11e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 1942 No. 36 WAARIN OPGENOMEN WIERINGER COURANT van 1909 ADOLF HITLER NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Adolf Hitier, Führer van hel Groot-Duitsche Rijk, U 1889—20 April—1942. Held en heilige zijn het, die door de kracht van hun persoon lijkheid de menschheid bezielen, voorgaan, verder brengen. Zij zijn het, die de traagheid der massa weten te overwinnen, die mogelijk maken wat onmogelijk scheen, die alle fatalisme beschamen. Om standigheden, die den mensch geen speelruimte schijnen te laten voor eigen wil en wensch, worden door deze groote leiders omge vormd tot den grondslag, waarop zij hun wereldhistorische voorbeeld stellen, Hoe bezielend is het voor beeld van die volken, die de groot ste moeilijkheden overwinnen on der de leiding van een sterke per soonlijkheid, die tijdig in de spa ken greep en het rad der geschi- denis naar z ij n wil draaide Zulk een sterke persoonlijkheid en held is Adolf Hitier. Hoe is het gekomen, dat d< „onbekende soldaat", Adolf Hit- Ier, uit de gelederen der naam looze honderdduizenden helden van den Wereldoorlog 19141918, die den strijd in de loopgraaf linies van het Westelijk front overleef den, naar voren is getreden als de man, die het rad der wereldhisto xie met vasten greep naar zijn wensch draaide en het Duitsche volk zijn eigen volk mèt an dere volken in gelijken nood ophief tot nieuwe grootheid, tot een vrij en eervol bestaan, tot bewustzijn van eigen taaken eigen rechten Van dien strijd toch, zoo zegt hij zelf „ik was destijds soldaat en wilde daarom niet aan politiek doen." Hij haatte met brandende haat de helden met den mond, de partij-„politiekelingen", die achter het front afbraken, wat bloedige offers door de helden van de daad werd opgebouwd. Tijdens den strijd klaagde hij niet. Wan neer de dood zijn makkers op de slagvelden wegmaaide, zelfs toen hij door het sluipende gas overval len het gezichtsvermogen tijdelijk verloor, droeg hij zwijgend zijn lot. Maar toen op 11 November 1918 Duitschland aan de genade van de overwinnaars werd over geleverd toen werd de smart hem te zwaar. Was alles tevergeefs geweest Waren zij daarvoor ge vallen, die honderdduizenden, had den zij daarvoor sneeuwstormen en trommelvuur, stekende zon en gasaanvallen doorstaan om thans het vaderland aan de gena de van den vijand te aie« OYWge- (V.P.B.-1.P. R.S.-Atlantic-s) leverd Uit de smart groeit het besluit, dat den loop der wereld historie zou bepalen „Ik echter besloot politicus te worden." Voor zijn volk heeft Adolf Hit ter in zijn redevoeringen, maar bovenal in zijn boekwerk „Mein Kampf" zedelijke en politieke richtlijnen neergelegd, welke door hun juistheid, hun wijsheid, hun reeds thans door de ervaring be- vezen doeltreffendheid ten volle rechtvaardigen, dat andere volken aan het Duitsche het voorrecht moeten benijden, dezen man te hebben voortgebracht en als leids man te hebben verworven. Zijn „politiek testament", neergelegd in „Mein Kampf," eindigt met de woorden, welke thans in geheel Europa blijken te worden ver staan, hier meer, daar minder maar dagelijks beter„Vergeet nooit, dat het heiligste recht deze wereld het recht is op den grond, dien men zelf wil bebou wen. en dat het heiligste offer het bloed is, dat men voor deze aarde vergiet." En hier springt in het oog, waarom Adolf Hitier niet met c-en Napoleonsfiguur vergeleken mag worden, zooals zijn vijanden het in den na-zomer van het vo rig jaar zoo gaarne deden met herinneringen aan 1812. Een man, die zóózeer bezield is van liefde voor bloed en bodem, eert die lief de ook in andere volken Adolf Hitier immers, dat erken nen stilzwijgend óók zijn vijan den, is held èn heilige. Zijn le venswandel is onkreukbaar asce tisch hij staat onaantastbaar verheven boven alle kleine men- schelijke eerzuchtde gedachte reeds is absurd, dat in zijn geest iets te vinden ware van de ij del heid van een Napoleon. Het is den Führer van het Duitsche volk, den Führer der Germaansche volken, den bezielenden leider der Euro- peesche volken in hun strijd voor de vrijheid van hun werelddeel niet te doen om eenig voordeel ten eigen bate zijn leven staat in dienst van zijn taak, zijn groote, wereld-historische taak. Adolf Hitier is geroepen tot heerschen èn dienen