11e JAARGANG WOENSDAG 20 MEI 1942 No. 44 WAARIN OPGENOMEN WIERINGER COURANT van 1909 NIEUWSBLAD VOOR DE WIERINGERMEER, WIERINGEN EN OMSTREKEN. BEKENDMAKING. ,Het bureau van den bevel hebber der Weermacht in Ne derland maakt bekend Den 15den Mei zijn ruim 2000 vroegere Nederlandsche be roepsofficieren en aspirant-of ficieren weer in Duitsche krijgs gevangenschap gebracht. Aan de betrokkenen is daarbij de volgende motiveering bekend gemaakt De Fuhrer van het Duitsche Rijk heeft in aansluiting aan de capitulatie van de Neder landsche Weermacht in Mei 1940 bevolen, dat zij, die tot deze Weermacht behooren, niet meer als krijgsgevangenen be handeld mogen worden, doch vrijgelaten. Dit geschiedde in de veronderstelling, dat zij zich het daarin liggende vertrouwen waardigi zouden toonen. Mis bruik makende van het loyale karakter van. dezen maatregel hebben leden van de voormali ge Nedelandsche Weermacht den laatsten tijd in belangrijke mate deelgenomen aan allerlei vijandige pandelingen tegen Duitschland. Onder hen bevond zich een aanmerkelijk aantal vroegere officieren en aspirant officieren. Dezen hebben daar mede tegelijk, voor zoover zij destijds op eerewoord werden vrijgelaten, hun eerewoord ge broken. Het oppercommando van de Duitsche Weermacht ziet zich daardoor gedwongen, de vrijla ting der vroegere Nederland sche beroepsofficieren en aspi rant-officieren, ongedaan te maken en hen weer in verze kerde bewaring te stellen. Deze maatregel treedt onmiddellijk in werking. Daardoor worden zij weer in vollen omvang onder de voor krijgsgevangenen geldende be velen en voorschriften! gesteld en in het bijzonder onder de voor krijgsgevangenen gebruike lijke beperkingen der persoon lijke vrijheid. Bovendien gebruikt de bevel hebber der weermacht in Ne derland dezen noodzakelijkge worden maatregekals aanleiding om er opnieuw en met nadruk op te wijzen, dat elke poging tot verzet tegen de. bezettende macht meedoogenloos wordt on derdrukt. Indien in de toe komst mocht blijken, dat leden van de voormalige Nederland sche Weermacht deel hebben aan vijandelijke handelingen tegen Duitschland, dan zou de thans getroffen maatregel moe ten worden uitgebreid tot de vroegere reserve-officieren en beroeps-onderofficieren van de voormalige Nederlandsche Weer macht. BUITENL. NIEUWS. (en. De Japansche militaire autori teiten hadden spoedig een plan op gemaakt' voor de herstelwerkzaam heden, waarmee door de Japansche troepen midden Februari begonnen werd. BINNENL. NIEUWS. Oliebedrijven bij Balikpapan hersteld. Tokio, 18 Mei. Domei. De „Ilochi" meldt uit Balikpapan, dat de groote oliebedrijven van de Ba- taafsche petroleum mij. in Borneo, die bijna geheel vernield werden door de terugtrekkende Nederland sche troepen, hersteld zijn voor zoo ver het de raffinaderijen betreft. Gemeld wordt, dat de raffinade rijen spoedig weer in bedrijf zullen worden gesteld. De bedrijven, van de Bataafsche, die op korten afstand van Balikpapan liggen, en een op pervlakte van ongeveer 330.000 M2 beslaan, zijn volgens de Nederland sche autoriteiten een van de groot ste productiecentra van de wereld. De bedrijven werden door de Ja pansche troepen in een treurigen toestand aangetroffen tegen het ein de van Januari, aangezien alle t^nks waren opgeblazen en alle bedrijfs gebouwen doorzeefd waren met groote gaten van de granaten. Bovendien werden de groote ma chienerieên en de pijpleidingen in 'n verwaarloosden toestand aangetrof- BONAANWIJZING TABAK EN SNOEP. Tabakskaart nrs. 26 en 27; sigarettenkaart nr. 06. Men is niet aan één winkel gebonden. De' Secretaris-Generaal van het Departement van Handel, Nij verheid en Scheepvaart maakt bekend, dat gedurende het tijd vak van Maandag 