WiERINGERMEERBOD 11e JAARGANG WOENSDAG 6 MEI 1942 No. 40 WAARIN OPGENOMEN WIERINGER COURANT van 1909 HET ARBEIDSFRONT OPGERICHT. NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. Woudenberg tot leider benoemd. PLECHTIGE INSTALLATIE DOOR DEN RIJKSCOMMISSARIS. In de werkkamer van den Rijks commissaris, Rijksminister dr. Seyss-Inquart, was Vrijdagmorgen een gezelschap bijeengeroepen voor de plechtige installatie van den heer H. J. Woudenberg als leider van het opgerichte Neder- landsche Arbeidsfront,. Tegelijk met den heer Woudenberg werd ook de financieele commissie ge- installeerd. In een korte, doch inhoudrijke rede heeft de Rijks commissaris daarbij gewezen op de positie, waarin ons land ver keert Nederland behoort thans onverbrekelijk bij het vasteland. Wij Europeanen staan voor d( beslissende keuze een nieuwe ge meenschap te vormen of we wor den hulpelooze slaven onder een bolsjewistisch regime. Het wer kende volk gordt zich aan om zijn Europeesche plicht te vervul len. Dan is ook het oogenblik komen den grondslag te leggen van de nieuwe sociale orde, waar op het gebouw van de toekomst kan worden opgetrokken. ..Daar om heb ik besloten heden het Ne- derlandsche Ax-beidsfront op te richten." De Rijkscommissaris ging' ver volgens over tot de benoemingen en sprak daarna zijn vertrouwen uit, dat de Nederlanders, die open staan voor het begrijpen van de teekenen der tijden, er in zullen slagen als goede Nederlandsche patriotten hun volk den weg te wijzen naar een nieuwe orde gemeenschappelijke welvaart voor Europa. NEDERLANDSCHE ARBEIDSKRACHT. Met. het t.ot stand komen van het Ned. Arbeidsfront op 1 Mei 1942 is een periode afgesloten. De vakbeweging in haar ouden vorm, zoowel als de werkgeversorganisa ties, die haar tegenpool vormden, zijn opgeheven, om plaats te ma ken voor een nieuwe oi'ganisatie van den arbeid, die gegrondvest is op nieuwe beginselen. Onder het commissariaat van c'en heer Woudenberg heeft de vakbeweging in Nederland een belangrijke ontwikkeling doorge maakt. Haar werkzaamheid omgeschakeld van de belangen tegenstellingen, zooals die binnen het kapitalisme overheerschten, op de gezamenlijke economische en sociale belangen van het Ne derlandsche volk, die onder de nieuwe verhoudingen meer meer op den voorgrond traden als feit en als noodzakelijkheid. Intusschen is door deze ontwik keling de grondslag van het be staan der vakbeweging in haar ouden vorm vervallen. De tegenstellingen tusschen: werknemer en werkgever mogen op dit oogenblik niet op elk punt geheel zijn opgeheven de ont wikkeling op dit gebied is meer ingeleid dan afgesloten zij wor den op dit oogenblik wèl geheel overkoepeld door den staat als uitdrukking en verwerkelijking van de hooge belangen der volks gemeenschap. Op het oogenblik, waarop Ne derland in de wereld staat, afge sloten en voor lang, misschien voor altijd, beroofd van zijn overzee- sche gewesten, heeft het in zijn arbeidskracht, de éénige, maar dan toch altijd nog rijke bron van welvaartDeze arbeidskracht als zoodanig niet het monopolie van de werknemei's of werkgevers en zij kan slechts worden omge zet in middelen tot bevrediging van onze behoeften en van wel vaart door nauwe samenwerking van organiseerenden en uitvoeren den arbeid. Op dit punt worden de ver schillen, die ons volk beheerscheix wat betreft de vraag omtrent den afloop van den oorlog, inderdaad overheerscht door het feit, dat hoe deze oorlog ook afloopt, een georganiseerd samengaan van alle krachten noodzakelijk zal zijn. In dit verband kunnen de oude organisaties, die gebaseerd zijn op tegenstellingen tusschen werkge vers en werknemei's, niet den juis- ten grondslag vormen voor de noodzakelijke organisatie van den arbeid, die onder alle omstandig heden verder zal moeten reiken dan deze oorlog. Het N.A.F., dat tot taak heeft alle in het bedrijfsleven staande