de taak, welke hem daarbij is opgelegd, is om eigen èn de andere Europeesche volken te redden uit nood, nood door ziekte en ontbinding in eigen volkslichaam, nood door overheer- sching en bedreiging door volks vreemde, aan Europa vijandige markten. Zijn strijd is de strijd voor een nieuw Buropa, levens ruimte voor in zich zelf gezonde, onderling in vrede levende vfi'fcen, die in gezamenlijke économiseren arbeid den grondslag voor een nationalen cultureelen bloei zullen vinden. Hitiers doel is niet Europa te onderwerpen, maar Europa zich zelf te doen hervinden en herwin nen. REDEVOERING VAN MINISTER GöBBELS. Berlijn, 19 April (D.N.B.) Minis ter dr. Göbbels heeft tijdens de plechtige bijeenkomst der N.S.D. A.P. op den vooravond van Hit- Iers verjaardag een rede gehou den. Hij wees o.a. op den zwaren winter, dien het Duitsche volk juist achter den rug heeft, om daarna de aandacht te vestigen op den Führer. Als wij thans aan den voor avond staan van zijn 53sten ver jaardag de geheele natie om de luidsprekers vereenigen, aldus spr., is dit iets anders en veel meer dan een plechtigheid. Hier moet bevestigd worden wat alle Duitschers gevoelen en thans na drukkelijker dan ooit tevoren. Het is in zekeren zin de vernieuwing van de trouw, die zoo millioenen malen door daden, offers, bloed en duizendvoudigen smartelijken dood is beproefd, dat zij geen woorden meer behoeft. Laten wij den Almachtige vra gen den Führer voor ons te spa ren, hem kracht te geven om zijn werk te vermeerderen, ons te ver sterken in het geloof, ons stand vastigheid des harten en geest kracht te verleenen en ons volk na strijd en offer de overwinning te schenken om zoodoende den tijd in vervulling te doen gaan, dien wij hebben ingeleid. In dankbaarheid en trouw zen den wij den Führer onze groeten. Front en vaderland voelen zich in dit uur als door een onverbreek baren band verbonden. De Duit schers in de geheele wereld zijn vereenigd in den wensch, dien wij telkens weer aan den vooravond van zijn verjaardag hebben uitge drukt in de woorden Hij moge ens blijven, wat hij ons was en is onze Hitier. In Den Haag In den Haag was Maandag avond een groote samenkomst van Duitsche en Nederlandsche nati- onaal-socialisten in de met ha kenkruisen en met roode vlaggen doek, palmengroen en bloemen feestelijk getooide zalen van den Haagschen Dierentuin. Tot vooraanstaande aanwezigen be hoorden mevr. Seyss Inquart-, de commissarissen-generaal Schmidt, Rauter en Wimmer, de gevolmach tigde van den Rijkscommissaris voor Zuid-Holland, dr. Schwebel, gezant Otto Behne en als verte genwoordiger van het korps natio- naal-socialistische vliegers, dat onder leiding staat van generaal Christiansen, de Gruppenführer Hiss, voorts vele hooge Duitsche officieren, vertegenwoordigers van N.S.D.A.P. enz. en van Nederland sche zijde o.a. de plv. leider der N.S.B. van Geelkerken, de gemach tigde van den leider voor Zuid- Holland, Baron van Haersolte en de gewestelijke leider van lersel. naai socialisten en wees op de lotsverbondenheid van Duitsch land en Nederland en de andere landen van het nieuwe Europa. Het lot van de Duitschers, aldus spreker, is ook het onze, hun zege is ook onze zege. Dienst aan moeder en kind, Dienst aan het volk. Nederlandsche Volksdienst. BEKENDMAKING. Afgekondigd is een bekendma king van den Commissaris-gene raal voor de veiligheid over het verbod in zake het betreden van het strand en de duinen in de kuststrook tusschen Den Helder en Hoek van Holland. Op grond van par. 45 der ver ordening van den Rijkscommissa ris voor het bezette Nederland sche gebied in zake het handha ven van de orde nr. 138/41 gelast is het volgende Par. 1. 1.) Het betreden van het strand en van bouwwerken, die zich zeewaarts bevinden van vast aangelegde straten (boulevards, promenades), wegen of huizen, als aanlegsteigers, havenhoofden, pieren, beschoeiingsmuren e.d., alsmede het betreden van het duinterrein, dat door borden als afgesloten gebied is kenbaar ge maakt, is in de kuststrook, die begrensd wordt in het Noorden door Den Helder (haven) en in het Zuiden door Hoek van Hol land (Nieuwe Waterweg) verbo den 2) De door de weermacht aangewezen door borden geken merkte gelegenheden tot baden met de rechtstreeks daarheen leidende en door borden geken merkte wegen vallen niet on-| der het verbod van alinea 1. Par. 2. 