18 Mei 1942 tot en met Zaterdag 23 Mei 1942 elk der bons no. 26 en 27 van de tabakskaart recht geeft op het koopen van hetzij 20 sigaretten, 5 sigaren, 10 cigarillos of 25 gram tabak, terwijl in hetzelfde tijd vak de bon no. 06 van de sigaret tenkaart recht geqft op het koo pen van 20 sigaretten. Versnaperingen, drie bons voor vier weken. De Secretaris-Generaal van het Dep. van Landbouw en Visscherij maakt verder bekend, dat voors hands per periode van vier we ken drie bons van de versnape- ringenkaart tegelijk zullen wor den aangewezen, waarvan een ter verkrijging van chocoladewerk, een ter verkrijging van suiker werk en een ter verkrijging van een dezer artikelen naar keuze. Onder chocoladewerk vallen alle artikelen, waarin of waar aan chocolade verwerkt is. Ge durende het tijdvak van 18 Mei tot en met 13 Juni a.s. zal de met 26 gemerkte bon der ver- •snaperingenkaart recht geven op het koopen van 100 gram chocoladewerk, de met 27 ge merkte bon op het koopen van 100 gram suikerwerk en de met 28 gemerkte bon op het koopen van hetzij 100 gram chocolade werk, hetzij 100 gr. suikerwerk. Voorts zal men naar keuze 100 gram chocoladewerk of 100 gram suikerwerk kunnen betrekken te gen inlevering van met „een rant soen versnaperingen" gemerkte bons. KNAAPJE VINDT BIJ SPELEN DEN DOOD. In de Kleigroeve aan de Boven ste Molen te Venlo heeft zich een doodelijk ongeval voorgedaan, waarvan de 9-jarige Harry Desar het slachtoffer is geworden. De jongen was op een der kip karretjes, die voor het vervoer van klei worden gebruikt, geklommen en reed hiermede de steile hel ling af. In groote vaart botste het kip wagentje onder in de groeve te gen een op de rails staande loco motief, als gevolg waarvan de jongen'van het wagentje jwerd geslingerd en met zijn hoofd in een ijzeren haak, welke aan de lo comotief was bevestigd, terecht kwam. De machinist van de locomotief trachtte nog een botsing met het wagentje, waarop de knaap was gezeten te voorkomen, doch slaag de daarin niet. In zorgwekkenden toestand is de jongen opgenomen en naar het ziekenhuis overgebracht. Kort na aankomst aldaar is de knaap aan de bekomen wonden bezweken. AANNEMEN VAN LANDARBEIDERS. Momenteel is voor het in dienst nemen van alle werknemers vergun ning noodig van den Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau. Hier van zijn een klein aantal beroepen uitgezonderd, waaronder ook de Landbouw. Onder Landbouw wordt echCt niet verstaan de uilvoering van cultuurtechnb sche werken, ontwateringswerken, ontginningsarbeid, enz., het veende- rijbedrijf, het tuinbouw- en het boschbedrijf. Voor al deze bedrijven is der halve het aanstellingsbesluit van toe passing en moet vergunning worden aangevraagd. Bij gemengde bedrijven moet wor den nagegaan welk bedrijfsdeel overwegend uitgeoefend wordt is het bedrijf in hoofdzaak akkerbouw of weidebedrijf, dan is de verorde ning niet van toepassing is even wel tuinbouw of boschbouw het hoofdbedrijf, dan moet ever gunning tot het in dienst nemen van personeel gevraagd worden. De vergunning dient te worden aangevraagd op daarvoor bestemde formulieren, verkrijgbaar bij de Ge westelijke Arbeidsbureaux tegen be taling van 1 cent per stuk. De werkgevers zijn echter van bovenstaande bepaling vrij gesteld, indien zij hun arbeiders over het Gewestelijk Arbeidsbureau of de Bijkantoren betrekken. Bovendien is het niet van toepassing op perso neel aangenomen voor 25 Mrt. 1942. Wij hebben tot taak het Vader land aan de generatie die na ons komt, over te dragen beter dan wij het gevonden hebben. MUSSERT. f 10.000 gestolen uit een aangeteekenden brief. Dit een aangeteekende zendin« van Goes naaf Amsterdam is een be drag van I 10.000 verdwenen, be