WIERINGERMEERBODE 11e JAARGANG WOENSDAG 13 MEI 1942 No. 42 WAARIN OPGENOMEN WIERHNGER COURANT van 1SOS NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. CONTROLE OP BEROEPSOFFICIEREN, CADETTEN EN ADELBORSTEN. Voor zoover zij op 10 Mei 1940 in actievcn dienst waren, moeten zij zich op 15 Mei a.s. te 14 uur melden op vijf plaatsen in het land. Ook beroepsofficieren van het koloniale leger, die in Nederland verblijven, tot aanmelding gehouden. Tweede verplichte bijeenkomst ter controle van de voorma lige Nederlandsche Weermacht. 1) Verplicht tot aanmelding zijn alle a) Beroepsofficieren, cadetten en adelborsten van de voormalige Nederlandsche Land- en Zeemacht, die op 10 MeiT.940 in actieven dienst waren. b) Beroepsofficieren van het voormalige Nederlandsche koloniale leger t.m. den leeftijd -van 55 jaar. 2) Op 15 Mei 1942 14 uur precies moet de tot aanmelding ver plichte persoonlijk opkomen, overeenkomstig de volgende lijst In de provincies Groningen, Friesland, Overijssel en Drente. Gelderl. en Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland en Zeeland Noord-Brabant en Limburg Verplichte bijeenkomst te Assen, Friesland-kazerne (Wilhel- mina-kazerne) Drentsche Hoofd- vaartstraat 153. Ede, Maurits-kazerne (Infanterie- kazerne) Stationsweg. Bussum, v. d. Palm-kazerne, Amersfoortsche Straatweg. Breda, Chassé-kazerne, Vier Win denstraat 4. Roermond, Ernst Kasimir-kazerne. zak- 31 Ieder tot aanmelding verplichte moet medebrengen a) Een wettelijk legitimatiebewijs (persoonsbewijs, boekje, militaire documenten enz.). b) Twee foto's van rec'enten datum in burger of in uniform opgeplakt op twee vellen papier (formaat din), die met de volgende gegevens moeten worden ingevuld Familienaam Alle voornamen Geboorteplaats Geboortedatum Gehuwd, ongehuwd, gescheiden: Laatste militaire rang Laatste legerafdeeling Tegenwoordig beroep Arbeidsplaats en/of werkgever Tegenwoordig adres Woonplaats Straat Invullen in blokletters of met schrijfmachine Handteekening. 4) Niet verschijnen heeft onmiddellijk strafmaatregelen ten gevolge. 9 Mei 1942. Der Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden General der Flieger FR. CHRISTIANSEN. Het Commissariaat voor de belangen van de voormalige Nederlandsche Weermacht deelt mede. dat de personen, hierbo ven bedoeld, die hun aanmeldingsplicht moeten vervullen, een declaratie (in tweevoud) tot het ontvangen van vergoeding voor reis- en verblijfkosten van hun woonplaats naar de aanmel dingsplaats en terug', overeenkomstig het Reisbesluit 1916 kun nen indienen bij genoemd Commissariaat. i van anderen, maar in de eerste was, hij leerde ons, dat er waar- hongerlijden of zich inspannen tiet vaderland dan zullen wij U plaats van zichzelf, bevestigd, den zijn waarvoor men dapper en zoo lang zoeken, totdat men de mem en vat wij gewonnen heb- I Ken ding moet men altijd wee *ook den laatsten ademstoot of- noodzakelijkheden bij elkaar heeft, ben dat ..andere dat geschiede- constateeren de soldatenopleidin^Txert. Waar hij is, spreken niet" lanAnderen voor zich te laten wer-'r. is kunde zal in .ons leven, wij j is hard, grijpt de leerschool in de ger hólle pathetische woorden,'ken, dat gaat op zijn hoogst een danken er denFührer voor, dat kazerne iemand reeds flink aan,1 maar moedige daden over die dinj of twee maal. Voor de rest is men: hij ons een plaats tussehen zijn j dan doet de oorlog de rest ten1 gen, die boven leven of dood op zichzelf aangewezen wie niet j soldaten inruimde. 1 slotte is men een andere gewor- staan. Dit eerst gaf aan een aan- mee wil doen, kan hoogstens met) i den. Dit „andere" is het, wat de tal van ons het vaste geloof, dat een voorgewende rheumatiek naar BINNENL. NIEUWS. Duitsche mannen van die der alle twijfel en zelfspot overwint, een ziekenhuis verdwijnen, of Noordwestelijke democratieën on-die anders aan de wieg der dadenj men jammert over het slechte derscheidt, ofschoon zij toch allenstaan. Wij wilden niet slechts eten, over. weinig post, over kou als Germanen denzelfden erfelij-' met den mond zeggen, dat wij j de, winderige, wachten, waarbij de ken aanleg hebben. Destijds, reeds,' nationa&l-socialisten zijn, wij mei' ooren en voeten bevriezen, over in „Mei 1940", toen de Duitsche den ..ons ais vrijwilligers bij de'luizen en vlooien, over de v&lsch- ■roepen in Nederland binnentrok- j Waffen-SS, bij de N.S.K.K., bij de ken, begreep men .reeds iets van' verbindingsafdeelingen, enz. Wij held der Russen, of men slaat zich door alles heen, mannelijk en zonder gemókker. Zoo was het waarschijnlijk ook in den wereldoorlog, ook hij, die langen tijd in de tropische rimboe geleefd heeft, weet datvan uit den verre verten leert men eerst de kuituur en de beschaving op haar werkelijke waarde taxeeren, dingen, die heel gewoon zijn, zoo-j als een schoon bed of een goed boek, worden tot oogenblikken uit' goed. niet slechts dat, men weet, dat dat de eenige redding voor hen be- teekent. De oorlog is niet de ver nietiger van het leven, zooals on- De textielkaart tweede serie en de bijslagkaar ten blijven eveneens geldig voor den aankoop van tex- tielgoederen, met uitzondering van c'en K-bon, die beschikbaar was omstandigheden, waarin alle an- gen gehouden heeft, integendeelJ es(cld v00r dcn aankoop van be_ deren het zouden opgeven, eerst in het veld wordt ons de, ruj.:te kunstzijde toch stand hield. Zoo groeit een waarde van dit leven helder be-j Tovcns wordt nog medegedeeld ander mensch op, hij doet niet wust. eerst daar kan men het na-j óu biJ den aankoop van skisokjes' kan worden volstaan met afgifte .en voile leeren oeffrnnen De Nederlandsche Vrijwilli- oefenen gers aan hei Oostfront. Het Weekblad der Nederland sche S. S. „Storm", publiceerde in een zijner laatste nummers on der den titel „Germaansche over tuiging" een artikel, dat op tref fende wijze uitdrukking geeft van den Levensmoed der Nederland sche Vrijwilligers, die onder vanen der SS. den strijd, aan het' Qostelijk front medemaken. Hier uit spreekt duidelijk, welk een be langrijke fundamenteele wijziging deze inzet in de harten pn de geest van deze jonge. Nederland sche mannen gebracht heeft. Mo gen zij, die hier te lande in verge lijking met den strijd aan het front voor heel wat gemakkelijker problemen gesteld zijn, zich aan deze frissche en durvende geest der Nederlandsche pionieren voor he,^ nieuwe Europa spiegelen. Dit artikel luidt als volgt De Germaansche vrijwilliger, die de Duitsche uniform draagt, is voor velen een vraagteeken. Waarom strijden deze mannen eigenlijk Het moet toch veel ge makkelijker zijn ergens in Neder land. in Denemarken, in Vlaan deren of in Noorwegen het een of andere ongevaarlijke beroep uit te zoo vraagt de Duitsche dat „andere", van de nog niet, wilden den oorlog medemaken, onder woorden te brengen ge-j wilden erbij geweest zijn, wij wil- schiedenisvormende kracht, maar, den niet, dat jpen later tot ons zou nu eerst, na de lange maanden' kunnen zeggen De jeugd van van strijd in het'Oosten, waarin' Europa heeft het de Duitsche veronderstellingen tot ervaringen' alleen laten strijden'. De recruten konden worden, nu eerst is de tijd! tijd kwam en daarmede ook,bit- aangebroken om te probeeren ee-j tere teleurstellingen. Wij geioof- nige van mijn gedachten onder den reeds iets te zijn en iets te woorden te brengen. Het was geen kunnen, maar ons ontbrak het al toevalligheid, dat in 't- neutrale wes lernoodzakelijkste het geheele ten het boek „Nomo Ludens" uit- wezen te kunnen richten op den kwam, een boek. dat al het men- totalen inzet. Wij hadden medelij schelijke doen en laten als een den met onszelf, inplaats van vol beschouwde, zij het dan ook bij i vreugde er in te springen en tijd en wijle als een verheven. Bij i eerst langzamerhand begrepen een dergelijke denkwijze die wij, dat ook de beste uitvlucht jammer genoeg niet slechts die niet kon worden geduld. „Voor van den schrijver is, maar ook de den Duitschen soldaat is niets on handelingen van velen in het Wes-J mogelijk", dat werd slechts dan ze humanistische-pacifistische ten, zij het dan ook onbewust, be- tot waarheid, wanneer men in opvoeding ens dat altijd voor oo- paalt r zal men nooit den nood zakelijken ernst kunnen vinden om zich zelf tot den dood toe in te zetten. Want, hoe fanatiek men ook spelen kan, toch blijft altijd het bewustzijn bestaan, dat het gaat om willekeurigheden en nietv om het essentieele, daarom ontbreekt