Nederlandsche menschen, dus zoo wel werknemers als werkgevers en zelfstandigen, samen te bun-' delen en hun sociale belangen te behartigen, vormt op sociaal ge bied de noodzakelijke aanvullixig van de uitsluitend economisch be paalde organisatie van het Neder landsche bedrijfsleven. Zoo is met het tot stand komen van het N. A. F. in de eerste plaats het fundament gelegd, waarop het groote gebouw van den Nederland- schen arbeid zal verrijzen. Vóór het gereed is, zal nog veel werk moeten worden verricht, waarbij de medewerking van niemand kan worden gemist. Want terecht merkte de heer Woudenberg, in zijn rede op dat het de taak van de Nederlandsche menschen is om aan de nieuwe organisatie een Nederlandschen inhoud te geven. Het N.A.F. moge dan tot stand zijn gebracht door een besluit van den Rijkscommis saris voor het bezette Nederland sche gebied, in verband met diens taak ook ten opzichte van de Ne derlandsche belangen en het mo- £e daarbij 't Deutsche Arbeits- front tot voorbeeld hebben, het is aan ons dit arbeidsfront te ma ken tot een Nederlandsch arbeids front. Voor het N.A.F. is geen gedwon gen lidmaatschap toegepast. Het wil, ook al is het door den staat een hoogst belangrijke taak op gelegd, den grondslag vormen voor eigen werkzaamheid. Op de zen grondslag rust op ieder van ons de plicht te toonen, dat wei'- kend Nedei'land in staat is, eigen lot in eigen handen te nemen, niet alleen nü, maar óók voor de toe komst Het nieuwe Socialisme is het NATIONAALSOCIAUSME. De verbinding van de begrippen „nationaal" en „socialistisch" tot een onverbi-ekelijke eenheid, is wellicht de meest grootsche ge beurtenis in de geschiedenis der twintigste eeuw. Door de onver moeide propaganda van joodsche en andere anti-volksche machten heeft het marxisme de werkers pogen te doordringen van een fa natiek geloof aan het droombeeld, dat nationalisme en socialisme elkander zouden uitsluiten als water en vuur. Het volksche socia lisme gaat niet uit van de ge dachte, dat verzoening tusschen' beide begrippen mogelijk is, maar leert, dat ze zóó bijeen hooren, dat scheiding onmogelijk is. „Men kan geen nationalist zonder socialist en geen socialist zonder nationa list zijn," heeft Adolf Hitier eens verklaard. „Er is één volk en er is één vaderland. Wij zijn het- volk en het vaderland is van ons," is een kernachtige uitlating van Mussert waarin in wezen hetzelf de wordt getuigd. Nationaalsocialisme bestaat dienstbaai'heid aan het volk, aan groei en instandhouding van het volk. Daarom streeft het natio naalsocialisme krachtens zijn we zen naar de hoogste sociale le vensvoorwaarden voor het geheels volk. Nationaalsocialisme bestaat in een fanatiek geloof aan de mo gelijkheid om door de samenwer king van geheel het volk ieoff;® noodlot te kunnen overwinnen, de vrijheid te veroveren en te waar borgen en iederen volksgenoot die plaats in de volksgemeenschap te geven, waarop hij krachtens zijn arbeid aanspraak kan maken. Voor den waren nationalist is het socialisme vanzelfsprekend. Voor hem is een natie, een volk zonder eer ondenkbaar. En tot de eer van een volk behoort zijn ge meenschap de hoogst mogelijke sociale bevrediging te schenken. Wereldbeschouwingen en stel sels worden op hun waarde be proefd door de realisatie, door de verwezenlijking welke zij vinden, wanneer ze tot gelding komen. Liberalisme en marxisme hebben hun onvruchtbaarheid, hun strij digheid met de natuur bewezen, dooi'dat ze de volken hebben ver deeld en verzwakt, economische en sociale rampen over de mensehheid uitgestort en gescha pen een toestand van uiterste geestelijke en materieele ellende, waarvan men gezegd heeft, dat het de schandvlek is der huma nistische beschaving. Het nationaalsocialisme is trotsch, dat het in zijn kcrte geschiedenis reeds heeft bewezen een wereld- hervormende kracht te bezitten, dat het de jaren