staande uit zeven biljetten van f 1000, genummerd an. 80017, aq. 677 ar. 18411, as. 52750, as. 63561, as. 87585 en at. 1II8I en 30 biljetten van f 100. De Commissaris van politie van het bureau Singel 455-457 te Amster dam verzoekt hun, die hieromtrent inlichtingen kunnen verschaffen, zich te willen melden aan genoemd bu- Burgemeesters ontslagen. Blijkens de Staatscourant is C. P. van der Sluys ontslagen als burge meester der gemeente Landsmeei en J. H. Crezee als burgemeester van Ridderkerk. Diefstal te Medemblik opgehelderd De nasporingen der politie inzake een in de vorige week bij de firma Tulp te Medemblik gepleegden dief slal hebben er toe geleid dat een zekere W. en zijn vriend H. zijn aangehouden op hen was al spoe dig verdenking gevallen, zoodat hun gangen nauwlettend werden nage gaan. Toen het was gebleken, dat zij te Amsterdame enige overhem den, actelasschen enz., van den dief stal afkomstig, aan den man hadden gebracht, werden W. en H. gearres teerd ontkennen deden zij toen niet meer. Zij zijn gevankelijk naar Alkmaar overgebracht. Noorsche soldaten aan het Oostfront. Een groep Noren, die als vrijwilliger den strijd tegen de Sovjet-Unie aan het Oostfront hebben aanvaard. V.P.B .-Scherl-P.K. Schürer-m. - NIEUWS IN 'T KORT. Pest te Haifa en Port Said, Te Haifa en Port Said is een pest-epidemie uitgebroken. Alle schepen afkomstig^ uit deze havens worden in quarantaine gehouden. Beroep van Morgenthau op zijn ambtenaren. De Amerikaansche minister van financiën, morgenthau, heeft 67.009 employés van zijn departement uil- genoodigd ten minste 10 pCt, van hun inkomen in obligaties van oor- logsleeningen te beleggen. Meer hulp voor Finnen bepleit. „Sveriges Nationelle Forbund' welke beweging een vervanging van het partijensysteem door een corpo ralief stelsel wenscht, heeft een motie aangenomen, waarin nog groo ter solidariteit met Finland en krachtig optreden tegen het commu nisme wordt geêischt. D.N.B. Hooge Commissaris bracht goud der Philippijnen orer. Uit publicaties van de Amerikaan sche Admiraliteit blijkt volgens be richten uit Washington, dat de Hoo ge Commissaris van de Philippijnen oi der had gekregen met den goud schat naar de Vereen. Staten te ko men. Francis Sayre bracht daarop met een duikboot 6.5 ton goud, 10 ton zilver, verscheiden millioenen dol larbiljetten alsmede gedeponeerde juweelen en waardepapieren naar de Vereen. Staten. De Admiraliteit heeft de bemanning van de duik boot een orde verleend voor de ge slaagde vlucht. Japansche vliegers brengen brieven van Australische krijgevangenen over De Australische permier Curlin, heet medegedeeld, dat de Japanners op 28 April 395 brieven van Au stralische krijgsgevangenen, bestemd voor hun familieleden, boven Port Moresby hebben uitgeworpen. Volgens den Britschen berichten dienst heeft de Australische minis ter van oorlog, Forde, medegedeeld, dat uit de brieven blijkt, dat de Au straliërs goed worden behandeld de reggering heeft geen aanleiding aan de echtheid der brieven te twij felen. Amerikaansche communistenleider in vrijheid. President Roosevelt heeft naar aanleiding van een verzoek van Sta lin, overgebracht door den Sowjet- ambassadeur Litwinow, den secreta ris-generaal der Amreikaansche com munistische partij, Earl Browder, die egens agitatie tot vier jaar gevan genisstraf was veroordeeld, waar- an hij een jaar had ondergaan, in vrijheid doen stellen. met schoolgaande kinderen hun vacantie kunnen nemen in den tijd, waarin voor die bepaalde plaats de schoolvacanties vallen, b. dat ongehuwden en gehuw den zonder schoolgaande kinderen zooveel mogelijk voor Juli en na Augustus met vacantie gaan. Wat het eerste voorstel betreft, kan worden opgemerkt, dat