dan ook de totale inzet, het laat ste offer en zoodoende ook de ge- schiedenismakende daad, dat was de kern van onze levenshouding in het Westen niet in nood op gevoed zag tenminste de jeugd het leven als met maskers ge speeld, ons ontbrak dé ernst,"wel ke het geloof aan de onverander lij ke juistheid van onze idealen met zich brengt, daarom wilden vrij in de diepste beteekenis van het woord geen daden doen en zijn er zoodoende slechts in geslaagd oppervlakkigheden voort te brengen. Ons leven was leeg, ofschooii met duizend kleinigheden gevuld,' mogelijk gehouden heeft, geen ideaal scheen ons groot ge-j Leven zonder masker. noeg om het te kunnen of willen Weliswaar moet men daarvoor wagen in zijn dienst het netwerkdc uiterste nauwkeurigheid be- van tallooze overwegingen en be-| trachten kunnen, maar wie eens zworen, waarin wij zoo stevig ver een appèl, afgenomen door een' niet door den afgrond verslonden strikt v/aren, te verscheuren, en Duitschen onderofficier heeft mee' worden, zij die zonder garantie en dus voegden wij ons naar het gemaakt, die cweet alles af van zonder beloften een Führer van systeem, lieten ons drijven en. deze nauwkeurigheid, welke ieder oen ander volk als soldaten vol- leefden het leven, zooals het ons stofje op den loop aangrijpt om! gen Wij antwoorden Wij heb- geboden werd, neutraal zonder ri-J iemand het Zondagsverlof in te! ben noch beloften noch garanties VASTE BRANDSTOFFEN. Gedurende het tijdvak van 11 Mei tot en met 31 December geeft ieder der bonnen 01 B.V., 02 B.V., 03 B.V., 04 B.V. en 05 B.V. van de nieuw uitgereikte kaart voor vas te brandstoffen D.V. recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen. Ten aanzien van de verbruikers bc-hoorende tot de groepen B. C. en D, alsmede van de verbruikers, die voor een toeslag in aanmer- Izinge komen, zullen spoedig na dere mededeelingen volgen. Textielpunten geldig verklaard. Met ingang van Zaterdag j.1. een beter leven. Kort men zou de verwende „jeunesse' blasee" van de democratie een' kijn de punten 41 tót en met 60 soldatentijd toewenschen, maar^ van dc .e^tieltaart, derde serie, .eldig verklaard. alsof hij aanvalt, hij valt aan, in' tionaal-socialisme als levensleer het beslissende moment trekt hij, ten volle leeren begrijpen. zich niet terug, maar geeft zon-' Bron van kracht. der dralen alles, zij»n wil is be-' In het vaderland kan men veel vrijd van de duizend bezwaren, schrijven over „de nieuwe orde,"| li ij handelt zonder omwegen, over „het ware socialisme", over van het vereischte aantal punten, zonder dat hiervoor een kousen- bon behoeft te worden ingeleverd. recht op het doel af. nieuwe „wereldbeschouwing". Het was een Joodsche gedach- Wij willen dit ijverig werken daarWEG MET DE WERKLOOSHEID, alles met takt en slimmigheid niet met een lachje beschouwen' Veel is in de laatste anderhalf en langs listige omwegen te kim- en ons daar ver boven verheven nen bereiken, alsof de wereld met voelen. Wij weten echter, dat trucs te regeeren is. I eerst dan in ons vaderland .het Wij zagen en beleefden plotse- juiste begrip voor de nieuwe we ling in verbluffende duidelijk-1 "eld zal komen, wanneer een groot held, dat een deel van het Duit-Jsetal van jonge mannen aanwe- sche succes op het eenvoudige zal zijn die met de ijzeren taal feit berust, dat men zonder ho- van den oorlog bekend zijn. Zon- kuspokus direct op het doel af gaat en op deze wijze met den kleinsten, maar volkomen juisten inzet van krachten dat kan berei ken, wat men tot nu toe voor on der voorwaarden te stellen, ons gevend in vol vertrouwen, zijn wij Adolf Hitier als Führer tot op de slagvelden van het Oosten gevolgd en menig goed kameraad rust uit den strijd onder de zwarte Rus sische aarde. In het vaderland hebben echter velen het hart vastgehouden zullen deze jonge avonturiers" jaar geschied om de werkloosheid te bestrijden. Toch kon deze gee- sel, die ons volk reeds meer dan tien jaar achtereen teisterde, niet geheel worden overwonnen, of schoon daartoe van alle kanten kloek is aangepakt. .Wij leven in een bewogen tijd, waarin, ook op het gebied der werkloosheidsbestrijding, alleen buitengewone middelen uitkomst kunnen bieden. Hiertoe behoort een tewerkstelling