niet verspild heeft met den onvruchtbaren strijd van klasse tegen klasse, maar dat het de grootst mogelijke kracht, den totalen inzet der na tie, het geestelijk en materieel vermogen der natie heeft ingezet in den kamp voor een Volksrijk, voor een waarlijk socialistische gemeenschap. Het is de eer van het nationaalsocialisme den op gedrongen oorlog der goudmagna ten, den oorlog tegen de uitbui ting en verslaving der volken thans zegevierend te kunnen voe ren en nu reeds te kunnen getui gen het geheele Europeesche con tinent van de dictatuur der An gelsaksische en Joodsche haute finance te hebben bevrijd. Voor het Nederlandsche volk heeft, het nationaal-socialisme thans, na tien jaar woi'stelen om de ziel van ons volk, de handen aan het werk geslagen voor de eindelij ke emancipatie van den werkenden mensch met het fana tieke doel voor oogen zooals Mus sert het eens formuleerde „Ons socialisme bestaat daarin, dat. wij den strijd voor de vrijmaking van den arbeid, de terugwinning van den eerbeid voor den arbeid, het recht op arbeid en dat op de op brengst ervan, tot het uiterste willen voeren." De groote demonstratie van den Neder landschen Arbeidsdienst op Houtrust, waaraan 1300 mannen en 130 vrouwen deelnamen. De officieele gasten op de eeretribune, v.l.n.r. de waarn. Comman dant van den N.A.D., Commandant De doclc, Rijkscommissaris Rijksminister Dr. Seyss Inquart, de leider der N.S.B., Ir. A. A. Mussert en Commissaris-Gera- raal Schmidt. (V.P.B.-Polygoon-Meyer-sj BEKENDMAKING, i 's-Gravenhage, 4 Mei. Het bu-| reau van den bevelhebber der( weermacht in Nederland maakt, bekend Voor een Duitschen krijgsraad' processen gevoerd tegen de lei- dersgrocp eener geheime organi satie, die zich in haar werkzaam heid en haar oogmerken en doel- gen met de oorlogstegenstanders van Duitschland. Daarbij Hel. is te hopen, dat ons volk, is verplicht de aanvraag via een van hoog tot laag, uit deze aan- notaris bij het Prijzenbureau in grijpende gebeurtenis eindelijk zal te dienen. In gevallen waarin I willen leeren, dat de Duitsche een hypotheek hooger is dan de overheid thans met absolute vast-1 gekapitaliseerde opbrengst, kan beslotenheid en zonder genade bet Prijzenbureau den verkoop- optreedt tegen elke daad van sa-1 prijs gelijk stellen aan de op dit u> e er an zijn Aersc ei er^e| toot-age, begunstiging van den vij-Jtjoed drukkende schuld, eventu- and, in welk opzicht ook tegen tel vermeerderd met de achter- spionnage, wapenbezit, pogingen staliige rente en kosten, tot ontvluchting naar vijandelijk. Overeenkomsten, die kennelijk j gebied of het bieden van hulpgesloten zijn om de werking van einden richtte tegen de Duitsche daartoe kortom tegen alles, watdit besluit teniet te doen, maken bezettingsmacht en die bovendien eenjg op?icht nadeelig zou kun I de overdracht nietig. nen zijn voor de belangen van het- Het besluit regelt ook de prij- Duitsche-rijk, in zijn meest wijden zen te betalen op openbare ver- ZIjn zin. Met het deelnemen aan of het kooplngen, alsmede de schadeloos- f hans reeds 79 Nederlanders aan begunstigen van dergelijke daden begunstiging van den vijand, spi-( 2et men aUeen het e-gen Je_ ven, doch tevens dat van zijn onnage, verboden bezit van l.ens en ontplofbare stoffen en iandgenoote-n, zeIfs ln meerdere' voor een tleel ook aan het verbre- opzichten op het spe, ken van het eerewoorrt afs officier, Moge du alU)ans dg bjtlere schuldig bevonden en op grond ring 2jjn yan dezen daarvan ter dood veroordeeld. ln de geschiedenis van bezet Ne- 72 van deze doodvonnissen zijn deriand met den kogel ten uitvoer gelegd,' slechts in 7 gevallen is de dood-! straf door het verleenen van gra tie gewijzigd in levenslange tucht huisstraf. EEN ZWARTE DAG. tVan den Haagschen correspon dent v. h. D. v. N. H.) Niet zonder diepe ontroering zal men hebben kennis genomen van de Bekendmaking