de bedrijven hiermede reeds zooveel mogelijk rekening hielden en hier dus wel geen bezwaar tegen zal zijn. Dat aangeraden wordt de onge huwden en gehuwden zonder schoolgaande kinderen echter niet in de maanden Juli en Au gustus vacantie te laten nemen is voor de meeste bedrijven wel nieuw. Het zal een ieder wel duidelijk zijn, dat dit streven voortkomt uit de overweging dat de maan den Juli en Augustus reeds zwaar overbelast zullen zijn om de groo te stroom vacantiereizigers met kroost te kunnen verwerken het darom noodzakelijk zal zijn dezen tijd speciaal voor genoem de categorie te reserveeren. Waar echter de eerste week van Juli en de laatste week van Augustus beduidend minder bezet zijn, zullen in de practijk de va cantieperioden voro ongehuwden zonder kinderen kunnen worden uitgebreid tot 6 Juli en na 22 Au gustus. Een en ander zal zeker naar genoegen zijn van de laatste categorie personen. Het behoeft we Igeen betoog, dat uitzonderingen mogelijk moeten blijven, zooals bijvoorbeeld voor jonge ongehuwde werknemers om eventueel gelijktijdig met hun ouders vacantie te kunnen nemen, wanneer dit mogelijk en gewenscht is. Wanneer het bedrijfsleven in zijn geheel meewerkt aan de vacantiespreiding, zal dit uit eindelijk ieder ten goede komen en zeker aan de bedrijven, die beter goed uitgeruste krachten zullen kunnen gebruiken, dan menschen, die door uren staan in overvolle treinen, bivakkee- ren op perrons en slechte be diening in overbelaste hotels ei pensioons, meer uitgeput terug komen dan dat ze weggingen. de sociale rechtvaardigheid zullen heerschen, en dat zij daarin zullen voorgaan door een Leider, wiens eenige en grootsche doel is het Ne derlandsche volk tot ontwaken te biengen en het te doen veroveren ae plaats in de komende Europee- sche gemeenschap, waarop het recht heeft, en waar het zich een nieuwe toekomst bouwen kan. Vacantiespreiding 1942. Een beroep op de bedrijven. ?s-Gravenhage, 15 Mei. In de gehouden p'ersconferentie deelde ae heer H. J. Leupen, secretaris van de interdepartementale com- missi ter bestudeering van het vraagstuk van de vacantiespi'ei- ding o.m. het volgende mede Thans wil ik, nadat gebleken is dat de overheid en de onderwijs- instanties van de noodzakelijkheid van vacantiespreiding overtuigd zijn' en dat men zich zal kunnen richten naar de voorstellen der commissie, eveneens een beroep doen op de bedrijven. Wil de „vacantiespreiding 1942" slagen, dan is medewerking" van de twee genoemde instanties al leen niet voldoende en zullen ook de bedrijven zich bij het plan moeten aansluiten. Groote moeilijkheden zullen zich voor het bedrijf wel niet voordoen, wanneer men het advies van de commissi opvolgt a. dat gehuwde werknemers f HOOFDREDACTRICE G. C. KREMER - Bosker. Middenmeer. I VERANTWOORDELIJK VOOR DE ADVERTENTIES CORN. J. BOSKER, Wieringen. UITGEVER CORN. J. BOSKER, Wieringen. DRUKKERIJ Fa. CORN. J. BOSKER, Hoofdstr. 14, Wieringen. P 1352/1 1503. De Natinonaal Socialistische Beweging strijdt voor het volk. De N.-S.B. voert een strijd voor het bereiken van groote idealen, en tegen al het kwade, dat zich op den loop der achter ons liggende ja ren in ons maatschappelijk bestel heeft ontwikkeld. Haar actie is al- lijd geweest en zal altijd blijven ge richt op het geluk en het welzijn van hel geheele Nederlandsche volk. Een en andermaal is dat reeds over duidelijk tot uiting gekomen in de redevoeringen van den Leider, laat stelijk nog in de radiotoespraak, welke hij op zijn verjaardag heeft gehouden. Uit het eerste gedeelte daarvan sprak, voor iedereen die het maar opmerken wilde, de man die zijn gansche leven, zijn gansche denken, willen en doen heeft ge steld in dienst van jhet Nederland sche