op ruimere schaal dan tot dusver van Neder landsche arbeiders in Duitschland. Baar komt men handen tekort. Vakman en ongeschoolde arbeider vinden thans in het- nieuwe soci ale Duitschland een uitstekende a rbeidsgelegenheid. Zij worden daar als welkome gasten ontvangen. Niet als vreem delingen, doch als zonen van een vërwant volk. Wie in het Nederlandsche Ar beidsbestel geen goede plaats ver- sico, beschaafd, verfijnd, hoffe-1 hóuden. Daden te volbrengen in' van noode, hier in het Oosten v._nPrihrnprif>r Msar in her Va-i üjk-kuichelachtig en oneindig laf het geloof aan dingen, die boven vonden wij in ons zelf de bron anderej „Dit den toon vallen" was het leven en dood-staan, leeren zich- van onze scheppende kracht, wij j n-oeht te vinden, heeft in Duitsch- wat' Gvgste wat men doen kon en uit zejf tot daden te dwingen, dat is weten, dat een nieuw, een door( 'and een nieuwe kans. d'iei den toon viel zonder meer al het ccn deel van dat „andere." j den Führer vereenigd Europa ons Vraagt eens inlichtingen bij 'ware, groote en oorspronkelijke, i Het tweede echter is het leven initiatief en ons werk noodig een der gewestelijke arbeidsbu- Wie het leven speelt, wie zich' zonder masker. Alle pose, alle heeft en dat is ons voldoende.) reaux of hun bijkantoren: derland stelt men een vraag Wat krijgt hij er voor, kan hij erbij winnen dit voelen, hoeft men eigenlij kj geen antwoord te geven, want zij ij wü U.1VHUU11, I.V Y I/I.J -II 11' *-",J 17 - - J I hebben een mannelijken inborst hoeft in te spannen, verliest schijn viel weg en slechts de naak Wanneer wy eens terugkeeren m en het gevoel voor het geschied kundig verband der feiten en voor noodzakelijkheden en hun, die deze vraag men niet eens scheppende' te mensch bleef over, of een het contact met de kracht. Hij geniet het gescha- dappere en een goede kameraad,1 pene zonder nieuws te scheppen' of een stuk ellende. Hier kon men stellen behoeftcr* dat zoowel in materieele als noch met goochelkunsten, noch te antwoorden.' h'eeële beteekenis. De jeugd ver- met branie den dappere spelen. zij kunnen toch nooit begrijpen,! toonde zich aan ons jammer terwijl slechts de angst regeerde, dat een leven, een man waardig,' ?-CR0=S slechts als genietend,' geen omkooperij met kleinighe- een ander zijn moet, dan dat, wat slechts heil ziet in een goede zakenbalans. De hieronder afge drukte brief van een Nederland- schen vrijwilliger echter, bevat meer dan een antwoord op de ge bruikelijke vragen. BRIEF VAN DEN SS—SCHÜTZE SMITS. „Na 7 maanden aan het Oost front heeft men zijn kameraden leeren1 kennen. Wat in de eerste maand niet direct te begrijpen v/as-, heMerde zich reeds op in de tweede, in de derde maand be greep men het reeds volkomen en in de vierde maand werd dit we ten ofh.trimt karakter, zwakheden en bekwaamheden, niet slechts vadsig, onpolitiek en zonder pro- den uit pakjes van thuis of met blemen, onverschillig tegenover de1 opgespaarde sigaretten waren in laatste vraagstukken van het le-1 staat een niet aanwezig kame- ven. Weliswaar doet men met raadschappelijk gevoel te mas- dit te beweren hen onrecht aan,' keeren. Nog iets leerde ons deze die als jonge visscliers, Zeelieden'strijd in het Oosten: wij hebben of boeren een hard leven leiden,1 gebrek aan alles, wat een be- maar voor de jeugd als geheel schaafd mensch noodig heeft, te is dit toch wel juist. Temidden! beginnen met een vlekkelooze en- van dit onbekommerde leven viel veloppe tot aan ondergoed zonder o! !- de oorlog, hij zette achter alle. luizen toe, wanneer de keuken en alledaagsche gebeurtenissen de de fouragewagen een paar dagen mogelijkheid van den dood. Hij, wegblijven, dan blijven slechts die uit onz.e gedachten verbannen' twee mogelijkheden, lui zijn en CHOOFDREDACTRICE G. C. KREMER - Bosker, Middenmeer. VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADVERTENTIES CORN. J. BOSKER, Wieringen. UITGEVER CORN. J. BOSKER, Wieringen. DRUKKERIJ Fa. CORN. J. BOSKER, Hoofdstr. 14, Wieringen. P 1352/1 K 1503. Steenwijk. Eedsaflegging op den Führer door 400 Ned. Arbeidsdienstmannen, welke zich vrijwillig voor het Oosten meldden. V.P.B.-H. Heukels-m.),

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1