van den Weermachtsbevelhebber in Neder land, waarin mededeeling wordt gedaan van het voltrekken van het doodvonnis aan niet minder dan 72 landgenooten, grootendeels ex- officieren van het voormalige Nederlandsche leger en vertegen woordigers van hun aanverwan te intellectueele kringen. Het is zeker geen gemakkelijke taak, gevolg te geven aan de op dracht, dit droevig bericht van commentaar te voorzien. Hoezeer wij daden, als door de veroordeel den begaan, verwerpen en zinloos achten, en hoezeer wij de onont koombaarheid der Duitsche ge- Duitschland voor Europa. strijdt Succesrijke aanvallen aan Sowjetfront. ln Engelsche wateren drie schepen tot zinken gebracht. Hoofdkwartier van den Führer, 3 Mei (D.N.B.) Het opperbevel van de weermicht maakt bekend Aan het Oostelijke front hadden eigen aanvalsondernemingen suc ces. Verscheidene plaatselijke aan vallen van den vijand werden af geslagen. Aan het front van Moer- mansk mislukten de aanvallen tan vry sterke vijandelijke strijd krachten. In luchtgevechten wer den gisteren overdag 33 vijande lijke vliegtuigen zonder eigen ver liezen neergeschoten. In Noord Afrika levendige acti viteit aan weerszijden van verken ning en artillerie. Bij aanvallen op concentraties vrachtautofsi ten tenkampen en opslagplaatsen strengheid begrijpen, niettemin Marmarica leed de vijand ge- vervult ons een gevoel van diepe woelige verliezen aan materieel, bewogenheid met het lot dezer verdwaasden, die hun leven waag den voor daden zonder zin en ac ties zonder rechtvaardiging. Ook tot de nabestaanden gaan onze gevoelens van medeleven uit. Wij leven in een harden tijd, waarin harde maatregelen onver mijdelijk zijn. Duitschland strijdt voor zijn bestaan en aan het Oost front tevens voor het bestaan van Europa, als bolwerk tegen het beestachtige, God- en menschont- eerende, bolsjewisme. In dezen ge weldigen strijd, gevoerd met der. inzet van alle beschikbare krach ten, kunnen geen daden van sabo tage e.d. worden geduld geen en kel risico mag hierbij worden geloopen elke mogelijkheid, dat de vijand profijt zou kunnen trek- ken van acties in of geheime me- dedeelingen uit de bezette gebie den, moet bij voorbaat onmogelijk worden gemaakt. Dat alles is vol kenrecht en oorlogsplicht. Der halve past ons, te aanvaarden en het hoofd te buigen. Er zijn bovendien vele oud officieren onder, die zich inder tijd op hun eerewoord hebben verplicht', geen acties te onderne men tegen de Duitsche Weer macht en haar belangen. Dat was toch wel het minste, wat de overwinnende Duitsche legerlei ding bij de onmiddellijke vrijla ting dezer krijgsgevangen officie ren mocht eischen. Een klein deel der Nederlandsche officieren heeft later gemeend, dit eerewoord te moeten terugvragen, weshalve zij toen in een interneeringskamp zijn ondergebracht. Een ander deel echter nam op eigen of Engelsch initiatief deel aan tegen Duitsch land gerichte acties. Het resultaat kan men in de heden gepubliceer de bekendmaking lezen. HOOFDREDACTRICE G. C. KREMER - Bosker, Middenmeer. VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADVERTENTIES CORN. J. BOSKER, Wieringen. UITGEVER CORN. J. BOSKER, Wieringen. DRUKKERIJ Fa. CORN. J. BOSKER, Hoofdstr. 14, Wieringen. P 1352/1 K 1503. De aanvallen op Britsche vliegvel den van het eiland Malta werden cverdag en des nachts met goede uitwerking voortgezet. Lichte Duitsche gevechtsvlieg tuigen brachten voor de Oostkust van Engeland twee in convooi va- xende koopvaarders van tezamen 3500 b.r.t. tot zinken en beschadig den een anderen koopvaarder door bomtreffers. Een verkenningsvlieg tuig bracht in de wateren van de Shetland-eilanden een tankboot van 800 b.r.t. tot zinken. In den tijd van 21 tot 30 April verloor de Bx'itsche luchtmacht 209 vliegtuigen, waarvan 63 in de Middellandsche Zee en in Noord- Af rika. In hetelfde tijdvak gingen er in den strijd