der voed selvoorziening, dat met 14 crisis centrales werkte, wordt op het oogenblïk omgebouwd in 6 bedrijfs organisaties. Voor raad en advies nemen de mannen van den Land stand daar zitting in, zoodat er niet langer geregeerd zal worden buiten het volk en over het volk. maar er een gezonde wisselwerking is. Dit alles is slechts een over gangsstadium, want uiteindelijk zullen in het raam van den Land stand akkerbouwers, veehouders. hebben wij nog alleen maar voor bereidend werk kunnen doen, maar we hunkeren er naar om aan het werk te gaan applaus. Rede Eifers. De vertegenwoordiger van den Beauftragte van den Rijkscommis saris in de provincie Utrecht, Ei- lers, brengt de beste wenschen over van den Beauftragte en ziet de zon zoals die in deze dagen doorbreekt als een bijzonder sym bool van den Landstand. Spr. is er van overtuigd, dat de wil tot opbouw en tot medewerken aan het nieuwe Europa in den Land stand vertegenwoordigd is en dat gestreden zal worden om den ou den geest uit te bannen. Rede Mr. Dr. Nijgh. De voorzitter van de Nederland sche visscherijcentrale, Mr. Dr. Nijgh, wenscht in een persoonlijk woord den Boerenleider geluk met het succes van dezen dag. Spr. herinnert eraan, hoe de Boeren leider en hij tezamen gestreden hebben en in de eerste rijen hebben gestaan en noemt het een groot voorrecht nu weer gezamenlijk te staan in het eerste gelid, de Boe renleider als vertegenwoordiger van den Landstand en spr. als vertegenwoordiger van den Staat. Na de gevolgen van de liberale economie geschetst te hebben, waarvoor ook reeds Prof. Treub en Dr. Kuyper waarschuwden, wees spr. erop, dat nu over ons geko men is de nieuwe tijd, die zijn eischen zal doorzetten. Zoo zullen wij komen tot de oude Duitsche uitspraak „Der Staat soll Recht staat sein." De Nederlandsche Staat staat welwillend tegenover deze nieuwe orde, al zal geleidelijk nog het ambtelijk apparaat moeten wor den omgebouwd en gericht om tot do verwerkelijking van ons ideaal te komen. In de persoon van onzen Boe renleider zien wij dit ideaal volko men verwezenlijkt. Hij is bij mach te ons het nieuwe recht te bren gen, dat ons niet van bovenaf zal worden opgelegd, maar vanuit ons moet opkomen. Daarom ver heugt spr. er zich op, dat hij den Boerenleider de hartelijke groeten kan overbrengen van den Oostelij ken strijdmakker Dr. Boeddeböh- mer, die den Boerenleider bij zijn streven veel succes toewenscht. Rede L. W. van der Laan. Namens het hoofdbestuur van den Centralen Bond van Trans portarbeiders, sprak L. W. van der tuinders en visschers, ieder naar Laan, die erop wees, dat de afdee- hun eigen aard, georganiseerd zijn. ijng „Visscherij" een belangrijke Zoo zal men dan gezamenlijk schakel zal vormen tusschen de sterk zijn tegenover die machten, die de werkers voor de voedsel voorziening zouden willen dienst baar maken aan eigen belangen. In trouwen arbeid en in sobere levenswijze aanvaarden wij onze roeping, ook in de zen tijd. Zoo zal de God van onze Vaderen ons ook nu ze genen met zijn kracht en wijsheid. Daarop benoemt het Hoofd van den Nederlandsehen Landstand tot Leider van de afdeeling „Vis scherij" in Nederland, N. Roskam uit Zwartsluis. Wetende, dat hij zijn taak met ernst zal aanvaarden en dat de liefde tot zijn vak de volheid van zijn leven is. Als taak draagt hij hem op, te zorgen, dat onze Nederlandsche visscher zijn eigen recht en eigen eer zal kun nen doorzetten, in den tijd, die nu visscherij bevolking en de regee- vingsinstanties in den meest uit gebreiden zin. De moeilijkheden zullen daarom Van binnenuit, omdat velen den nieuwen tijd nog niet verstaan, van buiten, omdat bij regeerings- instanties vaak nog zoo weinig begrip wordt getoond voor den nieuwen tijd, al is er reeds kente ring te bespeuren. De Landstand gaat nu bouwen aan de visscherij op de kust, het IJsselmeer, de Wadden, de Zeeuw - sche stroomen, de binnenwateren en kanalen. Bij dezen bouw zal het noodzakelijk zijn, dat er een inni ge samenwerking ontstaat tus schen den Landstand en den C.B.T.A., aangesloten bij het N.V. V., opdat de sociale positie der betrokkenen op juiste en doelma tige wijze wordt verzorgd. f HOOFDREDACTRICE G. C. KREMER - Bosker, Middenmeer. VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADVERTENTIES CORN. J. BOSKER, Wieringen. UITGEVER CORN. J. BOSKER. Wieringen. DRUKKERIJ Fa. CORN. J. BOSKER,. Hoofdstr. 14, Wieringen. P 1352/1 K. 1503.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1