1.) Van het verbod van par. J zijn uitgezonderd personen, die in het bezit zijn van een bijzon dere vergunning, uitgereikt door de bevoegde plaatselijke Kom- mandantur. Dergelijke bijzondere vergunningen worden als regel slechts verstrekt aan Personen, die in het afgeslo ten gebied wonen 2. Visschers, die ter uitoefening van hun beroep het strand wil len betreden 2.) Visschers, die in het bezit zijn van een bewijs van vergun ning overeenkomstig de bepalin gen van den marinebevelhebber, uitgevaardigd op grond van par. 5 der verordening van den Rijks commissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied over bijzon dere maatregelen in zake de kust yerdediging nr. 100/41, mogen de door de bevoegde marineinstan ties aangewezen en in het afgeslo ten gebied gelegen havens ter uit oefening van hun beroep betre den. 3.) De bijzondere vergunnin gen en bewijzen staan aan per sonen, die het vijftiende levens jaar voleind hebben, slechts toe het afgesloten gebied te betre- Oberdienstleiter Schmidt noem- indien zij tevens in het be de het een voorrecht den geboor tedag van den Führer te geden ken in een bijeenkomst van Duit sche nationaal-socialisten tezamen met de kameraden der N.S.B. De geboortedag van den Führer, aldus de heer Schmidt, zal voor ons steeds een feestdag zijn. Waar Adolf Hit-Ier staat, daar zijn moed, geloof, dapperheid en trouw, Welke strijd ook nog moge volgen. Duitschland blijft zijn Führer trouw. In zijn rede legde spr. voorts den nadruk op de grootheid van den tijd, die wij beleven en waar in de Führer vooraangaat als sol daat, als bouwer en als kunste naar. Spreker besloot met de be de God behoede voor ons Adolf Hitier. De heer Van Geelkerken sprak namens de Nederlandsche natio- zit zijn van een officieel bewijs, voorzien van een foto. Par. 3. Indien men zich aan deze ver ordening niet houdt, begaat men een overtreding, welke, voor zoo ver daar niet volgens andere be palingen een zwaardere straf op staat, overeenkomstig de aan het begin vermelde bepalingen ge straft wordt met een hechtenis van maximum 6 maanden en een boete van maximum duizend gul den of met een van deze straffen Par. 4. Deze bekendmaking treedt op 1 Mei 1942 in werking. 's-Gravenhage, 20 April 1942. De commissaris-generaal voor de veiligheid get. RAUTER, SS-Gruppen führer en lui tenant-generaal d. politie. REGELING VOOR HET ANDERE KUSTGEBIED. Voorts heeft de commissaris generaal voor de veiligheid tweede bekendmaking afgekon digd over bijzondere maatrege len in het afgesloten gebied van de Westfriesche eilanden en van de Nederlandsche kust in het gebied der provincie Zee land en de prov. Zuid Holland. Op grond van par. 45 der ver ordening van den Rijkscommissa ris voor het bezette Nederland sche gebied in zake het handha ven van de orde nr. 138/41 gelast ik het volgend Par. 1. In het afgesloten gebied, dat is vastgesteld in de bekendma king van 7 Mei 1941 a) Op de West-Friesche eilan den Texel, Vlieland, Terschel ling, Ameland, Schiermonnikoog, Siemonssand, Boschplaat, Rottu merplaat en Rottumeroog, b) Aan de Neerlandsche kust ten Zuiden van Hoek van Holland tot de Belgische grens en de in dit gebied gelegen eilanden (pro vincie Zeeland en het Zuidelijke deel der provincie Zuid Holland, ten Zuid-Westen van de linie Nieuwe Waterweg-Oude Maas Dordtsche Kil) is het baden slechts veroorloofd op de door de weermacht aangewezen en door borden gekenmerkte openbare badgeiegenheden. Par. 2. Ir.dien men zich aan deze ver ordening niet houdt, begaat men een overtreding, welke voor zoo ver daar niet volgens andere be palingen een zwaardere straf op staat, overeenkomstig de aan het begin vermelde bepalingen wordt gestraft met een hechtenis van maximum 6 maanden en een boe te van maximum duizend gulden of met een van deze straffen, Par. 3. Deze bekendmaking treedt op 1 Mei 1942 in werking. 