tegen Groot-Brit- tannië 45 eigen vliegtuigen verlo ren. Britsche gevechtsvliegtuigen, die in den nacht van 2 op 3 Mei probeerden naar het kustgebied van Noord-Duitschland te vliegen, werden genoodzaakt terug te kee- ren. Gisteren behaalden aan het Oostelijke front luitenant Koep- pen zijn 80e tot 84e, luitenant Graf zijn 70e tot 76e en sergeant-ma joor Steinbatz zijn 44e tot 49e overwinning in de lucht. stellingen bij onteigening en vor dering. In het eerste geval stelt het Prijzenbureau te voren den maximaal te betalen prijs vast. In het tweede geval geschiedt dit door den Secr.-Gen. v. h. Dep. van Binnenl. Zaken. In geval op veilingen meerdere gegadigden het maximum of meer bieden, zal volgens een in het uitvoerings besluit opgenomen regeling wor den gegund. Aan bijzondere be langhebbenden kan voorrang wor den verleend. De beslissingen der Prijzenbu- reaux zullen binnen twee weken woi'den gegeven. Dit besluit van de Secretarissen Generaal van Binnenlandsche Za ken, van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van Financiën en van Justitie en van den Secreta ris-Generaal voor Bijzondere Eco nomische Aangelegenheden heet „Veryreemdingsbesluit- niet-land- bouwgronden 19.42." Voor den vol- ledigen tekst zie men het Veror deningenblad. Dit besluit treedt in werking met ingang van den derden dag na dien van zijn afkondiging. BINNENL. NIEUWS. VERKOOPSPRIJZEN HUIZEN EN BOUWTERREINEN. Berekening van maxima. In het Verordeningenblad van 4 Mei 1942 is een besluit afge kondigd, waarbij de maximale verkoopprijs van bouwterreinen en huizen wordt geregeld. Bij de berekening van deze prijzen wordt voor ongebouwde goederen de prijs van 9 Mei 1940 en voor huizen de gekapitali seerde netto-opbrengst als basis genomen. Bij deze kapitalisatie geldt een rente van 4 pCt. Voor' de overdracht zal voortaan de toe' stemming van het Locale Prijzen' bureau voor onroerende zaken' vereischt zijn, dat de aanvraag formulieren zal verstrekken. Men SPORT SUCCES-NIEUWS Succes I ontving Zondag D.T.S. als gast en moest in haar de meei'dere erkennen. Een gelijk spel was misschien beter de ver houding geweest, maar D.T.p. profiteerde beter van de kansen, zoodat de overwinning hén ook ten volle toekomt. Ook dezen middag was de S.-voorhoede het groote vraagstuk. Evenals bij vo rige wedstrijden was het verband der voorhoede slecht en vooral de schotvaardigheid liet weer veel te wenschen over. Tet eerste halfuur spelen was van gelijk op gaand spel. -Succes had met de wind in de rug de beste papieren, doch het waren de gasten, die het eerst wisten te doelpunten. Een goed schot kaatste van de lat terug en werd wederom kei hard ingeschoten, onhoudbaar voor Posthumus. Even voor de rust wist Albert uit een goed aan gegeven bal van C. Lont de gelijk maker te scoren. De tweede helft was Succes zeker iets in de meer derheid. Het doel der gasten werd af en toe belegerd. Talrijk waren de corners die S. moest nemen, doch het beslissende schot bleef uit. Aan den andere kant wisten de Deetjes bij eexx snellen aanval te doelpunten 1-2. Succes zette nog even alles op alles, doch de gasten hielden stand. De scheids rechter leidde de wedstrijd, behal ve eenige fouten, behoorlijk. De wedstrijd Succes II - Sc'na- gen n kon niet doorgaan, daar Schagen wederom verstek liet gaan. De adspiranten speelden thuis legen Oudesluis A. De uitslag was 1-1. Wij hebben onze jon gens wel eens beter in vorm ge zien. Arbeiders en kantoorbedienden, schenkt hier aandacht aan Als je in Duitschland werkt, help je dan den „vijand" Neen. dan zou ook iedere arbeid in Nederland den zoogenaam- den vijand helpen. Laat je niet door valsche propaganda af schrikken, maar neem werk aan, waar het is. Dat is in Duitsch land het geval. Laat je door het' arbeidsbureau in je woonplaats inlichten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1