volk, hoezeer dat volk ook nog onder den invloed van booze inbla zingen van niet onverdachte zijde moge twijfelen aan de zuivere en idealistische drijfveeren der Natio naal Socialistische Beweging en haar Leider. Het is overigens geen wonder, dat breede lagen van ons volk nog on wennig staan tegenover mannen, die opehartige taal spreken, die geen blad voor den mond nemen, zich niet hullen in allerlei wazigheden, welke men diplomatieke taal pleegt te noemen, mannen die de waar heid, de onverbloemde en dikwijls harde waarheid zeggen. De waarheid was vroeger taboe, dx>ch wordt thans weer ten troon verheven, ten bate van land en volksgenooten. Die waarheid is, dat de nationaal-socialis ten strijden voor een nieuwe maat schappij, waarin de sociale vrede en PAARDEN OP HOL. Won wagen botst tegen Sigarenmagazijn. Maandagmorgen omstreeks elf uur is in de Koogerstraat ter hoogte van de begraafplaats een span paar den, dat voor een tot tram inge richte wonnwagen was gespannen, bij het passeeren van een trailer op hol geslagen. Voerman J, Gielis sprong bij de Schoonoordweg van de wagen en bekwam eenige bloeden de hoofdwonden. De paarden holden verder. Op de hoek Binnenburg- Weverstraat volgde een botsing te gen de gevel van Sigarenmagazijn Het Centrum. De linkervoorkant van de cabine werd in splinters ge reten, terwijl van de winkel een ruit werd vernield. Door de schok braken alle strengen door. Bij het raadhuis werden de paarden gegre pen. De heer Gielis, wie ten huize van de fam. Smink de eerste hulp werd verleend - twee dokters «va ren spoedig aanwezig - bleek er vrij goed te zijn afgekomen. jJTJexelsche Crt, WAARSCHUWING. Officieel wordt medegedeeld De doodvonnissen, die de Duitsche Kriegsgerichte dezer dagen tegen een groep samen zweerders tegen de veiligheid van de bezettende macht heb ben moeten uitspreken en die intusschen voltrokken zijn heb ben een taal gesproken die niet misverstaan kan worden. Het verloop van het proces leverde de ondubbelzinnige bewijzen op, dat de onverantwoordelijke op hitsende leugen van de overzijde van het kanaal in een bepaalde minderheid van de bevolking steeds nog gewillige werktuigen vinden, die in hun grenzenlooze verblinding niet terugschrik ken voor kuiperijen, waardoor zij logischerwijze in conflict moeten komen met de bezet tingsautoriteiten. Daar alle vermaningen en waarschuwingen blijkbaar niet hebben geholpen, heeft de be zettende macht zich thans ge dwongen gezien de noodzakelij ke voorzorgsmaatregelen tegen een herhaling van soortgelijke complotten te nemen. 460 per sonen, die vroeger in het open bare leven stonden en van wie aan te nemen is, dat zij met de aanstichters van de tegen de bezettende macht gerichte kui perijen sympathiseeren, zijn als gijzelaars in arrest gesteld. Er gaat nauwelijks een dag 'voorbij, waarop niet in scheld - kannonades van den Londen- schen zender bedreigingen met den dood aan het adres van Nederlanders en Duitschers in de bezette gebieden worden ge richt. Elementen, die het zou den wagen zich in verblinde on bezonnenheid tot handlangers te maken van deze zelf op vei- ligen afstand levende volksvij andige elementen, moeten we ten, dat zij niet alleen met hun eigen leven, doch ook met het leven van deze gijzelaars een gevaarlijk spel spelen, waarvan de afloop voor iedereen met eenig inzicht niet twijfelachtig kan zijn. Wanneer het door de kuiperijen van de emigranten- cique te Londen tot gewelda- dige handelingen tegen Neder landers en Duitschers in de be zette gebieden zou komen en de rust en orde verstoord zouden worden, dan staan deze gijze laars met hun leven hiervoor borg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringermeerbode | 1942 | | pagina 1