's-Gravenhage, 20 April 1942. De Commissaris-Generaal voor de veiligheid. (Get. RAUTER, SS-Grup- penführer en luitenant- generaal der Politie. BINNENL. NIEUWS. Op boterkaart alleen weer boter. Op vetkaart margarine, boter of vet. Gedurende het tijdvak van 21 tot en met 28 April geeft de met „21" genummerde bon van de boterkaart recht op het koo- pen van 125 gram boter. Geduren- DE MUSCH ONDER DEN PRODUCTIESLAG. Te Alphen a. d. Rijn is, binnen het raam van den productieslag, van gemeentewege een strijd te gen de musch ingezet. Blijkens een officieele publicatie van den burgemeester zal voor elk mus- schenei, dat in het tijdvak van 2C April tot 15 Mei bij het bureau van gemeentewerken wordt inge leverd, één cent wordt betaald. Voor de jeugd beteekent deze jacht op musscheneieren een bui tenkansje. Men hoopt op deze wijze de door musschen aan te richten schade aan de land- en tuinbouwgewassen tot een mini mum te beperken. KERMIS BIJ GRONINGEN. Nu de jaarlijksche Meikermis te Groningen niet doorgaat, heeft de burgemeester van de aangrenzen de gemeente Haren de houders van kennisétablissementen ver gunning verleend tot den opbouw van een z.g. Lunapark, dat van 9 tot 18 Mei zal zijn geopend. ARBEIDERS VOOR DUITSCHEN VLIEGTUIGBOUW. Opleidingsscholen te Amsterdam, Rotterdam, Enschede en Hengelo. Het Hbld. schrijft Kappers en kantoorbedienden zijn soms onze beste leerlingen, zei ons een der leeraren van de ambachtschool aan de Meeuwen laan te Amsterdam, waar het Duitsche Rijksluchtvaartministerie in samenwerking met. de Neder landsche vliegtuigenfabriek Fok ker een opleiding heeft ingericht voor vliegtuigbouwers, die, na ver dere opleiding in Duitschland, te werk worden gesteld. Want, om nu maar met de deur in huis te vallen, het geldt hier de omscholing van bakkers, slagers, schilders, fietsjongens en wat al met meer beroepen buiten het metaalvak, tot arbeiders in den vliegtuigbouw. Van de vorderingen van de jon gelui, die worden opgeleid tot bankwerker, draaier, instrument maker en welke onderdeelen meer bij den vliegtuigbouw te pas ko men, hebben wij tijdens onze onze rondwandeling een goeden indruk gekregen. Een gewezen banketbakker liet knappe staal tjes van zijn vakbekwaamheid als draaier zien. Een opleiding van dezen aard kent de Ambachtschool Meeuwen laan reeds sinds een jaar, te Rot terdam bestaat gedurende een half jaar iets dergelijks en te Hengelo en Enschede komen even eens opleidingen van denzelfden aard. De heer J. v. d. Schaaf, die in opdracht van het luchtvaart minister is belast met de perso- neelswerving voor den vliegtuig- _Ben0e.m.d tlJdïak gee'ï voorts bouw, heeft ons verteld, dat al dit de met „21" genummerde bon van de vetkaart recht op het koo- pen van 125 gram boter (zonder reductie) öf 125 gram margarine öf, voor zoover voorradig, 100 gram bak- en braadvet. HOOGE BOETEN VOOR ZUIVEL FABRIEKEN. De inspecteur voor de prijsbe- heersching veroordeelde een zui velfabriek in het Noorden des lands tot f 14.000 boete plus f 700 tuchtstrafproceskosten. Deze had zuurcaseïne, een zuivelartikel, dat destijds niet in de prijsverhooging voor deze producten was betrok ken, verkocht voor f 150 per 100 kg., terwijl de prijs hiervoor slechts f 43.50 mag bedragen. In den loop van 1941 werden reeds verscheiden fabrieken we gens soortgelijke prijsovertreding beboet. Een zuivelonderneming in Friesland en een andere in Over ijssel kregen resp. f 14.500 en f 17.000 boete, welke straffen in hooger beroep werden bevestigd. voortaan geconcentreerd wordt. Tevens is de opleiding ver kort, zoodat die aan de scholen hier te lande drie weken vergt. De nascholing en practische oplei ding geschiedt in de leerwerk- plaatsen der Duitsche fabrieken. Het gebruik maken van de oplei ding wordt buitengewoon aan trekkelijk gemaakt. Werkloozen houden hun steunuitkeering en genieten tevens bijstoun geduren de de opleiding aan de scholen. Tijdens de opleiding, gedurende zes weken in Duitschland, wordt eveneens een uitkeering betaald. Boven de 23 jaren wordt daarvoor 0.80 mark per uur berekend. Na deze periode wordt loon als werk man uitgekeerd. De werktijd be draagt 48 uren per week. Men ver bindt zich voor een jaar. Bij de werving van arbeids krachten zijn de Arbeidsbureaux mgeschakeld. Wie lang werkloos zijn geweest of een werkkring heb ben die geen uitzicht biedt, krij gen hier de gelegenheid zich te HOOFDREDACTRICE G. C. KREMER - Bosker, Middenmeer. VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADVERTENTIES CORN. J. BOSKER, Wieringen. UITGEVER CORN. J. BOSKER. Wieringen. DRUKKERIJ Fa. CORN. J. BOSKER, Hoofdstr. 14, Wieringen. P 1352/1 K 1503.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1